Videó - felfétel szabálytalanságról.forrás főoldal vissza

Szomorú örökös 2015.05.19. 14:54

pohicop

Főleg hogy a rendőr várakozása ott teljesen törvényes volt.

„63. § (4) A közúti forgalom ellenőrzése során

a közúton úgy kell elhelyezni, hogy a gyalogos és jármű forgalmat indokolatlan mértékben ne akadályozza.(5) A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott jármű a járműforgalom elől elzárt területen, továbbá a közútnak azon a részén is elhelyezhető, ahol a járművek megállása vagy várakozása tilos.”

Tehát ha jól értem, akkor ahol tilos várakozni, ott a traffis autó még simán megállhat, ugye?

pohicop 2015.05.19. 08:28

Ez jól hangzik. Akkor a tisztelt politikus úr aki a szerencsétlen rendőrt lefényképezte, aki a mercedessel a forgalommal szemben állt meg az útpadkán és úgy traffizott ős is elkövette......persze neki mentelmi joga van.

Szomorú örökös 2015.05.19. 08:15

Idézet az adatvédelmi biztos hivatalos állásfoglalásából:

„...A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban Avtv.) 2. § 1. pontja alapján személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. [Avtv. 2. § 8. pont]

Az Avtv. 2. § 9. pontjának meghatározása szerint adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése is.

Az Avtv. 3. § alapján személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Az Avtv. 2.§. 11. pontja értelmében nyilvánosságra hozatal: "ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik."

A közlekedési morállal és szabálysértésekkel foglalkozó internetes fórumokon a szabályokat megsértő járművek rendszámát, típusát, illetve fényképét hozzák nyilvánosságra, hogy így szorítsák vissza az ilyen jellegű visszaéléseket. Ezzel kapcsolatban az adatvédelmi biztos korábban kifejtette, hogy ezen adatok nyilvánosságra hozatala a jármű üzembentartójának, tulajdonosának a személyes adatok védelméhez fűződő jogát sértheti, mert a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatással az adat és az érintett között kapcsolat létesíthető. A morál- vagy szabálysértő személye azonban nem minden esetben azonos a tulajdonossal, valamint a gépjármű tulajdonosa, illetve üzembentartója nemcsak természetes személy, hanem jogi személyiség és jogi személyiség nélküli szervezet is lehet.

Összefoglalva tehát – a fentebb kifejtettek alapján – a gépjárművek fotójának, rendszámának, típusának, stb. nyilvánosságra hozatalához a közlekedési szabálysértés ténye nem elegendő jogalap, a kipellengérezés pedig nem törvényes cél. A gépjármű fotójának, rendszámának, az autó típusának, stb. közzététele az adott közlekedési szabálysértést elkövető személy hozzájárulása nélkül az Avtv. 3. § (1) és az 5 § (1) bekezdésébe ütközően jogellenes még akkor is, ha csak közvetett kapcsolat áll fenn az adat és a szabályszegő között. Továbbá adatvédelmi szempontból irreleváns az, hogy az autós viselkedése társadalmilag elítélhető vagy jogszabályba ütközik. Így megállapítható, hogy az érintett hozzájárulása nélkül nem hozható nyilvánosságra olyan adatkör, adattartalom, amely alapján az érintett természetes személy azonosíthatóvá válik...”

Juhy-23 2015.05.18. 12:09

Üdvözlöm. Büntethető vagyok-e azért, ha egy-egy szabálytalanságról videófelvételt készítek és közzéteszem az interneten forgalmi rendszámával együtt, illetve ha forgalmi rendszám nélkül, de az látható és jól kivehető a felvételen, továbbá, ha nem teszem közzé a rendszámot, és nem is látható az, de a tulajdonosa felismeri magát rajta, vagy ha minden felismerhetőség nélkül közzéteszem a felvételen szereplő, tulajdonos (gondolok itt autósokra) beleegyezése nélkül? TovábbáTudok-e bejelentést tenni a rendőrségen, ha ilyen szabálytalanságot rögzítek, de az nem jár közúti veszélyeztetéssel, vagy ha közúti veszélyeztetéssel jár, de nem okoz balesetet, de én úgy érzem, hogy "nem fért bele" a fent leírtakat figyelembevéve.A választ előre is köszönöm.Cs.