Szerintetek mi ebben a becsületsértés?forrás főoldal vissza

péterapó 2006.04.10. 22:03

Egy Főiskolás leányzót az alábbi nyomozást megszüntető határozat ellen benyújtott panasz miatt a határozat aláírója feljelentette...ellene nyomozást rendeltek el,gyanusítottként kihallgatták..."rabosították"Az az fényképeket készítettek és ujjlenyomatot vettek tőle Hódmezővásárhelyen..

Íme a szöveg, amiért "Európában" azaz Csongrád Megyében egy rendőrtiszt agyát elöntötte az kultúra...és rendőrért kiáltott.

Szerintetek egy magánindítvány elbírálása a rendőrség hatáskörébe tartozik????

Szószerint a feljelentés alapját képező panasz:

" Tisztelt Szentesi Városi Ügyészség!

A Szentesi Városi Rendőrkapitányság Vizsgálati Alosztály 06050-5/2006.bü.számú- 2006.február 1-n kelt,2006. .február 3-n kézhez vett- nyomozást megszüntető határozata ellenpanaszt jelentek be

Kérem a T. Szentesi Városi Ügyészséget, hogy rendelje el a nyomozást, és kötelezze a nyomozó szervet a tisztességes nyomozás lefolytatására.

A T y i t y á n L á s z l ó r. ő r g y.

osztályvezető által aláírt határozat természetesnek véli, hogy a közhitelesnek mondott Földhivatali nyilvántartásban ismeretlen személyek adatokat jegyezhetnek, illetve törölhetnek..

A határozat fogalmazója szerint az is természetes, hogy ismeretlen Földhivatali elkövető segítségével bűnöző számára tehermentessé tesznek egy tulajdonlapot..

Megdöbbentő számomra, hogy ennyire t ö r v é n y s é r t ő és s z a k s z e r ű t l e n módon működhet egy nyomozó szerv.

A határozatot jegyző r e n d ő rő r n a g y r ó l feltételezem, hogy tudomása van arról, hogy a rendőrnek

a törvényekben előírt módon m e g e l ő z n i, f e l d e r í t e n i, illetőleg m e g a k a d á l y o z n i kell a jogsértéseket, és előírt kötelezettségeit teljesíteni kell.

A rendőrnek r é s z r e h a j l á s nélkül, politikailag függetlenül, magabiztosan, önállóan, kellő s z a k é r t e l e m m e l végre hajtani a feladatait.

A határozat aláírójának, mint minden más rendőrnek a n y o m o z á s i i s m e r e t e k alkalmazása során ismernie kellene a b ü n t e t ő eljárási jog és a k r i m i n a l i s z t i k a , a kriminológia alapjait, a rendőri munka jogszerű és szakszerű végzéséhez elengedhetetlenül szükséges általános és speciális, elméleti és gyakorlati tudnivalókat.El k e l l e t t volna sajátítania az e g y e s b ű n c s e l e k m é n y e k jogszerű és s z a k s z e r ű n y o m o z á s á n a k és vizsgálatának jogi, kriminalisztikai ismereteit.

Kérem a T. Szentesi Városi Ügyészséget, hogy a nyomozó szervet utasítsa nyomozás lefolytatására ,ismeretlen elkövető személyazonosságának megállapítására és fellelősségre vonására..

Kérem a T. Városi Ügyészséget, hogy gyakoroljon fokozott felügyeletet, mivel az e d d i g i e l j á r á s során lényeges mulasztások és a nyomozás eredményességét veszélyeztető körülmények észlelhetők. "

Szentes 2006. február 10. Tisztelettel

S N Szentes Kérdésem:

+++++++++++++++++++

Üdv