Közmunka el nem végzéseforrás főoldal vissza

hunfrakk 2008.11.06. 19:10

A bíróság által kiszabott pénzbírság átváltoztatása esetén a pénzbírságot helyettesítő elzárás végrehajtására az elkövető lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes rendőri szerv intézkedik.

az ELZÁRÁSról részletesen:http://net.jogtar.hu/…jegy_doc.cgi?…

hunfrakk 2008.11.06. 19:07

a vonatkozó jogszabályok lelőhelye:

http://net.jogtar.hu/…jegy_doc.cgi?…

http://net.jogtar.hu/…jegy_doc.cgi?…

http://net.jogtar.hu/…jegy_doc.cgi?…

http://net.jogtar.hu/…jegy_doc.cgi?…

hunfrakk 2008.11.06. 19:05

nos, utána olvastam - tévedtem - ebből sajnos elzárás (fogház) lesz - kivéve persze, ha befizeti az elkövető a pénzbírságot

111. § (1) A pénzbírságot az elkövetőnek a határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül - a pénzösszeg illetékbélyeggel történő lerovásával vagy más, külön jogszabályban meghatározott módon - kell megfizetnie.

(2) Ha a pénzbírság vagy egyéb pénzösszeg megfizetésére kötelezett a határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül a pénzösszeget nem fizeti meg, a szabálysértési hatóság közvetlen letiltást bocsát ki.

(3) Ha a közvetlen letiltásra nincs lehetőség, a szabálysértési hatóság elrendeli a tartozás adók módjára történő behajtását.

(4) A pénzbírságot - az elkövető beleegyezése esetén - közérdekű munkára kell átváltoztatni, ha az adók módjára történő behajtás nem vezetett eredményre.

(5) A (4) bekezdésben foglalt határozat meghozatala előtt a szabálysértési hatóság - amennyiben nem az elkövető lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes szabálysértési hatóság járt el - rövid úton megkeresi az elkövető lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjét (a továbbiakban: jegyző), aki a település területén működő, közérdekű munka végzésére alkalmas munkahelyekről tájékoztatja a szabálysértési hatóságot.

(6) A közérdekű munkára átváltoztató határozatot a szabálysértési hatóság megküldi a jegyzőnek, aki - az elkövető egészségi állapotának és munkára való alkalmasságának figyelembevételével, a munkáltató beleegyezésével - az intézményt vagy gazdálkodó szervezetet jelöl ki a közérdekű munka végrehajtásának helyéül. A közérdekű munkahelyet kijelölő határozattal szemben nincs helye jogorvoslatnak.

(7) A közérdekű munkára történő átváltoztatás esetén az elkövető köteles a jegyző által meghatározott munkát végezni, személyi szabadsága egyébként nem korlátozható.

(8) A közérdekű munkát az elkövető hetenként legalább egy napon - a heti pihenőnapon vagy szabadidejében - díjazás nélkül végzi.

(9) A közérdekű munka legrövidebb tartama egy nap, leghosszabb tartama húsz nap. Egy napi közérdekű munkának legfeljebb hat óra munkavégzés felel meg.

(10) A 24. § (2) bekezdése alkalmazása esetén a közérdekű munka leghosszabb tartama harminc nap.

(11) A jegyző, illetőleg a kijelölt munkahely haladéktalanul értesíti a közérdekű munka végzését elrendelő szabálysértési hatóságot, illetőleg bíróságot, ha az elkövető nem kezdi meg a közérdekű munka végzését, vagy munkakötelezettségének nem tesz eleget. Ezekben az esetekben a közérdekű munkát - a 17. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint - elzárásra kell átváltoztatni.

113. § (1) Amennyiben az elkövető vagy helyette más a pénzbírságot, illetőleg az elzárásra átváltoztatott pénzbírságnak a még le nem töltött napoknak megfelelő összegét igazoltan megfizeti

(2) Az elzárás letöltéséről, illetőleg az azonnali szabadításról a büntetés-végrehajtási intézet a bíróságot haladéktalanul értesíti.

hunfrakk 2008.11.06. 13:31

3. egyébként 4 nap közmunka egyenlő 4 nap fogházzal, tehát szó sincs 10-20 napról

hunfrakk 2008.11.05. 21:11

efi99!igaz!

reméljük Venson tanult ebből,és jövőben nem így jár el!

efi99 2008.11.05. 20:52

"elnézést, de idegességemben nem tudtam/tudok visszaolvasni."

Hogyan lehet az ideges, aki jogsi nélkül vígan áthajt a piroson, nincs miből levonni a büntetést és a 4 napot sem dolgozza le. Akinek ezekhez van "bátorsága", annak kötélből vannak az idegei...

hunfrakk 2008.11.05. 20:38

A pénzbírság átváltoztatása közérdekű munkára

az adók módjára sem behajtható pénzbírságot közérdekű munkára kell átváltoztatni

Ha az elkövető nem járul hozzá ahhoz, hogy pénzbírságát közérdekű munkára változtassák át, akkor a bírságot elzárásra kell átváltoztatni.

nem lehet azonban a pénzbírságot elzárásra átváltoztatni azoknak az elkövetőknek az esetében, akikkel szemben egyébként sem lehet elzárás büntetést kiszabni.

A hatályos szabálysértési kódex elzárással rendeli büntetni

1. az önkényes beköltözést 2. a rendzavarást 3. a garázdaságot 4. a tiltott kéjelgést 5. a veszélyes fenyegetést 6. a járművezetéstől eltiltás tartama alatti járművezetés szabálysértését 7. a tulajdon elleni szabálysértések közül a 20 ezer forintot meg nem haladó, mező-, illetőleg erdőgazdaságilag hasznosított földön lévő terményre, termékre, illetve haszonállatra, vagy az ott elhelyezett felszerelésre, eszközre elkövetett lopást

hunfrakk 2008.11.05. 20:14

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendeletaz egyes szabálysértésekről

Engedély nélküli vezetés

47. § (1) Aki vasúti járművet, légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetőleg a közúti forgalomban olyan gépi meghajtású járművet vezet, amelynek vezetésére hatósági engedéllyel nem rendelkezik, továbbá aki e járművek vezetését ilyen személynek átengedi,százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Azzal szemben, aki a közúti forgalomban gépi meghajtású járművet engedély nélkül vezet, a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást alkalmazhat, továbbá a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott közúti közlekedési szabálysértés esetén - a szabálysértési jogsegély keretében - a pénzbírságot kiszabó jogerős határozat végrehajtása átadható.

Venson 2008.11.05. 19:24

Sziasztok!

Segítséget szeretnék kérni.Kb másfél-két éve elcsíptek engedély nélküli vezetésért. Jogsi nélkül piroson hajtottam át, ezért pénzbírságot szabtak ki, de nem fizettem be. Levonni sem tudták, így maradt a közmunka. 2008 május elején lett a végleges ítélet a bíróság által, hogy 4 napot kell ledolgoznom. Még akkor le is regisztráltam magam ez ügyben ahol kellett,de még nem végeztem el a 4 nap melót. Ma viszont jött egy levél a bíróságtól, amit nem mertem átvenni a postástól, így van 1 hét haladékom, ugyanis 1 hét múlva ismét kihozza. Az lenne a kérdésem, hogy ez a levél már behívó a börtönbe, vagy még csak figyelmeztetés, hogy végezzem el a munkát? És ha még az elkövetkezendő 1 hét alatt letöltöm a rám kiszabott 4 nap munkát, akkor még elkerülhető a börtön?

A segítséget előre is köszönöm!

U.i.: Ha volt már ilyen téma, akkor elnézést, de idegességemben nem tudtam/tudok visszaolvasni.