Hazatoloncolás?forrás főoldal vissza

ObudaFan 2009.12.17. 12:36

Létezik.

Be. 266. § (3) A bíróság az eljárást felfüggesztheti,

(4) Ha a bíróság a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott intézkedést nem tartja indokoltnak, és a vádlott külföldi tartózkodási helye ismert, a bíróság nemzetközi, illetve európai elfogatóparancsot bocsát ki, és a vádlott kiadatása vagy európai elfogatóparancs alapján történő átadása iránti eljárást kezdeményez. Ha a vádlott kiadatását, illetve európai elfogatóparancs alapján történő átadását megtagadták, illetőleg a kiadatásra vagy átadásra nincs lehetőség, a bíróság - ha a feltételek fennállnak - a büntetőeljárás átadását kezdeményezheti.

ju.adam 2009.12.16. 21:04

Felivtam a bírót, legnagyobb meglepetésemre rendkivül segítőkész volt, abban maradtunk hogy irok neki egy levelet, amiben közlöm hogy nem tudok hazamenni 2 évig, igy a tárgyalást majd elnapolják. Eszembe se jutott hogy ilyen létezhet.

ObudaFan 2009.12.16. 12:20

586. § (1) Ha a terhelt külföldön él, kérelmére nyolc évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűncselekmény esetén, a vádirat benyújtásáig az ügyész, azt követően a bíróság engedélyezheti biztosíték letétbe helyezését. Ebben az esetben az eljárás a terhelt távollétében lefolytatható. Nem engedélyezhető biztosíték letétbe helyezése, ha a bűncselekmény halált okozott.(2) A biztosíték összegét az ügyész, illetőleg a bíróság határozza meg, a terhelttel szemben előreláthatóan kiszabásra kerülő pénzbüntetés, alkalmazandó vagyonelkobzás, illetőleg a felmerülő bűnügyi költség végrehajtásához szükséges mértékben.(3) A terheltnek a biztosíték letétbe helyezésének engedélyezése iránti kérelmében a védőt kell felhatalmaznia arra, hogy a részére szóló hivatalos iratokat átvegye (kézbesítési megbízott), a kérelemben továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy - ha az a büntetés-végrehajtás érdekében szükséges - a Magyar Köztársaság területére visszatér.

(4) A biztosíték letétbe helyezését követően a terheltnek szóló iratokat a kézbesítési megbízott részére kell kézbesíteni. A kézbesítési megbízott köteles a terheltet haladéktalanul értesíteni a részére kézbesített iratról. Ha a terhelt a Magyar Köztársaság területét elhagyta, és a kézbesítési megbízottnak kézbesített idézés ellenére nem jelenik meg, nincs helye

és a tárgyalást a terhelt távollétében is meg kell tartani.(5) Ha az ügyész vagy a bíróság biztosíték letétbe helyezését engedélyezte, és a terhelt a Magyar Köztársaság területét elhagyta, az eljárásban a XXV. Fejezet rendelkezéseit nem lehet alkalmazni.

(6) Védő részvétele az eljárásban kötelező.

587. § (1) Ha a bíróság a terheltet bűnösnek mondja ki, vagy tárgyalás mellőzésével büntetést szab ki, a biztosíték a határozat jogerőre emelkedésével az államra száll.

(2) Ha a bíróság pénzbüntetést szab ki, vagyonelkobzást alkalmaz, illetőleg a terheltet a bűnügyi költség megfizetésére kötelezi, az államra szállt biztosítékot ezek végrehajtására kell fordítani.(3) Végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása esetén a büntetés végrehajtásának befejezése után a biztosítékot az elítéltnek vissza kell fizetni. Más büntetés végrehajtása iránt nem lehet intézkedni.(4) A biztosíték a terheltnek egészében vagy több bűncselekmény esetén részben, arányosan visszajár,

(5) A biztosíték a terheltnek arányosan visszajár, ha a kiszabott pénzbüntetés, alkalmazott vagyonelkobzás vagy a megállapított bűnügyi költség összegét a biztosíték összege meghaladja.

ju.adam 2009.12.16. 09:59

Koszonom Guba.

Vegig olvastam de azt nem tudtam kivenni belole, hogy most reszemrol mi lenne a helyes lepes. Hazamenni nem tudok mert egyreszt nincs ra penzem, masreszt elvesztem a munkamat, ami a megelhetesemet jelenti itt kint, raadasul a kisocsemet is en tartom el, ha nekem nincs munkam, ketten kerulunk az utcara.

Mi a helyes lepes most?

monalisa1 2009.12.16. 09:37

guba

A magam részéről is köszönöm a vonatkozó jogszabály részletes bemásolását - mindig tanul az ember.

ju.adam

Továbbra is azt javaslom ügyvéd járjon el az ügyedben -és már ő írjon levelt a bíróságnak-, nehogy laikusként esetleg el legyen cseszve a dolog.

Üdv."Mona"

guba 2009.12.16. 07:36

Nem fog elévülni, mert minden felkutatásodra tett intézkedés megszakítja az elévülést, és onnantól újra elkezdődik.Büntetőeljárásban nem képviseltetheted magad ügyvéddel. A védő nem a terhelt képviselője, meg kell jelenni személyesen. Ez nem polgári per.

Beidézek néhány szakaszt, amit nem árt tudnod:

528. § (1) A bíróság az ismeretlen helyen tartózkodó vádlottal szemben az erre irányuló ügyészi indítványra jár el. A magánvádló, illetőleg a pótmagánvádló az ismeretlen helyen tartózkodó vádlottal szemben a bírósági eljárást nem indítványozhatja.(2) Ha az ügyész a tárgyalásnak a vádlott távollétében való megtartását indítványozta, és a vádlott tartózkodási helye a tárgyalás megkezdése előtt ismertté válik, a bíróság értesíti az ügyészt, és a vádlottal szemben szükség esetén személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedést rendel el.(3) A bíróság további eljárására a XII-XIII. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni.

529. § (1) Ha a vádlott tartózkodási helye a vádemelést követően vált ismeretlenné, és megalapozottan feltehető, hogy a vádlott megszökött vagy elrejtőzött, a bíróság a szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt indult eljárásban az eljárás felfüggesztése nélkül elfogatóparancsot bocsát ki.

(2) Ha az elfogatóparancs kibocsátása hatvan napon belül nem vezetett eredményre, a bíróság erről az ügyészt tájékoztatja. Ha az ügyész indokoltnak tartja, hogy a tárgyalást a vádlott távollétében tartsák meg, illetőleg folytassák, a bíróság tájékoztatásától számított tizenöt napon belül erre indítványt tesz.(3) Ha a vádlott érdekében korábban nem járt el védő, az ügyész a (2) bekezdés szerinti indítványában védő kirendelését is indítványozza. A tárgyalást a korábbi tárgyalás anyagának ismertetésével kell folytatni.(4) Ha az ügyész nem tesz indítványt arra, hogy a tárgyalást a vádlott távollétében folytassák, a tanács elnöke az eljárást felfüggeszti.(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell a másodfokú és a harmadfokú bírósági eljárásban is.

530. § (1) A vádlott távollétében tartott tárgyaláson az ügyész és a védő részvétele kötelező.(2) A vádlottnak hirdetményi úton kézbesített hivatalos iratot [70. § (5)-(6) bek.] a védőjének is kézbesíteni kell.

531. § (1) Ha a vádlott felkutatására tett intézkedések az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának meghozatala előtt eredményre vezettek, a bíróság a tárgyalást a korábbi tárgyalás anyagának ismertetésével folytatja, szükség esetén a bizonyítási eljárást újra megnyitja (320. §).(2) Ha a vádlott felkutatására tett intézkedések az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának meghozatala után vezettek eredményre, a vádlott a fellebbezésre nyitva álló határidőn belül, a fellebbezés bejelentése helyett az elsőfokú bíróságnál indítványozhatja a tárgyalás megismétlését.(3) A tárgyalás megkezdése után a bíróság ismerteti a vádlott távollétében tartott tárgyalás alapján hozott határozatát és a vádlottnak a tárgyalás megismétlésére irányuló indítványát. A megismételt tárgyaláson a tanú újabb kihallgatása, illetőleg a szakértő újabb meghallgatása helyett a bíróság előtt korábban tett vallomásról, illetőleg a korábban előterjesztett szakvéleményről készült jegyzőkönyvet fel lehet olvasni. A tárgyalásra egyébként a XIII. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni.(4) A bíróság a megismételt tárgyalás eredményétől függően a vádlott távollétében tartott tárgyalás alapján hozott határozatát hatályban tartja, vagy hatályon kívül helyezi, és új határozatot hoz.(5) Ha a vádlott felkutatására tett intézkedések a másodfokú bírósági eljárásban vezettek eredményre, a másodfokú bíróság tárgyalást tűz ki, és azon a vádlottat kihallgatja, valamint - ha szükséges - a vádlott által indítványozott további bizonyítást vesz fel. A másodfokú bíróság az eljárás eredményétől függően az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja, megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja.(6) Ha a vádlott felkutatására tett intézkedések a harmadfokú bírósági eljárásban vezettek eredményre, a harmadfokú bíróság az első és a másodfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja.(7) Ha a terhelt tartózkodási helye a jogerős határozat meghozatala után válik ismertté, a javára perújítási indítványt lehet előterjeszteni.(8) Ha a szabadlábon lévő vádlott a megismételt első fokú tárgyalás [(2) bek.] során ismételten ismeretlen helyre távozik, a bíróság a vádlott távollétében tartott tárgyalás alapján hozott határozatát érdemi vizsgálat nélkül hatályában tartja. Erre a bíróság a vádlottat figyelmezteti.

Eljárás a külföldön tartózkodó terhelt távollétében532. § (1) Ha a terhelt külföldön tartózkodik, és kiadatásának, vagy az európai elfogatóparancs alapján történő átadásának nincs helye, illetőleg kiadatását vagy az európai elfogatóparancs alapján történő átadását megtagadták, és a büntetőeljárás átadására sem került sor, az ügyész a vádiratban indítványozhatja, hogy a tárgyalást a vádlott távollétében tartsák meg.(2) Ha a bírósági eljárásban állapítják meg, hogy a külföldön tartózkodó vádlott kiadatásának vagy az európai elfogatóparancs alapján történő átadásának nincs helye, illetőleg kiadatását vagy az európai elfogatóparancs alapján történő átadását megtagadták, és a bíróság a büntetőeljárás felajánlását nem tartja indokoltnak, felhívhatja az ügyészt, hogy kívánja-e indítványozni a tárgyalásnak a vádlott távollétében történő folytatását.(3) Ha az ismeretlen helyen tartózkodó vádlott távollétében megkezdett tárgyalás során állapítják meg, hogy a külföldön tartózkodó vádlott kiadatásának vagy az európai elfogatóparancs alapján történő átadásának nincs helye, illetőleg a kiadatását vagy az európai elfogatóparancs alapján történő átadását megtagadták, és a bíróság a büntetőeljárás átadását nem tartja indokoltnak, a bíróság az ügyész felhívása nélkül folytatja a tárgyalást.(4) Ha az eljárást a külföldön tartózkodó terhelttel szemben folytatják, illetve, ha a terhelt hazatért, az 527-531. § rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni.

ju.adam 2009.12.16. 01:27

na igen, pont ezt akartam megkérdezni hozzáértőtől hogy mennyi az elévülési idő és mikortól számolják

monalisa1 2009.12.16. 00:11

Csak még leírom hogy tudj róla: ha valakit egy ügyben "elmeszelnek" és a bíróság kiró rá x hó/év fogvatartást -azt itt most ne vizsgáljuk jogos vagy nem-, szóval mielőtt legközelebb hazai földre teszi a lábát jobb ha előbb megtudakolja: mennyi az ügyében az elévülés?! Bizony előfordult már, hogy nagy óvatlanul idejekorán hazalátogatott, aztán Ferihegyen és/vagy bármely más határbelépőnél egyből lemeszelték, mivelhogy a határőség "kisfüzetében" mint távollétében körözött személy évekig is nyílvántartásban szerelep.

Jó éjt, bár nálatok már reggel van.

ju.adam 2009.12.16. 00:00

köszönöm a tippeket, felkeresem a birót, talán az a legcélravezetőbb

monalisa1 2009.12.15. 23:15

Ha ujra megnyítod a jogi fórum címlapját, a jobb felső sarokban számtalan ügyvéd neve/címe szerepel - szakterületenkénti megosztásban.

monalisa1 2009.12.15. 23:12

Természetesen írhatsz levelet a bíróságnak - a pontos ügyiratszámot meg kell adni, melyben előadod, hogy ártatlannak tartod magad. (Azt hogy a sértett mint mondott azt csak ő mondja..., bizonyíték nincs ellened.) Kérd az eljárás megszüntetését.

Egyben ha a T. Bíróságnak valami kérdése van hozzád azt jutassa el a jelenlegi címedre - haladéktalanul válaszolni fogsz rá., azonban a nagy távolság és a jelentős költség -valamint munkahelyi elfoglaltság...- okán kérd hogy a személyes megjelenéstől tekintsenek el.

Adj meg e-mail címet is melyen elérhetnek ill. amelyre akár a levelet küldhetik is.

Végső soron megbízhatsz egy Mo.-országi ügyvédet aki képvisel a perben, akivel akár e-mailben naprakész meg tudsz beszélni mindent még a tárgyalás előtt, és azt követően is.

"Mona"laikus hozzászóló

Vagy eleve az ügyvéd ír levelet a bíróságnak nevedben és ment ki a személyes megjelenés alól.

ju.adam 2009.12.15. 22:05

lehet ilyenkor irni valamit a birosagnak hogy nem tudok hazautazni? vagy ez abszolut nem erdekli oket?

ObudaFan 2009.12.15. 20:27

Nyilván az iratok ismerete nélkül senki nem fogja tudni eldönteni, hogy megáll-e a vád, vagy sem. Ha nem ad ki Ausztrália, akkor le lehet folytatni az eljárást a távollétedben is.

ju.adam 2009.12.15. 13:22

a vadiratban vagy miben a következő volt:

bizonyitékok:

xy gyanusitott vallomásaxy sértett vallomásaxy tanu vallomása

számitógép szakértői vizsgálata(otthoni gépen SEMMI, munkahelyi gépen valami részlet az egyik elküldött levélből).

A vallomásokban a következők álltak:

"nem ismerem, nem tudom". Ez halál komoly.

A kérdéses időpontra alibit tudtam igazolni(husvét volt, locsolkodni voltam). Mindezek ellenére tárgyalás lesz, amin ugye nem tudok ott lenni mert nem fogok félmillió forintért hazautazni. Lerendezik a tárgyalást a távollétemben is?

A sértett viszont valami pénzes faszi, nincsenek illuzióim, ha én lennék a sértett sima átlag magyarként akkor már rég lezárták volna az ügyet.

ObudaFan 2009.12.15. 12:19

Minden bizonyíték hiányának ellenére nem lehet itthon senkit elítélni. Hogy kiad-e Ausztrália, vagy sem, azt egy ausztrál jogásztól kell megkérdezni.

ju.adam 2009.12.14. 23:29

Egy régebbi ügyről van szó.

Személyes adatok jogosulatlan megismerése, 3,5 éve történt. A sértett postafiókját feltörték, és pornóképeit szétküldözgették. A rendőrség szerint a támadás két számitógépről érkezett, az egyik az akkori munkahelyem gépe, a másik az ottoni számitógépünk. Igy lettem én a gyanusitott. Rengeteg nyomozás után mindkét számitógépet visszaszolgáltatták, a mi otthoni gépünkön semmit nem találtak, a munkahelyi számitógépen valami apróságot találtak. Mivel a gyanusitásom alapja a két számitógép kapcsolata volt igy akkor ugy gondoltam vége az ügynek részemről hiszen a munkahelyi számitógépet bárki használhatta. A tanumeghallgatásokon kiderült hogy az áldozat és köztem semmi kapcsolat nincs, inditék nincs, haszna ebből senkinek nem származott. Én időközben ausztráliába költöztem, sőt a fél családom kint van azóta. Azt hittük már rég vége az ügynek hiszen bizonyiték, inditék stb nincs. Erre most kapjuk a hirt otthonról hogy mégis történt vádemelés és be vagyok idézve januárra, a kisöcsém aki szintén itt van kint tanuként van beidézve. A szülők nem vették át az idézést, de tegnap két rendőr vitte ki. Akkor sem vették át.

A kérdésem az, hogy a tárgyalás lefolyik-e a távollétünkben is -ha igen, ismerve hogy ma hogy mennek otthon a dolgok, simán el tudom képzelni hogy elitélnek minden bizonyiték hiányának ellnére is. Ebben az esetben haza tudnak engem rángatni?