Iskola - Telefonok elvétele

freyya 2014.02.21 23:07:23

Hát ez tutira abból az időből származik, amikor a mobiltelefon még tényleg csak telefonálásra volt használható, nem tudott a pad alatt facebookozni vele a kölyök.

sxdr 2014.02.21 19:41:08

Szerintem a tanárok élnek más világban, többségük valahol a késő 70es..kora 80as években maradt kvázi-örökre.

Ami abszolut furcsa, még a fiatalabbak is, akiről azt hinnéd, akkor tini volt, tehát az "eszmélése" már a 2000es évek eleje, most késő harmincasként kora negyvenesként, ha nem is "keni-vágja" de legalább nagyjábol követi a mi van a világgal...de nem, erről szó sincs.

Az egész állami szféra valami szubszocialista anakronizmus, de némely iskolában mi van, az maga a döbbenet.

Namost ebben a "kaszárnya" légkörben, ahol a legfiatalabb, a "gyerekkel" leginkább szót értő tanárokat szokás és divat utálni és kiközösíteni a pedagógus karból, - már csak féltékenységből is, hisz ők sokkal jobban lektöik a figyelmet és hatékonyabban tanítanak-  egyáltalán nem meglepőek ezek a problémák, nemhogy a málladozó falú kisebbségtől hemzsegő borsodi iskolákban, de akár fővárosi középiskolákban és gimnáziumokban sem.

zseebibaba 2014.02.21 18:49:53

amit idéztél, annak jó része már nem hatályos.

paribalazsbela2012 2014.02.21 18:28:24

Köszi mindenkinek a választ. Úgy látom eléggé megoszlanak a vélemények. (Én személy szerint egyet értek az elvétellel, csak kíváncsi voltam a jogi háttérre).

Amit sikerült több forrásból összeszednem,:

A Házirend hatásköre

A Házirend tartalmát, célját a nemzeti köznevelésről  szóló 2011. évi CXC. törény határozza meg.

A Házirendet minden év elején ismertetni kell a tanulókkal (ez nem minden esetben valósul(t) meg).

Az iskola Házirendje és a törvények, jogszabályok tartalma között nem lehet ellentmondás. Az esetleges ellentmondások esetén a törvény tartalma az irányadó.

Telefon használat az iskolában

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja szerint a tanítási órák rendjének fenntartása érdekében a házirend azon rendelkezése fogadható el, miszerint a mobiltelefon használata csak a szünetben engedélyezett. A mobiltelefon nem zavarhatja a tanítás rendjét, ezért előírható, hogy azt olyan állapotban kell tartani, hogy ne zavarja a pedagógus és a diákok munkáját.

Ez azonban nem feltétlenül egyezik azzal, hogy becsengetés után ki kell kapcsolni a készüléket. A néma üzemmód esetén a mobiltelefon szintén nem zavarja a tanítás rendjét, a tanuló mégis élni tud a néma telefon adta lehetőséggel, kicsengetés után például értesül arról, ha tanóra közben valaki kereste.

„Telefonok ellenőrzése”

Amennyiben nem bizonyított a tanuló által tanítási órán a mobiltelefonjával elkövetett jogsértés a tanuló nem kényszeríthető (Btk. 195.§; ENSZ – Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 1. és 5. cikk) arra, hogy a mobiltelefonját a készülék (kikapcsolt/bekapcsolt/lenémított) állapotának ellenőrzése céljából az iskola pedagógusainak megmutassa/átadja.

„Telefonok elvétele”

A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus joga és kötelezettsége, hogy a tanítás zavartalanságát biztosítsa. Ennek keretében, amennyiben a rend másképpen nem biztosítható, elveheti a tanulóktól azt a zavaró eszközt, amely megakadályozza, hogy a tanuló vagy társai a tanulásra koncentrálhassanak. Ez az intézkedés a tulajdonjog jogszerű korlátozásának minősül. Figyelemmel kell lenni azonban a jogkorlátozás céljára. Mivel a cél az volt, hogy a tanuló ne mással, hanem az órai anyaggal foglalkozzon, a korlátozás - a dolog elvétele - is csak addig terjedhet, amíg ez a cél fennáll. Ez a gyakorlatban azt jelenti, mihelyt az órának vége, a cél megszűnt, a dolgot vissza kell adni, ilyenkor a pedagógus a tanuló tulajdonában lévő tárgyat nem tarthatja többé magánál (ENSZ – Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 17. cikk).

A pedagógus tehát jogszerűen nem zárhatja el a tanuló mobiltelefonját. Más szankcióval, úgymint fegyelmező intézkedésekkel és fegyelmi eljárással kell a tanulót a jogkövető magatartásra rábírni.

A tanulót ugyanis a dolog jogos birtokosának kell tekinteni, akit a Polgári Törvénykönyv szerint megillet a birtokvédelem (Ptk. 98.§) azokkal szemben, akik őt birtokától jogalap nélkül megfosztják. A tanórát zavaró helyzet megszüntetése és a többi tanuló tanuláshoz való jogának védelme jogalapot biztosít a dolog elvételére. Azonban amint ez az állapot megszűnt (azaz a legkésőbb a tanóra végén) a pedagógus jogalap nélkül birtokolja a dolgot és a Polgári Törvénykönyv szerint köteles azt a birtoklásra jogosultnak, ebben az esetben a tanulónak kiadni (Ptk. 193.§). Amennyiben ezt nem teszi meg a pedagógus, rosszhiszemű birtokossá válik és felelős lesz minden olyan, a dolgot érintő kárért, ami a jogosultnál nem következett volna be (Ptk. 194.§).

A telefonok tanórán történő használatának büntetése

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja szerint az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazza - többek között - a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit.

A telefonokkal készült fényképek készítésének/közzétételének büntetése

A személyhez fűződő jogok alapvető szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény VII. fejezetében találhatjuk. A képmással és hangfelvétellel kapcsolatos jogokra vonatkozó rendelkezéseket ezen a fejezeten belül, a 80. §-ban lelhetjük fel. Ugyan a szakasz mindössze három bekezdésből áll, tartalmát a bírói gyakorlat mára igen részletesen kibontotta. A három bekezdés a következőket tartalmazza: A személyhez fűződő jogok megsértését jelenti a más képmásával vagy hangfelvételével kapcsolatos bármiféle visszaélés. Képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához - a nyilvános közszereplés kivételével - az érintett személy hozzájárulása szükséges. Az eltűnt, valamint a súlyos bűncselekmény miatt büntetőeljárás alatt álló személyről készült képmást (hangfelvételt) nyomós közérdekből vagy méltánylást érdemlő magánérdekből a hatóság engedélyével szabad felhasználni.

Ezeket a rendelkezéseket természetesen a többi kapcsolódó rendelkezéssel együtt kell értelmezni. Így a 75. §-al, mely szerint a személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. E jogok a törvény védelme alatt állnak. A személyhez fűződő jogokat nem sérti az a magatartás, amelyhez a jogosult hozzájárult, feltéve, hogy a hozzájárulás megadása társadalmi érdeket nem sért vagy veszélyeztet. A személyhez fűződő jogokat egyébként korlátozó szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat semmis.

A képmással és a hangfelvétellel való visszaélés nemcsak az engedély nélküli nyilvánosságra hozatal útján valósulhat meg, hanem a felvétel készítésével is, ha valaki az érintett engedélye nélkül, például rejtett kamerával készít felvételt, vagy egyszerűen úgy készít felvételt, hogy az illetőt erről nem tájékoztatja.

A képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozataláról kizárólag az ábrázolt, illetve a felvételen szereplő személy jogosult dönteni. A hozzájárulás önmagában kizárja a jogsértést. Ennek a hozzájárulásnak azonban kifejezettnek kell lennie; azt a jogosult terhére - a Ptk. 207. § (2) bekezdéséből is következően - kiterjesztően nem lehet értelmezni.

A jogsértővel szemben támasztható polgári jogi igények:

Akit személyhez fűződő jogában megsértenek "a szerzői jogok megsértésével egyezően a Ptk. 84. §-a alapján "a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:

a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;

b) követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;

c) követelheti, hogy a jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;

d) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását a jogsértő részéről vagy költségén, továbbá a jogsértéssel előállott dolog megsemmisítését, illetőleg jogsértő mivoltától megfosztását;

e) kártérítést követelhet a polgári jogi felelősség szabályai szerint.

FelvagottGiliszta 2014.02.21 13:45:22

Ez egy akkora alproblema.

Eleve az iskola egyik celja, hogy a gyereket alapveto kulturalt viselkedesre nevelje, megtanitsa arra, hogy seggen tudjon ulni, tudjon egy dologra figyelni stb. Mobiltelefonok elott is ossze-vissza levelezett, jatszott, kopocsovezett mindenki, azt is csak odafigyelessel, retorziokkal lehetett visszafogni. A mobilok ilyen tekintetben meg gyilkossabbak, hiszen kb ket mozdulat kell egy Facebook status frissiteshez, Angry Birdozeshez vagy csetelgeteshez, es felnotteken is sokszor latni fuggosegi tuneteket.

Szuksege van a gyereknek mobilra az oran? nincs

Meg tudja allni, hogy ne azzal jatszon? ha nem, igenis vegyek el tole

Arrol meg tudjon a szulo, hogy a gyereke hulye volt, szepen menjen erte be a suliba a mobilert, vagy legalabb ertesitve legye rola.

zseebibaba 2014.02.20 17:09:54

szuper. ez újabb, mint amit én idéztem.

tehát a telefon elvehető, ha az van a házirendben.

PoliBili3 2014.02.20 15:43:12

Neki magyarázhetsz bármit, ő általában a szabályok áthágására buzdít és nem ismer el semmiféle ésszerű szabályt mert szerinte mindenkinek mindent szabad. Nomármost ez pont az álliberális szabadosság ami kártékony a társadalomra. Dehát ő már csak ilyen.

Lédiell 2014.02.20 15:30:23

Ki köll kapcsolni, azt nem veszik el. Ez a szabály. Ha nem vagy képes betartani, mert nem találod a kikapcs gombot, akkor elveszik, és odaadják anyucinak, hogy tanítsa meg neked, hol van.

Lédiell 2014.02.20 15:26:52

Ha a házirend szerint ki kell lennie kapcsolva, akkor legyen kikapcsolva. Órán ne zavarjon senkit a mobilcsörgés, ahogy ne zavarjon színházban, moziban sem. Szerintem ez egy jó szabály, nem kell ezen ennyit pampogni, a gyerek tanuljon rendet, vagy ne mobilozzon. Az elvétel is nagyon jó ötlet, legalább a szülő is értesül, hogy Pistike megint nem tartotta be a házirendet.

Az elnémítás szerintem nem elég, mert akkor megy a játék meg a chat a mobilon. Olyan érdekes órát meg egy tanár sem tud tartani, ami elvonná a figyelmét egy 16 évesnek a csajozásról/pasizásról/játékról, ha éppen azt is lehet csinálni óra közben egy mobilon.

Alex Raps 2014.02.20 13:53:56

Ez a gyermekem általános sulijában így van első óta és most már nyolcadikos. Szóval nem egy új keletű találmányról beszélgetünk.

Törölt nick 2014.02.20 11:21:16

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

25. §

(3) A házirend előírhatja az óvodába, iskolába, kollégiumba a gyermekek, tanulók által bevitt dolgok megőrzőben, öltözőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A házirend az óvodába járáshoz, a tanulói jogviszonyból, kollégiumi tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény nem felel.

kulindamani 2014.02.20 10:17:07

Itt van peldaul ez a maganterulet

a forum

szabalyokkal

te most

megszegted ezeket

politizaltal  ott

ahol tilos

tehat elveszem a telefonod

egy napra

PoliBili3 2014.02.20 09:59:30

És mi van akkor ha a diákok nagy része minden órán használja a mobilt és azzal zavarják meg az órát, hogy a tanárnak 5 percenként el kell vennie egy telefont? Mert ez is a tanóra megzavarása, és ha óra végén visszakapja akkor az szerintem nem elég visszatartó erő az órán való telefonhasználathoz.

PoliBili3 2014.02.20 09:52:24

Te nagyon el vagy rugaszkodva a valóságtól. Ráadásul sületlenségeket beszélsz.

Pont az a lényeg, hogy a diák órán odafigyeljen és ne készíthessen jogtalanul videófelvételeket. Simán a szülők nagytöbbsége helyesli ezt a telefon kikapcsolást. Ha valaki megszegi a szabályokat akkor azt szankcionálni illik és kell is.

Törölt nick 2014.02.19 22:56:03

Inkább tanultál volna... a HÁZIREND az a SZABÁLY, ha megsérted  - lakolsz. Ha nem tetszik az ELŐRE ISMERTETETT házirend, el lehet ballagni....

zseebibaba 2014.02.19 22:51:32

komolyra fordítva:

http://www.oktbiztos.hu/ugyek/jelentes2005/kozoktat.html

Egy iskola igazgatóhelyettese azzal a kérdéssel fordult hivatalunkhoz, hogy jogszerűek-e iskolájuk házirendjének a mobiltelefonok használatára vonatkozó rendelkezései.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja szerint az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazza - többek között - a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit. A fenti rendelkezés alapján a tanítási órák rendjének fenntartása érdekében a házirend azon rendelkezése, miszerint mobiltelefon használata csak a szünetben engedélyezett, elfogadható. A mobiltelefon nem zavarhatja a tanítás rendjét, ezért előírható, hogy azt olyan állapotban kell tartani, hogy ne zavarja a pedagógus és a diákok munkáját. Ez azonban nem feltétlenül egyezik azzal, hogy becsengetés után ki kell kapcsolni a készüléket. A néma üzemmód előírása esetén a mobiltelefon szintén nem zavarja a tanítás rendjét, a tanuló mégis élni tud a néma telefon adta lehetőséggel, kicsengetés után például értesül arról, ha tanóra közben valaki kereste. Az igazgató kérésére megvizsgáltuk a házirendnek azon rendelkezését is, miszerint a nevelőnek átadott telefont kizárólag a szülők vehetik át az igazgatóságtól. A házirendben meghatározott azon fegyelmező intézkedésre, amely szerint amennyiben a tanítás rendjét mobiltelefon használatával zavarja a tanuló, azt át kell adni az órát tartó nevelőnek, a tanóra zavartalanságának helyreállítása miatt van szükség. A kicsengetéssel a tanórának vége, a szünetben nem folyik oktatás, amit a telefonhasználat zavarhatna. Azonban az a tanuló, akinek készülékét az órán elvette a pedagógus, a házirend jelenlegi szabályai szerint nem tud élni azzal a házirendben meghatározott lehetőséggel, amely szerint a szünetben engedélyezett a mobiltelefon használata. A fentiek alapján javasoltuk a házirend jelenlegi szabályainak módosítását arra vonatkozóan, hogy a tanórák alatt a mobiltelefont néma üzemmódban bekapcsolva lehessen hagyni. Amennyiben pedig a tanórán folyó munka zavarása miatt fegyelmező intézkedésként a pedagógus a készüléket elveszi a tanulótól, azt a tanóra végén adja neki vissza. (K-OJOG-93/2005.)

tehát:

ez alapján kérhető, hogy módosítsák úgy a házirendet, hogy a telefont legyen elég lenémítani. Viszont, ha a gyerek pl. játszik/smsezik/stb. a lenémított telefonnal az órán, akkor azt nyugodtan vegye el a tanár. az elvett telefont óra végén adják vissza a diáknak, és ne pedig a szülőnek.

zseebibaba 2014.02.19 22:36:25

Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy evégből valaki ellen erőszakot avagy élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg valakit öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyez, rablást követ el

zseebibaba 2014.02.19 22:34:14

ülj le, egyes... :o)

nunavummiuq 2014.02.19 22:31:54

A házirend nem jogszabály. Ha az etikettet sértő, villamoson hangosan beszélő telefonját elveszem és a végállomáson leadom az rendben van?

nunavummiuq 2014.02.19 22:29:54

Inkább rablás a magántulajdon direkt elvétele.

PomberMaci 2014.02.19 22:18:46

Jogszerűen fegyelmi fokozatott kap a tapló kölyke.

Ugyanis - ahogy írta is a topiknyitó - teljesen jogszerűen veszik el, helyezik az igazgatói páncélba, majd adják vissza a szülőnek. A Házirendben benne van, a szülő nem tehet semmit. Illetve igen... elviheti a hozzá hasonlóan tahóra nevelt kölkit valami másik iskolába.

Nem kell órán fészbúkolni, pittyegni, satöbbi.

zseebibaba 2014.02.19 22:08:19

minek kéne történnie?

nem történt lopás.

nunavummiuq 2014.02.19 21:50:18

Azért kíváncsi lennék, hogy ha a szülő egyszerűen a rendőrségen tenne bejelentést a tényről akkor hivatalból mi történne.

zseebibaba 2014.02.19 21:22:24

elvenném a telót.

mint ahogy tőlünk is elvették a kártyát, ha órán elővettük.

ennyi az egész.

mi év végén kaptuk vissza.. sajnos a telókkal ezt nem lehet.

80GBkutyakaki 2014.02.19 20:58:09

GSM zavarót minden osztályba!

10 - 15 dollár az ebay - on.

Holl Gold 2014.02.19 20:57:32

az órán tanulni kell és nem telózni...

Ha te tanar lennel hogyan magyaraznad  ezt el Pirikenek meg Töhötömnek akiknek baromi surgös ora alatt SMS-t kuldeni az utolso padbol az elsö padba???...

zseebibaba 2014.02.19 20:47:08

az órán tanulni kell és nem telózni. ebből következik, hogy ki lehet kapcsolni.

és már meg is van oldva, nem fogják elvenni.

nunavummiuq 2014.02.19 19:02:23

Imádunk szabályokat hozni és betartani mások sérelmére, de ez állami monopólium, itt kis túlzással önbíráskodásról és rablásról van szó. Amelyik pedagógus nem tanítani akar és nem tudja lekötni a tanulókat az meg elhúzhat, úgy is bő harmaduk létszám feletti, csak egzisztenciális okból tanít.

rijir 2014.02.19 18:21:24

Nálunk is probléma volt, de gyakorlatilag ettől a tanévtől megoldódott 90%-ban.

Van a teremben egy külön pad, ahová a diákok maguk kiteszik a telefont, lenémítva. Ha valakinek véletlenül nincs elnémítva és csörög-zörög-pittyeg, az neki is ciki. Ilyenkor egy ejnye-bejnyével meg lehet úszni. Telefont semmi esetre sem veszünk el! Szerintem jogilag sincs rendben a dolog, no meg nem is szívesen vennék el egy-egy 120-150eFt-os készüléket. Ha bármi történik, akár egy karcolás is, az nem hiányzik senkinek. Amúgy, minden teremben van falióra. Szünetben pedig használhatja a telefont ki-ki kedvére. Nálunk működik.

Holl Gold 2014.02.19 18:19:59

A házirend miért ne szabályozhatná?

Pedig ezt kellene...meg tanuloval, szulövel az ev elejen alairatni...es akinek nem tetszik annak el lehet huzni egy masik iskolaba...nehogy mar a pedagogus erezze magat kenyelmetlenul ha be kell gyujteni a telokat az ora elejen...

Nem is ertem igy utolag hogyan lehetett elni meg iskolaba jarni mobil nelkul de belatom hogy kurv@ sz@r volt...

freyya 2014.02.21 23:07:23

Hát ez tutira abból az időből származik, amikor a mobiltelefon még tényleg csak telefonálásra volt használható, nem tudott a pad alatt facebookozni vele a kölyök.

sxdr 2014.02.21 19:41:08

Szerintem a tanárok élnek más világban, többségük valahol a késő 70es..kora 80as években maradt kvázi-örökre.

Ami abszolut furcsa, még a fiatalabbak is, akiről azt hinnéd, akkor tini volt, tehát az "eszmélése" már a 2000es évek eleje, most késő harmincasként kora negyvenesként, ha nem is "keni-vágja" de legalább nagyjábol követi a mi van a világgal...de nem, erről szó sincs.

Az egész állami szféra valami szubszocialista anakronizmus, de némely iskolában mi van, az maga a döbbenet.

Namost ebben a "kaszárnya" légkörben, ahol a legfiatalabb, a "gyerekkel" leginkább szót értő tanárokat szokás és divat utálni és kiközösíteni a pedagógus karból, - már csak féltékenységből is, hisz ők sokkal jobban lektöik a figyelmet és hatékonyabban tanítanak-  egyáltalán nem meglepőek ezek a problémák, nemhogy a málladozó falú kisebbségtől hemzsegő borsodi iskolákban, de akár fővárosi középiskolákban és gimnáziumokban sem.

zseebibaba 2014.02.21 18:49:53

amit idéztél, annak jó része már nem hatályos.

paribalazsbela2012 2014.02.21 18:28:24

Köszi mindenkinek a választ. Úgy látom eléggé megoszlanak a vélemények. (Én személy szerint egyet értek az elvétellel, csak kíváncsi voltam a jogi háttérre).

Amit sikerült több forrásból összeszednem,:

A Házirend hatásköre

A Házirend tartalmát, célját a nemzeti köznevelésről  szóló 2011. évi CXC. törény határozza meg.

A Házirendet minden év elején ismertetni kell a tanulókkal (ez nem minden esetben valósul(t) meg).

Az iskola Házirendje és a törvények, jogszabályok tartalma között nem lehet ellentmondás. Az esetleges ellentmondások esetén a törvény tartalma az irányadó.

Telefon használat az iskolában

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja szerint a tanítási órák rendjének fenntartása érdekében a házirend azon rendelkezése fogadható el, miszerint a mobiltelefon használata csak a szünetben engedélyezett. A mobiltelefon nem zavarhatja a tanítás rendjét, ezért előírható, hogy azt olyan állapotban kell tartani, hogy ne zavarja a pedagógus és a diákok munkáját.

Ez azonban nem feltétlenül egyezik azzal, hogy becsengetés után ki kell kapcsolni a készüléket. A néma üzemmód esetén a mobiltelefon szintén nem zavarja a tanítás rendjét, a tanuló mégis élni tud a néma telefon adta lehetőséggel, kicsengetés után például értesül arról, ha tanóra közben valaki kereste.

„Telefonok ellenőrzése”

Amennyiben nem bizonyított a tanuló által tanítási órán a mobiltelefonjával elkövetett jogsértés a tanuló nem kényszeríthető (Btk. 195.§; ENSZ – Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 1. és 5. cikk) arra, hogy a mobiltelefonját a készülék (kikapcsolt/bekapcsolt/lenémított) állapotának ellenőrzése céljából az iskola pedagógusainak megmutassa/átadja.

„Telefonok elvétele”

A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus joga és kötelezettsége, hogy a tanítás zavartalanságát biztosítsa. Ennek keretében, amennyiben a rend másképpen nem biztosítható, elveheti a tanulóktól azt a zavaró eszközt, amely megakadályozza, hogy a tanuló vagy társai a tanulásra koncentrálhassanak. Ez az intézkedés a tulajdonjog jogszerű korlátozásának minősül. Figyelemmel kell lenni azonban a jogkorlátozás céljára. Mivel a cél az volt, hogy a tanuló ne mással, hanem az órai anyaggal foglalkozzon, a korlátozás - a dolog elvétele - is csak addig terjedhet, amíg ez a cél fennáll. Ez a gyakorlatban azt jelenti, mihelyt az órának vége, a cél megszűnt, a dolgot vissza kell adni, ilyenkor a pedagógus a tanuló tulajdonában lévő tárgyat nem tarthatja többé magánál (ENSZ – Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 17. cikk).

A pedagógus tehát jogszerűen nem zárhatja el a tanuló mobiltelefonját. Más szankcióval, úgymint fegyelmező intézkedésekkel és fegyelmi eljárással kell a tanulót a jogkövető magatartásra rábírni.

A tanulót ugyanis a dolog jogos birtokosának kell tekinteni, akit a Polgári Törvénykönyv szerint megillet a birtokvédelem (Ptk. 98.§) azokkal szemben, akik őt birtokától jogalap nélkül megfosztják. A tanórát zavaró helyzet megszüntetése és a többi tanuló tanuláshoz való jogának védelme jogalapot biztosít a dolog elvételére. Azonban amint ez az állapot megszűnt (azaz a legkésőbb a tanóra végén) a pedagógus jogalap nélkül birtokolja a dolgot és a Polgári Törvénykönyv szerint köteles azt a birtoklásra jogosultnak, ebben az esetben a tanulónak kiadni (Ptk. 193.§). Amennyiben ezt nem teszi meg a pedagógus, rosszhiszemű birtokossá válik és felelős lesz minden olyan, a dolgot érintő kárért, ami a jogosultnál nem következett volna be (Ptk. 194.§).

A telefonok tanórán történő használatának büntetése

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja szerint az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazza - többek között - a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit.

A telefonokkal készült fényképek készítésének/közzétételének büntetése

A személyhez fűződő jogok alapvető szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény VII. fejezetében találhatjuk. A képmással és hangfelvétellel kapcsolatos jogokra vonatkozó rendelkezéseket ezen a fejezeten belül, a 80. §-ban lelhetjük fel. Ugyan a szakasz mindössze három bekezdésből áll, tartalmát a bírói gyakorlat mára igen részletesen kibontotta. A három bekezdés a következőket tartalmazza: A személyhez fűződő jogok megsértését jelenti a más képmásával vagy hangfelvételével kapcsolatos bármiféle visszaélés. Képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához - a nyilvános közszereplés kivételével - az érintett személy hozzájárulása szükséges. Az eltűnt, valamint a súlyos bűncselekmény miatt büntetőeljárás alatt álló személyről készült képmást (hangfelvételt) nyomós közérdekből vagy méltánylást érdemlő magánérdekből a hatóság engedélyével szabad felhasználni.

Ezeket a rendelkezéseket természetesen a többi kapcsolódó rendelkezéssel együtt kell értelmezni. Így a 75. §-al, mely szerint a személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. E jogok a törvény védelme alatt állnak. A személyhez fűződő jogokat nem sérti az a magatartás, amelyhez a jogosult hozzájárult, feltéve, hogy a hozzájárulás megadása társadalmi érdeket nem sért vagy veszélyeztet. A személyhez fűződő jogokat egyébként korlátozó szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat semmis.

A képmással és a hangfelvétellel való visszaélés nemcsak az engedély nélküli nyilvánosságra hozatal útján valósulhat meg, hanem a felvétel készítésével is, ha valaki az érintett engedélye nélkül, például rejtett kamerával készít felvételt, vagy egyszerűen úgy készít felvételt, hogy az illetőt erről nem tájékoztatja.

A képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozataláról kizárólag az ábrázolt, illetve a felvételen szereplő személy jogosult dönteni. A hozzájárulás önmagában kizárja a jogsértést. Ennek a hozzájárulásnak azonban kifejezettnek kell lennie; azt a jogosult terhére - a Ptk. 207. § (2) bekezdéséből is következően - kiterjesztően nem lehet értelmezni.

A jogsértővel szemben támasztható polgári jogi igények:

Akit személyhez fűződő jogában megsértenek "a szerzői jogok megsértésével egyezően a Ptk. 84. §-a alapján "a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:

a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;

b) követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;

c) követelheti, hogy a jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;

d) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását a jogsértő részéről vagy költségén, továbbá a jogsértéssel előállott dolog megsemmisítését, illetőleg jogsértő mivoltától megfosztását;

e) kártérítést követelhet a polgári jogi felelősség szabályai szerint.

FelvagottGiliszta 2014.02.21 13:45:22

Ez egy akkora alproblema.

Eleve az iskola egyik celja, hogy a gyereket alapveto kulturalt viselkedesre nevelje, megtanitsa arra, hogy seggen tudjon ulni, tudjon egy dologra figyelni stb. Mobiltelefonok elott is ossze-vissza levelezett, jatszott, kopocsovezett mindenki, azt is csak odafigyelessel, retorziokkal lehetett visszafogni. A mobilok ilyen tekintetben meg gyilkossabbak, hiszen kb ket mozdulat kell egy Facebook status frissiteshez, Angry Birdozeshez vagy csetelgeteshez, es felnotteken is sokszor latni fuggosegi tuneteket.

Szuksege van a gyereknek mobilra az oran? nincs

Meg tudja allni, hogy ne azzal jatszon? ha nem, igenis vegyek el tole

Arrol meg tudjon a szulo, hogy a gyereke hulye volt, szepen menjen erte be a suliba a mobilert, vagy legalabb ertesitve legye rola.

zseebibaba 2014.02.20 17:09:54

szuper. ez újabb, mint amit én idéztem.

tehát a telefon elvehető, ha az van a házirendben.

PoliBili3 2014.02.20 15:43:12

Neki magyarázhetsz bármit, ő általában a szabályok áthágására buzdít és nem ismer el semmiféle ésszerű szabályt mert szerinte mindenkinek mindent szabad. Nomármost ez pont az álliberális szabadosság ami kártékony a társadalomra. Dehát ő már csak ilyen.

Lédiell 2014.02.20 15:30:23

Ki köll kapcsolni, azt nem veszik el. Ez a szabály. Ha nem vagy képes betartani, mert nem találod a kikapcs gombot, akkor elveszik, és odaadják anyucinak, hogy tanítsa meg neked, hol van.

Lédiell 2014.02.20 15:26:52

Ha a házirend szerint ki kell lennie kapcsolva, akkor legyen kikapcsolva. Órán ne zavarjon senkit a mobilcsörgés, ahogy ne zavarjon színházban, moziban sem. Szerintem ez egy jó szabály, nem kell ezen ennyit pampogni, a gyerek tanuljon rendet, vagy ne mobilozzon. Az elvétel is nagyon jó ötlet, legalább a szülő is értesül, hogy Pistike megint nem tartotta be a házirendet.

Az elnémítás szerintem nem elég, mert akkor megy a játék meg a chat a mobilon. Olyan érdekes órát meg egy tanár sem tud tartani, ami elvonná a figyelmét egy 16 évesnek a csajozásról/pasizásról/játékról, ha éppen azt is lehet csinálni óra közben egy mobilon.

Alex Raps 2014.02.20 13:53:56

Ez a gyermekem általános sulijában így van első óta és most már nyolcadikos. Szóval nem egy új keletű találmányról beszélgetünk.

Törölt nick 2014.02.20 11:21:16

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

25. §

(3) A házirend előírhatja az óvodába, iskolába, kollégiumba a gyermekek, tanulók által bevitt dolgok megőrzőben, öltözőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A házirend az óvodába járáshoz, a tanulói jogviszonyból, kollégiumi tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény nem felel.

kulindamani 2014.02.20 10:17:07

Itt van peldaul ez a maganterulet

a forum

szabalyokkal

te most

megszegted ezeket

politizaltal  ott

ahol tilos

tehat elveszem a telefonod

egy napra

PoliBili3 2014.02.20 09:59:30

És mi van akkor ha a diákok nagy része minden órán használja a mobilt és azzal zavarják meg az órát, hogy a tanárnak 5 percenként el kell vennie egy telefont? Mert ez is a tanóra megzavarása, és ha óra végén visszakapja akkor az szerintem nem elég visszatartó erő az órán való telefonhasználathoz.

PoliBili3 2014.02.20 09:52:24

Te nagyon el vagy rugaszkodva a valóságtól. Ráadásul sületlenségeket beszélsz.

Pont az a lényeg, hogy a diák órán odafigyeljen és ne készíthessen jogtalanul videófelvételeket. Simán a szülők nagytöbbsége helyesli ezt a telefon kikapcsolást. Ha valaki megszegi a szabályokat akkor azt szankcionálni illik és kell is.

Törölt nick 2014.02.19 22:56:03

Inkább tanultál volna... a HÁZIREND az a SZABÁLY, ha megsérted  - lakolsz. Ha nem tetszik az ELŐRE ISMERTETETT házirend, el lehet ballagni....

zseebibaba 2014.02.19 22:51:32

komolyra fordítva:

http://www.oktbiztos.hu/ugyek/jelentes2005/kozoktat.html

Egy iskola igazgatóhelyettese azzal a kérdéssel fordult hivatalunkhoz, hogy jogszerűek-e iskolájuk házirendjének a mobiltelefonok használatára vonatkozó rendelkezései.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja szerint az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazza - többek között - a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit. A fenti rendelkezés alapján a tanítási órák rendjének fenntartása érdekében a házirend azon rendelkezése, miszerint mobiltelefon használata csak a szünetben engedélyezett, elfogadható. A mobiltelefon nem zavarhatja a tanítás rendjét, ezért előírható, hogy azt olyan állapotban kell tartani, hogy ne zavarja a pedagógus és a diákok munkáját. Ez azonban nem feltétlenül egyezik azzal, hogy becsengetés után ki kell kapcsolni a készüléket. A néma üzemmód előírása esetén a mobiltelefon szintén nem zavarja a tanítás rendjét, a tanuló mégis élni tud a néma telefon adta lehetőséggel, kicsengetés után például értesül arról, ha tanóra közben valaki kereste. Az igazgató kérésére megvizsgáltuk a házirendnek azon rendelkezését is, miszerint a nevelőnek átadott telefont kizárólag a szülők vehetik át az igazgatóságtól. A házirendben meghatározott azon fegyelmező intézkedésre, amely szerint amennyiben a tanítás rendjét mobiltelefon használatával zavarja a tanuló, azt át kell adni az órát tartó nevelőnek, a tanóra zavartalanságának helyreállítása miatt van szükség. A kicsengetéssel a tanórának vége, a szünetben nem folyik oktatás, amit a telefonhasználat zavarhatna. Azonban az a tanuló, akinek készülékét az órán elvette a pedagógus, a házirend jelenlegi szabályai szerint nem tud élni azzal a házirendben meghatározott lehetőséggel, amely szerint a szünetben engedélyezett a mobiltelefon használata. A fentiek alapján javasoltuk a házirend jelenlegi szabályainak módosítását arra vonatkozóan, hogy a tanórák alatt a mobiltelefont néma üzemmódban bekapcsolva lehessen hagyni. Amennyiben pedig a tanórán folyó munka zavarása miatt fegyelmező intézkedésként a pedagógus a készüléket elveszi a tanulótól, azt a tanóra végén adja neki vissza. (K-OJOG-93/2005.)

tehát:

ez alapján kérhető, hogy módosítsák úgy a házirendet, hogy a telefont legyen elég lenémítani. Viszont, ha a gyerek pl. játszik/smsezik/stb. a lenémított telefonnal az órán, akkor azt nyugodtan vegye el a tanár. az elvett telefont óra végén adják vissza a diáknak, és ne pedig a szülőnek.

zseebibaba 2014.02.19 22:36:25

Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy evégből valaki ellen erőszakot avagy élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg valakit öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyez, rablást követ el

zseebibaba 2014.02.19 22:34:14

ülj le, egyes... :o)

nunavummiuq 2014.02.19 22:31:54

A házirend nem jogszabály. Ha az etikettet sértő, villamoson hangosan beszélő telefonját elveszem és a végállomáson leadom az rendben van?

nunavummiuq 2014.02.19 22:29:54

Inkább rablás a magántulajdon direkt elvétele.

PomberMaci 2014.02.19 22:18:46

Jogszerűen fegyelmi fokozatott kap a tapló kölyke.

Ugyanis - ahogy írta is a topiknyitó - teljesen jogszerűen veszik el, helyezik az igazgatói páncélba, majd adják vissza a szülőnek. A Házirendben benne van, a szülő nem tehet semmit. Illetve igen... elviheti a hozzá hasonlóan tahóra nevelt kölkit valami másik iskolába.

Nem kell órán fészbúkolni, pittyegni, satöbbi.

zseebibaba 2014.02.19 22:08:19

minek kéne történnie?

nem történt lopás.

nunavummiuq 2014.02.19 21:50:18

Azért kíváncsi lennék, hogy ha a szülő egyszerűen a rendőrségen tenne bejelentést a tényről akkor hivatalból mi történne.

zseebibaba 2014.02.19 21:22:24

elvenném a telót.

mint ahogy tőlünk is elvették a kártyát, ha órán elővettük.

ennyi az egész.

mi év végén kaptuk vissza.. sajnos a telókkal ezt nem lehet.

80GBkutyakaki 2014.02.19 20:58:09

GSM zavarót minden osztályba!

10 - 15 dollár az ebay - on.

Holl Gold 2014.02.19 20:57:32

az órán tanulni kell és nem telózni...

Ha te tanar lennel hogyan magyaraznad  ezt el Pirikenek meg Töhötömnek akiknek baromi surgös ora alatt SMS-t kuldeni az utolso padbol az elsö padba???...

zseebibaba 2014.02.19 20:47:08

az órán tanulni kell és nem telózni. ebből következik, hogy ki lehet kapcsolni.

és már meg is van oldva, nem fogják elvenni.

nunavummiuq 2014.02.19 19:02:23

Imádunk szabályokat hozni és betartani mások sérelmére, de ez állami monopólium, itt kis túlzással önbíráskodásról és rablásról van szó. Amelyik pedagógus nem tanítani akar és nem tudja lekötni a tanulókat az meg elhúzhat, úgy is bő harmaduk létszám feletti, csak egzisztenciális okból tanít.

rijir 2014.02.19 18:21:24

Nálunk is probléma volt, de gyakorlatilag ettől a tanévtől megoldódott 90%-ban.

Van a teremben egy külön pad, ahová a diákok maguk kiteszik a telefont, lenémítva. Ha valakinek véletlenül nincs elnémítva és csörög-zörög-pittyeg, az neki is ciki. Ilyenkor egy ejnye-bejnyével meg lehet úszni. Telefont semmi esetre sem veszünk el! Szerintem jogilag sincs rendben a dolog, no meg nem is szívesen vennék el egy-egy 120-150eFt-os készüléket. Ha bármi történik, akár egy karcolás is, az nem hiányzik senkinek. Amúgy, minden teremben van falióra. Szünetben pedig használhatja a telefont ki-ki kedvére. Nálunk működik.

Holl Gold 2014.02.19 18:19:59

A házirend miért ne szabályozhatná?

Pedig ezt kellene...meg tanuloval, szulövel az ev elejen alairatni...es akinek nem tetszik annak el lehet huzni egy masik iskolaba...nehogy mar a pedagogus erezze magat kenyelmetlenul ha be kell gyujteni a telokat az ora elejen...

Nem is ertem igy utolag hogyan lehetett elni meg iskolaba jarni mobil nelkul de belatom hogy kurv@ sz@r volt...

freyya 2014.02.21 23:07:23

Hát ez tutira abból az időből származik, amikor a mobiltelefon még tényleg csak telefonálásra volt használható, nem tudott a pad alatt facebookozni vele a kölyök.

sxdr 2014.02.21 19:41:08

Szerintem a tanárok élnek más világban, többségük valahol a késő 70es..kora 80as években maradt kvázi-örökre.

Ami abszolut furcsa, még a fiatalabbak is, akiről azt hinnéd, akkor tini volt, tehát az "eszmélése" már a 2000es évek eleje, most késő harmincasként kora negyvenesként, ha nem is "keni-vágja" de legalább nagyjábol követi a mi van a világgal...de nem, erről szó sincs.

Az egész állami szféra valami szubszocialista anakronizmus, de némely iskolában mi van, az maga a döbbenet.

Namost ebben a "kaszárnya" légkörben, ahol a legfiatalabb, a "gyerekkel" leginkább szót értő tanárokat szokás és divat utálni és kiközösíteni a pedagógus karból, - már csak féltékenységből is, hisz ők sokkal jobban lektöik a figyelmet és hatékonyabban tanítanak-  egyáltalán nem meglepőek ezek a problémák, nemhogy a málladozó falú kisebbségtől hemzsegő borsodi iskolákban, de akár fővárosi középiskolákban és gimnáziumokban sem.

zseebibaba 2014.02.21 18:49:53

amit idéztél, annak jó része már nem hatályos.

paribalazsbela2012 2014.02.21 18:28:24

Köszi mindenkinek a választ. Úgy látom eléggé megoszlanak a vélemények. (Én személy szerint egyet értek az elvétellel, csak kíváncsi voltam a jogi háttérre).

Amit sikerült több forrásból összeszednem,:

A Házirend hatásköre

A Házirend tartalmát, célját a nemzeti köznevelésről  szóló 2011. évi CXC. törény határozza meg.

A Házirendet minden év elején ismertetni kell a tanulókkal (ez nem minden esetben valósul(t) meg).

Az iskola Házirendje és a törvények, jogszabályok tartalma között nem lehet ellentmondás. Az esetleges ellentmondások esetén a törvény tartalma az irányadó.

Telefon használat az iskolában

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja szerint a tanítási órák rendjének fenntartása érdekében a házirend azon rendelkezése fogadható el, miszerint a mobiltelefon használata csak a szünetben engedélyezett. A mobiltelefon nem zavarhatja a tanítás rendjét, ezért előírható, hogy azt olyan állapotban kell tartani, hogy ne zavarja a pedagógus és a diákok munkáját.

Ez azonban nem feltétlenül egyezik azzal, hogy becsengetés után ki kell kapcsolni a készüléket. A néma üzemmód esetén a mobiltelefon szintén nem zavarja a tanítás rendjét, a tanuló mégis élni tud a néma telefon adta lehetőséggel, kicsengetés után például értesül arról, ha tanóra közben valaki kereste.

„Telefonok ellenőrzése”

Amennyiben nem bizonyított a tanuló által tanítási órán a mobiltelefonjával elkövetett jogsértés a tanuló nem kényszeríthető (Btk. 195.§; ENSZ – Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 1. és 5. cikk) arra, hogy a mobiltelefonját a készülék (kikapcsolt/bekapcsolt/lenémított) állapotának ellenőrzése céljából az iskola pedagógusainak megmutassa/átadja.

„Telefonok elvétele”

A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus joga és kötelezettsége, hogy a tanítás zavartalanságát biztosítsa. Ennek keretében, amennyiben a rend másképpen nem biztosítható, elveheti a tanulóktól azt a zavaró eszközt, amely megakadályozza, hogy a tanuló vagy társai a tanulásra koncentrálhassanak. Ez az intézkedés a tulajdonjog jogszerű korlátozásának minősül. Figyelemmel kell lenni azonban a jogkorlátozás céljára. Mivel a cél az volt, hogy a tanuló ne mással, hanem az órai anyaggal foglalkozzon, a korlátozás - a dolog elvétele - is csak addig terjedhet, amíg ez a cél fennáll. Ez a gyakorlatban azt jelenti, mihelyt az órának vége, a cél megszűnt, a dolgot vissza kell adni, ilyenkor a pedagógus a tanuló tulajdonában lévő tárgyat nem tarthatja többé magánál (ENSZ – Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 17. cikk).

A pedagógus tehát jogszerűen nem zárhatja el a tanuló mobiltelefonját. Más szankcióval, úgymint fegyelmező intézkedésekkel és fegyelmi eljárással kell a tanulót a jogkövető magatartásra rábírni.

A tanulót ugyanis a dolog jogos birtokosának kell tekinteni, akit a Polgári Törvénykönyv szerint megillet a birtokvédelem (Ptk. 98.§) azokkal szemben, akik őt birtokától jogalap nélkül megfosztják. A tanórát zavaró helyzet megszüntetése és a többi tanuló tanuláshoz való jogának védelme jogalapot biztosít a dolog elvételére. Azonban amint ez az állapot megszűnt (azaz a legkésőbb a tanóra végén) a pedagógus jogalap nélkül birtokolja a dolgot és a Polgári Törvénykönyv szerint köteles azt a birtoklásra jogosultnak, ebben az esetben a tanulónak kiadni (Ptk. 193.§). Amennyiben ezt nem teszi meg a pedagógus, rosszhiszemű birtokossá válik és felelős lesz minden olyan, a dolgot érintő kárért, ami a jogosultnál nem következett volna be (Ptk. 194.§).

A telefonok tanórán történő használatának büntetése

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja szerint az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazza - többek között - a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit.

A telefonokkal készült fényképek készítésének/közzétételének büntetése

A személyhez fűződő jogok alapvető szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény VII. fejezetében találhatjuk. A képmással és hangfelvétellel kapcsolatos jogokra vonatkozó rendelkezéseket ezen a fejezeten belül, a 80. §-ban lelhetjük fel. Ugyan a szakasz mindössze három bekezdésből áll, tartalmát a bírói gyakorlat mára igen részletesen kibontotta. A három bekezdés a következőket tartalmazza: A személyhez fűződő jogok megsértését jelenti a más képmásával vagy hangfelvételével kapcsolatos bármiféle visszaélés. Képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához - a nyilvános közszereplés kivételével - az érintett személy hozzájárulása szükséges. Az eltűnt, valamint a súlyos bűncselekmény miatt büntetőeljárás alatt álló személyről készült képmást (hangfelvételt) nyomós közérdekből vagy méltánylást érdemlő magánérdekből a hatóság engedélyével szabad felhasználni.

Ezeket a rendelkezéseket természetesen a többi kapcsolódó rendelkezéssel együtt kell értelmezni. Így a 75. §-al, mely szerint a személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. E jogok a törvény védelme alatt állnak. A személyhez fűződő jogokat nem sérti az a magatartás, amelyhez a jogosult hozzájárult, feltéve, hogy a hozzájárulás megadása társadalmi érdeket nem sért vagy veszélyeztet. A személyhez fűződő jogokat egyébként korlátozó szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat semmis.

A képmással és a hangfelvétellel való visszaélés nemcsak az engedély nélküli nyilvánosságra hozatal útján valósulhat meg, hanem a felvétel készítésével is, ha valaki az érintett engedélye nélkül, például rejtett kamerával készít felvételt, vagy egyszerűen úgy készít felvételt, hogy az illetőt erről nem tájékoztatja.

A képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozataláról kizárólag az ábrázolt, illetve a felvételen szereplő személy jogosult dönteni. A hozzájárulás önmagában kizárja a jogsértést. Ennek a hozzájárulásnak azonban kifejezettnek kell lennie; azt a jogosult terhére - a Ptk. 207. § (2) bekezdéséből is következően - kiterjesztően nem lehet értelmezni.

A jogsértővel szemben támasztható polgári jogi igények:

Akit személyhez fűződő jogában megsértenek "a szerzői jogok megsértésével egyezően a Ptk. 84. §-a alapján "a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:

a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;

b) követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;

c) követelheti, hogy a jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;

d) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását a jogsértő részéről vagy költségén, továbbá a jogsértéssel előállott dolog megsemmisítését, illetőleg jogsértő mivoltától megfosztását;

e) kártérítést követelhet a polgári jogi felelősség szabályai szerint.

FelvagottGiliszta 2014.02.21 13:45:22

Ez egy akkora alproblema.

Eleve az iskola egyik celja, hogy a gyereket alapveto kulturalt viselkedesre nevelje, megtanitsa arra, hogy seggen tudjon ulni, tudjon egy dologra figyelni stb. Mobiltelefonok elott is ossze-vissza levelezett, jatszott, kopocsovezett mindenki, azt is csak odafigyelessel, retorziokkal lehetett visszafogni. A mobilok ilyen tekintetben meg gyilkossabbak, hiszen kb ket mozdulat kell egy Facebook status frissiteshez, Angry Birdozeshez vagy csetelgeteshez, es felnotteken is sokszor latni fuggosegi tuneteket.

Szuksege van a gyereknek mobilra az oran? nincs

Meg tudja allni, hogy ne azzal jatszon? ha nem, igenis vegyek el tole

Arrol meg tudjon a szulo, hogy a gyereke hulye volt, szepen menjen erte be a suliba a mobilert, vagy legalabb ertesitve legye rola.

zseebibaba 2014.02.20 17:09:54

szuper. ez újabb, mint amit én idéztem.

tehát a telefon elvehető, ha az van a házirendben.

PoliBili3 2014.02.20 15:43:12

Neki magyarázhetsz bármit, ő általában a szabályok áthágására buzdít és nem ismer el semmiféle ésszerű szabályt mert szerinte mindenkinek mindent szabad. Nomármost ez pont az álliberális szabadosság ami kártékony a társadalomra. Dehát ő már csak ilyen.

Lédiell 2014.02.20 15:30:23

Ki köll kapcsolni, azt nem veszik el. Ez a szabály. Ha nem vagy képes betartani, mert nem találod a kikapcs gombot, akkor elveszik, és odaadják anyucinak, hogy tanítsa meg neked, hol van.

Lédiell 2014.02.20 15:26:52

Ha a házirend szerint ki kell lennie kapcsolva, akkor legyen kikapcsolva. Órán ne zavarjon senkit a mobilcsörgés, ahogy ne zavarjon színházban, moziban sem. Szerintem ez egy jó szabály, nem kell ezen ennyit pampogni, a gyerek tanuljon rendet, vagy ne mobilozzon. Az elvétel is nagyon jó ötlet, legalább a szülő is értesül, hogy Pistike megint nem tartotta be a házirendet.

Az elnémítás szerintem nem elég, mert akkor megy a játék meg a chat a mobilon. Olyan érdekes órát meg egy tanár sem tud tartani, ami elvonná a figyelmét egy 16 évesnek a csajozásról/pasizásról/játékról, ha éppen azt is lehet csinálni óra közben egy mobilon.

Alex Raps 2014.02.20 13:53:56

Ez a gyermekem általános sulijában így van első óta és most már nyolcadikos. Szóval nem egy új keletű találmányról beszélgetünk.

Törölt nick 2014.02.20 11:21:16

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

25. §

(3) A házirend előírhatja az óvodába, iskolába, kollégiumba a gyermekek, tanulók által bevitt dolgok megőrzőben, öltözőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A házirend az óvodába járáshoz, a tanulói jogviszonyból, kollégiumi tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény nem felel.

kulindamani 2014.02.20 10:17:07

Itt van peldaul ez a maganterulet

a forum

szabalyokkal

te most

megszegted ezeket

politizaltal  ott

ahol tilos

tehat elveszem a telefonod

egy napra

PoliBili3 2014.02.20 09:59:30

És mi van akkor ha a diákok nagy része minden órán használja a mobilt és azzal zavarják meg az órát, hogy a tanárnak 5 percenként el kell vennie egy telefont? Mert ez is a tanóra megzavarása, és ha óra végén visszakapja akkor az szerintem nem elég visszatartó erő az órán való telefonhasználathoz.

PoliBili3 2014.02.20 09:52:24

Te nagyon el vagy rugaszkodva a valóságtól. Ráadásul sületlenségeket beszélsz.

Pont az a lényeg, hogy a diák órán odafigyeljen és ne készíthessen jogtalanul videófelvételeket. Simán a szülők nagytöbbsége helyesli ezt a telefon kikapcsolást. Ha valaki megszegi a szabályokat akkor azt szankcionálni illik és kell is.

Törölt nick 2014.02.19 22:56:03

Inkább tanultál volna... a HÁZIREND az a SZABÁLY, ha megsérted  - lakolsz. Ha nem tetszik az ELŐRE ISMERTETETT házirend, el lehet ballagni....

zseebibaba 2014.02.19 22:51:32

komolyra fordítva:

http://www.oktbiztos.hu/ugyek/jelentes2005/kozoktat.html

Egy iskola igazgatóhelyettese azzal a kérdéssel fordult hivatalunkhoz, hogy jogszerűek-e iskolájuk házirendjének a mobiltelefonok használatára vonatkozó rendelkezései.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja szerint az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazza - többek között - a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit. A fenti rendelkezés alapján a tanítási órák rendjének fenntartása érdekében a házirend azon rendelkezése, miszerint mobiltelefon használata csak a szünetben engedélyezett, elfogadható. A mobiltelefon nem zavarhatja a tanítás rendjét, ezért előírható, hogy azt olyan állapotban kell tartani, hogy ne zavarja a pedagógus és a diákok munkáját. Ez azonban nem feltétlenül egyezik azzal, hogy becsengetés után ki kell kapcsolni a készüléket. A néma üzemmód előírása esetén a mobiltelefon szintén nem zavarja a tanítás rendjét, a tanuló mégis élni tud a néma telefon adta lehetőséggel, kicsengetés után például értesül arról, ha tanóra közben valaki kereste. Az igazgató kérésére megvizsgáltuk a házirendnek azon rendelkezését is, miszerint a nevelőnek átadott telefont kizárólag a szülők vehetik át az igazgatóságtól. A házirendben meghatározott azon fegyelmező intézkedésre, amely szerint amennyiben a tanítás rendjét mobiltelefon használatával zavarja a tanuló, azt át kell adni az órát tartó nevelőnek, a tanóra zavartalanságának helyreállítása miatt van szükség. A kicsengetéssel a tanórának vége, a szünetben nem folyik oktatás, amit a telefonhasználat zavarhatna. Azonban az a tanuló, akinek készülékét az órán elvette a pedagógus, a házirend jelenlegi szabályai szerint nem tud élni azzal a házirendben meghatározott lehetőséggel, amely szerint a szünetben engedélyezett a mobiltelefon használata. A fentiek alapján javasoltuk a házirend jelenlegi szabályainak módosítását arra vonatkozóan, hogy a tanórák alatt a mobiltelefont néma üzemmódban bekapcsolva lehessen hagyni. Amennyiben pedig a tanórán folyó munka zavarása miatt fegyelmező intézkedésként a pedagógus a készüléket elveszi a tanulótól, azt a tanóra végén adja neki vissza. (K-OJOG-93/2005.)

tehát:

ez alapján kérhető, hogy módosítsák úgy a házirendet, hogy a telefont legyen elég lenémítani. Viszont, ha a gyerek pl. játszik/smsezik/stb. a lenémított telefonnal az órán, akkor azt nyugodtan vegye el a tanár. az elvett telefont óra végén adják vissza a diáknak, és ne pedig a szülőnek.

zseebibaba 2014.02.19 22:36:25

Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy evégből valaki ellen erőszakot avagy élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg valakit öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyez, rablást követ el

zseebibaba 2014.02.19 22:34:14

ülj le, egyes... :o)

nunavummiuq 2014.02.19 22:31:54

A házirend nem jogszabály. Ha az etikettet sértő, villamoson hangosan beszélő telefonját elveszem és a végállomáson leadom az rendben van?

nunavummiuq 2014.02.19 22:29:54

Inkább rablás a magántulajdon direkt elvétele.

PomberMaci 2014.02.19 22:18:46

Jogszerűen fegyelmi fokozatott kap a tapló kölyke.

Ugyanis - ahogy írta is a topiknyitó - teljesen jogszerűen veszik el, helyezik az igazgatói páncélba, majd adják vissza a szülőnek. A Házirendben benne van, a szülő nem tehet semmit. Illetve igen... elviheti a hozzá hasonlóan tahóra nevelt kölkit valami másik iskolába.

Nem kell órán fészbúkolni, pittyegni, satöbbi.

zseebibaba 2014.02.19 22:08:19

minek kéne történnie?

nem történt lopás.

nunavummiuq 2014.02.19 21:50:18

Azért kíváncsi lennék, hogy ha a szülő egyszerűen a rendőrségen tenne bejelentést a tényről akkor hivatalból mi történne.

zseebibaba 2014.02.19 21:22:24

elvenném a telót.

mint ahogy tőlünk is elvették a kártyát, ha órán elővettük.

ennyi az egész.

mi év végén kaptuk vissza.. sajnos a telókkal ezt nem lehet.

80GBkutyakaki 2014.02.19 20:58:09

GSM zavarót minden osztályba!

10 - 15 dollár az ebay - on.

Holl Gold 2014.02.19 20:57:32

az órán tanulni kell és nem telózni...

Ha te tanar lennel hogyan magyaraznad  ezt el Pirikenek meg Töhötömnek akiknek baromi surgös ora alatt SMS-t kuldeni az utolso padbol az elsö padba???...

zseebibaba 2014.02.19 20:47:08

az órán tanulni kell és nem telózni. ebből következik, hogy ki lehet kapcsolni.

és már meg is van oldva, nem fogják elvenni.

nunavummiuq 2014.02.19 19:02:23

Imádunk szabályokat hozni és betartani mások sérelmére, de ez állami monopólium, itt kis túlzással önbíráskodásról és rablásról van szó. Amelyik pedagógus nem tanítani akar és nem tudja lekötni a tanulókat az meg elhúzhat, úgy is bő harmaduk létszám feletti, csak egzisztenciális okból tanít.

rijir 2014.02.19 18:21:24

Nálunk is probléma volt, de gyakorlatilag ettől a tanévtől megoldódott 90%-ban.

Van a teremben egy külön pad, ahová a diákok maguk kiteszik a telefont, lenémítva. Ha valakinek véletlenül nincs elnémítva és csörög-zörög-pittyeg, az neki is ciki. Ilyenkor egy ejnye-bejnyével meg lehet úszni. Telefont semmi esetre sem veszünk el! Szerintem jogilag sincs rendben a dolog, no meg nem is szívesen vennék el egy-egy 120-150eFt-os készüléket. Ha bármi történik, akár egy karcolás is, az nem hiányzik senkinek. Amúgy, minden teremben van falióra. Szünetben pedig használhatja a telefont ki-ki kedvére. Nálunk működik.

Holl Gold 2014.02.19 18:19:59

A házirend miért ne szabályozhatná?

Pedig ezt kellene...meg tanuloval, szulövel az ev elejen alairatni...es akinek nem tetszik annak el lehet huzni egy masik iskolaba...nehogy mar a pedagogus erezze magat kenyelmetlenul ha be kell gyujteni a telokat az ora elejen...

Nem is ertem igy utolag hogyan lehetett elni meg iskolaba jarni mobil nelkul de belatom hogy kurv@ sz@r volt...

freyya 2014.02.21 23:07:23

Hát ez tutira abból az időből származik, amikor a mobiltelefon még tényleg csak telefonálásra volt használható, nem tudott a pad alatt facebookozni vele a kölyök.

sxdr 2014.02.21 19:41:08

Szerintem a tanárok élnek más világban, többségük valahol a késő 70es..kora 80as években maradt kvázi-örökre.

Ami abszolut furcsa, még a fiatalabbak is, akiről azt hinnéd, akkor tini volt, tehát az "eszmélése" már a 2000es évek eleje, most késő harmincasként kora negyvenesként, ha nem is "keni-vágja" de legalább nagyjábol követi a mi van a világgal...de nem, erről szó sincs.

Az egész állami szféra valami szubszocialista anakronizmus, de némely iskolában mi van, az maga a döbbenet.

Namost ebben a "kaszárnya" légkörben, ahol a legfiatalabb, a "gyerekkel" leginkább szót értő tanárokat szokás és divat utálni és kiközösíteni a pedagógus karból, - már csak féltékenységből is, hisz ők sokkal jobban lektöik a figyelmet és hatékonyabban tanítanak-  egyáltalán nem meglepőek ezek a problémák, nemhogy a málladozó falú kisebbségtől hemzsegő borsodi iskolákban, de akár fővárosi középiskolákban és gimnáziumokban sem.

zseebibaba 2014.02.21 18:49:53

amit idéztél, annak jó része már nem hatályos.

paribalazsbela2012 2014.02.21 18:28:24

Köszi mindenkinek a választ. Úgy látom eléggé megoszlanak a vélemények. (Én személy szerint egyet értek az elvétellel, csak kíváncsi voltam a jogi háttérre).

Amit sikerült több forrásból összeszednem,:

A Házirend hatásköre

A Házirend tartalmát, célját a nemzeti köznevelésről  szóló 2011. évi CXC. törény határozza meg.

A Házirendet minden év elején ismertetni kell a tanulókkal (ez nem minden esetben valósul(t) meg).

Az iskola Házirendje és a törvények, jogszabályok tartalma között nem lehet ellentmondás. Az esetleges ellentmondások esetén a törvény tartalma az irányadó.

Telefon használat az iskolában

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja szerint a tanítási órák rendjének fenntartása érdekében a házirend azon rendelkezése fogadható el, miszerint a mobiltelefon használata csak a szünetben engedélyezett. A mobiltelefon nem zavarhatja a tanítás rendjét, ezért előírható, hogy azt olyan állapotban kell tartani, hogy ne zavarja a pedagógus és a diákok munkáját.

Ez azonban nem feltétlenül egyezik azzal, hogy becsengetés után ki kell kapcsolni a készüléket. A néma üzemmód esetén a mobiltelefon szintén nem zavarja a tanítás rendjét, a tanuló mégis élni tud a néma telefon adta lehetőséggel, kicsengetés után például értesül arról, ha tanóra közben valaki kereste.

„Telefonok ellenőrzése”

Amennyiben nem bizonyított a tanuló által tanítási órán a mobiltelefonjával elkövetett jogsértés a tanuló nem kényszeríthető (Btk. 195.§; ENSZ – Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 1. és 5. cikk) arra, hogy a mobiltelefonját a készülék (kikapcsolt/bekapcsolt/lenémított) állapotának ellenőrzése céljából az iskola pedagógusainak megmutassa/átadja.

„Telefonok elvétele”

A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus joga és kötelezettsége, hogy a tanítás zavartalanságát biztosítsa. Ennek keretében, amennyiben a rend másképpen nem biztosítható, elveheti a tanulóktól azt a zavaró eszközt, amely megakadályozza, hogy a tanuló vagy társai a tanulásra koncentrálhassanak. Ez az intézkedés a tulajdonjog jogszerű korlátozásának minősül. Figyelemmel kell lenni azonban a jogkorlátozás céljára. Mivel a cél az volt, hogy a tanuló ne mással, hanem az órai anyaggal foglalkozzon, a korlátozás - a dolog elvétele - is csak addig terjedhet, amíg ez a cél fennáll. Ez a gyakorlatban azt jelenti, mihelyt az órának vége, a cél megszűnt, a dolgot vissza kell adni, ilyenkor a pedagógus a tanuló tulajdonában lévő tárgyat nem tarthatja többé magánál (ENSZ – Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 17. cikk).

A pedagógus tehát jogszerűen nem zárhatja el a tanuló mobiltelefonját. Más szankcióval, úgymint fegyelmező intézkedésekkel és fegyelmi eljárással kell a tanulót a jogkövető magatartásra rábírni.

A tanulót ugyanis a dolog jogos birtokosának kell tekinteni, akit a Polgári Törvénykönyv szerint megillet a birtokvédelem (Ptk. 98.§) azokkal szemben, akik őt birtokától jogalap nélkül megfosztják. A tanórát zavaró helyzet megszüntetése és a többi tanuló tanuláshoz való jogának védelme jogalapot biztosít a dolog elvételére. Azonban amint ez az állapot megszűnt (azaz a legkésőbb a tanóra végén) a pedagógus jogalap nélkül birtokolja a dolgot és a Polgári Törvénykönyv szerint köteles azt a birtoklásra jogosultnak, ebben az esetben a tanulónak kiadni (Ptk. 193.§). Amennyiben ezt nem teszi meg a pedagógus, rosszhiszemű birtokossá válik és felelős lesz minden olyan, a dolgot érintő kárért, ami a jogosultnál nem következett volna be (Ptk. 194.§).

A telefonok tanórán történő használatának büntetése

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja szerint az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazza - többek között - a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit.

A telefonokkal készült fényképek készítésének/közzétételének büntetése

A személyhez fűződő jogok alapvető szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény VII. fejezetében találhatjuk. A képmással és hangfelvétellel kapcsolatos jogokra vonatkozó rendelkezéseket ezen a fejezeten belül, a 80. §-ban lelhetjük fel. Ugyan a szakasz mindössze három bekezdésből áll, tartalmát a bírói gyakorlat mára igen részletesen kibontotta. A három bekezdés a következőket tartalmazza: A személyhez fűződő jogok megsértését jelenti a más képmásával vagy hangfelvételével kapcsolatos bármiféle visszaélés. Képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához - a nyilvános közszereplés kivételével - az érintett személy hozzájárulása szükséges. Az eltűnt, valamint a súlyos bűncselekmény miatt büntetőeljárás alatt álló személyről készült képmást (hangfelvételt) nyomós közérdekből vagy méltánylást érdemlő magánérdekből a hatóság engedélyével szabad felhasználni.

Ezeket a rendelkezéseket természetesen a többi kapcsolódó rendelkezéssel együtt kell értelmezni. Így a 75. §-al, mely szerint a személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. E jogok a törvény védelme alatt állnak. A személyhez fűződő jogokat nem sérti az a magatartás, amelyhez a jogosult hozzájárult, feltéve, hogy a hozzájárulás megadása társadalmi érdeket nem sért vagy veszélyeztet. A személyhez fűződő jogokat egyébként korlátozó szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat semmis.

A képmással és a hangfelvétellel való visszaélés nemcsak az engedély nélküli nyilvánosságra hozatal útján valósulhat meg, hanem a felvétel készítésével is, ha valaki az érintett engedélye nélkül, például rejtett kamerával készít felvételt, vagy egyszerűen úgy készít felvételt, hogy az illetőt erről nem tájékoztatja.

A képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozataláról kizárólag az ábrázolt, illetve a felvételen szereplő személy jogosult dönteni. A hozzájárulás önmagában kizárja a jogsértést. Ennek a hozzájárulásnak azonban kifejezettnek kell lennie; azt a jogosult terhére - a Ptk. 207. § (2) bekezdéséből is következően - kiterjesztően nem lehet értelmezni.

A jogsértővel szemben támasztható polgári jogi igények:

Akit személyhez fűződő jogában megsértenek "a szerzői jogok megsértésével egyezően a Ptk. 84. §-a alapján "a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:

a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;

b) követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;

c) követelheti, hogy a jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;

d) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását a jogsértő részéről vagy költségén, továbbá a jogsértéssel előállott dolog megsemmisítését, illetőleg jogsértő mivoltától megfosztását;

e) kártérítést követelhet a polgári jogi felelősség szabályai szerint.

FelvagottGiliszta 2014.02.21 13:45:22

Ez egy akkora alproblema.

Eleve az iskola egyik celja, hogy a gyereket alapveto kulturalt viselkedesre nevelje, megtanitsa arra, hogy seggen tudjon ulni, tudjon egy dologra figyelni stb. Mobiltelefonok elott is ossze-vissza levelezett, jatszott, kopocsovezett mindenki, azt is csak odafigyelessel, retorziokkal lehetett visszafogni. A mobilok ilyen tekintetben meg gyilkossabbak, hiszen kb ket mozdulat kell egy Facebook status frissiteshez, Angry Birdozeshez vagy csetelgeteshez, es felnotteken is sokszor latni fuggosegi tuneteket.

Szuksege van a gyereknek mobilra az oran? nincs

Meg tudja allni, hogy ne azzal jatszon? ha nem, igenis vegyek el tole

Arrol meg tudjon a szulo, hogy a gyereke hulye volt, szepen menjen erte be a suliba a mobilert, vagy legalabb ertesitve legye rola.

zseebibaba 2014.02.20 17:09:54

szuper. ez újabb, mint amit én idéztem.

tehát a telefon elvehető, ha az van a házirendben.

PoliBili3 2014.02.20 15:43:12

Neki magyarázhetsz bármit, ő általában a szabályok áthágására buzdít és nem ismer el semmiféle ésszerű szabályt mert szerinte mindenkinek mindent szabad. Nomármost ez pont az álliberális szabadosság ami kártékony a társadalomra. Dehát ő már csak ilyen.

Lédiell 2014.02.20 15:30:23

Ki köll kapcsolni, azt nem veszik el. Ez a szabály. Ha nem vagy képes betartani, mert nem találod a kikapcs gombot, akkor elveszik, és odaadják anyucinak, hogy tanítsa meg neked, hol van.

Lédiell 2014.02.20 15:26:52

Ha a házirend szerint ki kell lennie kapcsolva, akkor legyen kikapcsolva. Órán ne zavarjon senkit a mobilcsörgés, ahogy ne zavarjon színházban, moziban sem. Szerintem ez egy jó szabály, nem kell ezen ennyit pampogni, a gyerek tanuljon rendet, vagy ne mobilozzon. Az elvétel is nagyon jó ötlet, legalább a szülő is értesül, hogy Pistike megint nem tartotta be a házirendet.

Az elnémítás szerintem nem elég, mert akkor megy a játék meg a chat a mobilon. Olyan érdekes órát meg egy tanár sem tud tartani, ami elvonná a figyelmét egy 16 évesnek a csajozásról/pasizásról/játékról, ha éppen azt is lehet csinálni óra közben egy mobilon.

Alex Raps 2014.02.20 13:53:56

Ez a gyermekem általános sulijában így van első óta és most már nyolcadikos. Szóval nem egy új keletű találmányról beszélgetünk.

Törölt nick 2014.02.20 11:21:16

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

25. §

(3) A házirend előírhatja az óvodába, iskolába, kollégiumba a gyermekek, tanulók által bevitt dolgok megőrzőben, öltözőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A házirend az óvodába járáshoz, a tanulói jogviszonyból, kollégiumi tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény nem felel.

kulindamani 2014.02.20 10:17:07

Itt van peldaul ez a maganterulet

a forum

szabalyokkal

te most

megszegted ezeket

politizaltal  ott

ahol tilos

tehat elveszem a telefonod

egy napra

PoliBili3 2014.02.20 09:59:30

És mi van akkor ha a diákok nagy része minden órán használja a mobilt és azzal zavarják meg az órát, hogy a tanárnak 5 percenként el kell vennie egy telefont? Mert ez is a tanóra megzavarása, és ha óra végén visszakapja akkor az szerintem nem elég visszatartó erő az órán való telefonhasználathoz.

PoliBili3 2014.02.20 09:52:24

Te nagyon el vagy rugaszkodva a valóságtól. Ráadásul sületlenségeket beszélsz.

Pont az a lényeg, hogy a diák órán odafigyeljen és ne készíthessen jogtalanul videófelvételeket. Simán a szülők nagytöbbsége helyesli ezt a telefon kikapcsolást. Ha valaki megszegi a szabályokat akkor azt szankcionálni illik és kell is.

Törölt nick 2014.02.19 22:56:03

Inkább tanultál volna... a HÁZIREND az a SZABÁLY, ha megsérted  - lakolsz. Ha nem tetszik az ELŐRE ISMERTETETT házirend, el lehet ballagni....

zseebibaba 2014.02.19 22:51:32

komolyra fordítva:

http://www.oktbiztos.hu/ugyek/jelentes2005/kozoktat.html

Egy iskola igazgatóhelyettese azzal a kérdéssel fordult hivatalunkhoz, hogy jogszerűek-e iskolájuk házirendjének a mobiltelefonok használatára vonatkozó rendelkezései.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja szerint az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazza - többek között - a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit. A fenti rendelkezés alapján a tanítási órák rendjének fenntartása érdekében a házirend azon rendelkezése, miszerint mobiltelefon használata csak a szünetben engedélyezett, elfogadható. A mobiltelefon nem zavarhatja a tanítás rendjét, ezért előírható, hogy azt olyan állapotban kell tartani, hogy ne zavarja a pedagógus és a diákok munkáját. Ez azonban nem feltétlenül egyezik azzal, hogy becsengetés után ki kell kapcsolni a készüléket. A néma üzemmód előírása esetén a mobiltelefon szintén nem zavarja a tanítás rendjét, a tanuló mégis élni tud a néma telefon adta lehetőséggel, kicsengetés után például értesül arról, ha tanóra közben valaki kereste. Az igazgató kérésére megvizsgáltuk a házirendnek azon rendelkezését is, miszerint a nevelőnek átadott telefont kizárólag a szülők vehetik át az igazgatóságtól. A házirendben meghatározott azon fegyelmező intézkedésre, amely szerint amennyiben a tanítás rendjét mobiltelefon használatával zavarja a tanuló, azt át kell adni az órát tartó nevelőnek, a tanóra zavartalanságának helyreállítása miatt van szükség. A kicsengetéssel a tanórának vége, a szünetben nem folyik oktatás, amit a telefonhasználat zavarhatna. Azonban az a tanuló, akinek készülékét az órán elvette a pedagógus, a házirend jelenlegi szabályai szerint nem tud élni azzal a házirendben meghatározott lehetőséggel, amely szerint a szünetben engedélyezett a mobiltelefon használata. A fentiek alapján javasoltuk a házirend jelenlegi szabályainak módosítását arra vonatkozóan, hogy a tanórák alatt a mobiltelefont néma üzemmódban bekapcsolva lehessen hagyni. Amennyiben pedig a tanórán folyó munka zavarása miatt fegyelmező intézkedésként a pedagógus a készüléket elveszi a tanulótól, azt a tanóra végén adja neki vissza. (K-OJOG-93/2005.)

tehát:

ez alapján kérhető, hogy módosítsák úgy a házirendet, hogy a telefont legyen elég lenémítani. Viszont, ha a gyerek pl. játszik/smsezik/stb. a lenémított telefonnal az órán, akkor azt nyugodtan vegye el a tanár. az elvett telefont óra végén adják vissza a diáknak, és ne pedig a szülőnek.

zseebibaba 2014.02.19 22:36:25

Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy evégből valaki ellen erőszakot avagy élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg valakit öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyez, rablást követ el

zseebibaba 2014.02.19 22:34:14

ülj le, egyes... :o)

nunavummiuq 2014.02.19 22:31:54

A házirend nem jogszabály. Ha az etikettet sértő, villamoson hangosan beszélő telefonját elveszem és a végállomáson leadom az rendben van?

nunavummiuq 2014.02.19 22:29:54

Inkább rablás a magántulajdon direkt elvétele.

PomberMaci 2014.02.19 22:18:46

Jogszerűen fegyelmi fokozatott kap a tapló kölyke.

Ugyanis - ahogy írta is a topiknyitó - teljesen jogszerűen veszik el, helyezik az igazgatói páncélba, majd adják vissza a szülőnek. A Házirendben benne van, a szülő nem tehet semmit. Illetve igen... elviheti a hozzá hasonlóan tahóra nevelt kölkit valami másik iskolába.

Nem kell órán fészbúkolni, pittyegni, satöbbi.

zseebibaba 2014.02.19 22:08:19

minek kéne történnie?

nem történt lopás.

nunavummiuq 2014.02.19 21:50:18

Azért kíváncsi lennék, hogy ha a szülő egyszerűen a rendőrségen tenne bejelentést a tényről akkor hivatalból mi történne.

zseebibaba 2014.02.19 21:22:24

elvenném a telót.

mint ahogy tőlünk is elvették a kártyát, ha órán elővettük.

ennyi az egész.

mi év végén kaptuk vissza.. sajnos a telókkal ezt nem lehet.

80GBkutyakaki 2014.02.19 20:58:09

GSM zavarót minden osztályba!

10 - 15 dollár az ebay - on.

Holl Gold 2014.02.19 20:57:32

az órán tanulni kell és nem telózni...

Ha te tanar lennel hogyan magyaraznad  ezt el Pirikenek meg Töhötömnek akiknek baromi surgös ora alatt SMS-t kuldeni az utolso padbol az elsö padba???...

zseebibaba 2014.02.19 20:47:08

az órán tanulni kell és nem telózni. ebből következik, hogy ki lehet kapcsolni.

és már meg is van oldva, nem fogják elvenni.

nunavummiuq 2014.02.19 19:02:23

Imádunk szabályokat hozni és betartani mások sérelmére, de ez állami monopólium, itt kis túlzással önbíráskodásról és rablásról van szó. Amelyik pedagógus nem tanítani akar és nem tudja lekötni a tanulókat az meg elhúzhat, úgy is bő harmaduk létszám feletti, csak egzisztenciális okból tanít.

rijir 2014.02.19 18:21:24

Nálunk is probléma volt, de gyakorlatilag ettől a tanévtől megoldódott 90%-ban.

Van a teremben egy külön pad, ahová a diákok maguk kiteszik a telefont, lenémítva. Ha valakinek véletlenül nincs elnémítva és csörög-zörög-pittyeg, az neki is ciki. Ilyenkor egy ejnye-bejnyével meg lehet úszni. Telefont semmi esetre sem veszünk el! Szerintem jogilag sincs rendben a dolog, no meg nem is szívesen vennék el egy-egy 120-150eFt-os készüléket. Ha bármi történik, akár egy karcolás is, az nem hiányzik senkinek. Amúgy, minden teremben van falióra. Szünetben pedig használhatja a telefont ki-ki kedvére. Nálunk működik.

Holl Gold 2014.02.19 18:19:59

A házirend miért ne szabályozhatná?

Pedig ezt kellene...meg tanuloval, szulövel az ev elejen alairatni...es akinek nem tetszik annak el lehet huzni egy masik iskolaba...nehogy mar a pedagogus erezze magat kenyelmetlenul ha be kell gyujteni a telokat az ora elejen...

Nem is ertem igy utolag hogyan lehetett elni meg iskolaba jarni mobil nelkul de belatom hogy kurv@ sz@r volt...

freyya 2014.02.21 23:07:23

Hát ez tutira abból az időből származik, amikor a mobiltelefon még tényleg csak telefonálásra volt használható, nem tudott a pad alatt facebookozni vele a kölyök.

sxdr 2014.02.21 19:41:08

Szerintem a tanárok élnek más világban, többségük valahol a késő 70es..kora 80as években maradt kvázi-örökre.

Ami abszolut furcsa, még a fiatalabbak is, akiről azt hinnéd, akkor tini volt, tehát az "eszmélése" már a 2000es évek eleje, most késő harmincasként kora negyvenesként, ha nem is "keni-vágja" de legalább nagyjábol követi a mi van a világgal...de nem, erről szó sincs.

Az egész állami szféra valami szubszocialista anakronizmus, de némely iskolában mi van, az maga a döbbenet.

Namost ebben a "kaszárnya" légkörben, ahol a legfiatalabb, a "gyerekkel" leginkább szót értő tanárokat szokás és divat utálni és kiközösíteni a pedagógus karból, - már csak féltékenységből is, hisz ők sokkal jobban lektöik a figyelmet és hatékonyabban tanítanak-  egyáltalán nem meglepőek ezek a problémák, nemhogy a málladozó falú kisebbségtől hemzsegő borsodi iskolákban, de akár fővárosi középiskolákban és gimnáziumokban sem.

zseebibaba 2014.02.21 18:49:53

amit idéztél, annak jó része már nem hatályos.

paribalazsbela2012 2014.02.21 18:28:24

Köszi mindenkinek a választ. Úgy látom eléggé megoszlanak a vélemények. (Én személy szerint egyet értek az elvétellel, csak kíváncsi voltam a jogi háttérre).

Amit sikerült több forrásból összeszednem,:

A Házirend hatásköre

A Házirend tartalmát, célját a nemzeti köznevelésről  szóló 2011. évi CXC. törény határozza meg.

A Házirendet minden év elején ismertetni kell a tanulókkal (ez nem minden esetben valósul(t) meg).

Az iskola Házirendje és a törvények, jogszabályok tartalma között nem lehet ellentmondás. Az esetleges ellentmondások esetén a törvény tartalma az irányadó.

Telefon használat az iskolában

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja szerint a tanítási órák rendjének fenntartása érdekében a házirend azon rendelkezése fogadható el, miszerint a mobiltelefon használata csak a szünetben engedélyezett. A mobiltelefon nem zavarhatja a tanítás rendjét, ezért előírható, hogy azt olyan állapotban kell tartani, hogy ne zavarja a pedagógus és a diákok munkáját.

Ez azonban nem feltétlenül egyezik azzal, hogy becsengetés után ki kell kapcsolni a készüléket. A néma üzemmód esetén a mobiltelefon szintén nem zavarja a tanítás rendjét, a tanuló mégis élni tud a néma telefon adta lehetőséggel, kicsengetés után például értesül arról, ha tanóra közben valaki kereste.

„Telefonok ellenőrzése”

Amennyiben nem bizonyított a tanuló által tanítási órán a mobiltelefonjával elkövetett jogsértés a tanuló nem kényszeríthető (Btk. 195.§; ENSZ – Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 1. és 5. cikk) arra, hogy a mobiltelefonját a készülék (kikapcsolt/bekapcsolt/lenémított) állapotának ellenőrzése céljából az iskola pedagógusainak megmutassa/átadja.

„Telefonok elvétele”

A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus joga és kötelezettsége, hogy a tanítás zavartalanságát biztosítsa. Ennek keretében, amennyiben a rend másképpen nem biztosítható, elveheti a tanulóktól azt a zavaró eszközt, amely megakadályozza, hogy a tanuló vagy társai a tanulásra koncentrálhassanak. Ez az intézkedés a tulajdonjog jogszerű korlátozásának minősül. Figyelemmel kell lenni azonban a jogkorlátozás céljára. Mivel a cél az volt, hogy a tanuló ne mással, hanem az órai anyaggal foglalkozzon, a korlátozás - a dolog elvétele - is csak addig terjedhet, amíg ez a cél fennáll. Ez a gyakorlatban azt jelenti, mihelyt az órának vége, a cél megszűnt, a dolgot vissza kell adni, ilyenkor a pedagógus a tanuló tulajdonában lévő tárgyat nem tarthatja többé magánál (ENSZ – Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 17. cikk).

A pedagógus tehát jogszerűen nem zárhatja el a tanuló mobiltelefonját. Más szankcióval, úgymint fegyelmező intézkedésekkel és fegyelmi eljárással kell a tanulót a jogkövető magatartásra rábírni.

A tanulót ugyanis a dolog jogos birtokosának kell tekinteni, akit a Polgári Törvénykönyv szerint megillet a birtokvédelem (Ptk. 98.§) azokkal szemben, akik őt birtokától jogalap nélkül megfosztják. A tanórát zavaró helyzet megszüntetése és a többi tanuló tanuláshoz való jogának védelme jogalapot biztosít a dolog elvételére. Azonban amint ez az állapot megszűnt (azaz a legkésőbb a tanóra végén) a pedagógus jogalap nélkül birtokolja a dolgot és a Polgári Törvénykönyv szerint köteles azt a birtoklásra jogosultnak, ebben az esetben a tanulónak kiadni (Ptk. 193.§). Amennyiben ezt nem teszi meg a pedagógus, rosszhiszemű birtokossá válik és felelős lesz minden olyan, a dolgot érintő kárért, ami a jogosultnál nem következett volna be (Ptk. 194.§).

A telefonok tanórán történő használatának büntetése

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja szerint az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazza - többek között - a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit.

A telefonokkal készült fényképek készítésének/közzétételének büntetése

A személyhez fűződő jogok alapvető szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény VII. fejezetében találhatjuk. A képmással és hangfelvétellel kapcsolatos jogokra vonatkozó rendelkezéseket ezen a fejezeten belül, a 80. §-ban lelhetjük fel. Ugyan a szakasz mindössze három bekezdésből áll, tartalmát a bírói gyakorlat mára igen részletesen kibontotta. A három bekezdés a következőket tartalmazza: A személyhez fűződő jogok megsértését jelenti a más képmásával vagy hangfelvételével kapcsolatos bármiféle visszaélés. Képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához - a nyilvános közszereplés kivételével - az érintett személy hozzájárulása szükséges. Az eltűnt, valamint a súlyos bűncselekmény miatt büntetőeljárás alatt álló személyről készült képmást (hangfelvételt) nyomós közérdekből vagy méltánylást érdemlő magánérdekből a hatóság engedélyével szabad felhasználni.

Ezeket a rendelkezéseket természetesen a többi kapcsolódó rendelkezéssel együtt kell értelmezni. Így a 75. §-al, mely szerint a személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. E jogok a törvény védelme alatt állnak. A személyhez fűződő jogokat nem sérti az a magatartás, amelyhez a jogosult hozzájárult, feltéve, hogy a hozzájárulás megadása társadalmi érdeket nem sért vagy veszélyeztet. A személyhez fűződő jogokat egyébként korlátozó szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat semmis.

A képmással és a hangfelvétellel való visszaélés nemcsak az engedély nélküli nyilvánosságra hozatal útján valósulhat meg, hanem a felvétel készítésével is, ha valaki az érintett engedélye nélkül, például rejtett kamerával készít felvételt, vagy egyszerűen úgy készít felvételt, hogy az illetőt erről nem tájékoztatja.

A képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozataláról kizárólag az ábrázolt, illetve a felvételen szereplő személy jogosult dönteni. A hozzájárulás önmagában kizárja a jogsértést. Ennek a hozzájárulásnak azonban kifejezettnek kell lennie; azt a jogosult terhére - a Ptk. 207. § (2) bekezdéséből is következően - kiterjesztően nem lehet értelmezni.

A jogsértővel szemben támasztható polgári jogi igények:

Akit személyhez fűződő jogában megsértenek "a szerzői jogok megsértésével egyezően a Ptk. 84. §-a alapján "a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:

a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;

b) követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;

c) követelheti, hogy a jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;

d) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását a jogsértő részéről vagy költségén, továbbá a jogsértéssel előállott dolog megsemmisítését, illetőleg jogsértő mivoltától megfosztását;

e) kártérítést követelhet a polgári jogi felelősség szabályai szerint.

FelvagottGiliszta 2014.02.21 13:45:22

Ez egy akkora alproblema.

Eleve az iskola egyik celja, hogy a gyereket alapveto kulturalt viselkedesre nevelje, megtanitsa arra, hogy seggen tudjon ulni, tudjon egy dologra figyelni stb. Mobiltelefonok elott is ossze-vissza levelezett, jatszott, kopocsovezett mindenki, azt is csak odafigyelessel, retorziokkal lehetett visszafogni. A mobilok ilyen tekintetben meg gyilkossabbak, hiszen kb ket mozdulat kell egy Facebook status frissiteshez, Angry Birdozeshez vagy csetelgeteshez, es felnotteken is sokszor latni fuggosegi tuneteket.

Szuksege van a gyereknek mobilra az oran? nincs

Meg tudja allni, hogy ne azzal jatszon? ha nem, igenis vegyek el tole

Arrol meg tudjon a szulo, hogy a gyereke hulye volt, szepen menjen erte be a suliba a mobilert, vagy legalabb ertesitve legye rola.

zseebibaba 2014.02.20 17:09:54

szuper. ez újabb, mint amit én idéztem.

tehát a telefon elvehető, ha az van a házirendben.

PoliBili3 2014.02.20 15:43:12

Neki magyarázhetsz bármit, ő általában a szabályok áthágására buzdít és nem ismer el semmiféle ésszerű szabályt mert szerinte mindenkinek mindent szabad. Nomármost ez pont az álliberális szabadosság ami kártékony a társadalomra. Dehát ő már csak ilyen.

Lédiell 2014.02.20 15:30:23

Ki köll kapcsolni, azt nem veszik el. Ez a szabály. Ha nem vagy képes betartani, mert nem találod a kikapcs gombot, akkor elveszik, és odaadják anyucinak, hogy tanítsa meg neked, hol van.

Lédiell 2014.02.20 15:26:52

Ha a házirend szerint ki kell lennie kapcsolva, akkor legyen kikapcsolva. Órán ne zavarjon senkit a mobilcsörgés, ahogy ne zavarjon színházban, moziban sem. Szerintem ez egy jó szabály, nem kell ezen ennyit pampogni, a gyerek tanuljon rendet, vagy ne mobilozzon. Az elvétel is nagyon jó ötlet, legalább a szülő is értesül, hogy Pistike megint nem tartotta be a házirendet.

Az elnémítás szerintem nem elég, mert akkor megy a játék meg a chat a mobilon. Olyan érdekes órát meg egy tanár sem tud tartani, ami elvonná a figyelmét egy 16 évesnek a csajozásról/pasizásról/játékról, ha éppen azt is lehet csinálni óra közben egy mobilon.

Alex Raps 2014.02.20 13:53:56

Ez a gyermekem általános sulijában így van első óta és most már nyolcadikos. Szóval nem egy új keletű találmányról beszélgetünk.

Törölt nick 2014.02.20 11:21:16

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

25. §

(3) A házirend előírhatja az óvodába, iskolába, kollégiumba a gyermekek, tanulók által bevitt dolgok megőrzőben, öltözőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A házirend az óvodába járáshoz, a tanulói jogviszonyból, kollégiumi tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény nem felel.

kulindamani 2014.02.20 10:17:07

Itt van peldaul ez a maganterulet

a forum

szabalyokkal

te most

megszegted ezeket

politizaltal  ott

ahol tilos

tehat elveszem a telefonod

egy napra

PoliBili3 2014.02.20 09:59:30

És mi van akkor ha a diákok nagy része minden órán használja a mobilt és azzal zavarják meg az órát, hogy a tanárnak 5 percenként el kell vennie egy telefont? Mert ez is a tanóra megzavarása, és ha óra végén visszakapja akkor az szerintem nem elég visszatartó erő az órán való telefonhasználathoz.

PoliBili3 2014.02.20 09:52:24

Te nagyon el vagy rugaszkodva a valóságtól. Ráadásul sületlenségeket beszélsz.

Pont az a lényeg, hogy a diák órán odafigyeljen és ne készíthessen jogtalanul videófelvételeket. Simán a szülők nagytöbbsége helyesli ezt a telefon kikapcsolást. Ha valaki megszegi a szabályokat akkor azt szankcionálni illik és kell is.

Törölt nick 2014.02.19 22:56:03

Inkább tanultál volna... a HÁZIREND az a SZABÁLY, ha megsérted  - lakolsz. Ha nem tetszik az ELŐRE ISMERTETETT házirend, el lehet ballagni....

zseebibaba 2014.02.19 22:51:32

komolyra fordítva:

http://www.oktbiztos.hu/ugyek/jelentes2005/kozoktat.html

Egy iskola igazgatóhelyettese azzal a kérdéssel fordult hivatalunkhoz, hogy jogszerűek-e iskolájuk házirendjének a mobiltelefonok használatára vonatkozó rendelkezései.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja szerint az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazza - többek között - a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit. A fenti rendelkezés alapján a tanítási órák rendjének fenntartása érdekében a házirend azon rendelkezése, miszerint mobiltelefon használata csak a szünetben engedélyezett, elfogadható. A mobiltelefon nem zavarhatja a tanítás rendjét, ezért előírható, hogy azt olyan állapotban kell tartani, hogy ne zavarja a pedagógus és a diákok munkáját. Ez azonban nem feltétlenül egyezik azzal, hogy becsengetés után ki kell kapcsolni a készüléket. A néma üzemmód előírása esetén a mobiltelefon szintén nem zavarja a tanítás rendjét, a tanuló mégis élni tud a néma telefon adta lehetőséggel, kicsengetés után például értesül arról, ha tanóra közben valaki kereste. Az igazgató kérésére megvizsgáltuk a házirendnek azon rendelkezését is, miszerint a nevelőnek átadott telefont kizárólag a szülők vehetik át az igazgatóságtól. A házirendben meghatározott azon fegyelmező intézkedésre, amely szerint amennyiben a tanítás rendjét mobiltelefon használatával zavarja a tanuló, azt át kell adni az órát tartó nevelőnek, a tanóra zavartalanságának helyreállítása miatt van szükség. A kicsengetéssel a tanórának vége, a szünetben nem folyik oktatás, amit a telefonhasználat zavarhatna. Azonban az a tanuló, akinek készülékét az órán elvette a pedagógus, a házirend jelenlegi szabályai szerint nem tud élni azzal a házirendben meghatározott lehetőséggel, amely szerint a szünetben engedélyezett a mobiltelefon használata. A fentiek alapján javasoltuk a házirend jelenlegi szabályainak módosítását arra vonatkozóan, hogy a tanórák alatt a mobiltelefont néma üzemmódban bekapcsolva lehessen hagyni. Amennyiben pedig a tanórán folyó munka zavarása miatt fegyelmező intézkedésként a pedagógus a készüléket elveszi a tanulótól, azt a tanóra végén adja neki vissza. (K-OJOG-93/2005.)

tehát:

ez alapján kérhető, hogy módosítsák úgy a házirendet, hogy a telefont legyen elég lenémítani. Viszont, ha a gyerek pl. játszik/smsezik/stb. a lenémított telefonnal az órán, akkor azt nyugodtan vegye el a tanár. az elvett telefont óra végén adják vissza a diáknak, és ne pedig a szülőnek.

zseebibaba 2014.02.19 22:36:25

Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy evégből valaki ellen erőszakot avagy élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg valakit öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyez, rablást követ el

zseebibaba 2014.02.19 22:34:14

ülj le, egyes... :o)

nunavummiuq 2014.02.19 22:31:54

A házirend nem jogszabály. Ha az etikettet sértő, villamoson hangosan beszélő telefonját elveszem és a végállomáson leadom az rendben van?

nunavummiuq 2014.02.19 22:29:54

Inkább rablás a magántulajdon direkt elvétele.

PomberMaci 2014.02.19 22:18:46

Jogszerűen fegyelmi fokozatott kap a tapló kölyke.

Ugyanis - ahogy írta is a topiknyitó - teljesen jogszerűen veszik el, helyezik az igazgatói páncélba, majd adják vissza a szülőnek. A Házirendben benne van, a szülő nem tehet semmit. Illetve igen... elviheti a hozzá hasonlóan tahóra nevelt kölkit valami másik iskolába.

Nem kell órán fészbúkolni, pittyegni, satöbbi.

zseebibaba 2014.02.19 22:08:19

minek kéne történnie?

nem történt lopás.

nunavummiuq 2014.02.19 21:50:18

Azért kíváncsi lennék, hogy ha a szülő egyszerűen a rendőrségen tenne bejelentést a tényről akkor hivatalból mi történne.

zseebibaba 2014.02.19 21:22:24

elvenném a telót.

mint ahogy tőlünk is elvették a kártyát, ha órán elővettük.

ennyi az egész.

mi év végén kaptuk vissza.. sajnos a telókkal ezt nem lehet.

80GBkutyakaki 2014.02.19 20:58:09

GSM zavarót minden osztályba!

10 - 15 dollár az ebay - on.

Holl Gold 2014.02.19 20:57:32

az órán tanulni kell és nem telózni...

Ha te tanar lennel hogyan magyaraznad  ezt el Pirikenek meg Töhötömnek akiknek baromi surgös ora alatt SMS-t kuldeni az utolso padbol az elsö padba???...

zseebibaba 2014.02.19 20:47:08

az órán tanulni kell és nem telózni. ebből következik, hogy ki lehet kapcsolni.

és már meg is van oldva, nem fogják elvenni.

nunavummiuq 2014.02.19 19:02:23

Imádunk szabályokat hozni és betartani mások sérelmére, de ez állami monopólium, itt kis túlzással önbíráskodásról és rablásról van szó. Amelyik pedagógus nem tanítani akar és nem tudja lekötni a tanulókat az meg elhúzhat, úgy is bő harmaduk létszám feletti, csak egzisztenciális okból tanít.

rijir 2014.02.19 18:21:24

Nálunk is probléma volt, de gyakorlatilag ettől a tanévtől megoldódott 90%-ban.

Van a teremben egy külön pad, ahová a diákok maguk kiteszik a telefont, lenémítva. Ha valakinek véletlenül nincs elnémítva és csörög-zörög-pittyeg, az neki is ciki. Ilyenkor egy ejnye-bejnyével meg lehet úszni. Telefont semmi esetre sem veszünk el! Szerintem jogilag sincs rendben a dolog, no meg nem is szívesen vennék el egy-egy 120-150eFt-os készüléket. Ha bármi történik, akár egy karcolás is, az nem hiányzik senkinek. Amúgy, minden teremben van falióra. Szünetben pedig használhatja a telefont ki-ki kedvére. Nálunk működik.

Holl Gold 2014.02.19 18:19:59

A házirend miért ne szabályozhatná?

Pedig ezt kellene...meg tanuloval, szulövel az ev elejen alairatni...es akinek nem tetszik annak el lehet huzni egy masik iskolaba...nehogy mar a pedagogus erezze magat kenyelmetlenul ha be kell gyujteni a telokat az ora elejen...

Nem is ertem igy utolag hogyan lehetett elni meg iskolaba jarni mobil nelkul de belatom hogy kurv@ sz@r volt...

freyya 2014.02.21 23:07:23

Hát ez tutira abból az időből származik, amikor a mobiltelefon még tényleg csak telefonálásra volt használható, nem tudott a pad alatt facebookozni vele a kölyök.

sxdr 2014.02.21 19:41:08

Szerintem a tanárok élnek más világban, többségük valahol a késő 70es..kora 80as években maradt kvázi-örökre.

Ami abszolut furcsa, még a fiatalabbak is, akiről azt hinnéd, akkor tini volt, tehát az "eszmélése" már a 2000es évek eleje, most késő harmincasként kora negyvenesként, ha nem is "keni-vágja" de legalább nagyjábol követi a mi van a világgal...de nem, erről szó sincs.

Az egész állami szféra valami szubszocialista anakronizmus, de némely iskolában mi van, az maga a döbbenet.

Namost ebben a "kaszárnya" légkörben, ahol a legfiatalabb, a "gyerekkel" leginkább szót értő tanárokat szokás és divat utálni és kiközösíteni a pedagógus karból, - már csak féltékenységből is, hisz ők sokkal jobban lektöik a figyelmet és hatékonyabban tanítanak-  egyáltalán nem meglepőek ezek a problémák, nemhogy a málladozó falú kisebbségtől hemzsegő borsodi iskolákban, de akár fővárosi középiskolákban és gimnáziumokban sem.

zseebibaba 2014.02.21 18:49:53

amit idéztél, annak jó része már nem hatályos.

paribalazsbela2012 2014.02.21 18:28:24

Köszi mindenkinek a választ. Úgy látom eléggé megoszlanak a vélemények. (Én személy szerint egyet értek az elvétellel, csak kíváncsi voltam a jogi háttérre).

Amit sikerült több forrásból összeszednem,:

A Házirend hatásköre

A Házirend tartalmát, célját a nemzeti köznevelésről  szóló 2011. évi CXC. törény határozza meg.

A Házirendet minden év elején ismertetni kell a tanulókkal (ez nem minden esetben valósul(t) meg).

Az iskola Házirendje és a törvények, jogszabályok tartalma között nem lehet ellentmondás. Az esetleges ellentmondások esetén a törvény tartalma az irányadó.

Telefon használat az iskolában

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja szerint a tanítási órák rendjének fenntartása érdekében a házirend azon rendelkezése fogadható el, miszerint a mobiltelefon használata csak a szünetben engedélyezett. A mobiltelefon nem zavarhatja a tanítás rendjét, ezért előírható, hogy azt olyan állapotban kell tartani, hogy ne zavarja a pedagógus és a diákok munkáját.

Ez azonban nem feltétlenül egyezik azzal, hogy becsengetés után ki kell kapcsolni a készüléket. A néma üzemmód esetén a mobiltelefon szintén nem zavarja a tanítás rendjét, a tanuló mégis élni tud a néma telefon adta lehetőséggel, kicsengetés után például értesül arról, ha tanóra közben valaki kereste.

„Telefonok ellenőrzése”

Amennyiben nem bizonyított a tanuló által tanítási órán a mobiltelefonjával elkövetett jogsértés a tanuló nem kényszeríthető (Btk. 195.§; ENSZ – Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 1. és 5. cikk) arra, hogy a mobiltelefonját a készülék (kikapcsolt/bekapcsolt/lenémított) állapotának ellenőrzése céljából az iskola pedagógusainak megmutassa/átadja.

„Telefonok elvétele”

A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus joga és kötelezettsége, hogy a tanítás zavartalanságát biztosítsa. Ennek keretében, amennyiben a rend másképpen nem biztosítható, elveheti a tanulóktól azt a zavaró eszközt, amely megakadályozza, hogy a tanuló vagy társai a tanulásra koncentrálhassanak. Ez az intézkedés a tulajdonjog jogszerű korlátozásának minősül. Figyelemmel kell lenni azonban a jogkorlátozás céljára. Mivel a cél az volt, hogy a tanuló ne mással, hanem az órai anyaggal foglalkozzon, a korlátozás - a dolog elvétele - is csak addig terjedhet, amíg ez a cél fennáll. Ez a gyakorlatban azt jelenti, mihelyt az órának vége, a cél megszűnt, a dolgot vissza kell adni, ilyenkor a pedagógus a tanuló tulajdonában lévő tárgyat nem tarthatja többé magánál (ENSZ – Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 17. cikk).

A pedagógus tehát jogszerűen nem zárhatja el a tanuló mobiltelefonját. Más szankcióval, úgymint fegyelmező intézkedésekkel és fegyelmi eljárással kell a tanulót a jogkövető magatartásra rábírni.

A tanulót ugyanis a dolog jogos birtokosának kell tekinteni, akit a Polgári Törvénykönyv szerint megillet a birtokvédelem (Ptk. 98.§) azokkal szemben, akik őt birtokától jogalap nélkül megfosztják. A tanórát zavaró helyzet megszüntetése és a többi tanuló tanuláshoz való jogának védelme jogalapot biztosít a dolog elvételére. Azonban amint ez az állapot megszűnt (azaz a legkésőbb a tanóra végén) a pedagógus jogalap nélkül birtokolja a dolgot és a Polgári Törvénykönyv szerint köteles azt a birtoklásra jogosultnak, ebben az esetben a tanulónak kiadni (Ptk. 193.§). Amennyiben ezt nem teszi meg a pedagógus, rosszhiszemű birtokossá válik és felelős lesz minden olyan, a dolgot érintő kárért, ami a jogosultnál nem következett volna be (Ptk. 194.§).

A telefonok tanórán történő használatának büntetése

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja szerint az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazza - többek között - a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit.

A telefonokkal készült fényképek készítésének/közzétételének büntetése

A személyhez fűződő jogok alapvető szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény VII. fejezetében találhatjuk. A képmással és hangfelvétellel kapcsolatos jogokra vonatkozó rendelkezéseket ezen a fejezeten belül, a 80. §-ban lelhetjük fel. Ugyan a szakasz mindössze három bekezdésből áll, tartalmát a bírói gyakorlat mára igen részletesen kibontotta. A három bekezdés a következőket tartalmazza: A személyhez fűződő jogok megsértését jelenti a más képmásával vagy hangfelvételével kapcsolatos bármiféle visszaélés. Képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához - a nyilvános közszereplés kivételével - az érintett személy hozzájárulása szükséges. Az eltűnt, valamint a súlyos bűncselekmény miatt büntetőeljárás alatt álló személyről készült képmást (hangfelvételt) nyomós közérdekből vagy méltánylást érdemlő magánérdekből a hatóság engedélyével szabad felhasználni.

Ezeket a rendelkezéseket természetesen a többi kapcsolódó rendelkezéssel együtt kell értelmezni. Így a 75. §-al, mely szerint a személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. E jogok a törvény védelme alatt állnak. A személyhez fűződő jogokat nem sérti az a magatartás, amelyhez a jogosult hozzájárult, feltéve, hogy a hozzájárulás megadása társadalmi érdeket nem sért vagy veszélyeztet. A személyhez fűződő jogokat egyébként korlátozó szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat semmis.

A képmással és a hangfelvétellel való visszaélés nemcsak az engedély nélküli nyilvánosságra hozatal útján valósulhat meg, hanem a felvétel készítésével is, ha valaki az érintett engedélye nélkül, például rejtett kamerával készít felvételt, vagy egyszerűen úgy készít felvételt, hogy az illetőt erről nem tájékoztatja.

A képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozataláról kizárólag az ábrázolt, illetve a felvételen szereplő személy jogosult dönteni. A hozzájárulás önmagában kizárja a jogsértést. Ennek a hozzájárulásnak azonban kifejezettnek kell lennie; azt a jogosult terhére - a Ptk. 207. § (2) bekezdéséből is következően - kiterjesztően nem lehet értelmezni.

A jogsértővel szemben támasztható polgári jogi igények:

Akit személyhez fűződő jogában megsértenek "a szerzői jogok megsértésével egyezően a Ptk. 84. §-a alapján "a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:

a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;

b) követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;

c) követelheti, hogy a jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;

d) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását a jogsértő részéről vagy költségén, továbbá a jogsértéssel előállott dolog megsemmisítését, illetőleg jogsértő mivoltától megfosztását;

e) kártérítést követelhet a polgári jogi felelősség szabályai szerint.

FelvagottGiliszta 2014.02.21 13:45:22

Ez egy akkora alproblema.

Eleve az iskola egyik celja, hogy a gyereket alapveto kulturalt viselkedesre nevelje, megtanitsa arra, hogy seggen tudjon ulni, tudjon egy dologra figyelni stb. Mobiltelefonok elott is ossze-vissza levelezett, jatszott, kopocsovezett mindenki, azt is csak odafigyelessel, retorziokkal lehetett visszafogni. A mobilok ilyen tekintetben meg gyilkossabbak, hiszen kb ket mozdulat kell egy Facebook status frissiteshez, Angry Birdozeshez vagy csetelgeteshez, es felnotteken is sokszor latni fuggosegi tuneteket.

Szuksege van a gyereknek mobilra az oran? nincs

Meg tudja allni, hogy ne azzal jatszon? ha nem, igenis vegyek el tole

Arrol meg tudjon a szulo, hogy a gyereke hulye volt, szepen menjen erte be a suliba a mobilert, vagy legalabb ertesitve legye rola.

zseebibaba 2014.02.20 17:09:54

szuper. ez újabb, mint amit én idéztem.

tehát a telefon elvehető, ha az van a házirendben.

PoliBili3 2014.02.20 15:43:12

Neki magyarázhetsz bármit, ő általában a szabályok áthágására buzdít és nem ismer el semmiféle ésszerű szabályt mert szerinte mindenkinek mindent szabad. Nomármost ez pont az álliberális szabadosság ami kártékony a társadalomra. Dehát ő már csak ilyen.

Lédiell 2014.02.20 15:30:23

Ki köll kapcsolni, azt nem veszik el. Ez a szabály. Ha nem vagy képes betartani, mert nem találod a kikapcs gombot, akkor elveszik, és odaadják anyucinak, hogy tanítsa meg neked, hol van.

Lédiell 2014.02.20 15:26:52

Ha a házirend szerint ki kell lennie kapcsolva, akkor legyen kikapcsolva. Órán ne zavarjon senkit a mobilcsörgés, ahogy ne zavarjon színházban, moziban sem. Szerintem ez egy jó szabály, nem kell ezen ennyit pampogni, a gyerek tanuljon rendet, vagy ne mobilozzon. Az elvétel is nagyon jó ötlet, legalább a szülő is értesül, hogy Pistike megint nem tartotta be a házirendet.

Az elnémítás szerintem nem elég, mert akkor megy a játék meg a chat a mobilon. Olyan érdekes órát meg egy tanár sem tud tartani, ami elvonná a figyelmét egy 16 évesnek a csajozásról/pasizásról/játékról, ha éppen azt is lehet csinálni óra közben egy mobilon.

Alex Raps 2014.02.20 13:53:56

Ez a gyermekem általános sulijában így van első óta és most már nyolcadikos. Szóval nem egy új keletű találmányról beszélgetünk.

Törölt nick 2014.02.20 11:21:16

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

25. §

(3) A házirend előírhatja az óvodába, iskolába, kollégiumba a gyermekek, tanulók által bevitt dolgok megőrzőben, öltözőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A házirend az óvodába járáshoz, a tanulói jogviszonyból, kollégiumi tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény nem felel.

kulindamani 2014.02.20 10:17:07

Itt van peldaul ez a maganterulet

a forum

szabalyokkal

te most

megszegted ezeket

politizaltal  ott

ahol tilos

tehat elveszem a telefonod

egy napra

PoliBili3 2014.02.20 09:59:30

És mi van akkor ha a diákok nagy része minden órán használja a mobilt és azzal zavarják meg az órát, hogy a tanárnak 5 percenként el kell vennie egy telefont? Mert ez is a tanóra megzavarása, és ha óra végén visszakapja akkor az szerintem nem elég visszatartó erő az órán való telefonhasználathoz.

PoliBili3 2014.02.20 09:52:24

Te nagyon el vagy rugaszkodva a valóságtól. Ráadásul sületlenségeket beszélsz.

Pont az a lényeg, hogy a diák órán odafigyeljen és ne készíthessen jogtalanul videófelvételeket. Simán a szülők nagytöbbsége helyesli ezt a telefon kikapcsolást. Ha valaki megszegi a szabályokat akkor azt szankcionálni illik és kell is.

Törölt nick 2014.02.19 22:56:03

Inkább tanultál volna... a HÁZIREND az a SZABÁLY, ha megsérted  - lakolsz. Ha nem tetszik az ELŐRE ISMERTETETT házirend, el lehet ballagni....

zseebibaba 2014.02.19 22:51:32

komolyra fordítva:

http://www.oktbiztos.hu/ugyek/jelentes2005/kozoktat.html

Egy iskola igazgatóhelyettese azzal a kérdéssel fordult hivatalunkhoz, hogy jogszerűek-e iskolájuk házirendjének a mobiltelefonok használatára vonatkozó rendelkezései.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja szerint az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazza - többek között - a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit. A fenti rendelkezés alapján a tanítási órák rendjének fenntartása érdekében a házirend azon rendelkezése, miszerint mobiltelefon használata csak a szünetben engedélyezett, elfogadható. A mobiltelefon nem zavarhatja a tanítás rendjét, ezért előírható, hogy azt olyan állapotban kell tartani, hogy ne zavarja a pedagógus és a diákok munkáját. Ez azonban nem feltétlenül egyezik azzal, hogy becsengetés után ki kell kapcsolni a készüléket. A néma üzemmód előírása esetén a mobiltelefon szintén nem zavarja a tanítás rendjét, a tanuló mégis élni tud a néma telefon adta lehetőséggel, kicsengetés után például értesül arról, ha tanóra közben valaki kereste. Az igazgató kérésére megvizsgáltuk a házirendnek azon rendelkezését is, miszerint a nevelőnek átadott telefont kizárólag a szülők vehetik át az igazgatóságtól. A házirendben meghatározott azon fegyelmező intézkedésre, amely szerint amennyiben a tanítás rendjét mobiltelefon használatával zavarja a tanuló, azt át kell adni az órát tartó nevelőnek, a tanóra zavartalanságának helyreállítása miatt van szükség. A kicsengetéssel a tanórának vége, a szünetben nem folyik oktatás, amit a telefonhasználat zavarhatna. Azonban az a tanuló, akinek készülékét az órán elvette a pedagógus, a házirend jelenlegi szabályai szerint nem tud élni azzal a házirendben meghatározott lehetőséggel, amely szerint a szünetben engedélyezett a mobiltelefon használata. A fentiek alapján javasoltuk a házirend jelenlegi szabályainak módosítását arra vonatkozóan, hogy a tanórák alatt a mobiltelefont néma üzemmódban bekapcsolva lehessen hagyni. Amennyiben pedig a tanórán folyó munka zavarása miatt fegyelmező intézkedésként a pedagógus a készüléket elveszi a tanulótól, azt a tanóra végén adja neki vissza. (K-OJOG-93/2005.)

tehát:

ez alapján kérhető, hogy módosítsák úgy a házirendet, hogy a telefont legyen elég lenémítani. Viszont, ha a gyerek pl. játszik/smsezik/stb. a lenémított telefonnal az órán, akkor azt nyugodtan vegye el a tanár. az elvett telefont óra végén adják vissza a diáknak, és ne pedig a szülőnek.

zseebibaba 2014.02.19 22:36:25

Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy evégből valaki ellen erőszakot avagy élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg valakit öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyez, rablást követ el

zseebibaba 2014.02.19 22:34:14

ülj le, egyes... :o)

nunavummiuq 2014.02.19 22:31:54

A házirend nem jogszabály. Ha az etikettet sértő, villamoson hangosan beszélő telefonját elveszem és a végállomáson leadom az rendben van?

nunavummiuq 2014.02.19 22:29:54

Inkább rablás a magántulajdon direkt elvétele.

PomberMaci 2014.02.19 22:18:46

Jogszerűen fegyelmi fokozatott kap a tapló kölyke.

Ugyanis - ahogy írta is a topiknyitó - teljesen jogszerűen veszik el, helyezik az igazgatói páncélba, majd adják vissza a szülőnek. A Házirendben benne van, a szülő nem tehet semmit. Illetve igen... elviheti a hozzá hasonlóan tahóra nevelt kölkit valami másik iskolába.

Nem kell órán fészbúkolni, pittyegni, satöbbi.

zseebibaba 2014.02.19 22:08:19

minek kéne történnie?

nem történt lopás.

nunavummiuq 2014.02.19 21:50:18

Azért kíváncsi lennék, hogy ha a szülő egyszerűen a rendőrségen tenne bejelentést a tényről akkor hivatalból mi történne.

zseebibaba 2014.02.19 21:22:24

elvenném a telót.

mint ahogy tőlünk is elvették a kártyát, ha órán elővettük.

ennyi az egész.

mi év végén kaptuk vissza.. sajnos a telókkal ezt nem lehet.

80GBkutyakaki 2014.02.19 20:58:09

GSM zavarót minden osztályba!

10 - 15 dollár az ebay - on.

Holl Gold 2014.02.19 20:57:32

az órán tanulni kell és nem telózni...

Ha te tanar lennel hogyan magyaraznad  ezt el Pirikenek meg Töhötömnek akiknek baromi surgös ora alatt SMS-t kuldeni az utolso padbol az elsö padba???...

zseebibaba 2014.02.19 20:47:08

az órán tanulni kell és nem telózni. ebből következik, hogy ki lehet kapcsolni.

és már meg is van oldva, nem fogják elvenni.

nunavummiuq 2014.02.19 19:02:23

Imádunk szabályokat hozni és betartani mások sérelmére, de ez állami monopólium, itt kis túlzással önbíráskodásról és rablásról van szó. Amelyik pedagógus nem tanítani akar és nem tudja lekötni a tanulókat az meg elhúzhat, úgy is bő harmaduk létszám feletti, csak egzisztenciális okból tanít.

rijir 2014.02.19 18:21:24

Nálunk is probléma volt, de gyakorlatilag ettől a tanévtől megoldódott 90%-ban.

Van a teremben egy külön pad, ahová a diákok maguk kiteszik a telefont, lenémítva. Ha valakinek véletlenül nincs elnémítva és csörög-zörög-pittyeg, az neki is ciki. Ilyenkor egy ejnye-bejnyével meg lehet úszni. Telefont semmi esetre sem veszünk el! Szerintem jogilag sincs rendben a dolog, no meg nem is szívesen vennék el egy-egy 120-150eFt-os készüléket. Ha bármi történik, akár egy karcolás is, az nem hiányzik senkinek. Amúgy, minden teremben van falióra. Szünetben pedig használhatja a telefont ki-ki kedvére. Nálunk működik.

Holl Gold 2014.02.19 18:19:59

A házirend miért ne szabályozhatná?

Pedig ezt kellene...meg tanuloval, szulövel az ev elejen alairatni...es akinek nem tetszik annak el lehet huzni egy masik iskolaba...nehogy mar a pedagogus erezze magat kenyelmetlenul ha be kell gyujteni a telokat az ora elejen...

Nem is ertem igy utolag hogyan lehetett elni meg iskolaba jarni mobil nelkul de belatom hogy kurv@ sz@r volt...

freyya 2014.02.21 23:07:23

Hát ez tutira abból az időből származik, amikor a mobiltelefon még tényleg csak telefonálásra volt használható, nem tudott a pad alatt facebookozni vele a kölyök.

sxdr 2014.02.21 19:41:08

Szerintem a tanárok élnek más világban, többségük valahol a késő 70es..kora 80as években maradt kvázi-örökre.

Ami abszolut furcsa, még a fiatalabbak is, akiről azt hinnéd, akkor tini volt, tehát az "eszmélése" már a 2000es évek eleje, most késő harmincasként kora negyvenesként, ha nem is "keni-vágja" de legalább nagyjábol követi a mi van a világgal...de nem, erről szó sincs.

Az egész állami szféra valami szubszocialista anakronizmus, de némely iskolában mi van, az maga a döbbenet.

Namost ebben a "kaszárnya" légkörben, ahol a legfiatalabb, a "gyerekkel" leginkább szót értő tanárokat szokás és divat utálni és kiközösíteni a pedagógus karból, - már csak féltékenységből is, hisz ők sokkal jobban lektöik a figyelmet és hatékonyabban tanítanak-  egyáltalán nem meglepőek ezek a problémák, nemhogy a málladozó falú kisebbségtől hemzsegő borsodi iskolákban, de akár fővárosi középiskolákban és gimnáziumokban sem.

zseebibaba 2014.02.21 18:49:53

amit idéztél, annak jó része már nem hatályos.

paribalazsbela2012 2014.02.21 18:28:24

Köszi mindenkinek a választ. Úgy látom eléggé megoszlanak a vélemények. (Én személy szerint egyet értek az elvétellel, csak kíváncsi voltam a jogi háttérre).

Amit sikerült több forrásból összeszednem,:

A Házirend hatásköre

A Házirend tartalmát, célját a nemzeti köznevelésről  szóló 2011. évi CXC. törény határozza meg.

A Házirendet minden év elején ismertetni kell a tanulókkal (ez nem minden esetben valósul(t) meg).

Az iskola Házirendje és a törvények, jogszabályok tartalma között nem lehet ellentmondás. Az esetleges ellentmondások esetén a törvény tartalma az irányadó.

Telefon használat az iskolában

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja szerint a tanítási órák rendjének fenntartása érdekében a házirend azon rendelkezése fogadható el, miszerint a mobiltelefon használata csak a szünetben engedélyezett. A mobiltelefon nem zavarhatja a tanítás rendjét, ezért előírható, hogy azt olyan állapotban kell tartani, hogy ne zavarja a pedagógus és a diákok munkáját.

Ez azonban nem feltétlenül egyezik azzal, hogy becsengetés után ki kell kapcsolni a készüléket. A néma üzemmód esetén a mobiltelefon szintén nem zavarja a tanítás rendjét, a tanuló mégis élni tud a néma telefon adta lehetőséggel, kicsengetés után például értesül arról, ha tanóra közben valaki kereste.

„Telefonok ellenőrzése”

Amennyiben nem bizonyított a tanuló által tanítási órán a mobiltelefonjával elkövetett jogsértés a tanuló nem kényszeríthető (Btk. 195.§; ENSZ – Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 1. és 5. cikk) arra, hogy a mobiltelefonját a készülék (kikapcsolt/bekapcsolt/lenémított) állapotának ellenőrzése céljából az iskola pedagógusainak megmutassa/átadja.

„Telefonok elvétele”

A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus joga és kötelezettsége, hogy a tanítás zavartalanságát biztosítsa. Ennek keretében, amennyiben a rend másképpen nem biztosítható, elveheti a tanulóktól azt a zavaró eszközt, amely megakadályozza, hogy a tanuló vagy társai a tanulásra koncentrálhassanak. Ez az intézkedés a tulajdonjog jogszerű korlátozásának minősül. Figyelemmel kell lenni azonban a jogkorlátozás céljára. Mivel a cél az volt, hogy a tanuló ne mással, hanem az órai anyaggal foglalkozzon, a korlátozás - a dolog elvétele - is csak addig terjedhet, amíg ez a cél fennáll. Ez a gyakorlatban azt jelenti, mihelyt az órának vége, a cél megszűnt, a dolgot vissza kell adni, ilyenkor a pedagógus a tanuló tulajdonában lévő tárgyat nem tarthatja többé magánál (ENSZ – Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 17. cikk).

A pedagógus tehát jogszerűen nem zárhatja el a tanuló mobiltelefonját. Más szankcióval, úgymint fegyelmező intézkedésekkel és fegyelmi eljárással kell a tanulót a jogkövető magatartásra rábírni.

A tanulót ugyanis a dolog jogos birtokosának kell tekinteni, akit a Polgári Törvénykönyv szerint megillet a birtokvédelem (Ptk. 98.§) azokkal szemben, akik őt birtokától jogalap nélkül megfosztják. A tanórát zavaró helyzet megszüntetése és a többi tanuló tanuláshoz való jogának védelme jogalapot biztosít a dolog elvételére. Azonban amint ez az állapot megszűnt (azaz a legkésőbb a tanóra végén) a pedagógus jogalap nélkül birtokolja a dolgot és a Polgári Törvénykönyv szerint köteles azt a birtoklásra jogosultnak, ebben az esetben a tanulónak kiadni (Ptk. 193.§). Amennyiben ezt nem teszi meg a pedagógus, rosszhiszemű birtokossá válik és felelős lesz minden olyan, a dolgot érintő kárért, ami a jogosultnál nem következett volna be (Ptk. 194.§).

A telefonok tanórán történő használatának büntetése

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja szerint az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazza - többek között - a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit.

A telefonokkal készült fényképek készítésének/közzétételének büntetése

A személyhez fűződő jogok alapvető szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény VII. fejezetében találhatjuk. A képmással és hangfelvétellel kapcsolatos jogokra vonatkozó rendelkezéseket ezen a fejezeten belül, a 80. §-ban lelhetjük fel. Ugyan a szakasz mindössze három bekezdésből áll, tartalmát a bírói gyakorlat mára igen részletesen kibontotta. A három bekezdés a következőket tartalmazza: A személyhez fűződő jogok megsértését jelenti a más képmásával vagy hangfelvételével kapcsolatos bármiféle visszaélés. Képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához - a nyilvános közszereplés kivételével - az érintett személy hozzájárulása szükséges. Az eltűnt, valamint a súlyos bűncselekmény miatt büntetőeljárás alatt álló személyről készült képmást (hangfelvételt) nyomós közérdekből vagy méltánylást érdemlő magánérdekből a hatóság engedélyével szabad felhasználni.

Ezeket a rendelkezéseket természetesen a többi kapcsolódó rendelkezéssel együtt kell értelmezni. Így a 75. §-al, mely szerint a személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. E jogok a törvény védelme alatt állnak. A személyhez fűződő jogokat nem sérti az a magatartás, amelyhez a jogosult hozzájárult, feltéve, hogy a hozzájárulás megadása társadalmi érdeket nem sért vagy veszélyeztet. A személyhez fűződő jogokat egyébként korlátozó szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat semmis.

A képmással és a hangfelvétellel való visszaélés nemcsak az engedély nélküli nyilvánosságra hozatal útján valósulhat meg, hanem a felvétel készítésével is, ha valaki az érintett engedélye nélkül, például rejtett kamerával készít felvételt, vagy egyszerűen úgy készít felvételt, hogy az illetőt erről nem tájékoztatja.

A képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozataláról kizárólag az ábrázolt, illetve a felvételen szereplő személy jogosult dönteni. A hozzájárulás önmagában kizárja a jogsértést. Ennek a hozzájárulásnak azonban kifejezettnek kell lennie; azt a jogosult terhére - a Ptk. 207. § (2) bekezdéséből is következően - kiterjesztően nem lehet értelmezni.

A jogsértővel szemben támasztható polgári jogi igények:

Akit személyhez fűződő jogában megsértenek "a szerzői jogok megsértésével egyezően a Ptk. 84. §-a alapján "a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:

a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;

b) követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;

c) követelheti, hogy a jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;

d) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását a jogsértő részéről vagy költségén, továbbá a jogsértéssel előállott dolog megsemmisítését, illetőleg jogsértő mivoltától megfosztását;

e) kártérítést követelhet a polgári jogi felelősség szabályai szerint.

FelvagottGiliszta 2014.02.21 13:45:22

Ez egy akkora alproblema.

Eleve az iskola egyik celja, hogy a gyereket alapveto kulturalt viselkedesre nevelje, megtanitsa arra, hogy seggen tudjon ulni, tudjon egy dologra figyelni stb. Mobiltelefonok elott is ossze-vissza levelezett, jatszott, kopocsovezett mindenki, azt is csak odafigyelessel, retorziokkal lehetett visszafogni. A mobilok ilyen tekintetben meg gyilkossabbak, hiszen kb ket mozdulat kell egy Facebook status frissiteshez, Angry Birdozeshez vagy csetelgeteshez, es felnotteken is sokszor latni fuggosegi tuneteket.

Szuksege van a gyereknek mobilra az oran? nincs

Meg tudja allni, hogy ne azzal jatszon? ha nem, igenis vegyek el tole

Arrol meg tudjon a szulo, hogy a gyereke hulye volt, szepen menjen erte be a suliba a mobilert, vagy legalabb ertesitve legye rola.

zseebibaba 2014.02.20 17:09:54

szuper. ez újabb, mint amit én idéztem.

tehát a telefon elvehető, ha az van a házirendben.

PoliBili3 2014.02.20 15:43:12

Neki magyarázhetsz bármit, ő általában a szabályok áthágására buzdít és nem ismer el semmiféle ésszerű szabályt mert szerinte mindenkinek mindent szabad. Nomármost ez pont az álliberális szabadosság ami kártékony a társadalomra. Dehát ő már csak ilyen.

Lédiell 2014.02.20 15:30:23

Ki köll kapcsolni, azt nem veszik el. Ez a szabály. Ha nem vagy képes betartani, mert nem találod a kikapcs gombot, akkor elveszik, és odaadják anyucinak, hogy tanítsa meg neked, hol van.

Lédiell 2014.02.20 15:26:52

Ha a házirend szerint ki kell lennie kapcsolva, akkor legyen kikapcsolva. Órán ne zavarjon senkit a mobilcsörgés, ahogy ne zavarjon színházban, moziban sem. Szerintem ez egy jó szabály, nem kell ezen ennyit pampogni, a gyerek tanuljon rendet, vagy ne mobilozzon. Az elvétel is nagyon jó ötlet, legalább a szülő is értesül, hogy Pistike megint nem tartotta be a házirendet.

Az elnémítás szerintem nem elég, mert akkor megy a játék meg a chat a mobilon. Olyan érdekes órát meg egy tanár sem tud tartani, ami elvonná a figyelmét egy 16 évesnek a csajozásról/pasizásról/játékról, ha éppen azt is lehet csinálni óra közben egy mobilon.

Alex Raps 2014.02.20 13:53:56

Ez a gyermekem általános sulijában így van első óta és most már nyolcadikos. Szóval nem egy új keletű találmányról beszélgetünk.

Törölt nick 2014.02.20 11:21:16

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

25. §

(3) A házirend előírhatja az óvodába, iskolába, kollégiumba a gyermekek, tanulók által bevitt dolgok megőrzőben, öltözőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A házirend az óvodába járáshoz, a tanulói jogviszonyból, kollégiumi tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény nem felel.

kulindamani 2014.02.20 10:17:07

Itt van peldaul ez a maganterulet

a forum

szabalyokkal

te most

megszegted ezeket

politizaltal  ott

ahol tilos

tehat elveszem a telefonod

egy napra

PoliBili3 2014.02.20 09:59:30

És mi van akkor ha a diákok nagy része minden órán használja a mobilt és azzal zavarják meg az órát, hogy a tanárnak 5 percenként el kell vennie egy telefont? Mert ez is a tanóra megzavarása, és ha óra végén visszakapja akkor az szerintem nem elég visszatartó erő az órán való telefonhasználathoz.

PoliBili3 2014.02.20 09:52:24

Te nagyon el vagy rugaszkodva a valóságtól. Ráadásul sületlenségeket beszélsz.

Pont az a lényeg, hogy a diák órán odafigyeljen és ne készíthessen jogtalanul videófelvételeket. Simán a szülők nagytöbbsége helyesli ezt a telefon kikapcsolást. Ha valaki megszegi a szabályokat akkor azt szankcionálni illik és kell is.

Törölt nick 2014.02.19 22:56:03

Inkább tanultál volna... a HÁZIREND az a SZABÁLY, ha megsérted  - lakolsz. Ha nem tetszik az ELŐRE ISMERTETETT házirend, el lehet ballagni....

zseebibaba 2014.02.19 22:51:32

komolyra fordítva:

http://www.oktbiztos.hu/ugyek/jelentes2005/kozoktat.html

Egy iskola igazgatóhelyettese azzal a kérdéssel fordult hivatalunkhoz, hogy jogszerűek-e iskolájuk házirendjének a mobiltelefonok használatára vonatkozó rendelkezései.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja szerint az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazza - többek között - a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit. A fenti rendelkezés alapján a tanítási órák rendjének fenntartása érdekében a házirend azon rendelkezése, miszerint mobiltelefon használata csak a szünetben engedélyezett, elfogadható. A mobiltelefon nem zavarhatja a tanítás rendjét, ezért előírható, hogy azt olyan állapotban kell tartani, hogy ne zavarja a pedagógus és a diákok munkáját. Ez azonban nem feltétlenül egyezik azzal, hogy becsengetés után ki kell kapcsolni a készüléket. A néma üzemmód előírása esetén a mobiltelefon szintén nem zavarja a tanítás rendjét, a tanuló mégis élni tud a néma telefon adta lehetőséggel, kicsengetés után például értesül arról, ha tanóra közben valaki kereste. Az igazgató kérésére megvizsgáltuk a házirendnek azon rendelkezését is, miszerint a nevelőnek átadott telefont kizárólag a szülők vehetik át az igazgatóságtól. A házirendben meghatározott azon fegyelmező intézkedésre, amely szerint amennyiben a tanítás rendjét mobiltelefon használatával zavarja a tanuló, azt át kell adni az órát tartó nevelőnek, a tanóra zavartalanságának helyreállítása miatt van szükség. A kicsengetéssel a tanórának vége, a szünetben nem folyik oktatás, amit a telefonhasználat zavarhatna. Azonban az a tanuló, akinek készülékét az órán elvette a pedagógus, a házirend jelenlegi szabályai szerint nem tud élni azzal a házirendben meghatározott lehetőséggel, amely szerint a szünetben engedélyezett a mobiltelefon használata. A fentiek alapján javasoltuk a házirend jelenlegi szabályainak módosítását arra vonatkozóan, hogy a tanórák alatt a mobiltelefont néma üzemmódban bekapcsolva lehessen hagyni. Amennyiben pedig a tanórán folyó munka zavarása miatt fegyelmező intézkedésként a pedagógus a készüléket elveszi a tanulótól, azt a tanóra végén adja neki vissza. (K-OJOG-93/2005.)

tehát:

ez alapján kérhető, hogy módosítsák úgy a házirendet, hogy a telefont legyen elég lenémítani. Viszont, ha a gyerek pl. játszik/smsezik/stb. a lenémított telefonnal az órán, akkor azt nyugodtan vegye el a tanár. az elvett telefont óra végén adják vissza a diáknak, és ne pedig a szülőnek.

zseebibaba 2014.02.19 22:36:25

Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy evégből valaki ellen erőszakot avagy élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg valakit öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyez, rablást követ el

zseebibaba 2014.02.19 22:34:14

ülj le, egyes... :o)

nunavummiuq 2014.02.19 22:31:54

A házirend nem jogszabály. Ha az etikettet sértő, villamoson hangosan beszélő telefonját elveszem és a végállomáson leadom az rendben van?

nunavummiuq 2014.02.19 22:29:54

Inkább rablás a magántulajdon direkt elvétele.

PomberMaci 2014.02.19 22:18:46

Jogszerűen fegyelmi fokozatott kap a tapló kölyke.

Ugyanis - ahogy írta is a topiknyitó - teljesen jogszerűen veszik el, helyezik az igazgatói páncélba, majd adják vissza a szülőnek. A Házirendben benne van, a szülő nem tehet semmit. Illetve igen... elviheti a hozzá hasonlóan tahóra nevelt kölkit valami másik iskolába.

Nem kell órán fészbúkolni, pittyegni, satöbbi.

zseebibaba 2014.02.19 22:08:19

minek kéne történnie?

nem történt lopás.

nunavummiuq 2014.02.19 21:50:18

Azért kíváncsi lennék, hogy ha a szülő egyszerűen a rendőrségen tenne bejelentést a tényről akkor hivatalból mi történne.

zseebibaba 2014.02.19 21:22:24

elvenném a telót.

mint ahogy tőlünk is elvették a kártyát, ha órán elővettük.

ennyi az egész.

mi év végén kaptuk vissza.. sajnos a telókkal ezt nem lehet.

80GBkutyakaki 2014.02.19 20:58:09

GSM zavarót minden osztályba!

10 - 15 dollár az ebay - on.

Holl Gold 2014.02.19 20:57:32

az órán tanulni kell és nem telózni...

Ha te tanar lennel hogyan magyaraznad  ezt el Pirikenek meg Töhötömnek akiknek baromi surgös ora alatt SMS-t kuldeni az utolso padbol az elsö padba???...

zseebibaba 2014.02.19 20:47:08

az órán tanulni kell és nem telózni. ebből következik, hogy ki lehet kapcsolni.

és már meg is van oldva, nem fogják elvenni.

nunavummiuq 2014.02.19 19:02:23

Imádunk szabályokat hozni és betartani mások sérelmére, de ez állami monopólium, itt kis túlzással önbíráskodásról és rablásról van szó. Amelyik pedagógus nem tanítani akar és nem tudja lekötni a tanulókat az meg elhúzhat, úgy is bő harmaduk létszám feletti, csak egzisztenciális okból tanít.

rijir 2014.02.19 18:21:24

Nálunk is probléma volt, de gyakorlatilag ettől a tanévtől megoldódott 90%-ban.

Van a teremben egy külön pad, ahová a diákok maguk kiteszik a telefont, lenémítva. Ha valakinek véletlenül nincs elnémítva és csörög-zörög-pittyeg, az neki is ciki. Ilyenkor egy ejnye-bejnyével meg lehet úszni. Telefont semmi esetre sem veszünk el! Szerintem jogilag sincs rendben a dolog, no meg nem is szívesen vennék el egy-egy 120-150eFt-os készüléket. Ha bármi történik, akár egy karcolás is, az nem hiányzik senkinek. Amúgy, minden teremben van falióra. Szünetben pedig használhatja a telefont ki-ki kedvére. Nálunk működik.

Holl Gold 2014.02.19 18:19:59

A házirend miért ne szabályozhatná?

Pedig ezt kellene...meg tanuloval, szulövel az ev elejen alairatni...es akinek nem tetszik annak el lehet huzni egy masik iskolaba...nehogy mar a pedagogus erezze magat kenyelmetlenul ha be kell gyujteni a telokat az ora elejen...

Nem is ertem igy utolag hogyan lehetett elni meg iskolaba jarni mobil nelkul de belatom hogy kurv@ sz@r volt...

freyya 2014.02.21 23:07:23

Hát ez tutira abból az időből származik, amikor a mobiltelefon még tényleg csak telefonálásra volt használható, nem tudott a pad alatt facebookozni vele a kölyök.

sxdr 2014.02.21 19:41:08

Szerintem a tanárok élnek más világban, többségük valahol a késő 70es..kora 80as években maradt kvázi-örökre.

Ami abszolut furcsa, még a fiatalabbak is, akiről azt hinnéd, akkor tini volt, tehát az "eszmélése" már a 2000es évek eleje, most késő harmincasként kora negyvenesként, ha nem is "keni-vágja" de legalább nagyjábol követi a mi van a világgal...de nem, erről szó sincs.

Az egész állami szféra valami szubszocialista anakronizmus, de némely iskolában mi van, az maga a döbbenet.

Namost ebben a "kaszárnya" légkörben, ahol a legfiatalabb, a "gyerekkel" leginkább szót értő tanárokat szokás és divat utálni és kiközösíteni a pedagógus karból, - már csak féltékenységből is, hisz ők sokkal jobban lektöik a figyelmet és hatékonyabban tanítanak-  egyáltalán nem meglepőek ezek a problémák, nemhogy a málladozó falú kisebbségtől hemzsegő borsodi iskolákban, de akár fővárosi középiskolákban és gimnáziumokban sem.

zseebibaba 2014.02.21 18:49:53

amit idéztél, annak jó része már nem hatályos.

paribalazsbela2012 2014.02.21 18:28:24

Köszi mindenkinek a választ. Úgy látom eléggé megoszlanak a vélemények. (Én személy szerint egyet értek az elvétellel, csak kíváncsi voltam a jogi háttérre).

Amit sikerült több forrásból összeszednem,:

A Házirend hatásköre

A Házirend tartalmát, célját a nemzeti köznevelésről  szóló 2011. évi CXC. törény határozza meg.

A Házirendet minden év elején ismertetni kell a tanulókkal (ez nem minden esetben valósul(t) meg).

Az iskola Házirendje és a törvények, jogszabályok tartalma között nem lehet ellentmondás. Az esetleges ellentmondások esetén a törvény tartalma az irányadó.

Telefon használat az iskolában

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja szerint a tanítási órák rendjének fenntartása érdekében a házirend azon rendelkezése fogadható el, miszerint a mobiltelefon használata csak a szünetben engedélyezett. A mobiltelefon nem zavarhatja a tanítás rendjét, ezért előírható, hogy azt olyan állapotban kell tartani, hogy ne zavarja a pedagógus és a diákok munkáját.

Ez azonban nem feltétlenül egyezik azzal, hogy becsengetés után ki kell kapcsolni a készüléket. A néma üzemmód esetén a mobiltelefon szintén nem zavarja a tanítás rendjét, a tanuló mégis élni tud a néma telefon adta lehetőséggel, kicsengetés után például értesül arról, ha tanóra közben valaki kereste.

„Telefonok ellenőrzése”

Amennyiben nem bizonyított a tanuló által tanítási órán a mobiltelefonjával elkövetett jogsértés a tanuló nem kényszeríthető (Btk. 195.§; ENSZ – Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 1. és 5. cikk) arra, hogy a mobiltelefonját a készülék (kikapcsolt/bekapcsolt/lenémított) állapotának ellenőrzése céljából az iskola pedagógusainak megmutassa/átadja.

„Telefonok elvétele”

A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus joga és kötelezettsége, hogy a tanítás zavartalanságát biztosítsa. Ennek keretében, amennyiben a rend másképpen nem biztosítható, elveheti a tanulóktól azt a zavaró eszközt, amely megakadályozza, hogy a tanuló vagy társai a tanulásra koncentrálhassanak. Ez az intézkedés a tulajdonjog jogszerű korlátozásának minősül. Figyelemmel kell lenni azonban a jogkorlátozás céljára. Mivel a cél az volt, hogy a tanuló ne mással, hanem az órai anyaggal foglalkozzon, a korlátozás - a dolog elvétele - is csak addig terjedhet, amíg ez a cél fennáll. Ez a gyakorlatban azt jelenti, mihelyt az órának vége, a cél megszűnt, a dolgot vissza kell adni, ilyenkor a pedagógus a tanuló tulajdonában lévő tárgyat nem tarthatja többé magánál (ENSZ – Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 17. cikk).

A pedagógus tehát jogszerűen nem zárhatja el a tanuló mobiltelefonját. Más szankcióval, úgymint fegyelmező intézkedésekkel és fegyelmi eljárással kell a tanulót a jogkövető magatartásra rábírni.

A tanulót ugyanis a dolog jogos birtokosának kell tekinteni, akit a Polgári Törvénykönyv szerint megillet a birtokvédelem (Ptk. 98.§) azokkal szemben, akik őt birtokától jogalap nélkül megfosztják. A tanórát zavaró helyzet megszüntetése és a többi tanuló tanuláshoz való jogának védelme jogalapot biztosít a dolog elvételére. Azonban amint ez az állapot megszűnt (azaz a legkésőbb a tanóra végén) a pedagógus jogalap nélkül birtokolja a dolgot és a Polgári Törvénykönyv szerint köteles azt a birtoklásra jogosultnak, ebben az esetben a tanulónak kiadni (Ptk. 193.§). Amennyiben ezt nem teszi meg a pedagógus, rosszhiszemű birtokossá válik és felelős lesz minden olyan, a dolgot érintő kárért, ami a jogosultnál nem következett volna be (Ptk. 194.§).

A telefonok tanórán történő használatának büntetése

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja szerint az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazza - többek között - a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit.

A telefonokkal készült fényképek készítésének/közzétételének büntetése

A személyhez fűződő jogok alapvető szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény VII. fejezetében találhatjuk. A képmással és hangfelvétellel kapcsolatos jogokra vonatkozó rendelkezéseket ezen a fejezeten belül, a 80. §-ban lelhetjük fel. Ugyan a szakasz mindössze három bekezdésből áll, tartalmát a bírói gyakorlat mára igen részletesen kibontotta. A három bekezdés a következőket tartalmazza: A személyhez fűződő jogok megsértését jelenti a más képmásával vagy hangfelvételével kapcsolatos bármiféle visszaélés. Képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához - a nyilvános közszereplés kivételével - az érintett személy hozzájárulása szükséges. Az eltűnt, valamint a súlyos bűncselekmény miatt büntetőeljárás alatt álló személyről készült képmást (hangfelvételt) nyomós közérdekből vagy méltánylást érdemlő magánérdekből a hatóság engedélyével szabad felhasználni.

Ezeket a rendelkezéseket természetesen a többi kapcsolódó rendelkezéssel együtt kell értelmezni. Így a 75. §-al, mely szerint a személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. E jogok a törvény védelme alatt állnak. A személyhez fűződő jogokat nem sérti az a magatartás, amelyhez a jogosult hozzájárult, feltéve, hogy a hozzájárulás megadása társadalmi érdeket nem sért vagy veszélyeztet. A személyhez fűződő jogokat egyébként korlátozó szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat semmis.

A képmással és a hangfelvétellel való visszaélés nemcsak az engedély nélküli nyilvánosságra hozatal útján valósulhat meg, hanem a felvétel készítésével is, ha valaki az érintett engedélye nélkül, például rejtett kamerával készít felvételt, vagy egyszerűen úgy készít felvételt, hogy az illetőt erről nem tájékoztatja.

A képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozataláról kizárólag az ábrázolt, illetve a felvételen szereplő személy jogosult dönteni. A hozzájárulás önmagában kizárja a jogsértést. Ennek a hozzájárulásnak azonban kifejezettnek kell lennie; azt a jogosult terhére - a Ptk. 207. § (2) bekezdéséből is következően - kiterjesztően nem lehet értelmezni.

A jogsértővel szemben támasztható polgári jogi igények:

Akit személyhez fűződő jogában megsértenek "a szerzői jogok megsértésével egyezően a Ptk. 84. §-a alapján "a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:

a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;

b) követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;

c) követelheti, hogy a jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;

d) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását a jogsértő részéről vagy költségén, továbbá a jogsértéssel előállott dolog megsemmisítését, illetőleg jogsértő mivoltától megfosztását;

e) kártérítést követelhet a polgári jogi felelősség szabályai szerint.

FelvagottGiliszta 2014.02.21 13:45:22

Ez egy akkora alproblema.

Eleve az iskola egyik celja, hogy a gyereket alapveto kulturalt viselkedesre nevelje, megtanitsa arra, hogy seggen tudjon ulni, tudjon egy dologra figyelni stb. Mobiltelefonok elott is ossze-vissza levelezett, jatszott, kopocsovezett mindenki, azt is csak odafigyelessel, retorziokkal lehetett visszafogni. A mobilok ilyen tekintetben meg gyilkossabbak, hiszen kb ket mozdulat kell egy Facebook status frissiteshez, Angry Birdozeshez vagy csetelgeteshez, es felnotteken is sokszor latni fuggosegi tuneteket.

Szuksege van a gyereknek mobilra az oran? nincs

Meg tudja allni, hogy ne azzal jatszon? ha nem, igenis vegyek el tole

Arrol meg tudjon a szulo, hogy a gyereke hulye volt, szepen menjen erte be a suliba a mobilert, vagy legalabb ertesitve legye rola.

zseebibaba 2014.02.20 17:09:54

szuper. ez újabb, mint amit én idéztem.

tehát a telefon elvehető, ha az van a házirendben.

PoliBili3 2014.02.20 15:43:12

Neki magyarázhetsz bármit, ő általában a szabályok áthágására buzdít és nem ismer el semmiféle ésszerű szabályt mert szerinte mindenkinek mindent szabad. Nomármost ez pont az álliberális szabadosság ami kártékony a társadalomra. Dehát ő már csak ilyen.

Lédiell 2014.02.20 15:30:23

Ki köll kapcsolni, azt nem veszik el. Ez a szabály. Ha nem vagy képes betartani, mert nem találod a kikapcs gombot, akkor elveszik, és odaadják anyucinak, hogy tanítsa meg neked, hol van.

Lédiell 2014.02.20 15:26:52

Ha a házirend szerint ki kell lennie kapcsolva, akkor legyen kikapcsolva. Órán ne zavarjon senkit a mobilcsörgés, ahogy ne zavarjon színházban, moziban sem. Szerintem ez egy jó szabály, nem kell ezen ennyit pampogni, a gyerek tanuljon rendet, vagy ne mobilozzon. Az elvétel is nagyon jó ötlet, legalább a szülő is értesül, hogy Pistike megint nem tartotta be a házirendet.

Az elnémítás szerintem nem elég, mert akkor megy a játék meg a chat a mobilon. Olyan érdekes órát meg egy tanár sem tud tartani, ami elvonná a figyelmét egy 16 évesnek a csajozásról/pasizásról/játékról, ha éppen azt is lehet csinálni óra közben egy mobilon.

Alex Raps 2014.02.20 13:53:56

Ez a gyermekem általános sulijában így van első óta és most már nyolcadikos. Szóval nem egy új keletű találmányról beszélgetünk.

Törölt nick 2014.02.20 11:21:16

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

25. §

(3) A házirend előírhatja az óvodába, iskolába, kollégiumba a gyermekek, tanulók által bevitt dolgok megőrzőben, öltözőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A házirend az óvodába járáshoz, a tanulói jogviszonyból, kollégiumi tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény nem felel.

kulindamani 2014.02.20 10:17:07

Itt van peldaul ez a maganterulet

a forum

szabalyokkal

te most

megszegted ezeket

politizaltal  ott

ahol tilos

tehat elveszem a telefonod

egy napra

PoliBili3 2014.02.20 09:59:30

És mi van akkor ha a diákok nagy része minden órán használja a mobilt és azzal zavarják meg az órát, hogy a tanárnak 5 percenként el kell vennie egy telefont? Mert ez is a tanóra megzavarása, és ha óra végén visszakapja akkor az szerintem nem elég visszatartó erő az órán való telefonhasználathoz.

PoliBili3 2014.02.20 09:52:24

Te nagyon el vagy rugaszkodva a valóságtól. Ráadásul sületlenségeket beszélsz.

Pont az a lényeg, hogy a diák órán odafigyeljen és ne készíthessen jogtalanul videófelvételeket. Simán a szülők nagytöbbsége helyesli ezt a telefon kikapcsolást. Ha valaki megszegi a szabályokat akkor azt szankcionálni illik és kell is.

Törölt nick 2014.02.19 22:56:03

Inkább tanultál volna... a HÁZIREND az a SZABÁLY, ha megsérted  - lakolsz. Ha nem tetszik az ELŐRE ISMERTETETT házirend, el lehet ballagni....

zseebibaba 2014.02.19 22:51:32

komolyra fordítva:

http://www.oktbiztos.hu/ugyek/jelentes2005/kozoktat.html

Egy iskola igazgatóhelyettese azzal a kérdéssel fordult hivatalunkhoz, hogy jogszerűek-e iskolájuk házirendjének a mobiltelefonok használatára vonatkozó rendelkezései.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja szerint az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazza - többek között - a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit. A fenti rendelkezés alapján a tanítási órák rendjének fenntartása érdekében a házirend azon rendelkezése, miszerint mobiltelefon használata csak a szünetben engedélyezett, elfogadható. A mobiltelefon nem zavarhatja a tanítás rendjét, ezért előírható, hogy azt olyan állapotban kell tartani, hogy ne zavarja a pedagógus és a diákok munkáját. Ez azonban nem feltétlenül egyezik azzal, hogy becsengetés után ki kell kapcsolni a készüléket. A néma üzemmód előírása esetén a mobiltelefon szintén nem zavarja a tanítás rendjét, a tanuló mégis élni tud a néma telefon adta lehetőséggel, kicsengetés után például értesül arról, ha tanóra közben valaki kereste. Az igazgató kérésére megvizsgáltuk a házirendnek azon rendelkezését is, miszerint a nevelőnek átadott telefont kizárólag a szülők vehetik át az igazgatóságtól. A házirendben meghatározott azon fegyelmező intézkedésre, amely szerint amennyiben a tanítás rendjét mobiltelefon használatával zavarja a tanuló, azt át kell adni az órát tartó nevelőnek, a tanóra zavartalanságának helyreállítása miatt van szükség. A kicsengetéssel a tanórának vége, a szünetben nem folyik oktatás, amit a telefonhasználat zavarhatna. Azonban az a tanuló, akinek készülékét az órán elvette a pedagógus, a házirend jelenlegi szabályai szerint nem tud élni azzal a házirendben meghatározott lehetőséggel, amely szerint a szünetben engedélyezett a mobiltelefon használata. A fentiek alapján javasoltuk a házirend jelenlegi szabályainak módosítását arra vonatkozóan, hogy a tanórák alatt a mobiltelefont néma üzemmódban bekapcsolva lehessen hagyni. Amennyiben pedig a tanórán folyó munka zavarása miatt fegyelmező intézkedésként a pedagógus a készüléket elveszi a tanulótól, azt a tanóra végén adja neki vissza. (K-OJOG-93/2005.)

tehát:

ez alapján kérhető, hogy módosítsák úgy a házirendet, hogy a telefont legyen elég lenémítani. Viszont, ha a gyerek pl. játszik/smsezik/stb. a lenémított telefonnal az órán, akkor azt nyugodtan vegye el a tanár. az elvett telefont óra végén adják vissza a diáknak, és ne pedig a szülőnek.

zseebibaba 2014.02.19 22:36:25

Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy evégből valaki ellen erőszakot avagy élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg valakit öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyez, rablást követ el

zseebibaba 2014.02.19 22:34:14

ülj le, egyes... :o)

nunavummiuq 2014.02.19 22:31:54

A házirend nem jogszabály. Ha az etikettet sértő, villamoson hangosan beszélő telefonját elveszem és a végállomáson leadom az rendben van?

nunavummiuq 2014.02.19 22:29:54

Inkább rablás a magántulajdon direkt elvétele.

PomberMaci 2014.02.19 22:18:46

Jogszerűen fegyelmi fokozatott kap a tapló kölyke.

Ugyanis - ahogy írta is a topiknyitó - teljesen jogszerűen veszik el, helyezik az igazgatói páncélba, majd adják vissza a szülőnek. A Házirendben benne van, a szülő nem tehet semmit. Illetve igen... elviheti a hozzá hasonlóan tahóra nevelt kölkit valami másik iskolába.

Nem kell órán fészbúkolni, pittyegni, satöbbi.

zseebibaba 2014.02.19 22:08:19

minek kéne történnie?

nem történt lopás.

nunavummiuq 2014.02.19 21:50:18

Azért kíváncsi lennék, hogy ha a szülő egyszerűen a rendőrségen tenne bejelentést a tényről akkor hivatalból mi történne.

zseebibaba 2014.02.19 21:22:24

elvenném a telót.

mint ahogy tőlünk is elvették a kártyát, ha órán elővettük.

ennyi az egész.

mi év végén kaptuk vissza.. sajnos a telókkal ezt nem lehet.

80GBkutyakaki 2014.02.19 20:58:09

GSM zavarót minden osztályba!

10 - 15 dollár az ebay - on.

Holl Gold 2014.02.19 20:57:32

az órán tanulni kell és nem telózni...

Ha te tanar lennel hogyan magyaraznad  ezt el Pirikenek meg Töhötömnek akiknek baromi surgös ora alatt SMS-t kuldeni az utolso padbol az elsö padba???...

zseebibaba 2014.02.19 20:47:08

az órán tanulni kell és nem telózni. ebből következik, hogy ki lehet kapcsolni.

és már meg is van oldva, nem fogják elvenni.

nunavummiuq 2014.02.19 19:02:23

Imádunk szabályokat hozni és betartani mások sérelmére, de ez állami monopólium, itt kis túlzással önbíráskodásról és rablásról van szó. Amelyik pedagógus nem tanítani akar és nem tudja lekötni a tanulókat az meg elhúzhat, úgy is bő harmaduk létszám feletti, csak egzisztenciális okból tanít.

rijir 2014.02.19 18:21:24

Nálunk is probléma volt, de gyakorlatilag ettől a tanévtől megoldódott 90%-ban.

Van a teremben egy külön pad, ahová a diákok maguk kiteszik a telefont, lenémítva. Ha valakinek véletlenül nincs elnémítva és csörög-zörög-pittyeg, az neki is ciki. Ilyenkor egy ejnye-bejnyével meg lehet úszni. Telefont semmi esetre sem veszünk el! Szerintem jogilag sincs rendben a dolog, no meg nem is szívesen vennék el egy-egy 120-150eFt-os készüléket. Ha bármi történik, akár egy karcolás is, az nem hiányzik senkinek. Amúgy, minden teremben van falióra. Szünetben pedig használhatja a telefont ki-ki kedvére. Nálunk működik.

Holl Gold 2014.02.19 18:19:59

A házirend miért ne szabályozhatná?

Pedig ezt kellene...meg tanuloval, szulövel az ev elejen alairatni...es akinek nem tetszik annak el lehet huzni egy masik iskolaba...nehogy mar a pedagogus erezze magat kenyelmetlenul ha be kell gyujteni a telokat az ora elejen...

Nem is ertem igy utolag hogyan lehetett elni meg iskolaba jarni mobil nelkul de belatom hogy kurv@ sz@r volt...

freyya 2014.02.21 23:07:23

Hát ez tutira abból az időből származik, amikor a mobiltelefon még tényleg csak telefonálásra volt használható, nem tudott a pad alatt facebookozni vele a kölyök.

sxdr 2014.02.21 19:41:08

Szerintem a tanárok élnek más világban, többségük valahol a késő 70es..kora 80as években maradt kvázi-örökre.

Ami abszolut furcsa, még a fiatalabbak is, akiről azt hinnéd, akkor tini volt, tehát az "eszmélése" már a 2000es évek eleje, most késő harmincasként kora negyvenesként, ha nem is "keni-vágja" de legalább nagyjábol követi a mi van a világgal...de nem, erről szó sincs.

Az egész állami szféra valami szubszocialista anakronizmus, de némely iskolában mi van, az maga a döbbenet.

Namost ebben a "kaszárnya" légkörben, ahol a legfiatalabb, a "gyerekkel" leginkább szót értő tanárokat szokás és divat utálni és kiközösíteni a pedagógus karból, - már csak féltékenységből is, hisz ők sokkal jobban lektöik a figyelmet és hatékonyabban tanítanak-  egyáltalán nem meglepőek ezek a problémák, nemhogy a málladozó falú kisebbségtől hemzsegő borsodi iskolákban, de akár fővárosi középiskolákban és gimnáziumokban sem.

zseebibaba 2014.02.21 18:49:53

amit idéztél, annak jó része már nem hatályos.

paribalazsbela2012 2014.02.21 18:28:24

Köszi mindenkinek a választ. Úgy látom eléggé megoszlanak a vélemények. (Én személy szerint egyet értek az elvétellel, csak kíváncsi voltam a jogi háttérre).

Amit sikerült több forrásból összeszednem,:

A Házirend hatásköre

A Házirend tartalmát, célját a nemzeti köznevelésről  szóló 2011. évi CXC. törény határozza meg.

A Házirendet minden év elején ismertetni kell a tanulókkal (ez nem minden esetben valósul(t) meg).

Az iskola Házirendje és a törvények, jogszabályok tartalma között nem lehet ellentmondás. Az esetleges ellentmondások esetén a törvény tartalma az irányadó.

Telefon használat az iskolában

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja szerint a tanítási órák rendjének fenntartása érdekében a házirend azon rendelkezése fogadható el, miszerint a mobiltelefon használata csak a szünetben engedélyezett. A mobiltelefon nem zavarhatja a tanítás rendjét, ezért előírható, hogy azt olyan állapotban kell tartani, hogy ne zavarja a pedagógus és a diákok munkáját.

Ez azonban nem feltétlenül egyezik azzal, hogy becsengetés után ki kell kapcsolni a készüléket. A néma üzemmód esetén a mobiltelefon szintén nem zavarja a tanítás rendjét, a tanuló mégis élni tud a néma telefon adta lehetőséggel, kicsengetés után például értesül arról, ha tanóra közben valaki kereste.

„Telefonok ellenőrzése”

Amennyiben nem bizonyított a tanuló által tanítási órán a mobiltelefonjával elkövetett jogsértés a tanuló nem kényszeríthető (Btk. 195.§; ENSZ – Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 1. és 5. cikk) arra, hogy a mobiltelefonját a készülék (kikapcsolt/bekapcsolt/lenémított) állapotának ellenőrzése céljából az iskola pedagógusainak megmutassa/átadja.

„Telefonok elvétele”

A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus joga és kötelezettsége, hogy a tanítás zavartalanságát biztosítsa. Ennek keretében, amennyiben a rend másképpen nem biztosítható, elveheti a tanulóktól azt a zavaró eszközt, amely megakadályozza, hogy a tanuló vagy társai a tanulásra koncentrálhassanak. Ez az intézkedés a tulajdonjog jogszerű korlátozásának minősül. Figyelemmel kell lenni azonban a jogkorlátozás céljára. Mivel a cél az volt, hogy a tanuló ne mással, hanem az órai anyaggal foglalkozzon, a korlátozás - a dolog elvétele - is csak addig terjedhet, amíg ez a cél fennáll. Ez a gyakorlatban azt jelenti, mihelyt az órának vége, a cél megszűnt, a dolgot vissza kell adni, ilyenkor a pedagógus a tanuló tulajdonában lévő tárgyat nem tarthatja többé magánál (ENSZ – Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 17. cikk).

A pedagógus tehát jogszerűen nem zárhatja el a tanuló mobiltelefonját. Más szankcióval, úgymint fegyelmező intézkedésekkel és fegyelmi eljárással kell a tanulót a jogkövető magatartásra rábírni.

A tanulót ugyanis a dolog jogos birtokosának kell tekinteni, akit a Polgári Törvénykönyv szerint megillet a birtokvédelem (Ptk. 98.§) azokkal szemben, akik őt birtokától jogalap nélkül megfosztják. A tanórát zavaró helyzet megszüntetése és a többi tanuló tanuláshoz való jogának védelme jogalapot biztosít a dolog elvételére. Azonban amint ez az állapot megszűnt (azaz a legkésőbb a tanóra végén) a pedagógus jogalap nélkül birtokolja a dolgot és a Polgári Törvénykönyv szerint köteles azt a birtoklásra jogosultnak, ebben az esetben a tanulónak kiadni (Ptk. 193.§). Amennyiben ezt nem teszi meg a pedagógus, rosszhiszemű birtokossá válik és felelős lesz minden olyan, a dolgot érintő kárért, ami a jogosultnál nem következett volna be (Ptk. 194.§).

A telefonok tanórán történő használatának büntetése

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja szerint az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazza - többek között - a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit.

A telefonokkal készült fényképek készítésének/közzétételének büntetése

A személyhez fűződő jogok alapvető szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény VII. fejezetében találhatjuk. A képmással és hangfelvétellel kapcsolatos jogokra vonatkozó rendelkezéseket ezen a fejezeten belül, a 80. §-ban lelhetjük fel. Ugyan a szakasz mindössze három bekezdésből áll, tartalmát a bírói gyakorlat mára igen részletesen kibontotta. A három bekezdés a következőket tartalmazza: A személyhez fűződő jogok megsértését jelenti a más képmásával vagy hangfelvételével kapcsolatos bármiféle visszaélés. Képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához - a nyilvános közszereplés kivételével - az érintett személy hozzájárulása szükséges. Az eltűnt, valamint a súlyos bűncselekmény miatt büntetőeljárás alatt álló személyről készült képmást (hangfelvételt) nyomós közérdekből vagy méltánylást érdemlő magánérdekből a hatóság engedélyével szabad felhasználni.

Ezeket a rendelkezéseket természetesen a többi kapcsolódó rendelkezéssel együtt kell értelmezni. Így a 75. §-al, mely szerint a személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. E jogok a törvény védelme alatt állnak. A személyhez fűződő jogokat nem sérti az a magatartás, amelyhez a jogosult hozzájárult, feltéve, hogy a hozzájárulás megadása társadalmi érdeket nem sért vagy veszélyeztet. A személyhez fűződő jogokat egyébként korlátozó szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat semmis.

A képmással és a hangfelvétellel való visszaélés nemcsak az engedély nélküli nyilvánosságra hozatal útján valósulhat meg, hanem a felvétel készítésével is, ha valaki az érintett engedélye nélkül, például rejtett kamerával készít felvételt, vagy egyszerűen úgy készít felvételt, hogy az illetőt erről nem tájékoztatja.

A képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozataláról kizárólag az ábrázolt, illetve a felvételen szereplő személy jogosult dönteni. A hozzájárulás önmagában kizárja a jogsértést. Ennek a hozzájárulásnak azonban kifejezettnek kell lennie; azt a jogosult terhére - a Ptk. 207. § (2) bekezdéséből is következően - kiterjesztően nem lehet értelmezni.

A jogsértővel szemben támasztható polgári jogi igények:

Akit személyhez fűződő jogában megsértenek "a szerzői jogok megsértésével egyezően a Ptk. 84. §-a alapján "a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:

a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;

b) követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;

c) követelheti, hogy a jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;

d) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását a jogsértő részéről vagy költségén, továbbá a jogsértéssel előállott dolog megsemmisítését, illetőleg jogsértő mivoltától megfosztását;

e) kártérítést követelhet a polgári jogi felelősség szabályai szerint.

FelvagottGiliszta 2014.02.21 13:45:22

Ez egy akkora alproblema.

Eleve az iskola egyik celja, hogy a gyereket alapveto kulturalt viselkedesre nevelje, megtanitsa arra, hogy seggen tudjon ulni, tudjon egy dologra figyelni stb. Mobiltelefonok elott is ossze-vissza levelezett, jatszott, kopocsovezett mindenki, azt is csak odafigyelessel, retorziokkal lehetett visszafogni. A mobilok ilyen tekintetben meg gyilkossabbak, hiszen kb ket mozdulat kell egy Facebook status frissiteshez, Angry Birdozeshez vagy csetelgeteshez, es felnotteken is sokszor latni fuggosegi tuneteket.

Szuksege van a gyereknek mobilra az oran? nincs

Meg tudja allni, hogy ne azzal jatszon? ha nem, igenis vegyek el tole

Arrol meg tudjon a szulo, hogy a gyereke hulye volt, szepen menjen erte be a suliba a mobilert, vagy legalabb ertesitve legye rola.

zseebibaba 2014.02.20 17:09:54

szuper. ez újabb, mint amit én idéztem.

tehát a telefon elvehető, ha az van a házirendben.

PoliBili3 2014.02.20 15:43:12

Neki magyarázhetsz bármit, ő általában a szabályok áthágására buzdít és nem ismer el semmiféle ésszerű szabályt mert szerinte mindenkinek mindent szabad. Nomármost ez pont az álliberális szabadosság ami kártékony a társadalomra. Dehát ő már csak ilyen.

Lédiell 2014.02.20 15:30:23

Ki köll kapcsolni, azt nem veszik el. Ez a szabály. Ha nem vagy képes betartani, mert nem találod a kikapcs gombot, akkor elveszik, és odaadják anyucinak, hogy tanítsa meg neked, hol van.

Lédiell 2014.02.20 15:26:52

Ha a házirend szerint ki kell lennie kapcsolva, akkor legyen kikapcsolva. Órán ne zavarjon senkit a mobilcsörgés, ahogy ne zavarjon színházban, moziban sem. Szerintem ez egy jó szabály, nem kell ezen ennyit pampogni, a gyerek tanuljon rendet, vagy ne mobilozzon. Az elvétel is nagyon jó ötlet, legalább a szülő is értesül, hogy Pistike megint nem tartotta be a házirendet.

Az elnémítás szerintem nem elég, mert akkor megy a játék meg a chat a mobilon. Olyan érdekes órát meg egy tanár sem tud tartani, ami elvonná a figyelmét egy 16 évesnek a csajozásról/pasizásról/játékról, ha éppen azt is lehet csinálni óra közben egy mobilon.

Alex Raps 2014.02.20 13:53:56

Ez a gyermekem általános sulijában így van első óta és most már nyolcadikos. Szóval nem egy új keletű találmányról beszélgetünk.

Törölt nick 2014.02.20 11:21:16

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

25. §

(3) A házirend előírhatja az óvodába, iskolába, kollégiumba a gyermekek, tanulók által bevitt dolgok megőrzőben, öltözőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A házirend az óvodába járáshoz, a tanulói jogviszonyból, kollégiumi tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény nem felel.

kulindamani 2014.02.20 10:17:07

Itt van peldaul ez a maganterulet

a forum

szabalyokkal

te most

megszegted ezeket

politizaltal  ott

ahol tilos

tehat elveszem a telefonod

egy napra

PoliBili3 2014.02.20 09:59:30

És mi van akkor ha a diákok nagy része minden órán használja a mobilt és azzal zavarják meg az órát, hogy a tanárnak 5 percenként el kell vennie egy telefont? Mert ez is a tanóra megzavarása, és ha óra végén visszakapja akkor az szerintem nem elég visszatartó erő az órán való telefonhasználathoz.

PoliBili3 2014.02.20 09:52:24

Te nagyon el vagy rugaszkodva a valóságtól. Ráadásul sületlenségeket beszélsz.

Pont az a lényeg, hogy a diák órán odafigyeljen és ne készíthessen jogtalanul videófelvételeket. Simán a szülők nagytöbbsége helyesli ezt a telefon kikapcsolást. Ha valaki megszegi a szabályokat akkor azt szankcionálni illik és kell is.

Törölt nick 2014.02.19 22:56:03

Inkább tanultál volna... a HÁZIREND az a SZABÁLY, ha megsérted  - lakolsz. Ha nem tetszik az ELŐRE ISMERTETETT házirend, el lehet ballagni....

zseebibaba 2014.02.19 22:51:32

komolyra fordítva:

http://www.oktbiztos.hu/ugyek/jelentes2005/kozoktat.html

Egy iskola igazgatóhelyettese azzal a kérdéssel fordult hivatalunkhoz, hogy jogszerűek-e iskolájuk házirendjének a mobiltelefonok használatára vonatkozó rendelkezései.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja szerint az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazza - többek között - a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit. A fenti rendelkezés alapján a tanítási órák rendjének fenntartása érdekében a házirend azon rendelkezése, miszerint mobiltelefon használata csak a szünetben engedélyezett, elfogadható. A mobiltelefon nem zavarhatja a tanítás rendjét, ezért előírható, hogy azt olyan állapotban kell tartani, hogy ne zavarja a pedagógus és a diákok munkáját. Ez azonban nem feltétlenül egyezik azzal, hogy becsengetés után ki kell kapcsolni a készüléket. A néma üzemmód előírása esetén a mobiltelefon szintén nem zavarja a tanítás rendjét, a tanuló mégis élni tud a néma telefon adta lehetőséggel, kicsengetés után például értesül arról, ha tanóra közben valaki kereste. Az igazgató kérésére megvizsgáltuk a házirendnek azon rendelkezését is, miszerint a nevelőnek átadott telefont kizárólag a szülők vehetik át az igazgatóságtól. A házirendben meghatározott azon fegyelmező intézkedésre, amely szerint amennyiben a tanítás rendjét mobiltelefon használatával zavarja a tanuló, azt át kell adni az órát tartó nevelőnek, a tanóra zavartalanságának helyreállítása miatt van szükség. A kicsengetéssel a tanórának vége, a szünetben nem folyik oktatás, amit a telefonhasználat zavarhatna. Azonban az a tanuló, akinek készülékét az órán elvette a pedagógus, a házirend jelenlegi szabályai szerint nem tud élni azzal a házirendben meghatározott lehetőséggel, amely szerint a szünetben engedélyezett a mobiltelefon használata. A fentiek alapján javasoltuk a házirend jelenlegi szabályainak módosítását arra vonatkozóan, hogy a tanórák alatt a mobiltelefont néma üzemmódban bekapcsolva lehessen hagyni. Amennyiben pedig a tanórán folyó munka zavarása miatt fegyelmező intézkedésként a pedagógus a készüléket elveszi a tanulótól, azt a tanóra végén adja neki vissza. (K-OJOG-93/2005.)

tehát:

ez alapján kérhető, hogy módosítsák úgy a házirendet, hogy a telefont legyen elég lenémítani. Viszont, ha a gyerek pl. játszik/smsezik/stb. a lenémított telefonnal az órán, akkor azt nyugodtan vegye el a tanár. az elvett telefont óra végén adják vissza a diáknak, és ne pedig a szülőnek.

zseebibaba 2014.02.19 22:36:25

Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy evégből valaki ellen erőszakot avagy élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg valakit öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyez, rablást követ el

zseebibaba 2014.02.19 22:34:14

ülj le, egyes... :o)

nunavummiuq 2014.02.19 22:31:54

A házirend nem jogszabály. Ha az etikettet sértő, villamoson hangosan beszélő telefonját elveszem és a végállomáson leadom az rendben van?

nunavummiuq 2014.02.19 22:29:54

Inkább rablás a magántulajdon direkt elvétele.

PomberMaci 2014.02.19 22:18:46

Jogszerűen fegyelmi fokozatott kap a tapló kölyke.

Ugyanis - ahogy írta is a topiknyitó - teljesen jogszerűen veszik el, helyezik az igazgatói páncélba, majd adják vissza a szülőnek. A Házirendben benne van, a szülő nem tehet semmit. Illetve igen... elviheti a hozzá hasonlóan tahóra nevelt kölkit valami másik iskolába.

Nem kell órán fészbúkolni, pittyegni, satöbbi.

zseebibaba 2014.02.19 22:08:19

minek kéne történnie?

nem történt lopás.

nunavummiuq 2014.02.19 21:50:18

Azért kíváncsi lennék, hogy ha a szülő egyszerűen a rendőrségen tenne bejelentést a tényről akkor hivatalból mi történne.

zseebibaba 2014.02.19 21:22:24

elvenném a telót.

mint ahogy tőlünk is elvették a kártyát, ha órán elővettük.

ennyi az egész.

mi év végén kaptuk vissza.. sajnos a telókkal ezt nem lehet.

80GBkutyakaki 2014.02.19 20:58:09

GSM zavarót minden osztályba!

10 - 15 dollár az ebay - on.

Holl Gold 2014.02.19 20:57:32

az órán tanulni kell és nem telózni...

Ha te tanar lennel hogyan magyaraznad  ezt el Pirikenek meg Töhötömnek akiknek baromi surgös ora alatt SMS-t kuldeni az utolso padbol az elsö padba???...

zseebibaba 2014.02.19 20:47:08

az órán tanulni kell és nem telózni. ebből következik, hogy ki lehet kapcsolni.

és már meg is van oldva, nem fogják elvenni.

nunavummiuq 2014.02.19 19:02:23

Imádunk szabályokat hozni és betartani mások sérelmére, de ez állami monopólium, itt kis túlzással önbíráskodásról és rablásról van szó. Amelyik pedagógus nem tanítani akar és nem tudja lekötni a tanulókat az meg elhúzhat, úgy is bő harmaduk létszám feletti, csak egzisztenciális okból tanít.

rijir 2014.02.19 18:21:24

Nálunk is probléma volt, de gyakorlatilag ettől a tanévtől megoldódott 90%-ban.

Van a teremben egy külön pad, ahová a diákok maguk kiteszik a telefont, lenémítva. Ha valakinek véletlenül nincs elnémítva és csörög-zörög-pittyeg, az neki is ciki. Ilyenkor egy ejnye-bejnyével meg lehet úszni. Telefont semmi esetre sem veszünk el! Szerintem jogilag sincs rendben a dolog, no meg nem is szívesen vennék el egy-egy 120-150eFt-os készüléket. Ha bármi történik, akár egy karcolás is, az nem hiányzik senkinek. Amúgy, minden teremben van falióra. Szünetben pedig használhatja a telefont ki-ki kedvére. Nálunk működik.

Holl Gold 2014.02.19 18:19:59

A házirend miért ne szabályozhatná?

Pedig ezt kellene...meg tanuloval, szulövel az ev elejen alairatni...es akinek nem tetszik annak el lehet huzni egy masik iskolaba...nehogy mar a pedagogus erezze magat kenyelmetlenul ha be kell gyujteni a telokat az ora elejen...

Nem is ertem igy utolag hogyan lehetett elni meg iskolaba jarni mobil nelkul de belatom hogy kurv@ sz@r volt...

freyya 2014.02.21 23:07:23

Hát ez tutira abból az időből származik, amikor a mobiltelefon még tényleg csak telefonálásra volt használható, nem tudott a pad alatt facebookozni vele a kölyök.

sxdr 2014.02.21 19:41:08

Szerintem a tanárok élnek más világban, többségük valahol a késő 70es..kora 80as években maradt kvázi-örökre.

Ami abszolut furcsa, még a fiatalabbak is, akiről azt hinnéd, akkor tini volt, tehát az "eszmélése" már a 2000es évek eleje, most késő harmincasként kora negyvenesként, ha nem is "keni-vágja" de legalább nagyjábol követi a mi van a világgal...de nem, erről szó sincs.

Az egész állami szféra valami szubszocialista anakronizmus, de némely iskolában mi van, az maga a döbbenet.

Namost ebben a "kaszárnya" légkörben, ahol a legfiatalabb, a "gyerekkel" leginkább szót értő tanárokat szokás és divat utálni és kiközösíteni a pedagógus karból, - már csak féltékenységből is, hisz ők sokkal jobban lektöik a figyelmet és hatékonyabban tanítanak-  egyáltalán nem meglepőek ezek a problémák, nemhogy a málladozó falú kisebbségtől hemzsegő borsodi iskolákban, de akár fővárosi középiskolákban és gimnáziumokban sem.

zseebibaba 2014.02.21 18:49:53

amit idéztél, annak jó része már nem hatályos.

paribalazsbela2012 2014.02.21 18:28:24

Köszi mindenkinek a választ. Úgy látom eléggé megoszlanak a vélemények. (Én személy szerint egyet értek az elvétellel, csak kíváncsi voltam a jogi háttérre).

Amit sikerült több forrásból összeszednem,:

A Házirend hatásköre

A Házirend tartalmát, célját a nemzeti köznevelésről  szóló 2011. évi CXC. törény határozza meg.

A Házirendet minden év elején ismertetni kell a tanulókkal (ez nem minden esetben valósul(t) meg).

Az iskola Házirendje és a törvények, jogszabályok tartalma között nem lehet ellentmondás. Az esetleges ellentmondások esetén a törvény tartalma az irányadó.

Telefon használat az iskolában

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja szerint a tanítási órák rendjének fenntartása érdekében a házirend azon rendelkezése fogadható el, miszerint a mobiltelefon használata csak a szünetben engedélyezett. A mobiltelefon nem zavarhatja a tanítás rendjét, ezért előírható, hogy azt olyan állapotban kell tartani, hogy ne zavarja a pedagógus és a diákok munkáját.

Ez azonban nem feltétlenül egyezik azzal, hogy becsengetés után ki kell kapcsolni a készüléket. A néma üzemmód esetén a mobiltelefon szintén nem zavarja a tanítás rendjét, a tanuló mégis élni tud a néma telefon adta lehetőséggel, kicsengetés után például értesül arról, ha tanóra közben valaki kereste.

„Telefonok ellenőrzése”

Amennyiben nem bizonyított a tanuló által tanítási órán a mobiltelefonjával elkövetett jogsértés a tanuló nem kényszeríthető (Btk. 195.§; ENSZ – Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 1. és 5. cikk) arra, hogy a mobiltelefonját a készülék (kikapcsolt/bekapcsolt/lenémított) állapotának ellenőrzése céljából az iskola pedagógusainak megmutassa/átadja.

„Telefonok elvétele”

A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus joga és kötelezettsége, hogy a tanítás zavartalanságát biztosítsa. Ennek keretében, amennyiben a rend másképpen nem biztosítható, elveheti a tanulóktól azt a zavaró eszközt, amely megakadályozza, hogy a tanuló vagy társai a tanulásra koncentrálhassanak. Ez az intézkedés a tulajdonjog jogszerű korlátozásának minősül. Figyelemmel kell lenni azonban a jogkorlátozás céljára. Mivel a cél az volt, hogy a tanuló ne mással, hanem az órai anyaggal foglalkozzon, a korlátozás - a dolog elvétele - is csak addig terjedhet, amíg ez a cél fennáll. Ez a gyakorlatban azt jelenti, mihelyt az órának vége, a cél megszűnt, a dolgot vissza kell adni, ilyenkor a pedagógus a tanuló tulajdonában lévő tárgyat nem tarthatja többé magánál (ENSZ – Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 17. cikk).

A pedagógus tehát jogszerűen nem zárhatja el a tanuló mobiltelefonját. Más szankcióval, úgymint fegyelmező intézkedésekkel és fegyelmi eljárással kell a tanulót a jogkövető magatartásra rábírni.

A tanulót ugyanis a dolog jogos birtokosának kell tekinteni, akit a Polgári Törvénykönyv szerint megillet a birtokvédelem (Ptk. 98.§) azokkal szemben, akik őt birtokától jogalap nélkül megfosztják. A tanórát zavaró helyzet megszüntetése és a többi tanuló tanuláshoz való jogának védelme jogalapot biztosít a dolog elvételére. Azonban amint ez az állapot megszűnt (azaz a legkésőbb a tanóra végén) a pedagógus jogalap nélkül birtokolja a dolgot és a Polgári Törvénykönyv szerint köteles azt a birtoklásra jogosultnak, ebben az esetben a tanulónak kiadni (Ptk. 193.§). Amennyiben ezt nem teszi meg a pedagógus, rosszhiszemű birtokossá válik és felelős lesz minden olyan, a dolgot érintő kárért, ami a jogosultnál nem következett volna be (Ptk. 194.§).

A telefonok tanórán történő használatának büntetése

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja szerint az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazza - többek között - a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit.

A telefonokkal készült fényképek készítésének/közzétételének büntetése

A személyhez fűződő jogok alapvető szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény VII. fejezetében találhatjuk. A képmással és hangfelvétellel kapcsolatos jogokra vonatkozó rendelkezéseket ezen a fejezeten belül, a 80. §-ban lelhetjük fel. Ugyan a szakasz mindössze három bekezdésből áll, tartalmát a bírói gyakorlat mára igen részletesen kibontotta. A három bekezdés a következőket tartalmazza: A személyhez fűződő jogok megsértését jelenti a más képmásával vagy hangfelvételével kapcsolatos bármiféle visszaélés. Képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához - a nyilvános közszereplés kivételével - az érintett személy hozzájárulása szükséges. Az eltűnt, valamint a súlyos bűncselekmény miatt büntetőeljárás alatt álló személyről készült képmást (hangfelvételt) nyomós közérdekből vagy méltánylást érdemlő magánérdekből a hatóság engedélyével szabad felhasználni.

Ezeket a rendelkezéseket természetesen a többi kapcsolódó rendelkezéssel együtt kell értelmezni. Így a 75. §-al, mely szerint a személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. E jogok a törvény védelme alatt állnak. A személyhez fűződő jogokat nem sérti az a magatartás, amelyhez a jogosult hozzájárult, feltéve, hogy a hozzájárulás megadása társadalmi érdeket nem sért vagy veszélyeztet. A személyhez fűződő jogokat egyébként korlátozó szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat semmis.

A képmással és a hangfelvétellel való visszaélés nemcsak az engedély nélküli nyilvánosságra hozatal útján valósulhat meg, hanem a felvétel készítésével is, ha valaki az érintett engedélye nélkül, például rejtett kamerával készít felvételt, vagy egyszerűen úgy készít felvételt, hogy az illetőt erről nem tájékoztatja.

A képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozataláról kizárólag az ábrázolt, illetve a felvételen szereplő személy jogosult dönteni. A hozzájárulás önmagában kizárja a jogsértést. Ennek a hozzájárulásnak azonban kifejezettnek kell lennie; azt a jogosult terhére - a Ptk. 207. § (2) bekezdéséből is következően - kiterjesztően nem lehet értelmezni.

A jogsértővel szemben támasztható polgári jogi igények:

Akit személyhez fűződő jogában megsértenek "a szerzői jogok megsértésével egyezően a Ptk. 84. §-a alapján "a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:

a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;

b) követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;

c) követelheti, hogy a jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;

d) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását a jogsértő részéről vagy költségén, továbbá a jogsértéssel előállott dolog megsemmisítését, illetőleg jogsértő mivoltától megfosztását;

e) kártérítést követelhet a polgári jogi felelősség szabályai szerint.

FelvagottGiliszta 2014.02.21 13:45:22

Ez egy akkora alproblema.

Eleve az iskola egyik celja, hogy a gyereket alapveto kulturalt viselkedesre nevelje, megtanitsa arra, hogy seggen tudjon ulni, tudjon egy dologra figyelni stb. Mobiltelefonok elott is ossze-vissza levelezett, jatszott, kopocsovezett mindenki, azt is csak odafigyelessel, retorziokkal lehetett visszafogni. A mobilok ilyen tekintetben meg gyilkossabbak, hiszen kb ket mozdulat kell egy Facebook status frissiteshez, Angry Birdozeshez vagy csetelgeteshez, es felnotteken is sokszor latni fuggosegi tuneteket.

Szuksege van a gyereknek mobilra az oran? nincs

Meg tudja allni, hogy ne azzal jatszon? ha nem, igenis vegyek el tole

Arrol meg tudjon a szulo, hogy a gyereke hulye volt, szepen menjen erte be a suliba a mobilert, vagy legalabb ertesitve legye rola.

zseebibaba 2014.02.20 17:09:54

szuper. ez újabb, mint amit én idéztem.

tehát a telefon elvehető, ha az van a házirendben.

PoliBili3 2014.02.20 15:43:12

Neki magyarázhetsz bármit, ő általában a szabályok áthágására buzdít és nem ismer el semmiféle ésszerű szabályt mert szerinte mindenkinek mindent szabad. Nomármost ez pont az álliberális szabadosság ami kártékony a társadalomra. Dehát ő már csak ilyen.

Lédiell 2014.02.20 15:30:23

Ki köll kapcsolni, azt nem veszik el. Ez a szabály. Ha nem vagy képes betartani, mert nem találod a kikapcs gombot, akkor elveszik, és odaadják anyucinak, hogy tanítsa meg neked, hol van.

Lédiell 2014.02.20 15:26:52

Ha a házirend szerint ki kell lennie kapcsolva, akkor legyen kikapcsolva. Órán ne zavarjon senkit a mobilcsörgés, ahogy ne zavarjon színházban, moziban sem. Szerintem ez egy jó szabály, nem kell ezen ennyit pampogni, a gyerek tanuljon rendet, vagy ne mobilozzon. Az elvétel is nagyon jó ötlet, legalább a szülő is értesül, hogy Pistike megint nem tartotta be a házirendet.

Az elnémítás szerintem nem elég, mert akkor megy a játék meg a chat a mobilon. Olyan érdekes órát meg egy tanár sem tud tartani, ami elvonná a figyelmét egy 16 évesnek a csajozásról/pasizásról/játékról, ha éppen azt is lehet csinálni óra közben egy mobilon.

Alex Raps 2014.02.20 13:53:56

Ez a gyermekem általános sulijában így van első óta és most már nyolcadikos. Szóval nem egy új keletű találmányról beszélgetünk.

Törölt nick 2014.02.20 11:21:16

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

25. §

(3) A házirend előírhatja az óvodába, iskolába, kollégiumba a gyermekek, tanulók által bevitt dolgok megőrzőben, öltözőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A házirend az óvodába járáshoz, a tanulói jogviszonyból, kollégiumi tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény nem felel.

kulindamani 2014.02.20 10:17:07

Itt van peldaul ez a maganterulet

a forum

szabalyokkal

te most

megszegted ezeket

politizaltal  ott

ahol tilos

tehat elveszem a telefonod

egy napra

PoliBili3 2014.02.20 09:59:30

És mi van akkor ha a diákok nagy része minden órán használja a mobilt és azzal zavarják meg az órát, hogy a tanárnak 5 percenként el kell vennie egy telefont? Mert ez is a tanóra megzavarása, és ha óra végén visszakapja akkor az szerintem nem elég visszatartó erő az órán való telefonhasználathoz.

PoliBili3 2014.02.20 09:52:24

Te nagyon el vagy rugaszkodva a valóságtól. Ráadásul sületlenségeket beszélsz.

Pont az a lényeg, hogy a diák órán odafigyeljen és ne készíthessen jogtalanul videófelvételeket. Simán a szülők nagytöbbsége helyesli ezt a telefon kikapcsolást. Ha valaki megszegi a szabályokat akkor azt szankcionálni illik és kell is.

Törölt nick 2014.02.19 22:56:03

Inkább tanultál volna... a HÁZIREND az a SZABÁLY, ha megsérted  - lakolsz. Ha nem tetszik az ELŐRE ISMERTETETT házirend, el lehet ballagni....

zseebibaba 2014.02.19 22:51:32

komolyra fordítva:

http://www.oktbiztos.hu/ugyek/jelentes2005/kozoktat.html

Egy iskola igazgatóhelyettese azzal a kérdéssel fordult hivatalunkhoz, hogy jogszerűek-e iskolájuk házirendjének a mobiltelefonok használatára vonatkozó rendelkezései.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja szerint az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazza - többek között - a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit. A fenti rendelkezés alapján a tanítási órák rendjének fenntartása érdekében a házirend azon rendelkezése, miszerint mobiltelefon használata csak a szünetben engedélyezett, elfogadható. A mobiltelefon nem zavarhatja a tanítás rendjét, ezért előírható, hogy azt olyan állapotban kell tartani, hogy ne zavarja a pedagógus és a diákok munkáját. Ez azonban nem feltétlenül egyezik azzal, hogy becsengetés után ki kell kapcsolni a készüléket. A néma üzemmód előírása esetén a mobiltelefon szintén nem zavarja a tanítás rendjét, a tanuló mégis élni tud a néma telefon adta lehetőséggel, kicsengetés után például értesül arról, ha tanóra közben valaki kereste. Az igazgató kérésére megvizsgáltuk a házirendnek azon rendelkezését is, miszerint a nevelőnek átadott telefont kizárólag a szülők vehetik át az igazgatóságtól. A házirendben meghatározott azon fegyelmező intézkedésre, amely szerint amennyiben a tanítás rendjét mobiltelefon használatával zavarja a tanuló, azt át kell adni az órát tartó nevelőnek, a tanóra zavartalanságának helyreállítása miatt van szükség. A kicsengetéssel a tanórának vége, a szünetben nem folyik oktatás, amit a telefonhasználat zavarhatna. Azonban az a tanuló, akinek készülékét az órán elvette a pedagógus, a házirend jelenlegi szabályai szerint nem tud élni azzal a házirendben meghatározott lehetőséggel, amely szerint a szünetben engedélyezett a mobiltelefon használata. A fentiek alapján javasoltuk a házirend jelenlegi szabályainak módosítását arra vonatkozóan, hogy a tanórák alatt a mobiltelefont néma üzemmódban bekapcsolva lehessen hagyni. Amennyiben pedig a tanórán folyó munka zavarása miatt fegyelmező intézkedésként a pedagógus a készüléket elveszi a tanulótól, azt a tanóra végén adja neki vissza. (K-OJOG-93/2005.)

tehát:

ez alapján kérhető, hogy módosítsák úgy a házirendet, hogy a telefont legyen elég lenémítani. Viszont, ha a gyerek pl. játszik/smsezik/stb. a lenémított telefonnal az órán, akkor azt nyugodtan vegye el a tanár. az elvett telefont óra végén adják vissza a diáknak, és ne pedig a szülőnek.

zseebibaba 2014.02.19 22:36:25

Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy evégből valaki ellen erőszakot avagy élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg valakit öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyez, rablást követ el

zseebibaba 2014.02.19 22:34:14

ülj le, egyes... :o)

nunavummiuq 2014.02.19 22:31:54

A házirend nem jogszabály. Ha az etikettet sértő, villamoson hangosan beszélő telefonját elveszem és a végállomáson leadom az rendben van?

nunavummiuq 2014.02.19 22:29:54

Inkább rablás a magántulajdon direkt elvétele.

PomberMaci 2014.02.19 22:18:46

Jogszerűen fegyelmi fokozatott kap a tapló kölyke.

Ugyanis - ahogy írta is a topiknyitó - teljesen jogszerűen veszik el, helyezik az igazgatói páncélba, majd adják vissza a szülőnek. A Házirendben benne van, a szülő nem tehet semmit. Illetve igen... elviheti a hozzá hasonlóan tahóra nevelt kölkit valami másik iskolába.

Nem kell órán fészbúkolni, pittyegni, satöbbi.

zseebibaba 2014.02.19 22:08:19

minek kéne történnie?

nem történt lopás.

nunavummiuq 2014.02.19 21:50:18

Azért kíváncsi lennék, hogy ha a szülő egyszerűen a rendőrségen tenne bejelentést a tényről akkor hivatalból mi történne.

zseebibaba 2014.02.19 21:22:24

elvenném a telót.

mint ahogy tőlünk is elvették a kártyát, ha órán elővettük.

ennyi az egész.

mi év végén kaptuk vissza.. sajnos a telókkal ezt nem lehet.

80GBkutyakaki 2014.02.19 20:58:09

GSM zavarót minden osztályba!

10 - 15 dollár az ebay - on.

Holl Gold 2014.02.19 20:57:32

az órán tanulni kell és nem telózni...

Ha te tanar lennel hogyan magyaraznad  ezt el Pirikenek meg Töhötömnek akiknek baromi surgös ora alatt SMS-t kuldeni az utolso padbol az elsö padba???...

zseebibaba 2014.02.19 20:47:08

az órán tanulni kell és nem telózni. ebből következik, hogy ki lehet kapcsolni.

és már meg is van oldva, nem fogják elvenni.

nunavummiuq 2014.02.19 19:02:23

Imádunk szabályokat hozni és betartani mások sérelmére, de ez állami monopólium, itt kis túlzással önbíráskodásról és rablásról van szó. Amelyik pedagógus nem tanítani akar és nem tudja lekötni a tanulókat az meg elhúzhat, úgy is bő harmaduk létszám feletti, csak egzisztenciális okból tanít.

rijir 2014.02.19 18:21:24

Nálunk is probléma volt, de gyakorlatilag ettől a tanévtől megoldódott 90%-ban.

Van a teremben egy külön pad, ahová a diákok maguk kiteszik a telefont, lenémítva. Ha valakinek véletlenül nincs elnémítva és csörög-zörög-pittyeg, az neki is ciki. Ilyenkor egy ejnye-bejnyével meg lehet úszni. Telefont semmi esetre sem veszünk el! Szerintem jogilag sincs rendben a dolog, no meg nem is szívesen vennék el egy-egy 120-150eFt-os készüléket. Ha bármi történik, akár egy karcolás is, az nem hiányzik senkinek. Amúgy, minden teremben van falióra. Szünetben pedig használhatja a telefont ki-ki kedvére. Nálunk működik.

Holl Gold 2014.02.19 18:19:59

A házirend miért ne szabályozhatná?

Pedig ezt kellene...meg tanuloval, szulövel az ev elejen alairatni...es akinek nem tetszik annak el lehet huzni egy masik iskolaba...nehogy mar a pedagogus erezze magat kenyelmetlenul ha be kell gyujteni a telokat az ora elejen...

Nem is ertem igy utolag hogyan lehetett elni meg iskolaba jarni mobil nelkul de belatom hogy kurv@ sz@r volt...