Rendőrtiszt agya eldurran...rendőrért kiált!forrás főoldal vissza

Főlökött 2006.04.29. 11:32

Kedves JuKids

Bocsánat, de csak most volt időm feltévedni az oldalra, mivel az elfoglaltságból adódóan kevés az időm.......

Kriminalisztikai 7-es, gyakorlatilag kiolvasható a határozat indoklási részéből, összesűrítve. A bűncselekmény történeti tényállásának felderítése szolgál, s a kriminalisztika tankönyv foglalkozik ezzel a témával. A bűncselekmény elkövetésének helye, ideje, indíték, elkövetés módja, elkövetés eszköze, bűncselekmény elkövetésének eredménye és az elkövető illetve elkövetők megnevezése.Gyakorlatilag a kapott határozat, indoklási részének első 1/3 vagy ½-éből, ezen „információknak” ki kell szűrődni. Az indoklás második ½-éből, a nyomozás során megállapítottak ( nyomozó hatóság-szakértők ) „értékeléséről” és ezáltal a rendelkező részben foglaltakat alátámasztása szolgáló tények-megállapítások illetve jogi háttér található.

Azért azt ne feledjük, hogy a nyomozás folyamata során, több mellékág is lehetséges, tehát ezen mellékágakat is fel kell deríteni, s valamilyen módon dönteni kell sorsukról, de ebbe ne menjünk bele, mivel az alapkérdésre a választ leírtam.

Tisztelettel.

JuKids 2006.04.25. 21:46

Bűnscelekmény hiányában - 14 hónap kellett ahhoz, hogy felismerjék, amit a meggyanúsításomkor is mondtam (panasszal is éltem, de elutasították): nem követtem el semmit, még konkrétabban: nem történt semmi.

JuK

advance 2006.04.25. 21:44

az ügyészség nálad Jukids bizonyiték hiányában szüntette meg a nyomozást?

JuKids 2006.04.25. 21:24

Főlökött!

"Panasz elbírálásában benne kell lenni, hogy a kriminalisztikai 7-es felderítették-e, megtettek-e mindent a cselekmény felderítése érdekében."

Lehet, hogy én vagyok lelassulva, de ez a gyakorlatban mit is jelent? Kaptam én már annyi elutasítást, mint égen a csillag, de 7-esről egyikben sem volt szó. Megtennéd, hogy ezt kifejtenéd, mert ez engem is erősen érint, lévén hogy 12 hónapig folytatott ellenem a rendőrség fokozott ügyészségi felügyelet mellett (kiemelt ügyként kezelve) nyomozást, ezalatt semmi relevánsat sem derített fel, csak elköltött több mint másfél millió forintot, majd újabb két hónap alatt az ügyészség pedig lezárta a nyomozást bűncselekmény hiányában a meggyanúsításom előtt rendelkezésre álló adatok alapján, a drága pénzért beszerzett, irreleváns szakértői jelentéseket figyelmen kívül hagyva.

Kösz,JuK

Kovács_Béla_Sándor 2006.04.25. 12:24

Ha jól mértem fel a helyztetet, akkor ezt a vitát bizony a bíróságon fogják lefolytatni.Mindenesetre véleményem szerint a panasztevő az idézett mondatokkal elkövette a becsületsértés valamely földhivatali dolgozó illetve a nyomozó hatóság valamely tagjának sérelmére. Ugyanis a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használt, méghozzá a sértett munkakörének elláttásával kapcsolatban.

Az más kérdés, hogy a bíróság elrendeli-e a valóságbizonyítást, és hogy az eredményes lesz-e.

péterapó 2006.04.25. 11:13

T. kbs !

A panasz nem a rendőrrel kapcsolatosan állítja,hogy...ismeretlen Földhivatali elkövető segítségével bűnöző számára tehermentessé tesznek egy tulajdonlapot,hanem azt:

" osztályvezető által aláírt határozat természetesnek véli, hogy a közhitelesnek mondott Földhivatali "nyilvántartásban ismeretlen személyek adatokat jegyezhetnek, illetve törölhetnek.. "

Nem tudom, mennyiben csorbítja a nevezett rendőrtiszt becsületét egy - a munkáltatójáról alkotott véleménynyílvánítás

"Megdöbbentő számomra, hogy ennyire t ö r v é n y s é r t ő és s z a k s z e r ű t l e n módon működhet egy nyomozó szerv."

Vö: Magyar Köztársaság Alkotmánya61. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra ...Véleményeddel ellentétben én nem látom a törvényi tényállás egyetlen elemének megvalósulását sem

Üdv

Kovács_Béla_Sándor 2006.04.25. 08:30

„...ismeretlen Földhivatali elkövető segítségével bűnöző számára tehermentessé tesznek egy tulajdonlapot.”

és

„...ennyire t ö r v é n y s é r t ő és s z a k s z e r ű t l e n módon működhet egy nyomozó szerv...”

V.ö.: Btk. 180. § (1) becsületsértés tényállásával:„Aki [...] mással szemben

[...] a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el...”

Szvsz valamennyi tényállási elem adott. Olyan mértékben mindenképpen, hogy a feljelentésre alapot adjon. A többi az ügyészség és a bíróság dolga.

péterapó 2006.04.25. 03:59

Te sem érted az egészet?Nem vagy egyedül.

Az "elkövetett bűn" a nyomozást megszüntető határozat ellen benyújtott panasz tartalma volt, mely lényegében az alapfokú rendőrképzés vizsgakövetelményeit tartalmazza.

Ez van...!

Foglaljuk hát imánkba e határ földesurát. Imádkozzunk istenhez Gyurcsány Ferencért, hogy térítse meg, és részesítse abban a kegyben, hogy többé ne bántalmazza a szegényt, és ne fossza ki az árvát

Főlökött 2006.04.24. 09:56

Tiszteletem

Én sem értem az egészet, mit is követett el a leányzó, de azért érdekes. Ezen levél kimerítené a rágalmazást illetőleg a becsületsértést ?Mint "sértett", nyilvántartásba veszik ( vicceltem )

Azért kíváncsi lennék, hogy a panaszát elbírálták-e, s ha igen, határidőben-e?

Panasz elbírálásában benne kell lenni, hogy a kriminalisztikai 7-es felderítették-e, megtettek-e mindent a cselekmény felderítése érdekében.Javaslom a leányzónak, hogy fáradjon be a Kapitányságra, illetékmentességet kérő adatlappal ( mivel diák, vélelmezem nincs állandó jövedelme ), majd mindkét ügyről kérjen hivatalos másolatot, ahogy megkapta a mentességet az ügyészségtől.Másolatok alapján megállapítható, hogy történt-e mulasztás, vagy bármi. Ezt jó lenne minél előbb megtennie, mert ez alapján tud védekezni, a másik ügyében is.Amúgy a határozat aláírója nem végez nyomozati munkát, csak a nyomozó illetve vizsgáló által végzett munkát felügyeli, ellenőrzi és adja a nevét a határozathoz, vagy a vádemeléshez. Természetesen minden el nem végzett nyomozati cselekményért is felelős.

U.i.: Javaslom a leányzónak, keressen az iratbetekintéskor nyomozati tervet az ügyben, melyet a határozat aláírója alákarcolt ellenőrzés gyanánt, tekintettel arra, hogy az kötelező, a nyomozás során.

A feltett kérdés, mely szerint magánindítvány elbírálása a rendőrség hatáskörébe tartozik? Válaszom IGEN.Indoklás : közfeladatot ellátó személy esetében minősítő körülmény. Volt kb 1 éve egy ügyem, melyben x megsértette y bírót, z osztályvezetőt, s ezért bünti eljárás indult.Ügyészségi Nyomozóhivatal megszüntette az ügyet, magánindítvány hiánya miatt. Elkövető panaszát a Bíróság megvizsgálta és nyomozást rendelt el, melynek végrehajtásávan a rendőrséget bízta meg. Hozzáteszem, nincs magánindítvány kívánata, hivatalból üdöző büncselekménynek minősítette a bíróság. Hab a tortán, hogy az elkövető nem beszámítható, így én ekkor kapcsolódtam az ügybe. Megúszta a szentem egy megrovással.

Tisztelettel.

péterapó 2006.04.17. 11:17

A nyomozást megtagadó "becsületét" sérti a határozat ellen benyújtott panasz (amit olvashattál)Szerintem agyrém!!!

angol2000 2006.04.16. 08:55

Kedves Péterapó

Kérdésem az lenne, hogy a főiskolás lányt konkrétan melyik bűncselekmény elkövetésével gyanusították meg? Ugyanis a nem értem mit követett el, pusztán a levél megírásával?

péterapó 2006.04.11. 07:46

Egy Főiskolás leányzót az alábbi nyomozást megszüntető határozat ellen benyújtott panasz miatt a határozat aláírója feljelentette...ellene nyomozást rendeltek el,gyanusítottként kihallgatták..."rabosították"Az az fényképeket készítettek és ujjlenyomatot vettek tőle Hódmezővásárhelyen..

Íme a szöveg, amiért "Európában" azazCsongrád Megyébenegy rendőrtiszt agyát elöntötte az kultúra...és rendőrért kiáltott.

Szerintetek egy magánindítvány elbírálása a rendőrség hatáskörébe tartozik????

Szószerint a feljelentés alapját képező panasz:

" Tisztelt Szentesi Városi Ügyészség!

A Szentesi Városi Rendőrkapitányság Vizsgálati Alosztály 06050-5/2006.bü.számú- 2006.február 1-n kelt,2006. .február 3-n kézhez vett- nyomozást megszüntető határozata ellenpanaszt jelentek be

Kérem a T. Szentesi Városi Ügyészséget, hogy rendelje el a nyomozást, és kötelezze a nyomozó szervet a tisztességes nyomozás lefolytatására.

A T y i t y á n L á s z l ó r. ő r g y. :clap::clap:

osztályvezető által aláírt határozat természetesnek véli, hogy a közhitelesnek mondott Földhivatali nyilvántartásban ismeretlen személyek adatokat jegyezhetnek, illetve törölhetnek..xxxxA határozat fogalmazója szerint az is természetes, hogy ismeretlen Földhivatali elkövető segítségével bűnöző számára tehermentessé tesznek egy tulajdonlapot..

Megdöbbentő számomra, hogy ennyire t ö r v é n y s é r t ő és s z a k s z e r ű t l e n módon működhet egy nyomozó szerv.:thanks::thanks:

A határozatot jegyző r e n d ő rő r n a g y r ó l feltételezem, hogy tudomása van arról, hogy a rendőrnek

a törvényekben előírt módon m e g e l ő z n i, f e l d e r í t e n i, illetőleg m e g a k a d á l y o z n i kell a jogsértéseket, és előírt kötelezettségeit teljesíteni kell.:sad::sad::sad:A rendőrnek r é s z r e h a j l á s nélkül, politikailag függetlenül, magabiztosan, önállóan, kellő s z a k é r t e l e m m e l végre hajtani a feladatait.xxx

:sad::sad::sad:A határozat aláírójának, mint minden más rendőrnek a n y o m o z á s i i s m e r e t e k alkalmazása során ismernie kellene a b ü n t e t ő eljárási jog és a k r i m i n a l i s z t i k a , a kriminológia alapjait, a rendőri munka jogszerű és szakszerű végzéséhez elengedhetetlenül szükséges általános és speciális, elméleti és gyakorlati tudnivalókat.

El k e l l e t t volna sajátítania az e g y e s b ű n c s e l e k m é n y e k jogszerű és s z a k s z e r ű n y o m o z á s á n a k és vizsgálatának jogi, kriminalisztikai ismereteit.:thanks::thanks::thanks:

Kérem a T. Szentesi Városi Ügyészséget, hogy a nyomozó szervet utasítsa nyomozás lefolytatására ,ismeretlen elkövető személyazonosságának megállapítására és fellelősségre vonására..

Kérem a T. Városi Ügyészséget, hogy gyakoroljon fokozott felügyeletet, mivel az e d d i g i e l j á r á s során lényeges mulasztások és a nyomozás eredményességét veszélyeztető körülmények észlelhetők. "

Szentes 2006. február 10. Tisztelettel

S NSzentesKérdésem:

+++++++++++++++++++

Üdv