Büntetés befizetés, behajtás, ledolgozás, elzárás.forrás főoldal vissza

ObudaFan 2009.12.18. 20:22

Azért ez felnőttkorú eljárás alá vontnál egy kicsit másképp néz ki.

A pénzbírságot az elkövetőnek a határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül - a pénzösszeg illetékbélyeggel történő lerovásával vagy más, külön jogszabályban meghatározott módon - kell megfizetnie. Ha a pénzbírság vagy egyéb pénzösszeg megfizetésére kötelezett a határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül a pénzösszeget nem fizeti meg, a szabálysértési hatóság közvetlen letiltást bocsát ki. Ha a közvetlen letiltásra nincs lehetőség, a szabálysértési hatóság elrendeli a tartozás adók módjára történő behajtását. A pénzbírságot - az elkövető beleegyezése esetén - közérdekű munkára kell átváltoztatni, ha az adók módjára történő behajtás nem vezetett eredményre.

Ez előtt a határozat meghozatala előtt a szabálysértési hatóság - amennyiben nem az elkövető lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes szabálysértési hatóság járt el - rövid úton megkeresi az elkövető lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjét (a továbbiakban: jegyző), aki a település területén működő, közérdekű munka végzésére alkalmas munkahelyekről tájékoztatja a szabálysértési hatóságot. A közérdekű munkára átváltoztató határozatot a szabálysértési hatóság megküldi a jegyzőnek, aki - az elkövető egészségi állapotának és munkára való alkalmasságának figyelembevételével, a munkáltató beleegyezésével - az intézményt vagy gazdálkodó szervezetet jelöl ki a közérdekű munka végrehajtásának helyéül. A közérdekű munkahelyet kijelölő határozattal szemben nincs helye jogorvoslatnak. A közérdekű munkára történő átváltoztatás esetén az elkövető köteles a jegyző által meghatározott munkát végezni, személyi szabadsága egyébként nem korlátozható. A közérdekű munkát az elkövető hetenként legalább egy napon - a heti pihenőnapon vagy szabadidejében - díjazás nélkül végzi. A közérdekű munka legrövidebb tartama egy nap, leghosszabb tartama húsz nap. Egy napi közérdekű munkának legfeljebb hat óra munkavégzés felel meg. A jegyző, illetőleg a kijelölt munkahely haladéktalanul értesíti a közérdekű munka végzését elrendelő szabálysértési hatóságot, illetőleg bíróságot, ha az elkövető nem kezdi meg a közérdekű munka végzését, vagy munkakötelezettségének nem tesz eleget. Ezekben az esetekben a közérdekű munkát elzárásra kell átváltoztatni.

Ha az elkövető nem járul hozzá a közérdekű munkavégzésre kötelezéshez, a pénzbírságot elzárásra kell átváltoztatni.

Amennyiben az elkövető vagy helyette más a pénzbírságot, illetőleg az elzárásra átváltoztatott pénzbírságnak a még le nem töltött napoknak megfelelő összegét igazoltan megfizeti

flowa 2009.12.18. 17:20

Ne aggódj, semmi nem lesz. épp a napokban voltam bent egy ugyanilyen "mítingen" - a fiam követett el egy apróbb közlekedési kihágást és amikor mondta a rendőrnek, hogy tanuló még és nincs önálló jövedelme, a rendőr maga mondta neki, hogy ne parázzon, mert az adók módjára behajtandó bírságot, mint behajthatatlant, úgyis el fogják végül engedni...

Mondjuk én nem vettem a dolgot ilyen könnyedén, és paráztattam is a gyermeket ahogy kell, nehogy máskor is ilyenre vetemedjen; aztán kapott ő is egy ilyen "behívót" a polg.mesteri hivatal adócsoprtjától, ugyanezzel a szöveggel mint te. Mint törv. képviselője elkísértem, és az előadó elmondta, hogy azért hívott be, hogy a gyermekem bediktálja a munkahelyét, és egyéb jövedelemforrásait, aztán miután vázoltam részére a szituációt, azt tanácsolta, hogy a bírságot kiszabó hatóságnak címezve írjunk egy beadványt, miszerint - a gyermek tanulói és eltartotti státuszára tekintettel - kérjük, hogy a bírság megfizetésétől eltekinteni szíveskedjenek, stb... A kérvényünket azután átvette, és továbbította a hatóságnak, és ezzel le van zárva az ügy. Legalábbis ezt mondta nekünk. Jah, és még azt is mondta, hogy az "adók módjára behajtandó" bírságok, egyebek, nem változtathatók át sem közmunkára, sem elzárásra - mert én is felvetettem, hogy (pusztán okulásul a felelőtlen gyermek számára) esetleg nem "ledolgozható-e a bünti, de nem. Szóval ne idegeskedj, csak a jövedelmi viszonyaidat fogják majd firtatni, és ennyi lesz. Remélem, segíthettem, üdv...

nevesincs 2009.12.18. 16:34

Jó Napot!

Szabálysértést követtem el. Már a tárgyalás is megtörtént és jogerős döntés született. Én azóta semmi papírt nem kaptam hogy fizessem be a büntetést de most a napokban a polgármesteri hivatal küldött egy levelet hogy közlekedési szabálysétési bírság adók módjára történőbehajtásának ügyében jelenjek meg a polg. hivatalba.(Hiányolom a levélből hogy nem volt benne hogy nem tudták letiltani.)A segítségüket kérném a következőkben:

Előre köszönök minden hozzászólást!