Nyílt Levél Áder Jánosnak

Pál Suhi 2014.08.12 13:25:27

Engem is rendesen tönkre tett a dr.Durajda ügyvéd .Keresek olyan embereket akiket átvágott,kihasznált ,és ezt megosztaná

Braczkó Ibolya 2013.12.30 21:29:14

https://www.facebook.com/nyiltlevel.aderjanosnak/posts/1406372256273911?comment_id=80265&offset=0&total_comments=3¬if_t=feed_comment

Nyílt Levél dr. Korsós Ágnes Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjéhez

Ezen nyílt levél azon okból íródott, mert a Tisztelt Jegyző Asszony birtokvédelmi kérelmünket elutasította a dr. Szegény Judit Éva előadó korrupt vizsgálata alapján, aki előnyt biztosított a csaló dr. Durajda Pál ingatlanközvetítőnek, szemethúnyva, hogy a birtokháborítóktól nem kapott megbízást – meghatalmazást a képviseletükre. Nem is képviselte őket, hisz azon kívül, hogy szétterülve két ügyfél számára elegendő székre – mert a hájas teste nem fért el egy széken – annyi hozzászólása volt, mintegy közölve a koncepciót a határozat kimenetelére vonatkozóan, hogy a bírói ítéleten alapuló birtokjogot a II. fokú Csongrád Megyei Bíróság megváltoztatta. Ezt a kijelentését Dr. Szegény Judit Éva elfogadta! Igaz jogi végzettségét tekintve és az ítéletekben megfogalmazott megállapításokat értelmezve a dr. Durajda tanúvallomását hamis tanúzásnak kellett volna értelmeznie. Egyébként az Ön időközben aljegyzővé jutalmazott munkatársa dr. Makó András nyilatkozatban elismerte, hogy Durajda Pálnak nem volt megbízása. Ennek ellenére bűnszövetségben elkövetett csalásnak minősíthető az ily módon keletkezett határozat, melyet Ön Jegyző Asszony kritika nélkül jóvá hagyott.A valóságban az Önök szűkebb kis szövetsége nem is tartott törvényes eljárást a Ptk. 191.§ szerint, csak lepapírozták az egészet. Ön a hivatalára kötelező érvényű kormány rendeletet is megkerülve nyújtott segédkezet a csalóknak. Ön és Lázár János akkori országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti Bizottság Elnöke – tudott mindenről még a birtokvédelmi eljárásban elkövetett bűncselekményekről is, majd az ellenbizonyítékok láttán, valamint a hozzá intézett feljelentésünk miatt megriadva mindannyiukat kimentendő felbujtotta Vékony Tamás Hódmezővásárhely vezető ügyészét egy rágalmazás elnevezésű koncepciós eljárás megindíttatására hamis tanúzás megtételére indítva tegyen koholt bejelentést. Álljon itt az első (I) és másod (II) fokú bíróságok ítéletében a per fő tárgyát képező indoklás lényeges kifejtése: Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság 1.P.20.662/1996/14.: 4.oldal:„Ezen túlmenően utal a bíróság arra a nem vitás peradatra, hogy a perben szereplő alperesek közül II. és VI. rendű alperesek beruházást eszközöltek az ingatlanon és így miután az egész ingatlan osztatlan közös tulajdont képez annak állagában minden részében benne van a nevezett alperesek által emelt beruházás értéke is. Lényegében tehát az ingatlan tulajdoni arányában szerepel nevezett alperesek ingatlantulajdoni része. Ebből a bíróság megítélése szerint azon okszerű következtetés vonható le, hogy ezen alperesek részben tulajdonosai a perbeli ingatlannak és azt a már felhívott törvényhelyek alapján jogszerűen birtokolják és használják. Ebből az következik, hogy a velük szemben kiürítésre irányuló kereseti kérelem nem megalapozott, ezért a bíróság azt a rendelkező rész szerint mint alaptalan elutasította.”A II.fokú Csongrád Megyei Bíróság 1.Pf.20.312/1997/3. számú ítélete szerint: 3.oldal 5.bekezdés: „Az I.fokú bíróság a per fő tárgya vonatkozásában helyesen állapította meg a tényállást, abból mindenben helyes következtetést vont le és döntése megfelel a jogszabályoknak. A per főtárgya tekintetében benyújtott fellebbezések folytán a megyei bíróság utal az ítélet helyesen kifejtett indokaira.”Mi következtethető le s kiragadott részletből, hogy a II. fokon eljáró bíróság az ítélet fő tárgyát é s ténybeli alapját tekintve helyben hagyta az I. fokú bíróság ítéletét, az abban megállapított birtokjogokkal egyetemben, csupán az alperesek követelését áthárította I. rendű alperesre, a perköltség viselésében a vesztes felpereseket II. fokú eljárási költség megfizetésére marasztalta.Tehát Ön Jegyző Asszony hivatali hatalmával visszaélve felülír egy jogerős bírói ítéletet. Mintegy megalázva a birtokvédelemért folyamodókat azt gondolván, hogy analfabéták, úgysem értik az egészet és egy Címzetes Főjegyző tekintélye majd befogja a szájukat, dönt ahogy dönt. Punk-Tum!Hát nem. A csalás az csalás! Bűnszövetségben még súlyosabb! Ön fenyegetően azt ígérte, hogy megvizsgálja az ellenünk folyt és két fiam ellen, eljárásokat – mondván, hogy megvédi a munkatársait. De nem folytatott le vizsgálatot, mert kiderült volna, hogy a „munkatársai” súlyos bűncselekményeket követtek el folytatólagosan a mi és családtagjaink személyi biztonsága ellen. De még nem késő, mert hivatalnokai cselekményei nem évültek el, így még időben megteheti, hogy kiderítteti a valóságot, ha két magyar állampolgárért nem is, legalább a „munkatársai” „megóvása” végett. Legalább a Hivatal tisztasága, törvényes működésébe vetett bizalma érdekében.Egyébként először a törvényesség érdekében a közt szolgálva és nem a munkatársai cselekményeit pártolva kellett volna vizsgálatot indíttasson. A vizsgálat szándékos meg nem indíttatásával kiket is részesített előnyben?Nyílván tisztáznia kell azt is, hogyan volt képes Ön és „csapata” meghozni egy olyan határozatot, amiben – bár a csatolt bizonyítékokat a mai napig nem cáfolta – a birtoklás tényét megállapító bírósági határozat tartalmát szándékosan kihagyják, birtokvédelmi tényt ami az igény alapja, védendő jogtárgy – nem cáfolnak meg.Akkor az Ön határozata valójában micsoda?Egy elismerő nyilatkozat Mózes Ervin Szeged Címzetes Főjegyző Urának, hogy szabad a gazda, lehet dúlni Hódmezővásárhelyen?Mégis a Hódmezővásárhelyi Polgárokat ki fogja megvédeni?Talán Szeged város csaló Főjegyzője?Ön koncként dobott oda a szegedi jegyzőnek a határozatának nevezett árulócédulájával. Ön és Mózes Ervin közösen vettek részt abban, hogy Durajda Pál végérvényesen kieszközölje a családi otthonunk védelmének lehetetlenségét. Önök a jog nyelvén hazudnak, csalnak.Az Ön és a szegedi főjegyző cselekménye egy állapot-bűncselekmény részcselekménye, annak az önálló elévülése kizárt, az elévülés pedig majd akkor kezdődik, amikor az állapot-bűncselekmény megszűnik. – Vagyis ha az ingatlanunk visszakerül a tulajdonunkba és a birtokunkba. Akkor az Ön határozata micsoda?Talán egy igény elbírálását, védelmét, érvényre juttatását szándékosan megtagadó hamisított tartalmú ál-határozat. Ilyen, pitiáner módon kibújni a törvényes kötelezettség alól és viselniük Durajda Pállal együtt a veszteséget és az azzal járó lavinát. Ön és „csapata”, akik ebben az ügyben besározódtak és felfelé buktak a ranglétrán Durajda Pál csaló ügyvéddel együtt, gyáva emberek.Törvényi vélelem szól a hatósági határozatba foglalt rendelkezési jogok mellett. Ezt csak olyankor veszi figyelembe, amikor nem az Ön (Önök) érdekeit sérti?Most nagyon ragaszkodik kedves Jegyző Asszony a jogszabályok betartásához, bezzeg a 2010-ben lefolytatott birtokvédelmi eljárás során nem volt ennyire következetes s nem tartotta ennyire fontosnak a törvény szabályit.Bizonyítsa be, hogy Ön betartotta, betartja és betartatja Magyarország törvényeit, bizonyítsa be, hogy Ön hivatalából adódóan védi az állampolgárok törvényben és hatósági határozatban megállapított jogait.Nehéz lesz.Mert Ön és „csapata” ugyanolyan csaló, mint cinkos ügyvédjük Durajda Pál. Az Ön 2013.november 21-én írt félrevezető levelében gyakorlatilag beismeri mi volt a szándékuk az eredetileg benyújtott birtokvédelmi kérelmünk elbírálására nézve. Ön zárt el bennünket és most is Ön zár el bennünket a törvényes út igénybevételének lehetőségétől. Ez hivatali visszaélés, amit az Ön levele is bizonyít. Azzal, hogy Ön és „csapata” ügyünkben folytatólagosan intézkedésről szóló határozatokat hamisítanak, attól még a valós tényállás nem fog változni. Ragaszkodunk az eredetileg benyújtott birtokvédelmi kérelmünkben foglaltakhoz, amiben Ön a birtoklás tényének – amit a bírósági határozat állapít meg – a mai napig nem döntött A bírósági út igénybevételére terelni az ügyet megint csak az Ön pótcselekvése, ami szintén hivatali visszaélésnek minősül az összes többi „nem-intézkedését” tekintve.Ön a saját hivatalát és hatáskörét tagadta és tagadja meg azért, hogy néhány elkövetőt előnyben részesítsen és magyar állampolgárok, 1987-óta itt élő család, Hódmezővásárhely polgárainak életét sárba tiporják.2009.november 6. óta Ön előtt van egy hatósági határozaton alapuló birtokvédelmi igény, mely határozatban megállapított tények (kizárólagos és az ingatlan egészére kiterjedő jogszerű használat) védelmének vonatkozásában Ön nem foglalt állást, nem határozott. Az illetéket szükségtelen mégegyszer leróvatnia, mert az újabb visszaélés lenne egy már előzetesen lerótt illeték miatt.Itt az ideje, hogy megtegye törvényes kötelezettségét.Ön gúnyos játszmát űzött azokkal a hivatalnokaival, társaival, akikkel fejüket összedugva próbálták már a kezdeti stádiumban bírósági útra terelni az ügyet, azért hogy ami az Ön számára érthetetlen (lásd 131-12283-3/2013. kelt Hódmezővásárhely 2013.09.25.2.old felülről a 2. bekezdés), majd talán a bíróságon megváltoztatott tényállási formába lesz öltve. Biztosak lehettek abban, hogy egy már megállapított jogot, tényt, meg fognak változtatni más hatáskörben lévő „társaik”.Micsoda dolog ez Jegyzőasszony. Így kiebrudalni az állampolgárokat.A 131-12283-3/2013. kelt Hódmezővásárhely 2013.09.25-i intézkedést megkerülő levelének 1.oldal 2.bekezdében említett 2010.03.26-án kelt A-28-3762-37/2010. számú határozatára kifejtettek azt mutatják, hogy még egy bírósági ítélet is, ha Önöknek úgy tetszik felülbírálható? Ilyyenkor nem számítanak a bírósági ítéletben megállapított jogok és tények?Hol élnek Önök?Azaz kiknek élnek?Nyilván tudatában vannak, hogy átléptek egy bizonyos kritikus határt, így tetteik már emberiesség elleni bűncselekménynek minősülnek 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 143. §.Ha úgy érezte, hogy alaptalanok az Ön által is elkövetett cselekmények, miért nem Ön fordult megfelelő igazságügyi fórumhoz annak érdekében, hogy a hatóságok kiderítsék a valóságot. Nos igen. A valóságot. Hát ezért nem. Azt javasoljuk, ahelyett hogy bennünket küldözgetnének más „fórumokra”, tegye meg Ön a kötelezettségét és mutasson példát.Ön által a 2013.09.25-én kelt és hozzánk érkezett 2013.10.05-én 131-12283-3/2013. számú intézkedés iránti kérelmünkre tett hivatalos közlésében megállapított tény – miszerint „a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozata 5 évig végrehajtható, utána elévül” - megalapozza kérelmünk jogosságát, mert ezen időn belül Ön hivatalból saját hatáskörben hatályon kívül helyezheti a bűncselekmény útján meghozott határozatát és helyette új eljárása keretében a valós tényeket figyelembe véve folytathat le vizsgálatot és hozhat a tények és a valós törvényes helyzetnek megfelelő határozatot amire kérjük is, hogy tegye meg végre.A jogellenes állapotot Önök idézték elő és ez sem fog elévülni mindaddig amíg ezt a támadott helyzetet végre meg nem szüntetik. A helyzet az, hogy az Ön és Önök cselekedete (vagy nem tevése) az ami bizonyítja az igazunkat és azt, hogy Ön és Önök mit tettek és még írásba is adták. Köszönet érte.Az Önök cselekménye a politikai befolyástól sem mentes, ezt bizonyítja, amit Lázár János a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség képviselőcsoportja nevében írt.

Braczkó Ibolya és Papp Kristóf2013. december 29.A száműzetés 847. napján (11 fénykép)

Braczkó Ibolya 2013.12.15 13:43:29

https://www.facebook.com/RoganAntal/posts/423427544453490

mililiana 2013.12.05 19:39:47

Gratulálok!

Ennyi szöveg, anélkül, hogy egy értelmezhető mondat legyen benne, ez már "művészet".

Lehet, hogy ez a fórum ezért van? Azért a L.art pour L.art nem egészen erről szól.

boonboon 2013.12.03 04:22:39

Vesszek meg, ha ezt Áder elolvassa! Én se teszem, pedig nekem több időm lehet, mint neki.

szálkaaszemben 2013.12.02 10:24:11

Ebben az esetben is érvényes: a kevesebb több lett volna,,,:-(

újmóni 2013.12.02 08:54:18

A gugli az utca közepére mutat.

Igen, pontosan ezt tapasztaltam én is.

Gipsz Jakab 2013.12.02 08:20:12

Passz. Gondolom, a túloldalon üres telek van. A gugli az utca közepére mutat.

újmóni 2013.12.02 08:07:41

Az omladozó téglakerítés mögötti?

újmóni 2013.12.02 08:05:38

Még odáig nem jutottam el, hogy miről is van szó....

Ha valaki egy fórumon nem képes összefoglalni a hasfájását pár mondatban, ne nagyon remélje, hogy érdemi válaszokat kap.

kulindamani 2013.12.02 08:00:52

Az SOS ben gyorsan kérünk rootot a politizálósoknak.

Gipsz Jakab 2013.12.02 07:57:07

Szerintem üldözési mániás és szeret pereskedni. A google megnéztem, a kérdéses ingatlan gyakorlatilag egy városszéli romház. Kétlem, ha a maffia pont erre vetett volna szemet...

újmóni 2013.12.02 07:53:21

Senki nem fogja elolvasni ezt a ponyvaregényt.

Foglald össze kb. 6-8 mondatban a lényeget.

varsányii 2013.12.02 07:42:49

És melyik politikai elit volt másmilyen? És melyik országban?

Csak nem az, amelyiknek az uralkodása alatt a magyar proli, a háború előtti keresetei előnyét háromszoros hátránnyá változtatták, az olaszokkal, spanyolokkal és még sorolhatnám hosszasan kikkel szemben. Ők meg uraskodtak a másoktól elzabált budai villákban, ami ma már az ő és családjuk tulajdona. Olyan villák, amik másé voltak és az értékük nagyobb mint amit egy proli valaha is megkereshet.

Na, azok különbek voltak biztos.

Törölt nick 2013.12.02 07:21:17

Ez a mai politikai elit gonosz , kapzsi, és folyamat hazudik. Mindegy milyen párt színeiben teszik.

Ők szórják magukra a százmilliókat, a kisember meg örüljön hogy van munkahelye, és nem csökkent az éhbér fizetése.

varsányii 2013.12.02 06:18:24

Mennyivel jobb volt a tegnapi ugye?

Törölt nick 2013.12.01 21:45:48

Sajnos ez Magyarorszag ma:-((((

Braczkó Ibolya 2013.12.01 21:41:13

Facebook: Nyílt Levél Áder Jánosnak                       október 31.

Dr. Áder János Köztársasági Elnök Úr részére Tisztelt Elnök Úr! A következőkben mellékelt a Köztársasági Elnöki Hivataltól kapott ... válaszlevél miatt nyílt levélben fordulunk Önhöz. A hivatal válaszlevelét nem fogadjuk el. Úgy gondoljuk, hogy Önhöz a mi kérelmünk nem jutott el. A válaszlevél megjelenítése után Ön elé terjesztjük az eredeti, Ön személyéhez írt kérelmünket. Tisztelettel: Braczkó Ibolya és Papp Kristóf Hódmezővásárhely,2013.október 31.Továbbiak (12 fénykép)

Dr. Áder János

Köztársasági Elnök Úr

részére                                                                                                    Saját kezéhez

Sándor-palota, 1014Budapest, SzentGyörgy tér 1–2.                     Kizárólagos hatáskörébe Levélcím: 1536 Budapest, Pf. 227.

Tárgy: Kérelem teljes körű jogi rehabilitáció iránt

Tisztelt Elnök Úr!

Kérelemmel fordulunk Önhöz teljes körű jogi rehabilitációnkat kérve. Azt kérjük Öntől, hogy hatalmi jogkörénél fogva lépjen fel védelmünkben és rendeljen el teljes körű vizsgálatot ügyünkben. Kérjük ezt Magyarország Elnökétől, mert a mi ügyünkben már nem létezik törvényes bíróság, sem törvényesen működő ügyészség és persze rendőrség sem.

A mi ügyünkben 1992. óta egy csalásra specializálódott hivatali maffiaszervezet - most nem túloztam – azon munkálkodik, hogy mindegy milyen áron megszerezze Édesanyám Braczkó Ibolya csöppnyi vagyonát, ingatlanát, jogosultságait, Braczkó Ibolya és családja csöppnyi otthonát, kis Magyarországát. Mert ez a bűnszövetség és pártolói, ha úgy tetszik tagjai, azért hogy leplezzék tevékenységeiket, meghurcolják a megtámadottat meghamisított közokirataikkal, valótlan tényálladékok tömkelegével elárasztva próbálják elnyomni életünket és mindennapi életminőségünk védelmére tett erőfeszítéseinket.

Ezt a bevezetőt azért tartottam szükségesnek, hogy rávilágítsunk miért fordultunk végső megoldásként Önhöz. Mi meg tudjuk védeni magunkat, amennyiben a védelmet garantáló hivatalos személyek ezt biztosítják a számunkra. Azaz kötelességüknek megfelelően Magyarország törvényes keretei között biztosítják az általunk kért jogok és személyes érdekek védelmét, azaz életünk teljes körű védelmének biztosítását. De ez, mint az az általunk Önnel közölt, a maffia által sem vitatott tényekből kiderül korántsem így van. Az Ön jogköre a kinevezéstől Elnök Úr a kezdet. A bírákat Ön nevezi ki, jogkörénél fogva Ön helyezi őket abba a pozícióba, ahonnan a törvénynek – törvényeknek - alárendelten kellene hogy gyakorolják hatalmi jogosítványaikat. Akikről ebben a kérelemben szó lesz, azokat természetesen - úgylátszik csak futószalagszerűen – azokat a hivatali ítészeket elődjei alatt helyezték azokba a pozíciókba, ahonnan tevésükkel és nem tevésükkel rányomták bélyegüket két ember és családja életére. Persze mögöttük mindvégig ott volt az a bizonyos pénzügyi érdek, ami kezdetben „kevéske” is, de annak, akinek jutott belőle jól jövedelmezett.

A „két ember” fogalma nemsokára visszacseng, mert a közelmúltban történtek szálai egy olyan személyhez vezettek, aki szintén úgy gondolta, hogy hivatali vagányokból álló bűnelkövetői csoport által teljes vagyonából kisemmizett, kiforgatott, emberi jogaitól megfosztott két ember nem fogja tetteiben, ambícióiban,törekvéseiben megakadályozni.

Nem is volt szándékunkban. Mi segítségért fordultunk hozzá, mint általunk megválasztott országgyűlési képviselőhöz, hivatalos személyhez.

Itt ezen a ponton Elnök Úr bele is kezdenénk a „száraz” tények leírásába. Megpróbálunk minél lényegretörőbben fogalmazni és pontos körülhatárolt bizonyítékokat szolgáltatni, hogy az egyes ma is aktívan működő bűnszövetség tagjai és tevékenységeik beazonosíthatóak legyenek.

Egyedül nem megy!

2009.március 3-án és 4-én kitelepítettek bennünket a 6800 Hódmezővásárhely Tuhutum u. 38.szám alatti ingatlanunkból. Kitelepítettek, mert „két ember” kitelepítéséhez egy egész osztag gumibotokkal és szolgálati fegyverrel felszerelt járőr szükségeltetett, kivezényeltetni úgymond rendőri biztosításképpen. Nemhivatalosan a zsarolás és megfélemlítés alapvető eszköze. Afféle minimum kellék. Az a bírósági végzés, amely a Détári és Társa végrehajtó irodát látszólag engedni rendelte hivatalos jogkör gyakorlására, az a végzés egy valótlan tartalommal elkészített, kibocsátott közokirat – melyről minden hivatalos résztvevő tudott. Ugyanis a „kilakoltatásunkat” elrendelő végzés „végrehajtásakor” folyamatban volt a Bács-Kiskun Megyei Bíróság előtt a tulajdonjog megállapítása iránt indított perünk.

A két bíróság – azt a látszatot keltve mintha még sosem lenne helyes kialakult gyakorlata – egymásra próbálta hárítani a végzés hatályon kívül helyezésének és a kilakoltatás felfüggesztésének jogosítványát. Amíg ezt a játékot űzték, lefolytatták a „kilakoltatásunkat”, majd, persze már előre eldöntötték, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság előtt szintén tartalmi hamisítással elutasítanak és mondvacsinált ürüggyel valójában úgy utasítottak el bennünket, keresetünket, hogy abban érdemi vizsgálatot nem is folytattak le a valóságban.

„Jól bevált” stratégia, hogy nem indokolnak és az indoklásnak nevezett maszlag is csak állítás. A kitelepítés a maffia bosszújának kezdete, mert lelepleződtek. Tarthatatlanná vált számukra , hogy bűncselekményük tárgya ez a „két ember” és a csaláshoz felhasznált vagyon még mindig ott van a szemük előtt. El kell hát tüntetni végérvényesen.

Lelepleződtek: 2009.február 16-án országos feljelentést juttatunk el 16 oldalon az ország összes megyei email címmel rendelkező ügyészi és bírói szervnek, beleértve a legfelsőbb szerveket.

A reakció, kivétel nélkül minden szerv feljelentésként értékelve az abban foglaltakat büntetőeljárás megindítására alkalmasnak találva az ügyet áttették a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatósághoz – a Központi Nyomozó Főügyészséghez. Érdekességnek mutatkozik a Központi Nyomozó Főügyészség vezetőjének 2009 előtti magatartása. Korábban dr.Keresztes Imre a Fővárosi Főügyészség ügyészeként járt el a 2004-ben Bíróné dr. Farkas Enikő a Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság bírája (korábban bírósági titkár) ellen tett feljelentésünk elbírálásának kapcsán. 2004. október 18-án jeleztük ugyanis először a Hódmezővásárhelyi Városi Ügyészségen, hogy korábban a bírósági titkár az ingatlannal kapcsolatos végrehajtási eljárás során iratokat, - rendelkező iratot – tagadott el, amivel így a hivatalos eljárással színlelt csalást egy további pontra léptette az ingatlanunk megszerzése érdekében. A 16 oldalas feljelentés

ezt is tartalmazza.

Nos a Központi Nyomozó Ügyészség ügyészei és vezetői gyakorlatilag a Csongrád Megyei ügyészséget igénybe véve körbeutaztatták az ügyünket az országon. Ki szerettek volna fárasztani minket és végig adminisztratíve azt állították, hogy a feljelentés nem feljelentés. Nos, 2009.február 16-án eldőlt, hogy a feljelentés mégis csak feljelentés. Ekkor még azonban nem sok minden történt. Eldöntötték ugyanis, hogy az ügyet átteszik ahhoz a nyomozó ügyészséghez (Szegedi Nyomozó Ügyészség), amely felettes szerve érintett az ellenünk folyó csalássorozat és folytatólagosan elkövetett hivatali visszaélések tömkelegének támogatásában. Ekkor már régen érintett az ügyben dr. Lőrinczy György a Csongrád Megyei Ügyészség vezetője és dr. Czene Klára a Csongrád Megyei Bíróság volt (akkori) elnöke. Nem mellesleg elnöki pozíciója mellett aktív ingatlanközvetítői tevékenységet végez. Sajnos eközben a Szegedi Tudományegyetem hallgatójaként szembesülnöm kellett azzal a ténnyel, hogy ezek a személyek hitelesnek mutatva gyakorlati érzékeiket, tapasztalataikat oktatnak diákokat az egyetemen. Lehetséges, hogy előttük érhetett volna a megtiszteltetés vizsgáim letételekor ? A Szeged Város Önkormányzatának hivatalos honlapján hivatalosan közzétett ingatlanközvetítői névjegyzékben szerepel avval a dr. Durajda Pállal együtt, aki 2003.június 5-én stróman sógora nevére vette meg az ingatlant. (ezt rendőri jelentés és a későbbiekben részletezett a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság előtt folyó koholt vád alapján utólag lepapírozott rendőrségi 06030-533/2009.bű. számú aktában elfekvő és az akta 1 példányának a Hódmezővásárhelyi Városi Ügyészség irattárában is fellelhető iratai között - B.560/2009/11. számra iktatva - található közokiratok is bizonyítanak, a 06030-533/2009.bű. eredetileg egy a rendőrség által teljesen megszüntetett eljárás mégis 2009.09.24-én érkeztetik az ügyészségre. Bizonyítandó, hogy később a tulajdonos személyét is (dr.Durajda Pál) feltüntető határozattal próbáltak volna hosszabbításnak álcázva segíteni a bebukott problémájukon, mert hogy létezik egy korábbi megszüntető határozat is. Minderről természetesen korábban és jelenleg is tudnak a felügyelő szervek is. Az iratok száma amiket csatolunk, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányságon 2009.július 22-én 533/28-2009. számra lett érkeztetve, valamint a 2009.július 21.napon kelt B.560/2009/8-I. számú határozat, amely bizonyítja, hogy az ügyben korábban nem is létezett sértett, azaz nem is volt ügy. Létezik továbbá egy 2009.július 16-ra dátumozott 06030/909-2/2009/bü. számon iktatott határozat bűnügyek egyesítéséről, amely a hatóság meggyőződése alapján dr. Durajda Pál ügyvédet jelöli meg sértettként. És így persze tulajdonosként. Az összes többi az ügyben keletkezett irat valójában rájuk nézve terhelő bizonyítékként vehető figyelembe. Minderről a rendőri vezetők közül a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányságon Szitás Zoltán vizsgálati alosztályvezető, Tölgyes Tamás bűnügyi megbízott osztályvezető, Papp Kálmán r.őrnagy tudtak. Ők mindvégig segítették Durajda Pál és sógora Fancsik Gyula Debrecen Lehel u.24.sz alatti lakos valamint Vékony Tamás a városi vezető ügyész tevékenységét. Természetesen továbbra is fenntartva a jogellenes állapotot, amit a megelőző eljárásokban az ügyeinkben eljáró hivatalos személyek (végrehajtó,bírók, ügyészek) idéztek elő, fedezve a bűnszövetség, a hivatali maffia tagjait a felelősségre vonás lehetőségétől. Ezt a fontos kitérőt azért volt szükséges rögzíteni, mert eközben jutottunk el dr. Lázár János személyéhez.

A fentebb ügyszámon ellenünk indított „hadjárat” előzménye volt, hogy 2009.április 18-án visszafoglaltuk az ingatlanunkat, melyről aznap hivatalos úton, postán értesítettük a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányságot és a Hódmezővásárhelyi Városi Bíróságot. Eközben még mindig folyamatban volt a Bács-Kiskun Megyei Bíróság előtt egy tulajdonjog megállapítása iránt indított perünk és kártérítési perújítás, valamint a Szegedi Nyomozó Ügyészség előtt folyó Nyom30/2009.számú ügy. A Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság 2009.03.03-án mindezek mellett végrehajtandó kilakoltatásról határoz, melynek a felfüggesztését kértük a fentebb említett okok miatt is. Kérelmünket az eljáró bírósági titkár megtagadta – mind amellett járt el kérelmeink elbírálásában, hogy a Nyom30/2009. számú ügyben vele szemben is, mint dr. Galambos Ilona folyt eljárás – annak ellenére, hogy a 0603-2.Vh.612/1995/59-I. számú végzésére az OTP. Nyrt. 2008.augusztus 14-én kelt 57710-2008-0476363-F iktatószámon tájékoztatja a Hódmezővásárhelyi Városi Bíróságot, hogy „Braczkó Ibolya vagy Papp Kristóf nevén hitelügyletet nem azonosítottunk.” Ezekből a határozatokból mi nem kaptunk másolatot. Azonnal le kellett volna állítania a kilakoltatást! Meg kell itt jegyeznünk, hogy amennyiben egy ponton „megtorpannak”, megállapítják a valóságot, az egész „apparátus” elbukik, sebezhetővé válik. Így is önmaguk előtt bizonyították be közokiratok tartalmába rögzítve, pitiáner de annál alantasabb Magyarország állampolgáraira nézve azonban veszedelmes cselekményeik hová vezetnek.

De térjünk hát vissza dr. Lázár János személyére, hiszen a már fentebb részletezett események kapcsán segítségért fordultunk dr. Lázár János először, rmint a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság Elnökéhez, később pedig mint országgyűlési képviselőnkhöz, hivatalos levélváltás folyt a 30-8686-3/09.,30-8686-7/09.,30-6355-2/2010., 30-6355-7/2010., 30-6355-12/2010., 30-6355-15/2010., 30-6355-21/2010. számokon(Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Központi Iktató). Feljelentést is tettünk azért, mert már igazságügyi szervek felé nem fordulhattunk. Felhívtuk a figyelmét a helyben működő bűnszövetség tagjaira. Tájékoztattuk és vizsgálatra kértük fel a vonatkozásban, hogy a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság hamis vád alapján korrupt eljárást folytat ellenünk „magánlaksértés” vétsége okán. Felkértük, hogy lépjen fel azon ügyben is, hogy a városi vezető ügyész dr. Vékony Tamás hamis vádat emelt ellenünk – nem is akármilyet, mert a vádiratban az ingatlan kulcsit Braczkó Ibolya részére rendeli kiadni és minden hivatkozott bizonyítéka pontosan Drajda és társaira terhelő – amit beterjesztett a Városi Bíróságra is. A Városi Bíróság minden kontroll nélkül befogadta, hiszen hogyne fogadta volna be, Magyarné Fodor Márta Magyar József a Hódmezővásárhelyi Városellátó Nonprofit Kht. ügyvezető igazgató felesége, dr. Lázár János kebelbarátja és közvetlen munkatársa. Ez a „befogadott” koholt ügy megjárva a megye összes bíróságát visszaküldésre került a kijelölőhöz, így nem maradt más választásuk, mint a Szegedi Városi Bíróságot megbízni a koncepció kivitelezésében. Dr. Kónya Tamás hadbírót személyesen dr.Czene Klára bízta meg az ügy lefolytatásával. Persze semmiféle elfogultságot nem éreztek az ügyben. Mind eközben védekeznünk kellett birtokvédelmi vonalon is a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzője előtti eljárásban. Sajnos rá kellett döbbenünk, hogy dr. Makó András a lakosságszolgálati iroda vezetőjének „védőszárnyai” alatt – aki később aljegyzővé kerül kinevezésre – minden bizonyítékot hamis színben feltüntetve, időt húzva hoznak meg egy korrupt eljárás keretében olyan határozatot,

amiben a tényállás teljes körű tartalmi hamisításával, tele nyilvánvaló ellentmondásokkal Durajda Pálnak és sógorának kedveznek. Az eljárásban még részt vettek Durajda Pál fia Durajda Ervin és a Détáriné Papp Éva, mint birtokháborítók.

Amíg dr.Durajdának a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányságon dr. Vékony Tamás „ügyészi felügyelete” mellett Papp Kálmán r.őrnagy bűnügyi alosztályvezető,dr. Tölgyes Tamás bűnügyi osztályvezető, valamint Szitás Zoltán vizsgálati alosztályvezető segítségével fedezetet nyújtottak a koholt magánlaksértéses üggyel, addig dr.Durajda az ügy nyilvánvaló kamu volta és a bebukásától való félelem miatt, Hódmezővásárhely Jegyzőjéhez fordult először és önkényes lakásfoglalás lett a koncepció, azonban ott állítólag azért, mert Papp Kristóf 2003-ban ott dolgozott, elfogultságot jelentettek be, így elérték, hogy a Szegedi Jegyzőhöz kerüljön az ügy. Ezt is elég visszaélésszerűnek tartjuk, hiszen egy ilyen idióta hivatkozás nem lehetne alap arra, hogy egy város birtokvédelmi eljárás lefolytatására hatalommal rendelkező hivatalos hatósági személye, szerve, polgárait, azoknak és családjuk sorsát egy idegen város, egyébként szintén bűnpártoló jegyzőjének kezére adja át, mivel hogy hozzá is fordultunk kivizsgálásért, mert az előtte folyó ügyben többek között hamis tanúzás is történt, valamint folyt egy „hatóságilag magasabb szintű”- még ha nem is törvényes – büntetőeljárás, ami a mai napig nem tudta elérni a célját és a maffiatagok akaratának megfelelő rendeltetését. Ez az ügy van folyamatban még mindig dr.Kónya hadbíró Úr előtt a Szegedi Városi Bíróságon. Aki egyébként a Csongrád Megyei Bíróság beosztott katonai bírája, aki nem tudjuk hogyan de a városi bíróságon jár el az ügyünkben és a Szegedi Ítélőtábla tárgyalótermeiben tartja ügyünkben a tárgyalásokat. Nem tartjuk elhanyagolható motívumnak, hogy - csak megjegyzésként - arról a Durajda Pálról van szó, akinek az ügyvédi irodájának székhelyén a Hódmezővásárhely Andrássy u. 52. szám alatt Széchenyi Terv keretében elnyert pályázaton létesítenének Dél-Alföldi Jogpontot a kedvezményezett Áfeosz Coop Szövetség 1097.Bp.Könyves Kálmán Krt.11/C. égisze alatt. Ugyanazon székhellyel működik a Paletta ingatlanközvetítő irodájuk is, valamint az általuk működtetett Jó Szomszéd könyvelő irodájuk is.

Úgy látszik jó dolog ingatlanközvetítőnek lenni egy olyan országban hol mellékállásban még megyei bíróság elnöke is lehet az ember és többszázmilliós pályázatokat lehet elnyerni jogpontfejlesztésekre, úgy hogy a törvényességet biztosítandó hivatalos szervek minden védelmet biztosítanak.

Lázár Jánossal folyamatos hivatalos levélváltásban voltunk. A válaszai tanúsága szerint mindenről tudott, ami a választókörzetében történik. Ezt tapasztaltuk is. Tehát Lázár János úgy gondolta, hogy ahelyett, hogy az ügyet kivizsgáltatná független szervek elé terjesztése útján, inkább azoknak a kezére bízta a „sorsunkat” akik miatt törvényes védelmet kértünk a személyünk és vagyonunk ellen indított támadások miatt. Vékony Tamás a Csongrádi Rendőrkapitányság előtt szintén korrupt eljárás alapján folyt ügyben (rágalmazás lett a koncepció) azt a tanúvallomást tette a 0620/276/2010/bü. számú jegyzőkönyvben – amit csatolunk - , hogy az email eredetéről konkrét tudomása nincs, de azt a Hódmezővásárhelyi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalától kapta „hivatalos” úton dr. Lázár János országgyűlési képviselő aláírásával, azzal a konkrét utasítással, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Ez mindenképpen elgondolkodtató. A többi állítása pedig, hogy többször szerepeltünk volna büntetőügyekben, mint valami visszaesők egyenesen pofátlan hazugság, ugyanakkor egyértelmű résztvállalása a koncepció kivitelezésében. Eléggé veszélyes „eljárásmód” amikor a sértett feljelentését a feljelentett személy részére bocsátják, úgy, hogy az ügyet ki sem vizsgálják, majd felkérik, hogy tegyen magánindítványt. A tanúvallomás megtétele előtt 2010.03.24-én feljelentést is tett Vékony Úr Ig.48/2010/1-I. számon a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályára. 10 hónapig „nyomoztak a Vékony ügyben, amit arra használtak, hogy az állítólagos segítőinket felkutassák, a magánéletünkben vájkáljanak, házkutatásokkal zaklassanak, laptopunkat elkobozzák, annak ellenére, hogy mi elismertük, hogy az elektronikus levelet feljelentésként mi küldtük. Feleslegesen folytattak kamunyomozást, a Nemzetgazdaság kárára, amit most velünk akarnak bűnügyi költségként megfizettetni. Melléklejük az I. és II. fokú eljárás dr. Kónya Tamás ítéletét. Ez a feljelentés a Csongrád Megyei Renőrfőkapitányság előzetes vizsgálata alapján a Csongrádi Rendőrkapitánysághoz lett áttéve a vásárhelyi rendőrség elfogultság-bejelentése alapján. Ekkor még a birtokunkban tartottuk az ingatlant. Időközben vezetőváltások is történtek a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányságon. A volt Csongrádi Rendőrkapitányság vezetője és bűnügyi osztályvezetője dr. Rádi Norbert és dr. Harkai István vették át a stafétát változatlan pozíciókban. Dr. Rádi Norbertnek teljes körű tudomása van mindenről.

Tehát mindeközben, míg a tulajdonunk megszerzése és a személyünk ellen irányuló támadások céljára megindíttatott koholt eljárásokkal zaklattak, tulajdonjogi védelmet kértünk, mert büntetőjogi védelem hiányában csak a polgári peres út biztosíthatta volna a védelmet és az eredeti állapot – törvényes állapot – helyreállítását. Mivel 1995.december 15. óta azon fáradoztak, hogy kilakoltassanak az amúgy lakottan árverezettnek feltüntetett ingatlanból, ezért azóta egyfolytában védekezni voltunk kénytelenek. A strómanok nem bírtak velünk, ezért 2003. június 5-én „eladták” az ingatlant 450.000 Ft-os vételár-feltüntetéssel Fancsik Gyula Debrecen Lehel u. 24. szám alatti lakos nevére. Azt meg kell jegyeznünk, hogy 1995.december 15-én nem volt a valóságban árverés megtartva, ilyen esemény a tulajdoni lapra sincs bejegyezve, csupán az akkor még önállóbírósági végrehajtóként működő Banga Péter hamisított egy árverési jegyzőkönyvet. Azt bíróság soha nem mondta ki, hogy volt árverés és törvényes. Korábban a csalásfolyamat részcselekményeként Banga Péter 1992-ben foglalási jegyzőkönyvet hamisított, oly módon, hogy Braczkó Ibolya nevét aláhamisítva kétszer írta le hogy „Braczkó Braczkó” semmitől nem tartva. Emiatt 15.P.21.442/2010.számon per folyt Banga Páter alperes ellen (akkoriban sikkasztás miatt más ügyek kapcsán büntetőeljárást is folytatott vele szemben a Szegedi Nyomozó Ügyészség) megállapítási keresetünk folytán, ahol minden bizonyítási eszköz és okirat, ami a tulajdonunkkal és az ellenünk elkövetett csalássorozat eredményeként született, becsatolásra került. Az ügyet 4 tárgyalás és részletes bizonyítás lefolytatásával dr. Négyessy András bíró gyakorlatilag lesöpörte, aképpen, hogy ítéletében teljesen figyelmen kívül hagyja indoklásából a bizonyítóerejű közokiratokat. Ez a per akkor folyt már, miután az első „kilakoltatásunkat” követően visszabirtokoltuk az ingatlanunkat. A 2009.április 18-án visszabirtokoltuk az ingatlanunkat. Még aznap értesítettük az érintett hatóságokat, hogy a visszaélésszerű intézkedéseik miatt élve a tulajdonjogi védelmi eszközökkel polgári jogi védelemhez (birtokvédelem) folyamodva az ingatlant újra birtokba vettük. Ketten

Édesanyámmal, a „két ember”, Braczkó Ibolya és Papp Kristóf. A bűnszövetség tagjait lecövekelte a nem várt fordulat. Az előre bejelentett visszabirtoklás hírére a hatóságok semmilyen hivatalos lépést nem kezdeményeztek irányunkba. Tudomásul vették a tényt. Dr. Zsurzsa Józsefet a Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság elnökét és dr. Dezső Józsefet a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság akkori vezetőjét értesítettük. Megjegyezzük dr. Zsurzsa József mindenről, az előzményekről is teljes körű tudomással bírt, hisz korábban egy értékbecslés eltagadása kapcsán kértünk tőle vizsgálatot, amiatt, mert a korábbi 1992-től elhúzott és lepapírozott végrehajtási eljárásban az akkor még bírósági titkárként működő dr. Farkas Enikő jelenleg hozzá beosztott bírája eltagadta Braczkó Ibolya védekezés alapjául szolgáló kifogásait, beadványait, ezzel meghiúsítva, hogy törvényesen megvédhesse jogos tulajdonát – és előidézte a csalási folyamat újabb szakaszba léptetését. Tehát Banga Péter a végrehajtó és Bíróné dr. Farkas Enikő mindvégig összejátszottak. Hozzátesszük, hogy a bíróság ellenőrzi a végrehajtó ”munkáját”. Mellékelek egy írásos tanúvallomást, amit Banga Péter tett 2010.szeptember 28-án, érkezett a Kecskeméti Városi Bíróságra a 15.P.21.442/2010. számú ügyhöz 9. számon. Ebből egyértelműen kiderül, hogy csalás történt és a bíróság is falazott neki. 10.000 ügy közül tisztán és pontosan emlékszik. Micsoda „véletlen”. Annyira érzi amit tett, hogy úgy gondolja az általa okozott 15 év fájdalmát csak úgy jobb lenne a maffia banda érdekeire és az övére tekintettel elfelejteni. Amihez egyébként az ügyben eljáró bíró még segítséget is nyújtott a részére. Az a csoda, hogy ez a vallomás egyáltalán megszületett. Nyilván a bíró úr háta bizsergett volna, ha ezt nem csikarja ki.

Tehát a most említett tulajdonjog megállapítási pert megelőzően 2009-ben a 16 oldalas országos feljelentésünkre tömeges áttétel keletkezett és központi irányítással úgy döntöttek a Szegedi Nyomozó ügyészség „kénytelen” vizsgálódni. Hiszen eddig 2004. óta a feljelentésünket és az általunk bizonyítékokkal alátámasztott vizsgálati kérelmeinket – ugyan a bizonyítékok és a tények valóságát nem vitatva – lesöpörték, olyan oktalan, gyermekded kifogással, hogy az „általunk előadott tények” - ez már igen – nem illeszthetők be – mármint ők nem akarják beilleszteni – a Btk. Különös részének törvényi tényállásai közé. Avagy nem adtunk elő olyan tényt – de tényt igen, csak nem olyat – amely a büntetőeljárás megindítására alkalmas lenne. Nem igazságügyi impotenciában szenvednek, csupán jól el vannak telve a hatalommal, emellett olyan folytatólagosan elkövetett bűncselekmény-sorozatok elkövetését próbálják felderítetlenül hagyni, amelynek felgöngyölítésével példaszerűen csapást lehetne mérni a hivatali maffiára.

Tehát ötévnyi (2004-2009.) „levélváltás” után a feljelentés mégis csak feljelentés lett, mert 19 megye ügyészsége és a Legfőbb Ügyészség szinte összes ügyosztálya úgy találta helyesnek, hogy a büntetőtörvénykönyv különös részébe illeszkedő feljelentésbeli tényállás teljes körű vizsgálatát a törvény szerinti kötelezettséggel és „persze” hatáskörrel is rendelkező Központi Nyomozó Főügyészséghez rendeli áttenni. Azon két hivatalos vezető hatáskörébe utalják, akik 2004.óta szép karriert befutva válnak az országos hatáskörű szerv vezetőjévé és akik 2004. óta levelezgetnek és hazudoznak, majd kivédésükre a Legfőbb Ügyészség Kiemelt Ügyek Főosztályán dolgozó legkülönfélébb gondolkodású osztályvezetőkhöz folyamodnak az ügy „teljes körű” eltusolása érdekében. Dr.. Keresztes Imre és dr. Vajda Jenő. Azt hiszem Elnök Úr Keresztes Imrének és Vajda Jenőnek a nevünket elegendő megemlítenie. Meggyőzően fognak reagálni.

A Szegedi Nyomozó Ügyészség „túlbuzgó” ügyésze dr. Heffner Gábor Nyom.30/2009. számon hoz egy szánalmasnak mondható, ám annál ellentmondásosabb határozatot. Minden esetre egyre közelebb kerültünk olyan események és indokok feltárásához, amihez éppen a bűnszövetség tagjai által felkért személy vezetett el. A határozat kimondja, hogy Banga Péter és Bíróné Farkas Enikő cselekménye 1-1 rendbeli közokirat-hamisításnak felel meg, azonban a gyanú függőben hagyásával megtagadja a teljes feltárást egy hamis indokra hivatkozva, miszerint a büntetési tétel 3 év, így elévült. A folytatólagosságot és azt hogy cselekményük a mai napig jogellenes állapotot és szünet nélküli stresszes, zaklatott, támadott élethelyzetet okoz, ezt kihagyja. Dr. Galambos Zsuzsanna bírósági titkár tettét, mert cselekményét nem vitatja, afféle blőd, kimustrált feledékeny, túlhajtott, szegény irodai alkalmazott figyelmetlenségének tudja be a szándékosság – bár bizonyítékok tömkelege hever előtte – teljes háttérbe irányítása mellett. Ebben a határozatban és a hozzá tartozó okiratok tartalmából teljes mértékben kiviláglik, hogy Édesanyám Braczkó Ibolya és családja nem is akármilyen csalás áldozata lett. Nem hogy kifosztották mindenéből jogi védelemre képtelen állapotban, hanem teljes életére kihatóan megfosztották becsületétől, emberi méltóságában porig alázták,egy szép és teljes élet megvalósításától elzárták, családi életébe belegázoltak, s mindezen maffiacselekmények fedezésére papírokat – közokiratokat állítgattak ki gátlástalanul,miközben „adósként” tüntették fel a Magyar Köztársaság – akkoriban még, mert most már ezt a jogcímet sem tüntetik fel iratküldeményeikben – nevében. Amit itt most megfogalmaztunk azt egy pár lényegre törő bizonyítékkal – amelyeket szintén mellékelünk – alá is támasztjuk rögtön a manőverüket bemutatandó.

Azaz hogyan is kell az 1990-es évek elején banki tranzakciókat hamisítani, saját lakásvásárlási hitelüket mással kifizettetni és még a lepapírozott hivatalos eljárással lefölözni egy kis plusz hasznot is, hogy mindenkinek jusson belőle. Azaz legalább háromszorosan kiforgatni valakit vagyonából és a nevét, életviszonyát felhasználni hozzá.

A lényeges tényállást a 16 oldalas dokumentum (feljelentés) tartalmazza, amely a már említett hatóságoknál fellelhető. Azonban néhány momentum részletesebb bemutatást igényel, ami vajon „kikerült volna az ügyészség látóköréből”? Az évtizedekig fedezni kívánt hivatali csalássorozat rövidített tényálladéka tehát a következőkben mutatkozik meg.

1.      Nem létezett kibocsátott fizetési meghagyás 1992-ben. Erre ma már több bizonyíték áll rendelkezésre, melyet zömmel pont az elkövetők szolgáltattak, a birtokukból és kinyilatkoztatásaikból kerültek elő. A Csongrád Megyei Bíróság volt elnöke dr. Czene Klára a Békés Megyei Bíróság előtt folyt megállapítási eljárásban alperesként elismerte, hogy nincs és nem is volt záradékolás az iraton, mellyel a hivatali visszaélés-sorozatot megkezdték. Ennek alátámasztására hangfelvételeket is tudunk csatolni Önnek, amely 2008-ban készült a Hódmezővásárhelyi Városi

Bíróság ügyintézőjével folytatott telefonbeszélgetés során, miszerint a fizetési meghagyás mindegyik példánya 1992. óta az aktában feküdt. Csatolok egy 2008-ban részemre kiadott „hiteles” kiadmányt, amit Édesanyámnak, ha az eljárás valós lett volna 1992.-ben kellett volna megkapnia, átvennie. Erről szóló hiteles dokumentummal sem tudtak szolgálni egyszer sem. Az átvétel napja 2008.december 3-4.

2.      A Kecskeméti Városi Bíróság előtt 15.P.21.442/2010/9. Számon iktatott Banga Péter tanúvallomása – érkezett a bíróságra 2010.09.28-án – bizonyítja, hogy 1992-ben Banga Péter foglalási jegyzőkönyvet hamisított és azt a későbbiekben eljárás ürügyéül fel is használta. Mindezt a bíróság tudtával és mint mondja a több mint 10.000 ügye közül erre nagyon jól emlékszik.

Nyilván az iratok alapján ezt az ügyészség 2004-óta szintén tudta, persze egyetemben azokkal a bírói szervekkel, akik korábban és azt követően ebben az ügyben ténykedtek.

3.      Az 1990-es évek előkészítő események kapcsán a következő tények figyelembe vétele fontos momentum, melyek a mai napig közokiratokkal bizonyíthatók.

A Hódmezővásárhelyi OTP fiók felhívást küld Braczkó Ibolya részére 1991.november 7-i keltezéssel hogy 186.640 Ft feltüntetett értéken tartozását 30 napon belül egyenlítse ki. A feltüntetett ügyfélszámla számok a következők: 135876824 alatta 03342111/170665. Majd a kezesének 1992.01.29-én kelt felhívásában már 215.994Ft-ot „követelnek”. Hogyan is van ez? Ezt követően 1992.augusztus 6-án újabb felhívás érkezik felmondólevélként. Itt sántít a dolog, mert ezt megelőzően az állítólagos fizetési meghagyást 1992.március 18-i dátumozással látják el, majd 1992. június 30-án Banga Péter a már említett foglalási jegyzőkönyvet meghamisítja. Az 1992. augusztus 6-i felmondólevélben azonban az OTP - igaz már csak 79.586Ft-ot – de még mindig követel, ezt a felhívást már felmondólevélként nevesíti az Otp. II.3225-077-0. számozatú hivatalos formanyomtatványon. Az első próbálkozások tehát megtörténtek az OTP. Rt.-n belöl az akkor még a megyei bíróságon „székelő” Banga Péter összejátszásával. Nagy valószínűség szerint az akkor eljáró dr.Nagy Lajos( † ) bírót is sikerült félrevezetniük. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 21807.../1993.számú határozatával lakásfenntartási támogatást állapít meg 2500 Ft/hó Otp. Törlesztésre visszamenőleges hatállyal. A határozat kelt 1993.december 5. Ezt az iratot is csatoljuk. Az összeget a 3454111-170665 számla számon írják jóvá. Azonban az a szám eltér a felszólításokon szereplő 03342111/170665 számtól. Az ügyintézők ekkoriban a Hódmezővásárhelyi Önkormányzat Kádár Jánosné által vezetett népjóléti irodáján Godácsné és Békésiné. A 2500Ft/hó összeg soha nem jelent meg az adósságom csökkentéseként az OTP Rt. számlaszámán. Tehát a törlesztést hivatali segédlettel egy teljesen eltérő, mint később dr. Galambos Ilona bírósági titkárnak szóló tájékoztatásában az Otp. Rt.-től kiderül valakinek a lakásvásárlási hitelét „finanszírozták”. Ennek a csalássorozatnak a felderítését is megakadályozta dr. Heffner Gábor, amikor a Nyom30/2009. számú határozatában a folytatólagosan elkövetett csalás tényállásának felderítése közben a bírósági titkár cselekményeit próbálta elbagatellizálni. Végeredményben törvényes felderítői munkáját tagadta meg a bűnszövetség tagjainak védelme érdekében. A bírósági titkár közokiratok eltagadása miatt el nem végzett vizsgálatával pedig gyakorlatilag aktívan részt vállalt az iratok eltagadásában és az elkövetők felelősségre vonásának meghiúsításában. Ezzel teljes szabad utat adott a bűnszövetség tagjainak a maffiatevékenységeik végrehajtásában és kiszolgáltatottá tett a bűnelkövetőkkel szemben.

4. Ez maffia. Nyilvánvaló. Ez a maffia esetünkben legalábbis 1992 óta aktívan részt vállal vagyon elleni és személy elleni bűncselekmények folytatólagos elkövetésében. Az ügyünkben eljáró hivatalos személyek maffia tagokat támogatnak, nyilvánvalóan más érdekeltségeik miatt is, ezért nem járhatnak el tisztán az ügyünkben. Ez a maffia tevékenységével rányomta bélyegét az egész életünkre. Minden olyan taktikát bevetettek, maffiamódszereket alkalmazva, ami az akaratunk megtörésére irányult.

Mindezen fentebb előadott tények vonatkozásában feljelentést tettünk emailban dr.Polt Péter Legfőbb Ügyész Úrhoz, ami vélhetően nem jutott el hozzá 2011. június 14., kedd, 14:12:09-kor, és a Bács-Kiskun Megyei Főügyészségen 2011. május 9., hétfő, 14:13:11-kor dr. Lázár János és társai ellen, melyekben részletesen közöltük a történeti tényálladékot, valamint az azokat alátámasztó bizonyítékokat. Feljelentést tettünk súlyos maradandó egészségsértés elkövetése okán 2011. november 29., kedd, 10:55:36 -kor a Kiemelt Ügyek Főosztályán. Az ügyünkben azonban lényeges és teljes körű ügyészi intézkedésre nem került sor.. A Legfőbb Ügyészségen a 2011. november 29., kedd, 10:55:36 -kor súlyos maradandó egészségsértés elkövetése okán és az azt kiegészítendő Kiemelt és Katonai Ügyek Főosztályára 2012.május 11-én pénteken 13:42:02-kor e-mailben tett feljelentéseinket nyilván irattárba helyezték, mivel azok „hogyléte” felől semmit sem tudunk.

A Fővárosi Törvényszéken keresetet terjesztettünk elő 2012.április 13-án. Keresetünket az eljáró bírósági titkár dr. Varga Szilvia hiánypótlásnak álcázott visszaélésszerű magatartásával tagadta el és fosztott meg bennünket a Magyarország Alaptörvénye által is garantált kereshetőségi jogunk gyakorlásától. Keresetünket újból a Fővárosi Törvényszék elé terjesztettük, egyetemben a Fővárosi Törvényszék Elnökétől vizsgálatot kértünk az ügyben, de érdemi válasz és intézkedés nem történt az ügyben. Ezt a keresetünket a Nemzetgazdasági Miniszter Úrnak is megküldtük peren kívüli megegyezés céljából.

Végső cselekményük a Hódmezővásárhelyi Városi Ügyészségen B.560/2009.számon indított büntetőeljárás koholása, amely a már említett magánlaksértés címén lett futtatva. Az ügy arra lett felhasználva, hogy a bűnszövetség tagjait fedezzék, valamint hogy zsarolással távolt tartsanak az ingatlantól a rendőri fenyegető erő igénybevétele útján. Nyilván emellett nem titkolt céljuk

volt, hogy a lelepleződésük miatt provokáció útján a „bűnismétlés” esetére hivatkozva egy erre a célra fenntartott cella használati jogát is elnyerhesse Papp Kristóf, így távolt tartandó mindennemű kapcsolatától és forrásaitól. Erre bizonyosan készülhettek is, hiszen dr.Lázár János országgyűlési képviselő a levelezéseink között elfekvő hozzánk intézett nyilatkozatában kérdéssel fordul Papp Kristóf felé tetteinek következményeit kutatva. Nyilván a konspirációs folyamat ekkor már megindult.

Közben két ágon folyt a koncepció véghezvitele. A dr. Lázár János országgyűlési képviselő előtt tett hivatalos feljelentés tárgyában leplezési célul nem volt elég dr. Vékony Tamás hódmezővásárhelyi vezető ügyész állítólagos magánindítványát „előterjeszteniük”, tekintettel arra a tényre, hogy az általunk tett feljelentés tárgyában dr. Zsurzsa József a vezetése alá beosztott bírák a városi rendőrkapitányság akkori bűnügyi osztályvezetői semmiféle lépést, legalábbis hivatalosat, de magánúton sem tettek az irányba, hogy „sérelmüket” számon kéretessék. Ezért később emiatt a „kis botlás” miatt – nevezzük hallgatásnak – kitalálták, hogy dr. Zsurzsa József úr is szeretne feljelentést tenni – mondjuk úgy inkább magánindítványt, ami sosem létezett, mert olyat sosem láttunk, nem is közöltek velünk -. Ezért ezt is le kellett papírozniuk, aminek az lett az eredménye, hogy a Makói Rendőrkapitányság előtt indikáltak eljárást Zsurzsa Úr sértetti mivoltát fitogtatva. Ebből is előállíttatás lett és mindenféle különösebb törvényes indok és felhatalmazó határozat nélkül a Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság két eseti szakértőjével akartak valamit elővarázsoltatni. Az első bizonyára nem is sikerült, de másodszor is meg akarták próbálni. Idéző fenyegetések sora következett, miközben a Szegedi Járásbíróság előtt dr. Kónya Tamás mindenről tudott, hiszen minden egyes esemény kapcsán észrevételeket és indítványokat tettünk, természetesen fütyültek rá. Vizsgálati kérelmet és feljelentést intéztünk dr. Pintér Sándor Belügyminiszter Úr elé 2011.július 12.Kedd 14:31-kor emailban , így további intézkedés végett BM/8960/3/2011. számon megküldésre került dr.Lukács János dandártábornok elé,amit az ORFK is elrendelt, de semmilyen vizsgálatot nem folytatott le az ügyben. Az ügy állásáról a mai napig nincs semmiféle információnk. Zsurzsa Úr és Durajda Úr sértetti pozíciója megingott,a személyük mögé bújtatott eljárások befulladtak. Jelenleg dr.Kónya Tamás hadbíró Úr próbál valamit kifőzni a megmaradt adalékokból. Elég sokáig tart neki. Hiszen képzett szakjogászok, igazságügyi alkalmazottak mindannyian. Tehát a Szegedi Járásbíróság előtt 25.B.536/2011. számon dr. Kónya Tamás   katonai bíró előtt koholt eljárás alapján folyt rágalmazás címén ügy , amelynek előzménye volt a Csongrádi Rendőrkapitányságon  végzett „nyomozás”  (06020/276/2010.számon) a Kiskunfélegyházi Városi Ügyészség felügyeletével  B. 447/2010. számon, amelynek eredménye a B.1038/2010. számon meghozott vádirat. Ebben a legfontosabb mozzanat, hogy Igazságügyi szakértőkre alapozva megállapítja az eljáró ügyész, hogy nem szenvedünk semmiféle tudatzavarban, vagy elmebetegségben. Ez azért fontos, mert az „alapkoncepciók” között szerepelt volna a paranoid személyiségzavar, mint eddig már biztosan sok ügyben jól bevált eszköz a gyanú eloszlatására. Nos esetünkben ez is megdőlt. A 2011-es kitelepítést követően számtalan zaklatásnak lettünk kitéve. A rendőrséget (Makói Rendőrkapitányság) csicskáztatták, a szó szoros értelmében, felhasználva arra, hogy folyamatos stressz alatt tartva bennünket megpróbáljanak kimeríteni. Többször helyeztek kilátásba előállíttatást, orvosi vizsgálatot. A hab a tortán a gyámság alá helyezés lett volna. Emiatt is feljelentéssel éltünk 2011. november 29., kedd, 10:55:36 -kor , majd később mert az ügyben semmit sem tettek, a Katonai Ügyek Főosztályára 2012.május 11-én pénteken 13:42:02-kor e-mailben, súlyos maradandó egészségsértés elkövetése okán a bűnszövetség tagjai és a törvénysértő eljárásokat folytató hivatalos személyek és szervek ellen, de a Legfőbb Ügyészség, a feljelentésben foglaltak tartalmát teljesen figyelmen kívül hagyva csupán a dr.Darázs Angéla Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának gyámügyi előadója ügyében lépett az ügy Debrecenbe való áthelyezésével, ahonnan a Debreceni Ügyészség lehelyezte a Hódmezővásárhelyi Városi Rendőrkapitányságra az ügyet, ahol dr.Harkai István bűnügyi osztályvezető azzal az állítással, hogy nem folyik ellenünk maffia tevékenység kifutatta az ügyet. A gondnokság alá helyező fenyegető tevékenység folytatásáról - idézés és előállíttatás korábban megvalósult kilátásba helyezése után – nem tudunk semmit. Szintén dr.Kónya Tamáshoz került a B.560/2009.számon indított koholt büntetőeljárás magánlaksértés címen futtatva.

Tisztelt Elnök Úr! Figyelemre méltó a 2.Bf.846/2012/11. számon a Szegedi Törvényszéken hozott ítélet 3.oldalán található „rosszallás”, ami teljes egészében azt jelenti, hogy nem követtünk el semmiféle bűncselekményt. Az eljáró bíró a 6.oldal 5.bekezdésben kinyilvánította, hogy az ügyben beterjesztett, a büntetőeljárás kezdeti szakaszától, összes indítványt és észrevételt, bizonyíték figyelembe vételét, kivizsgálását megtagadja. Értékelhető hangfelvételek vannak a Csongrádi Rendőrkapitányság, a Kiskunfélegyházi Városi Ügyészség, a Bács-Kiskun Megyei Ügyészség és így nyilvánvalóan a Szegedi Járásbíróság, annak elnöke dr. Tárkány -Szűcs Babett, dr. Kónya Tamás hadbíró Úr birtokában is. A hangfelvétel Papp Kálmán r.őrnagy az akkor még a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság állományában lévő bűnügyi alosztályvezető és Papp Kristóf közt folyó hivatalos telefonbeszélgetést tartalmazza, ahol az őrnagy Úr elismeri az ellenünk folyó maffiatevékenységet. Ami a személyiségzavarunkra tett valótlan állítást illeti, azt cáfolja a Kiskunfélegyházi Városi Ügyészség vádirat, amiben szakértőkre alapozva állapítja meg az ügyészség, hogy nem szenvedünk semmiféle zavarban. Az pedig, hogy a bíróság szerint miben vagyunk korlátozva, már meg sem említendő. De ennyi zagyvaságot összehordani tényállásbeli indoklás nélkül azért, hogy az eljárást ne hamis vád alapján megindítottnak lehessen tekinteni, biztosan megéri a Tisztelt Tanácsnak.

Mindenesetre az ítéletből kiolvasható az is, hogy nincs mit végrehajtani és jogerősíttetni egy olyan ítéleten, amit II.fokon ez a Tanács gyakorlatilag hatályon kívül helyezett. A Tanács tagjai: dr.Kovalcsik Éva a tanács elnöke, dr.Katona Dorottya előadó bíró a tanács tagja, dr.Nógrádi Beáta a tanács tagja. A jogi érvelésnek tűnő összehordott miliő pedig csak ködösítésekre jók. Mi nem tudnánk az életünket, a sorsunkat, a hazánkat ilyen emberekre „bízni”.Minden esetre bővült az elkövetők köre. Tehát nem vagyunk bűnösök, csak ezt nem mondják ki tisztességesen, törvényes ítéletben, mert akkor meg kellene indíttatni a büntetőeljárást azok ellen, akiket támogatnak, az igazság, a teljes valóság kiderítése érdekében. Amit tettek, már az is bőven elegendő bizonyíték, csak legyen törvényes hatóság aki felelősségre vonja őket. Ezek az ügyek mind megbuktak és gyalázatos, zagyva ítéletnek egyáltalán nem nevezhető, kis figyelmeztetés féleség született, ahelyett hogy tisztességesen megszüntetve a

koholt eljárásokat, az elkövetőket és tevékenységeiket végleg felszámolták volna. Még a Szegedi Törvényszék elnöke sem volt képes kiállni a koholt ügy mellett, de nem is tett semmit az elkövetők felelősségre vonása érdekében és még mindig szabadon próbálják mívelni embertelen cselekményeiket. Úgylátszik napról napra bővül a maffiatagok száma. Napról napra megpróbálnak minket anyagilag is tönkretenni, hiszen Braczkó Ibolya amúgy is alacsony nyugdíjából törvénysértő módon vonják azokat a perköltségeket, amelyeket visszaélésszerű tevékenységeikkel erőszakoltak ki. Ráadásul, hogy végképp ne érezhessük magunkat biztonságban, még a hamis papírok által generált büntetőügyek után van bőr a sápadt arcukon bűnügyi költséget kizsarolni. Mindezt a Magyar Állam pénzén és a Magyar Államtól kapott nem csekély összegű fizetésért.

Mindezen könnyen bizonyítható, kellően behatárolható és kikövetkeztethető tények fényében kérjük a büntetőügy és a folytatólagosan elkövetett törvénytelen zsarolásszerű eljárások anyagi és eljárásjogi jogi vizsgálatát és rehabilitációs kérelmünknek helyt adni, mert nem vagyunk bűnösök. Kérjük a megfelelő törvényességi vizsgálat keretében a rehabilitációnak megfelelő törvényes állapot teljes körű helyreállítását. A fentebb részletezett ügyekben és korrupt eljárásokban teljes körű személyi és anyagi jogi rehabilitációnkat, emberi jogainkban, méltóságunkban, magyar állampolgárságunkkal járó személyi biztonságunk teljes körű helyreállítását. Kérjük ezekben a korrupt ügyekben a személyi szabadságunk és biztonságunk védelme érdekében a folyamatos további bűnelkövetési magatartások által generált folyamatok végleges megállítása érdekében történő fellépést.

Bizonyítóerejű köz- és magánokiratok jegyzéke (Iratjegyzék):

1.       Fizetési meghagyás Pk.50.198/1992., kelt Hódmezővásárhely 1992.február 24., záradék nincs.

2.        Felhívás tartozás kiegyenlítésére 186.640Ft+kamat összegről, hitelfajta:építési, OTP. HMV-helyi fiók, kelt 1991.11.07.

Hódmezővásárhelyen

Felhívás tartozás kiegyenlítésére Braczkó Ibolya kezesének 215.994Ft+kamat, OTP.Rt., kelt HMV-hely1992.01.29.

Hátralék kimutatás, OTP. HMV-helyi fiók, 186.640Ft+16 % ügyleti 6% késedelmi kamatról, kelt HMV-hely 1992.02.18.

OTP.Rt. HMV-helyi fiók,felhívás Braczkó Ibolya részére, építési hitel,1992.július 31-el bezárólag 79.586Ft hátralék megfizetésére. -FELMONDÓLEVÉL A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA ELŐTT!! – OTPII.3225-077-0 Folba, számlaszám:03342111/170665.

21807../1993. sz.Hmv-hely Megyei Jogú Város Polgármestere határozata OTP. Törlesztésre havi 2500Ft-ról 3454111-170665 számú számlára, kelt HMV-hely 1993.12.09.

Tanúnyilatkozat vételi szándékról 2.400.000Ft összegben, kelt 2006.09.11. Olasz József.

Hmv-helyi Városi Bíróság 0603-2Vh.612/1995/59-I. végzés, kelt 2008.július 31.

OTP. Bank Rt. 57710-2008-0476363-F. sz. kérelme, kelt Budapest 2008.08.14. a HMV-helyi Városi Bíróságra érkezett 0603-2Vh.612/1995/60. számon 2008.08.19-én.

0603-2Vh.612/1995/61. sz. tájékoztatás, kelt HMV-hely 2008.08.25. OTP.RT. részére.

Bizonyíték Fizetési meghagyás a HMV-helyi Városi Bíróságon elfekvő eredeti példányánakátvételérőlPK.50.198/1992.sz., kelt 2008.december3.

Feljelentés és helyesbítés, kelt 2010.0211.(email) dr. Lázár János országgyűlési képviselő részére.

Ig.48/2010/1-I. sz.feljelentés Hódmezővásárhelyi Városi Ügyészség, dr.Vékony Tamás , kelt 2010.03.24.

06020/276/2010/bü. Jegyzőkönyv tanúkihallgatásról, Csongrádi RK.bűnügyi osztály, kelt 2010.05.06.10:17 perc.

Legfőbb Ügyészség Nyomozásfelügyeleti és Vádelőkészítési Főosztály NF.11193/2009/3-I.sz. kizáró határozata., kelt dr.Varga Zoltánné osztv.ügyész Budapest 2010.06.01.

Bizonyíték megküldése a Csongrádi RK.-nak dr.Lázár János levelezéseivel és Papp Kálmán r.őrnaggyal történő telefonbeszélgetésünk hanganyagával Seres Anita r.főhadnagy részére,kelt 2010.09.15.,06020/276/2010/bü.

15.P21.442/2010/9. számú tanúvallomás, Kecskeméti Városi Bíróságra érkezett 2010.09.28-án, kelt HMV-hely 2010.09.26.Banga Péter

Feljelentés dr.Durajda Pál és társai Szeged Város Önkormányzatának vezető tanácsosa és irodavezetőjével szem

ben.Kelt 2011.04.27.(email) Csongrád Megyei Főügyészség Heffner Gábor fűügyészségi ügyész részére.

Feljelentés Bács-Kiskun Megyei Főügyészség részére, dr.Vékony Tamés, dr.Zsurzsa József, dr.harkai István, dr.Lázár János országgyűlési képviselő hivatalos személyek ellen, kelt 2011.05.09.(email).

Panasz és feljelentés Nyom.434/2011.számú ügyben Czene Klára és társai (lásd 19.pont iratjegyzék) ellen, Legfőbb Ügyészség dr.Polt Péter Legfőbb Ügyész részére, kelt 2011.06.14.

Központi Nyomozó Főügyészség dr.Vida József főügyészségi ügyész „tájékoztatása” Nyom.434/2011., kelt Budapest 2011.08.02.

Kérelem dr. Orbán Viktor Miniszterelnök Úr részére. Kelt Hódmezővásárhely,2011.08.17.

Feljelentés súlyos maradandó egészségsértés okán. Legfőbb Ügyészség Kiemelt Ügyek Főosztálya dr.Sinku Pál főosztályvezető ügyész részére.Kelt Hódmezővásárhely 2011.11.28.

Szegedi Városi Bíróság (nem tudni kinek a nevében) hozott ítélete 25.B.941/2011/8. sz., kelt Szeged 2012.01.17.dr.Kónya Tamás bíró.

25.B.941/2010/8. sz. jegyzőkönyv dr. Vékony Tamás tanúvallomásával, miszerint nem tudja, hogyan került hozzá a dr.Lázár János országgyűlési képviselőnek 2010.február 11-én emailban megtett feljelentés és azt sem tudja mikortól tett volna magánindítványt. Szegedi Városi Bíróság dr.Kónya Tamás bíró, kelt Szeged 2012.01.17.

Visszaigazolás Legfőbb Ügyész Kiemelt és Katonai ügyek főosztálya, 2012.05.11.

Braczkó Ibolya kézzel írott magánokirata dr.Kahr József ügyvéd részére, kelt 2012.08.05.

Braczkó Ibolya kézzel írott magánokirata, indítvány és kérelem dr.Kónya Tamás bíró részére 25.B.536/2011. magánlaksértés, 25.B941/2011.rágalmazás, 25.B.252/2011.sz.rágalmazás hivatkozási számokra. Kelt HMV-hely 2011.08.10.

Végzés 64.P.21.605/2012/4. Fővárosi Törvényszék, kelt Budapest 2012.09.04. dr.Varga Szilvia bírósági titkár.

Szegedi Törvényszék elnöke részére, kérelem kizárás iránt, kelt HMV-hely, 2012.09.10.

Kérelem kizárás iránt 2012.El.X.A.30/7. hiv. számra dr.Cseh Attila a Szegedi Törvényszék elnökhelyettese részére.Kelt HMV-hely 2012.12.15.

Feljelentés és indítvány dr.Kónya Tamás katonai bíró részére Szegedi Járásbíróság 25.B.536/2011/17.,25.B.536/2011/18. számokra, kelt HMV-hely 2013.02.12.

Fővárosi Törvényszék végzése 64.P.20.196/2013/5-I.sz.,Budapest 2013.04.17.dr.Varga Szilvia b.titkár.

Fővárosi Törvényszék végzése 64.P.20.196/2013/5.Budapest 2013.04.17.dr.Varga Szilvia b.titkár.

Kizárási és feljelentési kötelezettség iránti kérelem dr.Tárkány-Szűcs Babett a Szegedi Törvényszék megbízott elnöke részére, kelt HMV-hely 2013.04.24.

2012.El.X.A.30/12. a Szegedi Törvényszék Elnöke levele, kelt Szeged 2013.04.26.

Szegedi Törvényszék 2.Bf.846/2012/11.sz. ítélete 2 példányban, kelt Szeged  2013.05.21., dr.Kovalcsik Éva tanács elnöke, dr.Katona Dorottya előadó bíró, dr.Nógrádi Beáta tanács tagja.

Törvényességi kérelem, Braczkó Ibolya kézzel írott magánokirata, El.X.A.30/12.számra Szegedi Törvényszék Elnöke dr. Tárkány-Szűcs Babett részére, kelt Makón 2013.05.31.

Kérelem Szegedi Törvényszék Elnöke dr.Tárkány-Szűcs Babett részére, kelt 2013.06.13.Makó.

2012.El.X.A.30/19.Szegedi Törvényszék Elnöke levele, kelt Szeged 2013.07.02.

2012.El.X.A.30/19. hivatkozási számra tájékoztatás kérés Szegedi Törvényszék Elnökéhez. Kelt 2013.07.31.

Jelen iratjegyzék szerint kérelmünk összesen 41 (azaz negyvenegy) db bizonyító erejű magán és közokiratot tartalmaz 82 (azaz nyolcvankettő) számozott oldalon, mely teljes egészében a kérelmünk részért képezi.

Tisztelettel:

Braczkó Ibolya és Papp Kristóf

6800, Hódmezővásárhely Tuhutum u. 38.

Makó, 2013. augusztus 14.

Braczkó Ibolya 2013.12.01 21:38:25

Facebook: Nyílt Levél Áder Jánosnak                       október 31.

Dr. Áder János Köztársasági Elnök Úr részére Tisztelt Elnök Úr! A következőkben mellékelt a Köztársasági Elnöki Hivataltól kapott ... válaszlevél miatt nyílt levélben fordulunk Önhöz. A hivatal válaszlevelét nem fogadjuk el. Úgy gondoljuk, hogy Önhöz a mi kérelmünk nem jutott el. A válaszlevél megjelenítése után Ön elé terjesztjük az eredeti, Ön személyéhez írt kérelmünket. Tisztelettel: Braczkó Ibolya és Papp Kristóf Hódmezővásárhely,2013.október 31.Továbbiak (12 fénykép)

Dr. Áder János

Köztársasági Elnök Úr

részére                                                                                                    Saját kezéhez

Sándor-palota, 1014Budapest, SzentGyörgy tér 1–2.                     Kizárólagos hatáskörébe Levélcím: 1536 Budapest, Pf. 227.

Tárgy: Kérelem teljes körű jogi rehabilitáció iránt

Tisztelt Elnök Úr!

Kérelemmel fordulunk Önhöz teljes körű jogi rehabilitációnkat kérve. Azt kérjük Öntől, hogy hatalmi jogkörénél fogva lépjen fel védelmünkben és rendeljen el teljes körű vizsgálatot ügyünkben. Kérjük ezt Magyarország Elnökétől, mert a mi ügyünkben már nem létezik törvényes bíróság, sem törvényesen működő ügyészség és persze rendőrség sem.

A mi ügyünkben 1992. óta egy csalásra specializálódott hivatali maffiaszervezet - most nem túloztam – azon munkálkodik, hogy mindegy milyen áron megszerezze Édesanyám Braczkó Ibolya csöppnyi vagyonát, ingatlanát, jogosultságait, Braczkó Ibolya és családja csöppnyi otthonát, kis Magyarországát. Mert ez a bűnszövetség és pártolói, ha úgy tetszik tagjai, azért hogy leplezzék tevékenységeiket, meghurcolják a megtámadottat meghamisított közokirataikkal, valótlan tényálladékok tömkelegével elárasztva próbálják elnyomni életünket és mindennapi életminőségünk védelmére tett erőfeszítéseinket.

Ezt a bevezetőt azért tartottam szükségesnek, hogy rávilágítsunk miért fordultunk végső megoldásként Önhöz. Mi meg tudjuk védeni magunkat, amennyiben a védelmet garantáló hivatalos személyek ezt biztosítják a számunkra. Azaz kötelességüknek megfelelően Magyarország törvényes keretei között biztosítják az általunk kért jogok és személyes érdekek védelmét, azaz életünk teljes körű védelmének biztosítását. De ez, mint az az általunk Önnel közölt, a maffia által sem vitatott tényekből kiderül korántsem így van. Az Ön jogköre a kinevezéstől Elnök Úr a kezdet. A bírákat Ön nevezi ki, jogkörénél fogva Ön helyezi őket abba a pozícióba, ahonnan a törvénynek – törvényeknek - alárendelten kellene hogy gyakorolják hatalmi jogosítványaikat. Akikről ebben a kérelemben szó lesz, azokat természetesen - úgylátszik csak futószalagszerűen – azokat a hivatali ítészeket elődjei alatt helyezték azokba a pozíciókba, ahonnan tevésükkel és nem tevésükkel rányomták bélyegüket két ember és családja életére. Persze mögöttük mindvégig ott volt az a bizonyos pénzügyi érdek, ami kezdetben „kevéske” is, de annak, akinek jutott belőle jól jövedelmezett.

A „két ember” fogalma nemsokára visszacseng, mert a közelmúltban történtek szálai egy olyan személyhez vezettek, aki szintén úgy gondolta, hogy hivatali vagányokból álló bűnelkövetői csoport által teljes vagyonából kisemmizett, kiforgatott, emberi jogaitól megfosztott két ember nem fogja tetteiben, ambícióiban,törekvéseiben megakadályozni.

Nem is volt szándékunkban. Mi segítségért fordultunk hozzá, mint általunk megválasztott országgyűlési képviselőhöz, hivatalos személyhez.

Itt ezen a ponton Elnök Úr bele is kezdenénk a „száraz” tények leírásába. Megpróbálunk minél lényegretörőbben fogalmazni és pontos körülhatárolt bizonyítékokat szolgáltatni, hogy az egyes ma is aktívan működő bűnszövetség tagjai és tevékenységeik beazonosíthatóak legyenek.

Egyedül nem megy!

2009.március 3-án és 4-én kitelepítettek bennünket a 6800 Hódmezővásárhely Tuhutum u. 38.szám alatti ingatlanunkból. Kitelepítettek, mert „két ember” kitelepítéséhez egy egész osztag gumibotokkal és szolgálati fegyverrel felszerelt járőr szükségeltetett, kivezényeltetni úgymond rendőri biztosításképpen. Nemhivatalosan a zsarolás és megfélemlítés alapvető eszköze. Afféle minimum kellék. Az a bírósági végzés, amely a Détári és Társa végrehajtó irodát látszólag engedni rendelte hivatalos jogkör gyakorlására, az a végzés egy valótlan tartalommal elkészített, kibocsátott közokirat – melyről minden hivatalos résztvevő tudott. Ugyanis a „kilakoltatásunkat” elrendelő végzés „végrehajtásakor” folyamatban volt a Bács-Kiskun Megyei Bíróság előtt a tulajdonjog megállapítása iránt indított perünk.

A két bíróság – azt a látszatot keltve mintha még sosem lenne helyes kialakult gyakorlata – egymásra próbálta hárítani a végzés hatályon kívül helyezésének és a kilakoltatás felfüggesztésének jogosítványát. Amíg ezt a játékot űzték, lefolytatták a „kilakoltatásunkat”, majd, persze már előre eldöntötték, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság előtt szintén tartalmi hamisítással elutasítanak és mondvacsinált ürüggyel valójában úgy utasítottak el bennünket, keresetünket, hogy abban érdemi vizsgálatot nem is folytattak le a valóságban.

„Jól bevált” stratégia, hogy nem indokolnak és az indoklásnak nevezett maszlag is csak állítás. A kitelepítés a maffia bosszújának kezdete, mert lelepleződtek. Tarthatatlanná vált számukra , hogy bűncselekményük tárgya ez a „két ember” és a csaláshoz felhasznált vagyon még mindig ott van a szemük előtt. El kell hát tüntetni végérvényesen.

Lelepleződtek: 2009.február 16-án országos feljelentést juttatunk el 16 oldalon az ország összes megyei email címmel rendelkező ügyészi és bírói szervnek, beleértve a legfelsőbb szerveket.

A reakció, kivétel nélkül minden szerv feljelentésként értékelve az abban foglaltakat büntetőeljárás megindítására alkalmasnak találva az ügyet áttették a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatósághoz – a Központi Nyomozó Főügyészséghez. Érdekességnek mutatkozik a Központi Nyomozó Főügyészség vezetőjének 2009 előtti magatartása. Korábban dr.Keresztes Imre a Fővárosi Főügyészség ügyészeként járt el a 2004-ben Bíróné dr. Farkas Enikő a Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság bírája (korábban bírósági titkár) ellen tett feljelentésünk elbírálásának kapcsán. 2004. október 18-án jeleztük ugyanis először a Hódmezővásárhelyi Városi Ügyészségen, hogy korábban a bírósági titkár az ingatlannal kapcsolatos végrehajtási eljárás során iratokat, - rendelkező iratot – tagadott el, amivel így a hivatalos eljárással színlelt csalást egy további pontra léptette az ingatlanunk megszerzése érdekében. A 16 oldalas feljelentés

ezt is tartalmazza.

Nos a Központi Nyomozó Ügyészség ügyészei és vezetői gyakorlatilag a Csongrád Megyei ügyészséget igénybe véve körbeutaztatták az ügyünket az országon. Ki szerettek volna fárasztani minket és végig adminisztratíve azt állították, hogy a feljelentés nem feljelentés. Nos, 2009.február 16-án eldőlt, hogy a feljelentés mégis csak feljelentés. Ekkor még azonban nem sok minden történt. Eldöntötték ugyanis, hogy az ügyet átteszik ahhoz a nyomozó ügyészséghez (Szegedi Nyomozó Ügyészség), amely felettes szerve érintett az ellenünk folyó csalássorozat és folytatólagosan elkövetett hivatali visszaélések tömkelegének támogatásában. Ekkor már régen érintett az ügyben dr. Lőrinczy György a Csongrád Megyei Ügyészség vezetője és dr. Czene Klára a Csongrád Megyei Bíróság volt (akkori) elnöke. Nem mellesleg elnöki pozíciója mellett aktív ingatlanközvetítői tevékenységet végez. Sajnos eközben a Szegedi Tudományegyetem hallgatójaként szembesülnöm kellett azzal a ténnyel, hogy ezek a személyek hitelesnek mutatva gyakorlati érzékeiket, tapasztalataikat oktatnak diákokat az egyetemen. Lehetséges, hogy előttük érhetett volna a megtiszteltetés vizsgáim letételekor ? A Szeged Város Önkormányzatának hivatalos honlapján hivatalosan közzétett ingatlanközvetítői névjegyzékben szerepel avval a dr. Durajda Pállal együtt, aki 2003.június 5-én stróman sógora nevére vette meg az ingatlant. (ezt rendőri jelentés és a későbbiekben részletezett a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság előtt folyó koholt vád alapján utólag lepapírozott rendőrségi 06030-533/2009.bű. számú aktában elfekvő és az akta 1 példányának a Hódmezővásárhelyi Városi Ügyészség irattárában is fellelhető iratai között - B.560/2009/11. számra iktatva - található közokiratok is bizonyítanak, a 06030-533/2009.bű. eredetileg egy a rendőrség által teljesen megszüntetett eljárás mégis 2009.09.24-én érkeztetik az ügyészségre. Bizonyítandó, hogy később a tulajdonos személyét is (dr.Durajda Pál) feltüntető határozattal próbáltak volna hosszabbításnak álcázva segíteni a bebukott problémájukon, mert hogy létezik egy korábbi megszüntető határozat is. Minderről természetesen korábban és jelenleg is tudnak a felügyelő szervek is. Az iratok száma amiket csatolunk, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányságon 2009.július 22-én 533/28-2009. számra lett érkeztetve, valamint a 2009.július 21.napon kelt B.560/2009/8-I. számú határozat, amely bizonyítja, hogy az ügyben korábban nem is létezett sértett, azaz nem is volt ügy. Létezik továbbá egy 2009.július 16-ra dátumozott 06030/909-2/2009/bü. számon iktatott határozat bűnügyek egyesítéséről, amely a hatóság meggyőződése alapján dr. Durajda Pál ügyvédet jelöli meg sértettként. És így persze tulajdonosként. Az összes többi az ügyben keletkezett irat valójában rájuk nézve terhelő bizonyítékként vehető figyelembe. Minderről a rendőri vezetők közül a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányságon Szitás Zoltán vizsgálati alosztályvezető, Tölgyes Tamás bűnügyi megbízott osztályvezető, Papp Kálmán r.őrnagy tudtak. Ők mindvégig segítették Durajda Pál és sógora Fancsik Gyula Debrecen Lehel u.24.sz alatti lakos valamint Vékony Tamás a városi vezető ügyész tevékenységét. Természetesen továbbra is fenntartva a jogellenes állapotot, amit a megelőző eljárásokban az ügyeinkben eljáró hivatalos személyek (végrehajtó,bírók, ügyészek) idéztek elő, fedezve a bűnszövetség, a hivatali maffia tagjait a felelősségre vonás lehetőségétől. Ezt a fontos kitérőt azért volt szükséges rögzíteni, mert eközben jutottunk el dr. Lázár János személyéhez.

A fentebb ügyszámon ellenünk indított „hadjárat” előzménye volt, hogy 2009.április 18-án visszafoglaltuk az ingatlanunkat, melyről aznap hivatalos úton, postán értesítettük a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányságot és a Hódmezővásárhelyi Városi Bíróságot. Eközben még mindig folyamatban volt a Bács-Kiskun Megyei Bíróság előtt egy tulajdonjog megállapítása iránt indított perünk és kártérítési perújítás, valamint a Szegedi Nyomozó Ügyészség előtt folyó Nyom30/2009.számú ügy. A Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság 2009.03.03-án mindezek mellett végrehajtandó kilakoltatásról határoz, melynek a felfüggesztését kértük a fentebb említett okok miatt is. Kérelmünket az eljáró bírósági titkár megtagadta – mind amellett járt el kérelmeink elbírálásában, hogy a Nyom30/2009. számú ügyben vele szemben is, mint dr. Galambos Ilona folyt eljárás – annak ellenére, hogy a 0603-2.Vh.612/1995/59-I. számú végzésére az OTP. Nyrt. 2008.augusztus 14-én kelt 57710-2008-0476363-F iktatószámon tájékoztatja a Hódmezővásárhelyi Városi Bíróságot, hogy „Braczkó Ibolya vagy Papp Kristóf nevén hitelügyletet nem azonosítottunk.” Ezekből a határozatokból mi nem kaptunk másolatot. Azonnal le kellett volna állítania a kilakoltatást! Meg kell itt jegyeznünk, hogy amennyiben egy ponton „megtorpannak”, megállapítják a valóságot, az egész „apparátus” elbukik, sebezhetővé válik. Így is önmaguk előtt bizonyították be közokiratok tartalmába rögzítve, pitiáner de annál alantasabb Magyarország állampolgáraira nézve azonban veszedelmes cselekményeik hová vezetnek.

De térjünk hát vissza dr. Lázár János személyére, hiszen a már fentebb részletezett események kapcsán segítségért fordultunk dr. Lázár János először, rmint a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság Elnökéhez, később pedig mint országgyűlési képviselőnkhöz, hivatalos levélváltás folyt a 30-8686-3/09.,30-8686-7/09.,30-6355-2/2010., 30-6355-7/2010., 30-6355-12/2010., 30-6355-15/2010., 30-6355-21/2010. számokon(Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Központi Iktató). Feljelentést is tettünk azért, mert már igazságügyi szervek felé nem fordulhattunk. Felhívtuk a figyelmét a helyben működő bűnszövetség tagjaira. Tájékoztattuk és vizsgálatra kértük fel a vonatkozásban, hogy a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság hamis vád alapján korrupt eljárást folytat ellenünk „magánlaksértés” vétsége okán. Felkértük, hogy lépjen fel azon ügyben is, hogy a városi vezető ügyész dr. Vékony Tamás hamis vádat emelt ellenünk – nem is akármilyet, mert a vádiratban az ingatlan kulcsit Braczkó Ibolya részére rendeli kiadni és minden hivatkozott bizonyítéka pontosan Drajda és társaira terhelő – amit beterjesztett a Városi Bíróságra is. A Városi Bíróság minden kontroll nélkül befogadta, hiszen hogyne fogadta volna be, Magyarné Fodor Márta Magyar József a Hódmezővásárhelyi Városellátó Nonprofit Kht. ügyvezető igazgató felesége, dr. Lázár János kebelbarátja és közvetlen munkatársa. Ez a „befogadott” koholt ügy megjárva a megye összes bíróságát visszaküldésre került a kijelölőhöz, így nem maradt más választásuk, mint a Szegedi Városi Bíróságot megbízni a koncepció kivitelezésében. Dr. Kónya Tamás hadbírót személyesen dr.Czene Klára bízta meg az ügy lefolytatásával. Persze semmiféle elfogultságot nem éreztek az ügyben. Mind eközben védekeznünk kellett birtokvédelmi vonalon is a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzője előtti eljárásban. Sajnos rá kellett döbbenünk, hogy dr. Makó András a lakosságszolgálati iroda vezetőjének „védőszárnyai” alatt – aki később aljegyzővé kerül kinevezésre – minden bizonyítékot hamis színben feltüntetve, időt húzva hoznak meg egy korrupt eljárás keretében olyan határozatot,

amiben a tényállás teljes körű tartalmi hamisításával, tele nyilvánvaló ellentmondásokkal Durajda Pálnak és sógorának kedveznek. Az eljárásban még részt vettek Durajda Pál fia Durajda Ervin és a Détáriné Papp Éva, mint birtokháborítók.

Amíg dr.Durajdának a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányságon dr. Vékony Tamás „ügyészi felügyelete” mellett Papp Kálmán r.őrnagy bűnügyi alosztályvezető,dr. Tölgyes Tamás bűnügyi osztályvezető, valamint Szitás Zoltán vizsgálati alosztályvezető segítségével fedezetet nyújtottak a koholt magánlaksértéses üggyel, addig dr.Durajda az ügy nyilvánvaló kamu volta és a bebukásától való félelem miatt, Hódmezővásárhely Jegyzőjéhez fordult először és önkényes lakásfoglalás lett a koncepció, azonban ott állítólag azért, mert Papp Kristóf 2003-ban ott dolgozott, elfogultságot jelentettek be, így elérték, hogy a Szegedi Jegyzőhöz kerüljön az ügy. Ezt is elég visszaélésszerűnek tartjuk, hiszen egy ilyen idióta hivatkozás nem lehetne alap arra, hogy egy város birtokvédelmi eljárás lefolytatására hatalommal rendelkező hivatalos hatósági személye, szerve, polgárait, azoknak és családjuk sorsát egy idegen város, egyébként szintén bűnpártoló jegyzőjének kezére adja át, mivel hogy hozzá is fordultunk kivizsgálásért, mert az előtte folyó ügyben többek között hamis tanúzás is történt, valamint folyt egy „hatóságilag magasabb szintű”- még ha nem is törvényes – büntetőeljárás, ami a mai napig nem tudta elérni a célját és a maffiatagok akaratának megfelelő rendeltetését. Ez az ügy van folyamatban még mindig dr.Kónya hadbíró Úr előtt a Szegedi Városi Bíróságon. Aki egyébként a Csongrád Megyei Bíróság beosztott katonai bírája, aki nem tudjuk hogyan de a városi bíróságon jár el az ügyünkben és a Szegedi Ítélőtábla tárgyalótermeiben tartja ügyünkben a tárgyalásokat. Nem tartjuk elhanyagolható motívumnak, hogy - csak megjegyzésként - arról a Durajda Pálról van szó, akinek az ügyvédi irodájának székhelyén a Hódmezővásárhely Andrássy u. 52. szám alatt Széchenyi Terv keretében elnyert pályázaton létesítenének Dél-Alföldi Jogpontot a kedvezményezett Áfeosz Coop Szövetség 1097.Bp.Könyves Kálmán Krt.11/C. égisze alatt. Ugyanazon székhellyel működik a Paletta ingatlanközvetítő irodájuk is, valamint az általuk működtetett Jó Szomszéd könyvelő irodájuk is.

Úgy látszik jó dolog ingatlanközvetítőnek lenni egy olyan országban hol mellékállásban még megyei bíróság elnöke is lehet az ember és többszázmilliós pályázatokat lehet elnyerni jogpontfejlesztésekre, úgy hogy a törvényességet biztosítandó hivatalos szervek minden védelmet biztosítanak.

Lázár Jánossal folyamatos hivatalos levélváltásban voltunk. A válaszai tanúsága szerint mindenről tudott, ami a választókörzetében történik. Ezt tapasztaltuk is. Tehát Lázár János úgy gondolta, hogy ahelyett, hogy az ügyet kivizsgáltatná független szervek elé terjesztése útján, inkább azoknak a kezére bízta a „sorsunkat” akik miatt törvényes védelmet kértünk a személyünk és vagyonunk ellen indított támadások miatt. Vékony Tamás a Csongrádi Rendőrkapitányság előtt szintén korrupt eljárás alapján folyt ügyben (rágalmazás lett a koncepció) azt a tanúvallomást tette a 0620/276/2010/bü. számú jegyzőkönyvben – amit csatolunk - , hogy az email eredetéről konkrét tudomása nincs, de azt a Hódmezővásárhelyi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalától kapta „hivatalos” úton dr. Lázár János országgyűlési képviselő aláírásával, azzal a konkrét utasítással, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Ez mindenképpen elgondolkodtató. A többi állítása pedig, hogy többször szerepeltünk volna büntetőügyekben, mint valami visszaesők egyenesen pofátlan hazugság, ugyanakkor egyértelmű résztvállalása a koncepció kivitelezésében. Eléggé veszélyes „eljárásmód” amikor a sértett feljelentését a feljelentett személy részére bocsátják, úgy, hogy az ügyet ki sem vizsgálják, majd felkérik, hogy tegyen magánindítványt. A tanúvallomás megtétele előtt 2010.03.24-én feljelentést is tett Vékony Úr Ig.48/2010/1-I. számon a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályára. 10 hónapig „nyomoztak a Vékony ügyben, amit arra használtak, hogy az állítólagos segítőinket felkutassák, a magánéletünkben vájkáljanak, házkutatásokkal zaklassanak, laptopunkat elkobozzák, annak ellenére, hogy mi elismertük, hogy az elektronikus levelet feljelentésként mi küldtük. Feleslegesen folytattak kamunyomozást, a Nemzetgazdaság kárára, amit most velünk akarnak bűnügyi költségként megfizettetni. Melléklejük az I. és II. fokú eljárás dr. Kónya Tamás ítéletét. Ez a feljelentés a Csongrád Megyei Renőrfőkapitányság előzetes vizsgálata alapján a Csongrádi Rendőrkapitánysághoz lett áttéve a vásárhelyi rendőrség elfogultság-bejelentése alapján. Ekkor még a birtokunkban tartottuk az ingatlant. Időközben vezetőváltások is történtek a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányságon. A volt Csongrádi Rendőrkapitányság vezetője és bűnügyi osztályvezetője dr. Rádi Norbert és dr. Harkai István vették át a stafétát változatlan pozíciókban. Dr. Rádi Norbertnek teljes körű tudomása van mindenről.

Tehát mindeközben, míg a tulajdonunk megszerzése és a személyünk ellen irányuló támadások céljára megindíttatott koholt eljárásokkal zaklattak, tulajdonjogi védelmet kértünk, mert büntetőjogi védelem hiányában csak a polgári peres út biztosíthatta volna a védelmet és az eredeti állapot – törvényes állapot – helyreállítását. Mivel 1995.december 15. óta azon fáradoztak, hogy kilakoltassanak az amúgy lakottan árverezettnek feltüntetett ingatlanból, ezért azóta egyfolytában védekezni voltunk kénytelenek. A strómanok nem bírtak velünk, ezért 2003. június 5-én „eladták” az ingatlant 450.000 Ft-os vételár-feltüntetéssel Fancsik Gyula Debrecen Lehel u. 24. szám alatti lakos nevére. Azt meg kell jegyeznünk, hogy 1995.december 15-én nem volt a valóságban árverés megtartva, ilyen esemény a tulajdoni lapra sincs bejegyezve, csupán az akkor még önállóbírósági végrehajtóként működő Banga Péter hamisított egy árverési jegyzőkönyvet. Azt bíróság soha nem mondta ki, hogy volt árverés és törvényes. Korábban a csalásfolyamat részcselekményeként Banga Péter 1992-ben foglalási jegyzőkönyvet hamisított, oly módon, hogy Braczkó Ibolya nevét aláhamisítva kétszer írta le hogy „Braczkó Braczkó” semmitől nem tartva. Emiatt 15.P.21.442/2010.számon per folyt Banga Páter alperes ellen (akkoriban sikkasztás miatt más ügyek kapcsán büntetőeljárást is folytatott vele szemben a Szegedi Nyomozó Ügyészség) megállapítási keresetünk folytán, ahol minden bizonyítási eszköz és okirat, ami a tulajdonunkkal és az ellenünk elkövetett csalássorozat eredményeként született, becsatolásra került. Az ügyet 4 tárgyalás és részletes bizonyítás lefolytatásával dr. Négyessy András bíró gyakorlatilag lesöpörte, aképpen, hogy ítéletében teljesen figyelmen kívül hagyja indoklásából a bizonyítóerejű közokiratokat. Ez a per akkor folyt már, miután az első „kilakoltatásunkat” követően visszabirtokoltuk az ingatlanunkat. A 2009.április 18-án visszabirtokoltuk az ingatlanunkat. Még aznap értesítettük az érintett hatóságokat, hogy a visszaélésszerű intézkedéseik miatt élve a tulajdonjogi védelmi eszközökkel polgári jogi védelemhez (birtokvédelem) folyamodva az ingatlant újra birtokba vettük. Ketten

Édesanyámmal, a „két ember”, Braczkó Ibolya és Papp Kristóf. A bűnszövetség tagjait lecövekelte a nem várt fordulat. Az előre bejelentett visszabirtoklás hírére a hatóságok semmilyen hivatalos lépést nem kezdeményeztek irányunkba. Tudomásul vették a tényt. Dr. Zsurzsa Józsefet a Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság elnökét és dr. Dezső Józsefet a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság akkori vezetőjét értesítettük. Megjegyezzük dr. Zsurzsa József mindenről, az előzményekről is teljes körű tudomással bírt, hisz korábban egy értékbecslés eltagadása kapcsán kértünk tőle vizsgálatot, amiatt, mert a korábbi 1992-től elhúzott és lepapírozott végrehajtási eljárásban az akkor még bírósági titkárként működő dr. Farkas Enikő jelenleg hozzá beosztott bírája eltagadta Braczkó Ibolya védekezés alapjául szolgáló kifogásait, beadványait, ezzel meghiúsítva, hogy törvényesen megvédhesse jogos tulajdonát – és előidézte a csalási folyamat újabb szakaszba léptetését. Tehát Banga Péter a végrehajtó és Bíróné dr. Farkas Enikő mindvégig összejátszottak. Hozzátesszük, hogy a bíróság ellenőrzi a végrehajtó ”munkáját”. Mellékelek egy írásos tanúvallomást, amit Banga Péter tett 2010.szeptember 28-án, érkezett a Kecskeméti Városi Bíróságra a 15.P.21.442/2010. számú ügyhöz 9. számon. Ebből egyértelműen kiderül, hogy csalás történt és a bíróság is falazott neki. 10.000 ügy közül tisztán és pontosan emlékszik. Micsoda „véletlen”. Annyira érzi amit tett, hogy úgy gondolja az általa okozott 15 év fájdalmát csak úgy jobb lenne a maffia banda érdekeire és az övére tekintettel elfelejteni. Amihez egyébként az ügyben eljáró bíró még segítséget is nyújtott a részére. Az a csoda, hogy ez a vallomás egyáltalán megszületett. Nyilván a bíró úr háta bizsergett volna, ha ezt nem csikarja ki.

Tehát a most említett tulajdonjog megállapítási pert megelőzően 2009-ben a 16 oldalas országos feljelentésünkre tömeges áttétel keletkezett és központi irányítással úgy döntöttek a Szegedi Nyomozó ügyészség „kénytelen” vizsgálódni. Hiszen eddig 2004. óta a feljelentésünket és az általunk bizonyítékokkal alátámasztott vizsgálati kérelmeinket – ugyan a bizonyítékok és a tények valóságát nem vitatva – lesöpörték, olyan oktalan, gyermekded kifogással, hogy az „általunk előadott tények” - ez már igen – nem illeszthetők be – mármint ők nem akarják beilleszteni – a Btk. Különös részének törvényi tényállásai közé. Avagy nem adtunk elő olyan tényt – de tényt igen, csak nem olyat – amely a büntetőeljárás megindítására alkalmas lenne. Nem igazságügyi impotenciában szenvednek, csupán jól el vannak telve a hatalommal, emellett olyan folytatólagosan elkövetett bűncselekmény-sorozatok elkövetését próbálják felderítetlenül hagyni, amelynek felgöngyölítésével példaszerűen csapást lehetne mérni a hivatali maffiára.

Tehát ötévnyi (2004-2009.) „levélváltás” után a feljelentés mégis csak feljelentés lett, mert 19 megye ügyészsége és a Legfőbb Ügyészség szinte összes ügyosztálya úgy találta helyesnek, hogy a büntetőtörvénykönyv különös részébe illeszkedő feljelentésbeli tényállás teljes körű vizsgálatát a törvény szerinti kötelezettséggel és „persze” hatáskörrel is rendelkező Központi Nyomozó Főügyészséghez rendeli áttenni. Azon két hivatalos vezető hatáskörébe utalják, akik 2004.óta szép karriert befutva válnak az országos hatáskörű szerv vezetőjévé és akik 2004. óta levelezgetnek és hazudoznak, majd kivédésükre a Legfőbb Ügyészség Kiemelt Ügyek Főosztályán dolgozó legkülönfélébb gondolkodású osztályvezetőkhöz folyamodnak az ügy „teljes körű” eltusolása érdekében. Dr.. Keresztes Imre és dr. Vajda Jenő. Azt hiszem Elnök Úr Keresztes Imrének és Vajda Jenőnek a nevünket elegendő megemlítenie. Meggyőzően fognak reagálni.

A Szegedi Nyomozó Ügyészség „túlbuzgó” ügyésze dr. Heffner Gábor Nyom.30/2009. számon hoz egy szánalmasnak mondható, ám annál ellentmondásosabb határozatot. Minden esetre egyre közelebb kerültünk olyan események és indokok feltárásához, amihez éppen a bűnszövetség tagjai által felkért személy vezetett el. A határozat kimondja, hogy Banga Péter és Bíróné Farkas Enikő cselekménye 1-1 rendbeli közokirat-hamisításnak felel meg, azonban a gyanú függőben hagyásával megtagadja a teljes feltárást egy hamis indokra hivatkozva, miszerint a büntetési tétel 3 év, így elévült. A folytatólagosságot és azt hogy cselekményük a mai napig jogellenes állapotot és szünet nélküli stresszes, zaklatott, támadott élethelyzetet okoz, ezt kihagyja. Dr. Galambos Zsuzsanna bírósági titkár tettét, mert cselekményét nem vitatja, afféle blőd, kimustrált feledékeny, túlhajtott, szegény irodai alkalmazott figyelmetlenségének tudja be a szándékosság – bár bizonyítékok tömkelege hever előtte – teljes háttérbe irányítása mellett. Ebben a határozatban és a hozzá tartozó okiratok tartalmából teljes mértékben kiviláglik, hogy Édesanyám Braczkó Ibolya és családja nem is akármilyen csalás áldozata lett. Nem hogy kifosztották mindenéből jogi védelemre képtelen állapotban, hanem teljes életére kihatóan megfosztották becsületétől, emberi méltóságában porig alázták,egy szép és teljes élet megvalósításától elzárták, családi életébe belegázoltak, s mindezen maffiacselekmények fedezésére papírokat – közokiratokat állítgattak ki gátlástalanul,miközben „adósként” tüntették fel a Magyar Köztársaság – akkoriban még, mert most már ezt a jogcímet sem tüntetik fel iratküldeményeikben – nevében. Amit itt most megfogalmaztunk azt egy pár lényegre törő bizonyítékkal – amelyeket szintén mellékelünk – alá is támasztjuk rögtön a manőverüket bemutatandó.

Azaz hogyan is kell az 1990-es évek elején banki tranzakciókat hamisítani, saját lakásvásárlási hitelüket mással kifizettetni és még a lepapírozott hivatalos eljárással lefölözni egy kis plusz hasznot is, hogy mindenkinek jusson belőle. Azaz legalább háromszorosan kiforgatni valakit vagyonából és a nevét, életviszonyát felhasználni hozzá.

A lényeges tényállást a 16 oldalas dokumentum (feljelentés) tartalmazza, amely a már említett hatóságoknál fellelhető. Azonban néhány momentum részletesebb bemutatást igényel, ami vajon „kikerült volna az ügyészség látóköréből”? Az évtizedekig fedezni kívánt hivatali csalássorozat rövidített tényálladéka tehát a következőkben mutatkozik meg.

1.      Nem létezett kibocsátott fizetési meghagyás 1992-ben. Erre ma már több bizonyíték áll rendelkezésre, melyet zömmel pont az elkövetők szolgáltattak, a birtokukból és kinyilatkoztatásaikból kerültek elő. A Csongrád Megyei Bíróság volt elnöke dr. Czene Klára a Békés Megyei Bíróság előtt folyt megállapítási eljárásban alperesként elismerte, hogy nincs és nem is volt záradékolás az iraton, mellyel a hivatali visszaélés-sorozatot megkezdték. Ennek alátámasztására hangfelvételeket is tudunk csatolni Önnek, amely 2008-ban készült a Hódmezővásárhelyi Városi

Bíróság ügyintézőjével folytatott telefonbeszélgetés során, miszerint a fizetési meghagyás mindegyik példánya 1992. óta az aktában feküdt. Csatolok egy 2008-ban részemre kiadott „hiteles” kiadmányt, amit Édesanyámnak, ha az eljárás valós lett volna 1992.-ben kellett volna megkapnia, átvennie. Erről szóló hiteles dokumentummal sem tudtak szolgálni egyszer sem. Az átvétel napja 2008.december 3-4.

2.      A Kecskeméti Városi Bíróság előtt 15.P.21.442/2010/9. Számon iktatott Banga Péter tanúvallomása – érkezett a bíróságra 2010.09.28-án – bizonyítja, hogy 1992-ben Banga Péter foglalási jegyzőkönyvet hamisított és azt a későbbiekben eljárás ürügyéül fel is használta. Mindezt a bíróság tudtával és mint mondja a több mint 10.000 ügye közül erre nagyon jól emlékszik.

Nyilván az iratok alapján ezt az ügyészség 2004-óta szintén tudta, persze egyetemben azokkal a bírói szervekkel, akik korábban és azt követően ebben az ügyben ténykedtek.

3.      Az 1990-es évek előkészítő események kapcsán a következő tények figyelembe vétele fontos momentum, melyek a mai napig közokiratokkal bizonyíthatók.

A Hódmezővásárhelyi OTP fiók felhívást küld Braczkó Ibolya részére 1991.november 7-i keltezéssel hogy 186.640 Ft feltüntetett értéken tartozását 30 napon belül egyenlítse ki. A feltüntetett ügyfélszámla számok a következők: 135876824 alatta 03342111/170665. Majd a kezesének 1992.01.29-én kelt felhívásában már 215.994Ft-ot „követelnek”. Hogyan is van ez? Ezt követően 1992.augusztus 6-án újabb felhívás érkezik felmondólevélként. Itt sántít a dolog, mert ezt megelőzően az állítólagos fizetési meghagyást 1992.március 18-i dátumozással látják el, majd 1992. június 30-án Banga Péter a már említett foglalási jegyzőkönyvet meghamisítja. Az 1992. augusztus 6-i felmondólevélben azonban az OTP - igaz már csak 79.586Ft-ot – de még mindig követel, ezt a felhívást már felmondólevélként nevesíti az Otp. II.3225-077-0. számozatú hivatalos formanyomtatványon. Az első próbálkozások tehát megtörténtek az OTP. Rt.-n belöl az akkor még a megyei bíróságon „székelő” Banga Péter összejátszásával. Nagy valószínűség szerint az akkor eljáró dr.Nagy Lajos( † ) bírót is sikerült félrevezetniük. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 21807.../1993.számú határozatával lakásfenntartási támogatást állapít meg 2500 Ft/hó Otp. Törlesztésre visszamenőleges hatállyal. A határozat kelt 1993.december 5. Ezt az iratot is csatoljuk. Az összeget a 3454111-170665 számla számon írják jóvá. Azonban az a szám eltér a felszólításokon szereplő 03342111/170665 számtól. Az ügyintézők ekkoriban a Hódmezővásárhelyi Önkormányzat Kádár Jánosné által vezetett népjóléti irodáján Godácsné és Békésiné. A 2500Ft/hó összeg soha nem jelent meg az adósságom csökkentéseként az OTP Rt. számlaszámán. Tehát a törlesztést hivatali segédlettel egy teljesen eltérő, mint később dr. Galambos Ilona bírósági titkárnak szóló tájékoztatásában az Otp. Rt.-től kiderül valakinek a lakásvásárlási hitelét „finanszírozták”. Ennek a csalássorozatnak a felderítését is megakadályozta dr. Heffner Gábor, amikor a Nyom30/2009. számú határozatában a folytatólagosan elkövetett csalás tényállásának felderítése közben a bírósági titkár cselekményeit próbálta elbagatellizálni. Végeredményben törvényes felderítői munkáját tagadta meg a bűnszövetség tagjainak védelme érdekében. A bírósági titkár közokiratok eltagadása miatt el nem végzett vizsgálatával pedig gyakorlatilag aktívan részt vállalt az iratok eltagadásában és az elkövetők felelősségre vonásának meghiúsításában. Ezzel teljes szabad utat adott a bűnszövetség tagjainak a maffiatevékenységeik végrehajtásában és kiszolgáltatottá tett a bűnelkövetőkkel szemben.

4. Ez maffia. Nyilvánvaló. Ez a maffia esetünkben legalábbis 1992 óta aktívan részt vállal vagyon elleni és személy elleni bűncselekmények folytatólagos elkövetésében. Az ügyünkben eljáró hivatalos személyek maffia tagokat támogatnak, nyilvánvalóan más érdekeltségeik miatt is, ezért nem járhatnak el tisztán az ügyünkben. Ez a maffia tevékenységével rányomta bélyegét az egész életünkre. Minden olyan taktikát bevetettek, maffiamódszereket alkalmazva, ami az akaratunk megtörésére irányult.

Mindezen fentebb előadott tények vonatkozásában feljelentést tettünk emailban dr.Polt Péter Legfőbb Ügyész Úrhoz, ami vélhetően nem jutott el hozzá 2011. június 14., kedd, 14:12:09-kor, és a Bács-Kiskun Megyei Főügyészségen 2011. május 9., hétfő, 14:13:11-kor dr. Lázár János és társai ellen, melyekben részletesen közöltük a történeti tényálladékot, valamint az azokat alátámasztó bizonyítékokat. Feljelentést tettünk súlyos maradandó egészségsértés elkövetése okán 2011. november 29., kedd, 10:55:36 -kor a Kiemelt Ügyek Főosztályán. Az ügyünkben azonban lényeges és teljes körű ügyészi intézkedésre nem került sor.. A Legfőbb Ügyészségen a 2011. november 29., kedd, 10:55:36 -kor súlyos maradandó egészségsértés elkövetése okán és az azt kiegészítendő Kiemelt és Katonai Ügyek Főosztályára 2012.május 11-én pénteken 13:42:02-kor e-mailben tett feljelentéseinket nyilván irattárba helyezték, mivel azok „hogyléte” felől semmit sem tudunk.

A Fővárosi Törvényszéken keresetet terjesztettünk elő 2012.április 13-án. Keresetünket az eljáró bírósági titkár dr. Varga Szilvia hiánypótlásnak álcázott visszaélésszerű magatartásával tagadta el és fosztott meg bennünket a Magyarország Alaptörvénye által is garantált kereshetőségi jogunk gyakorlásától. Keresetünket újból a Fővárosi Törvényszék elé terjesztettük, egyetemben a Fővárosi Törvényszék Elnökétől vizsgálatot kértünk az ügyben, de érdemi válasz és intézkedés nem történt az ügyben. Ezt a keresetünket a Nemzetgazdasági Miniszter Úrnak is megküldtük peren kívüli megegyezés céljából.

Végső cselekményük a Hódmezővásárhelyi Városi Ügyészségen B.560/2009.számon indított büntetőeljárás koholása, amely a már említett magánlaksértés címén lett futtatva. Az ügy arra lett felhasználva, hogy a bűnszövetség tagjait fedezzék, valamint hogy zsarolással távolt tartsanak az ingatlantól a rendőri fenyegető erő igénybevétele útján. Nyilván emellett nem titkolt céljuk

volt, hogy a lelepleződésük miatt provokáció útján a „bűnismétlés” esetére hivatkozva egy erre a célra fenntartott cella használati jogát is elnyerhesse Papp Kristóf, így távolt tartandó mindennemű kapcsolatától és forrásaitól. Erre bizonyosan készülhettek is, hiszen dr.Lázár János országgyűlési képviselő a levelezéseink között elfekvő hozzánk intézett nyilatkozatában kérdéssel fordul Papp Kristóf felé tetteinek következményeit kutatva. Nyilván a konspirációs folyamat ekkor már megindult.

Közben két ágon folyt a koncepció véghezvitele. A dr. Lázár János országgyűlési képviselő előtt tett hivatalos feljelentés tárgyában leplezési célul nem volt elég dr. Vékony Tamás hódmezővásárhelyi vezető ügyész állítólagos magánindítványát „előterjeszteniük”, tekintettel arra a tényre, hogy az általunk tett feljelentés tárgyában dr. Zsurzsa József a vezetése alá beosztott bírák a városi rendőrkapitányság akkori bűnügyi osztályvezetői semmiféle lépést, legalábbis hivatalosat, de magánúton sem tettek az irányba, hogy „sérelmüket” számon kéretessék. Ezért később emiatt a „kis botlás” miatt – nevezzük hallgatásnak – kitalálták, hogy dr. Zsurzsa József úr is szeretne feljelentést tenni – mondjuk úgy inkább magánindítványt, ami sosem létezett, mert olyat sosem láttunk, nem is közöltek velünk -. Ezért ezt is le kellett papírozniuk, aminek az lett az eredménye, hogy a Makói Rendőrkapitányság előtt indikáltak eljárást Zsurzsa Úr sértetti mivoltát fitogtatva. Ebből is előállíttatás lett és mindenféle különösebb törvényes indok és felhatalmazó határozat nélkül a Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság két eseti szakértőjével akartak valamit elővarázsoltatni. Az első bizonyára nem is sikerült, de másodszor is meg akarták próbálni. Idéző fenyegetések sora következett, miközben a Szegedi Járásbíróság előtt dr. Kónya Tamás mindenről tudott, hiszen minden egyes esemény kapcsán észrevételeket és indítványokat tettünk, természetesen fütyültek rá. Vizsgálati kérelmet és feljelentést intéztünk dr. Pintér Sándor Belügyminiszter Úr elé 2011.július 12.Kedd 14:31-kor emailban , így további intézkedés végett BM/8960/3/2011. számon megküldésre került dr.Lukács János dandártábornok elé,amit az ORFK is elrendelt, de semmilyen vizsgálatot nem folytatott le az ügyben. Az ügy állásáról a mai napig nincs semmiféle információnk. Zsurzsa Úr és Durajda Úr sértetti pozíciója megingott,a személyük mögé bújtatott eljárások befulladtak. Jelenleg dr.Kónya Tamás hadbíró Úr próbál valamit kifőzni a megmaradt adalékokból. Elég sokáig tart neki. Hiszen képzett szakjogászok, igazságügyi alkalmazottak mindannyian. Tehát a Szegedi Járásbíróság előtt 25.B.536/2011. számon dr. Kónya Tamás   katonai bíró előtt koholt eljárás alapján folyt rágalmazás címén ügy , amelynek előzménye volt a Csongrádi Rendőrkapitányságon  végzett „nyomozás”  (06020/276/2010.számon) a Kiskunfélegyházi Városi Ügyészség felügyeletével  B. 447/2010. számon, amelynek eredménye a B.1038/2010. számon meghozott vádirat. Ebben a legfontosabb mozzanat, hogy Igazságügyi szakértőkre alapozva megállapítja az eljáró ügyész, hogy nem szenvedünk semmiféle tudatzavarban, vagy elmebetegségben. Ez azért fontos, mert az „alapkoncepciók” között szerepelt volna a paranoid személyiségzavar, mint eddig már biztosan sok ügyben jól bevált eszköz a gyanú eloszlatására. Nos esetünkben ez is megdőlt. A 2011-es kitelepítést követően számtalan zaklatásnak lettünk kitéve. A rendőrséget (Makói Rendőrkapitányság) csicskáztatták, a szó szoros értelmében, felhasználva arra, hogy folyamatos stressz alatt tartva bennünket megpróbáljanak kimeríteni. Többször helyeztek kilátásba előállíttatást, orvosi vizsgálatot. A hab a tortán a gyámság alá helyezés lett volna. Emiatt is feljelentéssel éltünk 2011. november 29., kedd, 10:55:36 -kor , majd később mert az ügyben semmit sem tettek, a Katonai Ügyek Főosztályára 2012.május 11-én pénteken 13:42:02-kor e-mailben, súlyos maradandó egészségsértés elkövetése okán a bűnszövetség tagjai és a törvénysértő eljárásokat folytató hivatalos személyek és szervek ellen, de a Legfőbb Ügyészség, a feljelentésben foglaltak tartalmát teljesen figyelmen kívül hagyva csupán a dr.Darázs Angéla Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának gyámügyi előadója ügyében lépett az ügy Debrecenbe való áthelyezésével, ahonnan a Debreceni Ügyészség lehelyezte a Hódmezővásárhelyi Városi Rendőrkapitányságra az ügyet, ahol dr.Harkai István bűnügyi osztályvezető azzal az állítással, hogy nem folyik ellenünk maffia tevékenység kifutatta az ügyet. A gondnokság alá helyező fenyegető tevékenység folytatásáról - idézés és előállíttatás korábban megvalósult kilátásba helyezése után – nem tudunk semmit. Szintén dr.Kónya Tamáshoz került a B.560/2009.számon indított koholt büntetőeljárás magánlaksértés címen futtatva.

Tisztelt Elnök Úr! Figyelemre méltó a 2.Bf.846/2012/11. számon a Szegedi Törvényszéken hozott ítélet 3.oldalán található „rosszallás”, ami teljes egészében azt jelenti, hogy nem követtünk el semmiféle bűncselekményt. Az eljáró bíró a 6.oldal 5.bekezdésben kinyilvánította, hogy az ügyben beterjesztett, a büntetőeljárás kezdeti szakaszától, összes indítványt és észrevételt, bizonyíték figyelembe vételét, kivizsgálását megtagadja. Értékelhető hangfelvételek vannak a Csongrádi Rendőrkapitányság, a Kiskunfélegyházi Városi Ügyészség, a Bács-Kiskun Megyei Ügyészség és így nyilvánvalóan a Szegedi Járásbíróság, annak elnöke dr. Tárkány -Szűcs Babett, dr. Kónya Tamás hadbíró Úr birtokában is. A hangfelvétel Papp Kálmán r.őrnagy az akkor még a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság állományában lévő bűnügyi alosztályvezető és Papp Kristóf közt folyó hivatalos telefonbeszélgetést tartalmazza, ahol az őrnagy Úr elismeri az ellenünk folyó maffiatevékenységet. Ami a személyiségzavarunkra tett valótlan állítást illeti, azt cáfolja a Kiskunfélegyházi Városi Ügyészség vádirat, amiben szakértőkre alapozva állapítja meg az ügyészség, hogy nem szenvedünk semmiféle zavarban. Az pedig, hogy a bíróság szerint miben vagyunk korlátozva, már meg sem említendő. De ennyi zagyvaságot összehordani tényállásbeli indoklás nélkül azért, hogy az eljárást ne hamis vád alapján megindítottnak lehessen tekinteni, biztosan megéri a Tisztelt Tanácsnak.

Mindenesetre az ítéletből kiolvasható az is, hogy nincs mit végrehajtani és jogerősíttetni egy olyan ítéleten, amit II.fokon ez a Tanács gyakorlatilag hatályon kívül helyezett. A Tanács tagjai: dr.Kovalcsik Éva a tanács elnöke, dr.Katona Dorottya előadó bíró a tanács tagja, dr.Nógrádi Beáta a tanács tagja. A jogi érvelésnek tűnő összehordott miliő pedig csak ködösítésekre jók. Mi nem tudnánk az életünket, a sorsunkat, a hazánkat ilyen emberekre „bízni”.Minden esetre bővült az elkövetők köre. Tehát nem vagyunk bűnösök, csak ezt nem mondják ki tisztességesen, törvényes ítéletben, mert akkor meg kellene indíttatni a büntetőeljárást azok ellen, akiket támogatnak, az igazság, a teljes valóság kiderítése érdekében. Amit tettek, már az is bőven elegendő bizonyíték, csak legyen törvényes hatóság aki felelősségre vonja őket. Ezek az ügyek mind megbuktak és gyalázatos, zagyva ítéletnek egyáltalán nem nevezhető, kis figyelmeztetés féleség született, ahelyett hogy tisztességesen megszüntetve a

koholt eljárásokat, az elkövetőket és tevékenységeiket végleg felszámolták volna. Még a Szegedi Törvényszék elnöke sem volt képes kiállni a koholt ügy mellett, de nem is tett semmit az elkövetők felelősségre vonása érdekében és még mindig szabadon próbálják mívelni embertelen cselekményeiket. Úgylátszik napról napra bővül a maffiatagok száma. Napról napra megpróbálnak minket anyagilag is tönkretenni, hiszen Braczkó Ibolya amúgy is alacsony nyugdíjából törvénysértő módon vonják azokat a perköltségeket, amelyeket visszaélésszerű tevékenységeikkel erőszakoltak ki. Ráadásul, hogy végképp ne érezhessük magunkat biztonságban, még a hamis papírok által generált büntetőügyek után van bőr a sápadt arcukon bűnügyi költséget kizsarolni. Mindezt a Magyar Állam pénzén és a Magyar Államtól kapott nem csekély összegű fizetésért.

Mindezen könnyen bizonyítható, kellően behatárolható és kikövetkeztethető tények fényében kérjük a büntetőügy és a folytatólagosan elkövetett törvénytelen zsarolásszerű eljárások anyagi és eljárásjogi jogi vizsgálatát és rehabilitációs kérelmünknek helyt adni, mert nem vagyunk bűnösök. Kérjük a megfelelő törvényességi vizsgálat keretében a rehabilitációnak megfelelő törvényes állapot teljes körű helyreállítását. A fentebb részletezett ügyekben és korrupt eljárásokban teljes körű személyi és anyagi jogi rehabilitációnkat, emberi jogainkban, méltóságunkban, magyar állampolgárságunkkal járó személyi biztonságunk teljes körű helyreállítását. Kérjük ezekben a korrupt ügyekben a személyi szabadságunk és biztonságunk védelme érdekében a folyamatos további bűnelkövetési magatartások által generált folyamatok végleges megállítása érdekében történő fellépést.

Bizonyítóerejű köz- és magánokiratok jegyzéke (Iratjegyzék):

1.       Fizetési meghagyás Pk.50.198/1992., kelt Hódmezővásárhely 1992.február 24., záradék nincs.

2.        Felhívás tartozás kiegyenlítésére 186.640Ft+kamat összegről, hitelfajta:építési, OTP. HMV-helyi fiók, kelt 1991.11.07.

Hódmezővásárhelyen

Felhívás tartozás kiegyenlítésére Braczkó Ibolya kezesének 215.994Ft+kamat, OTP.Rt., kelt HMV-hely1992.01.29.

Hátralék kimutatás, OTP. HMV-helyi fiók, 186.640Ft+16 % ügyleti 6% késedelmi kamatról, kelt HMV-hely 1992.02.18.

OTP.Rt. HMV-helyi fiók,felhívás Braczkó Ibolya részére, építési hitel,1992.július 31-el bezárólag 79.586Ft hátralék megfizetésére. -FELMONDÓLEVÉL A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA ELŐTT!! – OTPII.3225-077-0 Folba, számlaszám:03342111/170665.

21807../1993. sz.Hmv-hely Megyei Jogú Város Polgármestere határozata OTP. Törlesztésre havi 2500Ft-ról 3454111-170665 számú számlára, kelt HMV-hely 1993.12.09.

Tanúnyilatkozat vételi szándékról 2.400.000Ft összegben, kelt 2006.09.11. Olasz József.

Hmv-helyi Városi Bíróság 0603-2Vh.612/1995/59-I. végzés, kelt 2008.július 31.

OTP. Bank Rt. 57710-2008-0476363-F. sz. kérelme, kelt Budapest 2008.08.14. a HMV-helyi Városi Bíróságra érkezett 0603-2Vh.612/1995/60. számon 2008.08.19-én.

0603-2Vh.612/1995/61. sz. tájékoztatás, kelt HMV-hely 2008.08.25. OTP.RT. részére.

Bizonyíték Fizetési meghagyás a HMV-helyi Városi Bíróságon elfekvő eredeti példányánakátvételérőlPK.50.198/1992.sz., kelt 2008.december3.

Feljelentés és helyesbítés, kelt 2010.0211.(email) dr. Lázár János országgyűlési képviselő részére.

Ig.48/2010/1-I. sz.feljelentés Hódmezővásárhelyi Városi Ügyészség, dr.Vékony Tamás , kelt 2010.03.24.

06020/276/2010/bü. Jegyzőkönyv tanúkihallgatásról, Csongrádi RK.bűnügyi osztály, kelt 2010.05.06.10:17 perc.

Legfőbb Ügyészség Nyomozásfelügyeleti és Vádelőkészítési Főosztály NF.11193/2009/3-I.sz. kizáró határozata., kelt dr.Varga Zoltánné osztv.ügyész Budapest 2010.06.01.

Bizonyíték megküldése a Csongrádi RK.-nak dr.Lázár János levelezéseivel és Papp Kálmán r.őrnaggyal történő telefonbeszélgetésünk hanganyagával Seres Anita r.főhadnagy részére,kelt 2010.09.15.,06020/276/2010/bü.

15.P21.442/2010/9. számú tanúvallomás, Kecskeméti Városi Bíróságra érkezett 2010.09.28-án, kelt HMV-hely 2010.09.26.Banga Péter

Feljelentés dr.Durajda Pál és társai Szeged Város Önkormányzatának vezető tanácsosa és irodavezetőjével szem

ben.Kelt 2011.04.27.(email) Csongrád Megyei Főügyészség Heffner Gábor fűügyészségi ügyész részére.

Feljelentés Bács-Kiskun Megyei Főügyészség részére, dr.Vékony Tamés, dr.Zsurzsa József, dr.harkai István, dr.Lázár János országgyűlési képviselő hivatalos személyek ellen, kelt 2011.05.09.(email).

Panasz és feljelentés Nyom.434/2011.számú ügyben Czene Klára és társai (lásd 19.pont iratjegyzék) ellen, Legfőbb Ügyészség dr.Polt Péter Legfőbb Ügyész részére, kelt 2011.06.14.

Központi Nyomozó Főügyészség dr.Vida József főügyészségi ügyész „tájékoztatása” Nyom.434/2011., kelt Budapest 2011.08.02.

Kérelem dr. Orbán Viktor Miniszterelnök Úr részére. Kelt Hódmezővásárhely,2011.08.17.

Feljelentés súlyos maradandó egészségsértés okán. Legfőbb Ügyészség Kiemelt Ügyek Főosztálya dr.Sinku Pál főosztályvezető ügyész részére.Kelt Hódmezővásárhely 2011.11.28.

Szegedi Városi Bíróság (nem tudni kinek a nevében) hozott ítélete 25.B.941/2011/8. sz., kelt Szeged 2012.01.17.dr.Kónya Tamás bíró.

25.B.941/2010/8. sz. jegyzőkönyv dr. Vékony Tamás tanúvallomásával, miszerint nem tudja, hogyan került hozzá a dr.Lázár János országgyűlési képviselőnek 2010.február 11-én emailban megtett feljelentés és azt sem tudja mikortól tett volna magánindítványt. Szegedi Városi Bíróság dr.Kónya Tamás bíró, kelt Szeged 2012.01.17.

Visszaigazolás Legfőbb Ügyész Kiemelt és Katonai ügyek főosztálya, 2012.05.11.

Braczkó Ibolya kézzel írott magánokirata dr.Kahr József ügyvéd részére, kelt 2012.08.05.

Braczkó Ibolya kézzel írott magánokirata, indítvány és kérelem dr.Kónya Tamás bíró részére 25.B.536/2011. magánlaksértés, 25.B941/2011.rágalmazás, 25.B.252/2011.sz.rágalmazás hivatkozási számokra. Kelt HMV-hely 2011.08.10.

Végzés 64.P.21.605/2012/4. Fővárosi Törvényszék, kelt Budapest 2012.09.04. dr.Varga Szilvia bírósági titkár.

Szegedi Törvényszék elnöke részére, kérelem kizárás iránt, kelt HMV-hely, 2012.09.10.

Kérelem kizárás iránt 2012.El.X.A.30/7. hiv. számra dr.Cseh Attila a Szegedi Törvényszék elnökhelyettese részére.Kelt HMV-hely 2012.12.15.

Feljelentés és indítvány dr.Kónya Tamás katonai bíró részére Szegedi Járásbíróság 25.B.536/2011/17.,25.B.536/2011/18. számokra, kelt HMV-hely 2013.02.12.

Fővárosi Törvényszék végzése 64.P.20.196/2013/5-I.sz.,Budapest 2013.04.17.dr.Varga Szilvia b.titkár.

Fővárosi Törvényszék végzése 64.P.20.196/2013/5.Budapest 2013.04.17.dr.Varga Szilvia b.titkár.

Kizárási és feljelentési kötelezettség iránti kérelem dr.Tárkány-Szűcs Babett a Szegedi Törvényszék megbízott elnöke részére, kelt HMV-hely 2013.04.24.

2012.El.X.A.30/12. a Szegedi Törvényszék Elnöke levele, kelt Szeged 2013.04.26.

Szegedi Törvényszék 2.Bf.846/2012/11.sz. ítélete 2 példányban, kelt Szeged  2013.05.21., dr.Kovalcsik Éva tanács elnöke, dr.Katona Dorottya előadó bíró, dr.Nógrádi Beáta tanács tagja.

Törvényességi kérelem, Braczkó Ibolya kézzel írott magánokirata, El.X.A.30/12.számra Szegedi Törvényszék Elnöke dr. Tárkány-Szűcs Babett részére, kelt Makón 2013.05.31.

Kérelem Szegedi Törvényszék Elnöke dr.Tárkány-Szűcs Babett részére, kelt 2013.06.13.Makó.

2012.El.X.A.30/19.Szegedi Törvényszék Elnöke levele, kelt Szeged 2013.07.02.

2012.El.X.A.30/19. hivatkozási számra tájékoztatás kérés Szegedi Törvényszék Elnökéhez. Kelt 2013.07.31.

Jelen iratjegyzék szerint kérelmünk összesen 41 (azaz negyvenegy) db bizonyító erejű magán és közokiratot tartalmaz 82 (azaz nyolcvankettő) számozott oldalon, mely teljes egészében a kérelmünk részért képezi.

Tisztelettel:

Braczkó Ibolya és Papp Kristóf

6800, Hódmezővásárhely Tuhutum u. 38.

Makó, 2013. augusztus 14.