Holokauszt-tagadás

snuki2 2014.03.12 22:52:10

Carlos W. Porter: Holokauszt-készítve a Szovjetunióban

https://www.youtube.com/watch?v=f22wRYSMPv4

Az auschwitzi gázkamrák mítosza

https://www.youtube.com/watch?v=p-TEQD4R0CQ

Robert Faurisson: Egy ember (2010)

https://www.youtube.com/watch?v=XZpV8DhYMTo

Törölt nick 2013.07.07 21:52:11

Ezek szerint tehát a holokauszttagadás már nem bűntény? Ez egy hasonló helyzet, mint a vörös csillag ügye. Apropo: mi van akkor, ha egy ügyvéd direkt valakiket felbérelne, hogy tűzzék ki a vörös csillagot, majd Mo-n elítélnék őket, aztán Strasbourgban a magyar államnak kéne megfizetnie a kártérítést és természetesen az ügyvéd összes kiadását :-) ?? Most már ugyanezt el lehetne játszani holokausz-ügyben is. Milyen kár, hogy annak idején nem jogásznak tanultam! Már kb. 10-15 éve az a véleményem, hogy semmifajta egyetemnek nincs értéke, csak a jogi egyetemnek. Mert azokban a társadalmakban, ahl már lassan minden a csaláson alapszik, csak a jogász boldogulhat.

Törölt nick 2013.01.03 00:06:28

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága 102. Ülésén, került sor erre a döntésre Genfben 2011. júliusában, 11-től 29-ig megtartott ülésen, de érdekes módon csak a múlt hónapban vált nyilvánossá. Az ENSZ Emberi Jogi Egyezmény - köztük a Németországi Szövetségi Köztársaság, Franciaország, Ausztria és Svájc részére - kötelező erejű határozat, hozzávetőleg a következő szöveggel lépett érvénybe (§ 49, CCPR/C/GC/34):A törvények szerint, hogy a történelmi tények alapján tett véleménynyilvánítás kötelezően törvényellenes lehet, nem egyeztethető össze az Egyezménnyel, amelyet az aláíró államok tekintetében, tiszteletben kell tartani a szabad véleménynyilvánítást. Az egyezmény lehetővé teszi, hogy ne legyen általános tilalma a kifejezésmódnak, téves véleményeknek, vagy téves értelmezésnek a múltbeli eseményekről.A bizottság döntése nem kevesebbet jelent, mint hogy a meglévő törvények törvénytelenek, és hogy bevezetés idejétől minden ítéletet hatályon kívül helyez, valamint, hogy az elítélteket kártalanítani kell.

Spanyolország és Franciaország legfelsőbb bíróságai már döntöttek a megfelelő jogszabályokról az elmúlt hónapokban, míg a német média, és a közönség, de a magyar kormány is, az ENSZ-határozatot visszatartotta a mai napig. Vajon miért?

endix 2012.10.16 10:10:52

Holokauszt-Ipar

Norman G. Finkelstein nyomán

tudományos tény, vagy ideológia?

„ A regényíró, Philp Roth szerint, a zsidó gyermek nem örököl törvénygyűjteményt, a képzés tudományának esszenciáját, a nyelvet és végül Istent, hanem egy bizonyos pszichológiai tartalmat - és ezt a pszichológiai tartalmat négy szóban lehetne formába önteni: "A zsidók valami jobbak".

Két központi dogma képezi a HOLOCAUST strukturális alapját:

I. a HOLOCAUST a történelem abszolút egyedülálló eseménye;

II. A HOLOCAUST a nemzsidók zsidókkal szembeni ésszerűtlen, örök gyűlöletének betetőzése.

A Holocaustra való hivatkozás" jegyzi meg az elismert izraeli szerző Boas Evron, tulajdonképpen nem más, mint" hivatalos hangulatkeltő célzatú doktrína, amely szüntelenül címszavakat és hamis világnézetet teremt, és egyáltalán nem célja a múlt megértése, jóval inkább a jelen manipulációja."

A történész David Stannard felvilágosító tanulmányában gúnyosan ír "a holocaust-hagiográfusok kis iparágáról, mely vakbuzgó teológusok egész energiájával és ötletgazdagságával a zsidó tapasztalat páratlanságáért küzdenek. Az egyedülállóság dogmájának végül is nincs semmi értelme. Alapjában véve minden történelmi esemény egyedülálló, mert térhez és időhöz kötött. És minden történelmi folyamatnak van megkülönböztető, mint ahogy a többi eseménnyel közös vonása is. A HOLOCAUST rendkívülisége abban áll, hogy az egyedülállóságát abszolút döntőnek tartják. Milyen más történelmi eseményt - kérdezhetnénk - illet meg döntően az egyedülállóság kategóriája?

a "Holocaust azért olyan egyedülálló jelenség, mert korábban még egyetlen állam sem tervezte el tudatosan és módszeresen egy adott nép férfiainak, asszonyainak, gyerekeinek fizikális megsemmisítését..."

….Lefordítva: Az a történelmi esemény, mely össze nem téveszthető sajátossággal bír, az egy mással össze nem téveszthető történelmi esemény.

magában a HOLOCAUST felépítményében adott az egyedülállóság, ennek bizonyítása engedélyezett, tagadása a holocaust tagadásával egyenlő. A probléma oka feltehetően az előfeltételben és nem a bizonyítékban rejlik. Még ha maga a holocaust egyedülálló is volna, mi adná a különbséget? Miként változna a felfogásunk, ha a nácik zsidókon végrehajtott tömeggyilkossága, hasonló katasztrófák sorában nem az első, hanem a negyedik vagy ötödik helyet foglalná el?

A holocaustra való hivatkozás egy csel, a zsidóságot érő mindennemű kritika jogosultságának aláásására, azt hangoztatva, hogy az őket érő kritika csak beteges gyűlölet szüleménye lehet. "

A holocaust egyedülállóságának tézisében annak szörnyűséges volta mérvadó. Mások szenvedése, bármilyen szörnyű is legyen, ezzel egyszerűen nem összehasonlítható. Bár a holocaust egyedülállóságának szószólói visszautasítják ezt az implikációt, elutasításaik mégsem őszinték.

Nem a zsidók szenvedése tette a holocaustot egyedülállóvá, hanem az a tény, hogy a zsidók szenvedtek. Azaz a holocaust valami különleges, mert a zsidók maguk is különlegesek.

A nácik tömeggyilkosságát a II. világháború után először, nem mint kizárólagosan zsidó

vonatkozású, még kevésbé történelmileg egyedülálló eseményként értelmezték.

A Holocaust Múzeum számára a legnagyobb kihívás az elsőbbség biztosítása volt, a cigányokon elkövetett népirtás előtt. A nácik félmillió cigányt gyilkoltak meg módszeresen, ami a népességi arányt tekintve, durván, a zsidókon végrehajtott tömeggyilkosság veszteségeinek felel meg.

Ha cigányokon végrehajtott genocidot elismernénk, az a holocaustra érvényes kizárólagos zsidó licenc elvesztését jelentené, ami magával vonná az ennek megfelelő zsidó "eszmei tőke" elvesztését.

A holocaust egyedülállóságáról szóló vita meddő. A holocaust egyedülállóságát védelmező állítások ténylegesen, az "intellektuális terrorizmus" (Chaumont) egyik formáját öltötték fel.

Bár a holocaust egyedülállóságát bizonygató tézisek intellektuálisan meddők és erkölcsileg elvetendők, mégis fennmaradnak.

Vajon miért - hangzik a kérdés - ?

Először is, az egyedülálló szenvedés kizárólagos jogot ad. A holocaust összehasonlíthatatlan szörnyűsége Jacob Neusner szerint a zsidókat nemcsak hogy kiválasztja a többiek közül, hanem "feljogosítja őket a többiekkel szemben". Edward Alexander számára a HOLOCAUST egyedülállósága "morális tőkét" jelent. A zsidóknak ezen "nagy értékű vagyon feletti uralomra igényt kell tartaniuk".

a holocaust, amely a "zsidók különleges összetéveszthetetlenségére utal" a "zsidóknak, mint különlegesen veszélyeztetett népnek, jogot ad arra, hogy mindennemű, a túléléshez szükséges erőfeszítést különösen üdvösnek tekintsen". Egy jellegzetes példa erre : minden, az izraeli nukleáris fegyverek fejlesztését magyarázó hír, a holocaust szellemét idézi. Mintha Izrael éppen nem a legjobb úton tartana a nukleáris hatalmi státusz birtoklása felé.

A két hipotézist, miszerint a holocaust egyedülálló és ugyanakkor ésszel felfoghatatlan, kevés választja el egymástól. Amennyiben nem létezik a holocausthoz fogható történelmi esemény, akkor következetesen ezek felett álló, és mint ilyen történelmileg felfoghatatlan kell, hogy legyen. (Valóban a HOLOCAUST egyedülálló, mert nem értelmezhető, és mivel nem értelmezhető, ezért egyedülálló.)

Novick ezt a misztifikációt a "holocaust szentté avatásának" keresztelte.

Ezen szemlélet alapján a HOLOCAUST józan értelmezése, annak tagadásához vezet. Az ésszerű megközelítés ugyanis tagadja a HOLOCAUST egyedülállóságát és misztériumát. És az, aki a HOLOCAUST-ot mások szenvedéseivel összehasonlítja, "az a zsidó történelemmel szemben felségárulást követ el"

A nemzsidók örökös zsidógyűlöletének Holocaust-dogmája igazolja a holocaust egyedülállóságáról szóló kiegészítő dogmát. Ha a holocaust a nemzsidók ezeréves zsidógyűlöletének tetőpontja volt, arra kellene következtetnünk, hogy a nemzsidók üldözése a holocaust során csak mellékesen történt meg, és ily módon csupán csak egy epizódja volt az egésznek. Ilyen tekintetben, a zsidók szenvedése a holocaust során egyedülálló volt.

Végezetül a zsidók szenvedése azért is páratlan, mert maguk a zsidók is azok. A HOLOCAUST semmivel sem összehasonlítható, mert a nemzsidók zsidógyűlölete nem racionális. Végső soron ez a szenvedély a legmagasabb szinten irracionális, ha nem emberfeletti. A nemzsidó világ gyűlöli a zsidókat irigységből és féltékenységből. Ressentiment. Nathan és Ruth Ann Perlmutter szerint az antiszemitizmus "féltékenységből és haragból származott, mert a zsidók a nemzsidókat kiszorították a piacról… a nagyszámú kevésbé tehetséges nemzsidót bosszantotta a kisszámú tehetséges zsidó ". Ily módon igazolta a holocaust - ha negatív módon is - a zsidók kiválasztottságát. Mivel a zsidók jobbak vagy sikeresebbek, kihívták maguk ellen a nemzsidók gyűlöletét, akik legyilkolták őket.

Ha az egész világ a zsidókat halottnak akarja látni, akkor az valóságos csoda, hogy még mindig élnek - és nem úgy, mint az emberiség nagy része, ugyanis nem kell éhezniük -.

kétszeresen behajtani

A kifejezés maga "holocaust túlélője" azokat illeti, akik a zsidó gettók, koncentrációs táborok, munkatáborok, nem egy esetben ezek mindegyikének traumáját valójában átszenvedték.

Az utóbbi évek során a "holocaust túlélői" címet újraértelmezték. A fogalom nem csak azokra alkalmazható, akik a nácik alatt szenvedtek, hanem azokra is, akiknek sikerült az elől elmenekülniük.

Az utóbbi években a holocaust-ipar egyenesen zsarolási jelleget öltött. Az egész világon fellelhető zsidóság - függetlenül attól, hogy élő vagy halott képviseletében - Európa szerte, követeléseket támaszt a holocaust idejéből származó zsidó tulajdonokra.

Raul Hilberg egy nemrég közzétett nyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy a számoknak igenis jelentőségük van, ha a nácik által végrehajtott tömeges zsidóirtást meg akarjuk érteni.

Ne veszítsük el szem elől magát a tényt, hogy a nácivezér, Heinrich Himmler a lágerlakók összlétszámát 1945 januárjában 700 000-re becsülte, amelynek egyharmadát, - Friedlander szerint - az év májusáig meggyilkolták. De amennyiben, - mint azt a holocaust-ipar feltételezi - a zsidók a lágertúlélőknek csak közel 20 százalékát tették ki, - és hasonlóképpen hivatkozva a holocaust-iparra - 600 000 zsidó táborlakó élte túl a háborút, akkor az összes túlélő száma 3 millió kell, hogy legyen. A holocaust-ipar adatai alapján, a koncentrációs táborokban tehát nem uralkodhattak olyan kemény viszonyok.; ugyanis egy feltűnően magas szaporodási és alacsony halálozási számból kell kiindulnunk.

Attól a népszerűsített felfogástól, miszerint az "Endlösung" egy egyszeri, effektív futószalagon végzett, ipari emberirtás, búcsút kell vennünk. Figyelembe véve a holocaust-ipar állítását, a sok százezer zsidó túlélővel nem egészen hihető, hogy az "Endlösung", utolsó fázisában olyan nagyon eredményes lehetett.

Les extrèmes se touchent ( az extrémek érintik egymást).

Svájc és Németország kizsebelése csak előjátéka volt a nagy finálénak: Kelet-Európa következik. A Keleti Blokk összeomlásával csábító lehetőségek nyíltak meg az európai zsidóság egykori melegágyában. A "rászoruló holocaust-áldozatok" jámbor köpönyege mögé megbújva, a holocaust-ipar már megtette első kísérleteit a teljesen leszegényedett országokban a dollárok milliárdjainak kicsikarására. Kíméletlenül és kegyetlen elszántsággal követi célját és mindenek előtt Ő maga az, aki Európában az antiszemitizmust táplálja.           ”

Finkelstein 2000 áprilisa

Idézetek gyűjteménye, a szerző szándéka szerinti kontextus változatlanul hagyása mellett.

Gyuri44 2011.05.03 08:53:41

Idézet a jelenlegi gyulai polgármesterrel készült egyik interjúból, amely a Gyulai Hírlapban 2010. október 8-án jelent meg:

"A szakdolgozatomat is Békés megyei témából írtam, Kulákperek Békés Megyében címmel. Ez némileg tisztelgés volt törvényszéki bíró nagyapám előtt, akit azért rúgtak ki 1949-ben a Bíróságról, mert több társával együtt sorozatban mentették fel a gazdákat az ellenük emelt alaptalan vádak alól. A kommunisták koncepciós pereket indítottak a gazdák ellen, amit a tisztességes bírák nem tudtak elviselni, ezért kirúgták őket. Nagyapám harmincnégy évesen, jogi diplomával, bírói gyakorlattal, német és francia nyelvtudással mehetett segédmunkásnak." (http://www.gyulaihirlap.hu/index.fcgi?rx=&item=&akadaly=&nyelv=hu&menuparam_8=3008&type=8&menuparam3=7)

Szerintem megrázó és szomorú motíváció lehet ez egy olyan ember számára, aki a Holokauszt megemlékezések napján netalántán ne adj isten esetleg az ilyen családi előzmények miatt pálinkába fojtja a rossz emlékeit. - "Akkorra és oda".

Törölt nick 2011.05.02 13:08:07

kieg: akkorra és oda...

Törölt nick 2011.05.02 13:07:41

Hát akkor a hol. megemlékezést tették balfaszságból akkorra... Sztem ez a valószínűbb, nem pedig az a paranoid elképzelés húgy húúúú húúú összeesküvés szándékos fasiszta provokáció. Ugyan már... Persze ugyan teljesen nem kizárható nyilván, de eléggé kényszeres és infantilis elképzelés szerintem...

Gyuri44 2011.05.02 12:52:44

Kedves előttem szóló! Te tényleg komolyan gondolod, hogy csupán "maflaságból" vagy "véletlen egybeesés" miatt volt a nemzetközi piafesztivál Gyulán éppen a Holokauszt megemlékezések napján? A nemzetközi pálinkafesztivált ugyanis immár több éve mindig ugyanakkor tartják a városban.

Törölt nick 2011.05.02 12:43:47

Nem hinném, hogy kitervelt, tudatos provokáció volt. Inkább csak véletlen egybeesés lehetett. Magyarországra inkább a szerencsétlenkedő abszurd dolgok jellemzők, mint tudatos, megfontolt, ravasz stratégiával szervezett provokációk. Főleg Gyulán... Ugyan már... Sajnos túlbecsülöd a jónépet... Egyszerű maflaság, balfácánság miatt, véletlen alakulhatott így. Nekem ez a véleményem.

Gyuri44 2011.05.02 10:31:25

Arcátlanság vagy provokáció? Ezt kérdeztem magamtól, amikor arról értesültem, hogy április 16-án, a Holokauszt áldozatairól való országos megemlékezések napján Gyula városban óriási tivornyázásokkal egybekötött nemzetközi pálinkafesztivált tartottak. Kíváncsi lennék rá, hogy ki és mit szól ehhez. Ugyanis nem hiszem el, hogy Gyulán csak ez a nap volt alkalmas a nemzetközi piálásra. Így nem csoda, ha világszerte szinte az egész magyar népességet továbbra is fasisztoidnak tartják.

Aeslan 2010.05.30 15:56:05

Üdv!Kicsit módosítottak a törvény szövegén, kivették a holokausztot. "..a nemzetszocialista & kommunista bűnök tagadása.."Szerintem szándékos, valamennyire mérsékelték.

Aeslan 2010.04.24 23:45:31

Egyet értek 90%-ban. Üdv!

Törölt nick 2010.04.23 16:45:22

Egy szép napon, amikor már nagyon megunom és elegem lesz ebből a cirkuszból, besétálok egy nemzetközi legfelsőbb bíróságra és feljelentést teszek a holokausztok ellen. Mivel nem egy holokauszt volt, nem csak zsidó holokauszt volt, hanem az emberi történelem során sok tucat népírtás volt ugyebár.Nem tudom a holokauszt-tagadás törvényben vajon a teljesség igényével fel van-e sorolva az összes... Tagadni nem, de gyanúsítani fogom a holokausztokat nem létezéssel, túllihegettséggel és követelni fogom a kétségtelen, végérvényes bizonyításukat. Nemzetközi összefogással, nemzetközi bíróságon, teljes nemzetközi médiafigyelem mellett, pártatlan nemzetközi bizottságoknak, szakértőknek kell majd a munkát elvégezni, hogy a holokausztok bizonyítva legyenek egyszer s mindenkorra. Nagyon remélem, elvesztem ezt a pert és ezután aki holokausztot tagad, arra nyíltan lehet mondani tényként: HAZUDIK...És ha így lesz, a tudomány szégyene lesz, hiszen gyalázat, hogy egyszerűen nem képes kétségtelenül és maradéktalanul bebizonyítani 65 éve ezt...

Aeslan 2010.04.20 21:03:15

Valóban, igazad van, kissé eltávolodtam. Tehát a "jogfilozófiai és jogtörténeti elvek lehetnek a döntőek."Üdv!

pragmatikus álmodozó 2010.04.20 20:06:29

Amióta ez a törvény életbe lépett, nem engedhetem meg magamnak a vitát, még a "más nézőpontot" sem! A maximum ameddig elmehetek az annyi, amit az előzőekben leírtam, legfeljebb azzal az elvi kiegészítéssel, hogy  amit jogilag kell védeni, az dogmává silányítja azt. És mivel ez itt egy jogi probléma tárgyalására indult topic, nem a példák, hanem a jogfilozófiai és jogtörténeti elvek lehetnek a döntőek.

Aeslan 2010.04.20 19:33:46

Nem válaszoltam teljeséggel: Igaz, a kínaiak is probléma, és van igazság abban, amit írtál. Csak sajnos a sok ferdítés meghozza gyümölcsét, hogy csak a zsidó nagytőke a felelős.Pontosítom: az izraeli nagytőke Ez a nagyobb mérvű, ennyi. (Lásd: sukorói beruházás.) Más, nem szemita: Dunakeszii Auchan esete a természetvédelmi területtel; tönkretétel parkoló építése által.Egy asszem, amerikai film forgatása egy ócsai természetvédelmi területen: eredmény: tönkretették az egészet, minimális bírságot szabtak ki. Mind a 3 említett példa kapcsán a magyar hatóságok szívélyes együttműködésével. S egy uccsó adalék: Meddig fizessük még a holocaust-kártérítéseket: Nemzedékről-~re?? Lásd Chicagoi bíróság beperli a MÁV-ot a konc.-táborokba szállítás miatt.

Aeslan 2010.04.20 18:01:14

Érthető vagy. Csak tudod, hogy is van: "A győztesek írják a történelmet." Amúgy fizikailag létezik az úszómedence!* Az álláspontom nem változik. Egy egyszerű kérdés: Hiroshimát és Nagaszakit, a szövetségesek ártatlan civil életeket követelő hamburgi és drezdai bombázásait miért lehet tagadni, valamint a jelenkor palesztin gyilkolászásait, az ún. magyar holokausztot?? Egy népet ért sérelem, nem lehet igazolása egy másik tönkretételének!!Nem azt gondolom, hogy nem bűn, amit Hitler tett, koncentrációs táborokba gyűjtés, jogok megvonása,nyilván voltak kegyetlenkedések is, de az egész gázkamra story nem áll meg a lábán, ha objektíven nézed. Főleg a tífuszjárvány okozott haláleseteket, amiket a szövetséges bombázások okoztak.Holokauszt volt, ismétlem, és egy gerinctelen,aljas, üldözendő bűn. De ezt tőkehalmozás címén bevetik állandóan, az ún. holokártyát, például a skandináv országok ellen, akik bizonyos cégeik részvényeit kivonták a palesztineket elszigetelő fal építését kivitelező cégből, s máris antiszemiták. Aztán: "Felvásároljuk Magyarországot, Lengyelországot, Manhatten-t, Galíciát.." Simon Perez. Nem folytatom a sort, mert nem lenne vége.*bár ez önmagában nem zárja ki a gázkamrát.Üdv!

chris_77 2010.04.20 17:19:26

A bizonyítékokat ismerjük. Tudjuk, hogy mi történt. Ha újabb bizonyítékok kerülnek elő, azok max. újabb aspektust adnak a történetnek, de egyik bizonyíték nem cáfolja a másikat.Primitív példa: egy gyilkossági ügynél megtalálják a gyilkos fegyvert, rajta az ujjlenyomattal, megvan a gyilkos. Később rájönnek, hogy nem a gyilkosé volt a fegyver. Ettől még ő marad a gyilkos, de kiderülhetnek más összefonódások is. Remélem érthető vagyok. Igyekszem az lenni :-)

chris_77 2010.04.20 17:15:38

Ha ezeket tagadod, éppolyan hü..e vagy, mintha a Holokausztot tagadod. És azért nem csuknak érte börtönbe, mert ezzel nem keltesz gyűlöletet a japánok ellen (akik ugye nagy számban élnek kis hazánkban), a holokauszt tagadása viszont az antiszemitizmusból és anticionizmusból táplálkozik, és a náci eszmék újra éledésének a melléktermékei. Kisebbítsd a bűnt, majd tagadd meg (holokauszt), teremts bűnbakot (zsidó nagytőke), majd a gazdasági világválságban add be a népnek, kerülj be a Parlamentbe (Jobbik) és a történelem megismételheti önmagát. Ha hagyjuk. Ezért kell a törvény.A Jobbik vajon miért nem a kínaiakkal foglalkozik? Vajon nem ők tettét tönkre a magyar kereskedőket, kisiparosokat? És nem ők adóznak a legkevesebbet? De a Jobbik egy mondattal sem ítéli el, csak zsidóznak. Senki se mondja, hogy ez nem antiszemitizmus, és nem sötétség.

chris_77 2010.04.20 17:07:50

Látom, neked mindent be lehet adni. Figyi, nemcsak úszómedence, hanem plazma TV is volt Auswitzban, sőt a zsidók gyilkolászták a németeket.Nagy az isten állatkertje.

Aeslan 2010.04.20 12:39:57

Így van, szóval egy nagy baromság az egész törvény!Üdv!

pragmatikus álmodozó 2010.04.20 11:38:31

Igazából az okozza a gondot, hogy a hatálytalanítást nem lehet úgy kommunikálni, hogy abba ne kössenek bele bizonyos körök. Ugyanis az, hogy valamit nem szavazok meg csak annyit jelent, hogy bármiféle szempontből kifogásolom. De ha törölni akarom, azzal a tagadását jelzem bizonyos körök szerint. Tehát - bár felszínre kerülhetnének új, eddig ismeretlen tények a témával kapcsolatban, bár a történész szakma új aspektusokat is megismerhetne és megvitathatna, mindez el van lehetetlenítve törvényileg, hiszen bármely pillanatban ráhúzható egy tényállításra is a holokauszt tagadása vagy jelentőségének csökkentése című - immár büntetújogi kategória.

Aeslan 2010.04.19 23:15:01

Nos egyenlőre senki nem nyújtotta be alkotmányellenességre hivatkozással. Remélem eltörlik ezt a alkotmányos jogot sértő dolgot!Üdv!Utó: az új kormány szerintem nem fogja, mert ők anno csak tartózkodtak. Talán majd a nem kormánypárt, ami persze nem a leendő legnagyobb ellenzék lesz.

specnaz___ 2010.04.19 20:18:07

És hogy a topicleíráshoz is on legyek, lehet, hogy az alkotmánybíróság nem engedélyezi a törvényt, vagy az új parlament visszavonja.

specnaz___ 2010.04.19 20:16:04

sziasztok én nem ismerem a törvényt, de tudom hogy már életbe lépett. Azt olvastam hogy úgy szól hogy a holocaustaot  tilos kisebbíteni és 600 ezer főben van meghatározva az érték. A kérdésem az lenne, hogy ez a 600 ezer fő arra vonatkozik, akiket a gázkamrában elégettek, vagy a holokaust jellegű intézkedések álltal érintett egyébb zsidók is benne vannak?

Aeslan 2010.04.16 00:26:57

& még egy ada...stb.-~http://www.youtube.com/watch?v=Sg-8dW0TxXM&feature=related

Aeslan 2010.04.16 00:09:54

Ez is érdekes:http://www.youtube.com/watch?v=UaCI4cqdPks&feature=relatedManipuláció? (vica-verza)

Aeslan 2010.04.15 23:58:00

Nos,elég homályosak a holokauszttal kapcsolatos dolgok, ugyebár ez valakiknek nagyon jó üzlet!*És számos fizikai-biológiai-kémiai lehetetlenséggel terhelt. Egy egyszerű kérdés: Minek volt Auschwitzban úszómedence??* http://www.youtube.com/watch?v=UaCI4cqdPks&feature=related

_balu_ 2010.04.15 12:34:31

Mi az h holokauszt-tagadás? H lett ez a szó megalkotva? Valaki homályosítson fel!Én nem "tagadom" literálisan a holokausztot, ez egy történelmi tény, csak felülreprezentáltnak tartom! Trianon, Gulág, kisantantbeli magyar-pogromok/lakosságcserék sokkal jobban zavarnak!Inkább vmi holokauszt-figyelmen-kívül-hagyás jobb lenne csak az hosszabb!

SPeti 2010.04.06 17:19:21

Tagadom a keresztes hadjáratokat...de legalábbis bagatell.

snuki2 2014.03.12 22:52:10

Carlos W. Porter: Holokauszt-készítve a Szovjetunióban

https://www.youtube.com/watch?v=f22wRYSMPv4

Az auschwitzi gázkamrák mítosza

https://www.youtube.com/watch?v=p-TEQD4R0CQ

Robert Faurisson: Egy ember (2010)

https://www.youtube.com/watch?v=XZpV8DhYMTo

Törölt nick 2013.07.07 21:52:11

Ezek szerint tehát a holokauszttagadás már nem bűntény? Ez egy hasonló helyzet, mint a vörös csillag ügye. Apropo: mi van akkor, ha egy ügyvéd direkt valakiket felbérelne, hogy tűzzék ki a vörös csillagot, majd Mo-n elítélnék őket, aztán Strasbourgban a magyar államnak kéne megfizetnie a kártérítést és természetesen az ügyvéd összes kiadását :-) ?? Most már ugyanezt el lehetne játszani holokausz-ügyben is. Milyen kár, hogy annak idején nem jogásznak tanultam! Már kb. 10-15 éve az a véleményem, hogy semmifajta egyetemnek nincs értéke, csak a jogi egyetemnek. Mert azokban a társadalmakban, ahl már lassan minden a csaláson alapszik, csak a jogász boldogulhat.

Törölt nick 2013.01.03 00:06:28

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága 102. Ülésén, került sor erre a döntésre Genfben 2011. júliusában, 11-től 29-ig megtartott ülésen, de érdekes módon csak a múlt hónapban vált nyilvánossá. Az ENSZ Emberi Jogi Egyezmény - köztük a Németországi Szövetségi Köztársaság, Franciaország, Ausztria és Svájc részére - kötelező erejű határozat, hozzávetőleg a következő szöveggel lépett érvénybe (§ 49, CCPR/C/GC/34):A törvények szerint, hogy a történelmi tények alapján tett véleménynyilvánítás kötelezően törvényellenes lehet, nem egyeztethető össze az Egyezménnyel, amelyet az aláíró államok tekintetében, tiszteletben kell tartani a szabad véleménynyilvánítást. Az egyezmény lehetővé teszi, hogy ne legyen általános tilalma a kifejezésmódnak, téves véleményeknek, vagy téves értelmezésnek a múltbeli eseményekről.A bizottság döntése nem kevesebbet jelent, mint hogy a meglévő törvények törvénytelenek, és hogy bevezetés idejétől minden ítéletet hatályon kívül helyez, valamint, hogy az elítélteket kártalanítani kell.

Spanyolország és Franciaország legfelsőbb bíróságai már döntöttek a megfelelő jogszabályokról az elmúlt hónapokban, míg a német média, és a közönség, de a magyar kormány is, az ENSZ-határozatot visszatartotta a mai napig. Vajon miért?

endix 2012.10.16 10:10:52

Holokauszt-Ipar

Norman G. Finkelstein nyomán

tudományos tény, vagy ideológia?

„ A regényíró, Philp Roth szerint, a zsidó gyermek nem örököl törvénygyűjteményt, a képzés tudományának esszenciáját, a nyelvet és végül Istent, hanem egy bizonyos pszichológiai tartalmat - és ezt a pszichológiai tartalmat négy szóban lehetne formába önteni: "A zsidók valami jobbak".

Két központi dogma képezi a HOLOCAUST strukturális alapját:

I. a HOLOCAUST a történelem abszolút egyedülálló eseménye;

II. A HOLOCAUST a nemzsidók zsidókkal szembeni ésszerűtlen, örök gyűlöletének betetőzése.

A Holocaustra való hivatkozás" jegyzi meg az elismert izraeli szerző Boas Evron, tulajdonképpen nem más, mint" hivatalos hangulatkeltő célzatú doktrína, amely szüntelenül címszavakat és hamis világnézetet teremt, és egyáltalán nem célja a múlt megértése, jóval inkább a jelen manipulációja."

A történész David Stannard felvilágosító tanulmányában gúnyosan ír "a holocaust-hagiográfusok kis iparágáról, mely vakbuzgó teológusok egész energiájával és ötletgazdagságával a zsidó tapasztalat páratlanságáért küzdenek. Az egyedülállóság dogmájának végül is nincs semmi értelme. Alapjában véve minden történelmi esemény egyedülálló, mert térhez és időhöz kötött. És minden történelmi folyamatnak van megkülönböztető, mint ahogy a többi eseménnyel közös vonása is. A HOLOCAUST rendkívülisége abban áll, hogy az egyedülállóságát abszolút döntőnek tartják. Milyen más történelmi eseményt - kérdezhetnénk - illet meg döntően az egyedülállóság kategóriája?

a "Holocaust azért olyan egyedülálló jelenség, mert korábban még egyetlen állam sem tervezte el tudatosan és módszeresen egy adott nép férfiainak, asszonyainak, gyerekeinek fizikális megsemmisítését..."

….Lefordítva: Az a történelmi esemény, mely össze nem téveszthető sajátossággal bír, az egy mással össze nem téveszthető történelmi esemény.

magában a HOLOCAUST felépítményében adott az egyedülállóság, ennek bizonyítása engedélyezett, tagadása a holocaust tagadásával egyenlő. A probléma oka feltehetően az előfeltételben és nem a bizonyítékban rejlik. Még ha maga a holocaust egyedülálló is volna, mi adná a különbséget? Miként változna a felfogásunk, ha a nácik zsidókon végrehajtott tömeggyilkossága, hasonló katasztrófák sorában nem az első, hanem a negyedik vagy ötödik helyet foglalná el?

A holocaustra való hivatkozás egy csel, a zsidóságot érő mindennemű kritika jogosultságának aláásására, azt hangoztatva, hogy az őket érő kritika csak beteges gyűlölet szüleménye lehet. "

A holocaust egyedülállóságának tézisében annak szörnyűséges volta mérvadó. Mások szenvedése, bármilyen szörnyű is legyen, ezzel egyszerűen nem összehasonlítható. Bár a holocaust egyedülállóságának szószólói visszautasítják ezt az implikációt, elutasításaik mégsem őszinték.

Nem a zsidók szenvedése tette a holocaustot egyedülállóvá, hanem az a tény, hogy a zsidók szenvedtek. Azaz a holocaust valami különleges, mert a zsidók maguk is különlegesek.

A nácik tömeggyilkosságát a II. világháború után először, nem mint kizárólagosan zsidó

vonatkozású, még kevésbé történelmileg egyedülálló eseményként értelmezték.

A Holocaust Múzeum számára a legnagyobb kihívás az elsőbbség biztosítása volt, a cigányokon elkövetett népirtás előtt. A nácik félmillió cigányt gyilkoltak meg módszeresen, ami a népességi arányt tekintve, durván, a zsidókon végrehajtott tömeggyilkosság veszteségeinek felel meg.

Ha cigányokon végrehajtott genocidot elismernénk, az a holocaustra érvényes kizárólagos zsidó licenc elvesztését jelentené, ami magával vonná az ennek megfelelő zsidó "eszmei tőke" elvesztését.

A holocaust egyedülállóságáról szóló vita meddő. A holocaust egyedülállóságát védelmező állítások ténylegesen, az "intellektuális terrorizmus" (Chaumont) egyik formáját öltötték fel.

Bár a holocaust egyedülállóságát bizonygató tézisek intellektuálisan meddők és erkölcsileg elvetendők, mégis fennmaradnak.

Vajon miért - hangzik a kérdés - ?

Először is, az egyedülálló szenvedés kizárólagos jogot ad. A holocaust összehasonlíthatatlan szörnyűsége Jacob Neusner szerint a zsidókat nemcsak hogy kiválasztja a többiek közül, hanem "feljogosítja őket a többiekkel szemben". Edward Alexander számára a HOLOCAUST egyedülállósága "morális tőkét" jelent. A zsidóknak ezen "nagy értékű vagyon feletti uralomra igényt kell tartaniuk".

a holocaust, amely a "zsidók különleges összetéveszthetetlenségére utal" a "zsidóknak, mint különlegesen veszélyeztetett népnek, jogot ad arra, hogy mindennemű, a túléléshez szükséges erőfeszítést különösen üdvösnek tekintsen". Egy jellegzetes példa erre : minden, az izraeli nukleáris fegyverek fejlesztését magyarázó hír, a holocaust szellemét idézi. Mintha Izrael éppen nem a legjobb úton tartana a nukleáris hatalmi státusz birtoklása felé.

A két hipotézist, miszerint a holocaust egyedülálló és ugyanakkor ésszel felfoghatatlan, kevés választja el egymástól. Amennyiben nem létezik a holocausthoz fogható történelmi esemény, akkor következetesen ezek felett álló, és mint ilyen történelmileg felfoghatatlan kell, hogy legyen. (Valóban a HOLOCAUST egyedülálló, mert nem értelmezhető, és mivel nem értelmezhető, ezért egyedülálló.)

Novick ezt a misztifikációt a "holocaust szentté avatásának" keresztelte.

Ezen szemlélet alapján a HOLOCAUST józan értelmezése, annak tagadásához vezet. Az ésszerű megközelítés ugyanis tagadja a HOLOCAUST egyedülállóságát és misztériumát. És az, aki a HOLOCAUST-ot mások szenvedéseivel összehasonlítja, "az a zsidó történelemmel szemben felségárulást követ el"

A nemzsidók örökös zsidógyűlöletének Holocaust-dogmája igazolja a holocaust egyedülállóságáról szóló kiegészítő dogmát. Ha a holocaust a nemzsidók ezeréves zsidógyűlöletének tetőpontja volt, arra kellene következtetnünk, hogy a nemzsidók üldözése a holocaust során csak mellékesen történt meg, és ily módon csupán csak egy epizódja volt az egésznek. Ilyen tekintetben, a zsidók szenvedése a holocaust során egyedülálló volt.

Végezetül a zsidók szenvedése azért is páratlan, mert maguk a zsidók is azok. A HOLOCAUST semmivel sem összehasonlítható, mert a nemzsidók zsidógyűlölete nem racionális. Végső soron ez a szenvedély a legmagasabb szinten irracionális, ha nem emberfeletti. A nemzsidó világ gyűlöli a zsidókat irigységből és féltékenységből. Ressentiment. Nathan és Ruth Ann Perlmutter szerint az antiszemitizmus "féltékenységből és haragból származott, mert a zsidók a nemzsidókat kiszorították a piacról… a nagyszámú kevésbé tehetséges nemzsidót bosszantotta a kisszámú tehetséges zsidó ". Ily módon igazolta a holocaust - ha negatív módon is - a zsidók kiválasztottságát. Mivel a zsidók jobbak vagy sikeresebbek, kihívták maguk ellen a nemzsidók gyűlöletét, akik legyilkolták őket.

Ha az egész világ a zsidókat halottnak akarja látni, akkor az valóságos csoda, hogy még mindig élnek - és nem úgy, mint az emberiség nagy része, ugyanis nem kell éhezniük -.

kétszeresen behajtani

A kifejezés maga "holocaust túlélője" azokat illeti, akik a zsidó gettók, koncentrációs táborok, munkatáborok, nem egy esetben ezek mindegyikének traumáját valójában átszenvedték.

Az utóbbi évek során a "holocaust túlélői" címet újraértelmezték. A fogalom nem csak azokra alkalmazható, akik a nácik alatt szenvedtek, hanem azokra is, akiknek sikerült az elől elmenekülniük.

Az utóbbi években a holocaust-ipar egyenesen zsarolási jelleget öltött. Az egész világon fellelhető zsidóság - függetlenül attól, hogy élő vagy halott képviseletében - Európa szerte, követeléseket támaszt a holocaust idejéből származó zsidó tulajdonokra.

Raul Hilberg egy nemrég közzétett nyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy a számoknak igenis jelentőségük van, ha a nácik által végrehajtott tömeges zsidóirtást meg akarjuk érteni.

Ne veszítsük el szem elől magát a tényt, hogy a nácivezér, Heinrich Himmler a lágerlakók összlétszámát 1945 januárjában 700 000-re becsülte, amelynek egyharmadát, - Friedlander szerint - az év májusáig meggyilkolták. De amennyiben, - mint azt a holocaust-ipar feltételezi - a zsidók a lágertúlélőknek csak közel 20 százalékát tették ki, - és hasonlóképpen hivatkozva a holocaust-iparra - 600 000 zsidó táborlakó élte túl a háborút, akkor az összes túlélő száma 3 millió kell, hogy legyen. A holocaust-ipar adatai alapján, a koncentrációs táborokban tehát nem uralkodhattak olyan kemény viszonyok.; ugyanis egy feltűnően magas szaporodási és alacsony halálozási számból kell kiindulnunk.

Attól a népszerűsített felfogástól, miszerint az "Endlösung" egy egyszeri, effektív futószalagon végzett, ipari emberirtás, búcsút kell vennünk. Figyelembe véve a holocaust-ipar állítását, a sok százezer zsidó túlélővel nem egészen hihető, hogy az "Endlösung", utolsó fázisában olyan nagyon eredményes lehetett.

Les extrèmes se touchent ( az extrémek érintik egymást).

Svájc és Németország kizsebelése csak előjátéka volt a nagy finálénak: Kelet-Európa következik. A Keleti Blokk összeomlásával csábító lehetőségek nyíltak meg az európai zsidóság egykori melegágyában. A "rászoruló holocaust-áldozatok" jámbor köpönyege mögé megbújva, a holocaust-ipar már megtette első kísérleteit a teljesen leszegényedett országokban a dollárok milliárdjainak kicsikarására. Kíméletlenül és kegyetlen elszántsággal követi célját és mindenek előtt Ő maga az, aki Európában az antiszemitizmust táplálja.           ”

Finkelstein 2000 áprilisa

Idézetek gyűjteménye, a szerző szándéka szerinti kontextus változatlanul hagyása mellett.

Gyuri44 2011.05.03 08:53:41

Idézet a jelenlegi gyulai polgármesterrel készült egyik interjúból, amely a Gyulai Hírlapban 2010. október 8-án jelent meg:

"A szakdolgozatomat is Békés megyei témából írtam, Kulákperek Békés Megyében címmel. Ez némileg tisztelgés volt törvényszéki bíró nagyapám előtt, akit azért rúgtak ki 1949-ben a Bíróságról, mert több társával együtt sorozatban mentették fel a gazdákat az ellenük emelt alaptalan vádak alól. A kommunisták koncepciós pereket indítottak a gazdák ellen, amit a tisztességes bírák nem tudtak elviselni, ezért kirúgták őket. Nagyapám harmincnégy évesen, jogi diplomával, bírói gyakorlattal, német és francia nyelvtudással mehetett segédmunkásnak." (http://www.gyulaihirlap.hu/index.fcgi?rx=&item=&akadaly=&nyelv=hu&menuparam_8=3008&type=8&menuparam3=7)

Szerintem megrázó és szomorú motíváció lehet ez egy olyan ember számára, aki a Holokauszt megemlékezések napján netalántán ne adj isten esetleg az ilyen családi előzmények miatt pálinkába fojtja a rossz emlékeit. - "Akkorra és oda".

Törölt nick 2011.05.02 13:08:07

kieg: akkorra és oda...

Törölt nick 2011.05.02 13:07:41

Hát akkor a hol. megemlékezést tették balfaszságból akkorra... Sztem ez a valószínűbb, nem pedig az a paranoid elképzelés húgy húúúú húúú összeesküvés szándékos fasiszta provokáció. Ugyan már... Persze ugyan teljesen nem kizárható nyilván, de eléggé kényszeres és infantilis elképzelés szerintem...

Gyuri44 2011.05.02 12:52:44

Kedves előttem szóló! Te tényleg komolyan gondolod, hogy csupán "maflaságból" vagy "véletlen egybeesés" miatt volt a nemzetközi piafesztivál Gyulán éppen a Holokauszt megemlékezések napján? A nemzetközi pálinkafesztivált ugyanis immár több éve mindig ugyanakkor tartják a városban.

Törölt nick 2011.05.02 12:43:47

Nem hinném, hogy kitervelt, tudatos provokáció volt. Inkább csak véletlen egybeesés lehetett. Magyarországra inkább a szerencsétlenkedő abszurd dolgok jellemzők, mint tudatos, megfontolt, ravasz stratégiával szervezett provokációk. Főleg Gyulán... Ugyan már... Sajnos túlbecsülöd a jónépet... Egyszerű maflaság, balfácánság miatt, véletlen alakulhatott így. Nekem ez a véleményem.

Gyuri44 2011.05.02 10:31:25

Arcátlanság vagy provokáció? Ezt kérdeztem magamtól, amikor arról értesültem, hogy április 16-án, a Holokauszt áldozatairól való országos megemlékezések napján Gyula városban óriási tivornyázásokkal egybekötött nemzetközi pálinkafesztivált tartottak. Kíváncsi lennék rá, hogy ki és mit szól ehhez. Ugyanis nem hiszem el, hogy Gyulán csak ez a nap volt alkalmas a nemzetközi piálásra. Így nem csoda, ha világszerte szinte az egész magyar népességet továbbra is fasisztoidnak tartják.

Aeslan 2010.05.30 15:56:05

Üdv!Kicsit módosítottak a törvény szövegén, kivették a holokausztot. "..a nemzetszocialista & kommunista bűnök tagadása.."Szerintem szándékos, valamennyire mérsékelték.

Aeslan 2010.04.24 23:45:31

Egyet értek 90%-ban. Üdv!

Törölt nick 2010.04.23 16:45:22

Egy szép napon, amikor már nagyon megunom és elegem lesz ebből a cirkuszból, besétálok egy nemzetközi legfelsőbb bíróságra és feljelentést teszek a holokausztok ellen. Mivel nem egy holokauszt volt, nem csak zsidó holokauszt volt, hanem az emberi történelem során sok tucat népírtás volt ugyebár.Nem tudom a holokauszt-tagadás törvényben vajon a teljesség igényével fel van-e sorolva az összes... Tagadni nem, de gyanúsítani fogom a holokausztokat nem létezéssel, túllihegettséggel és követelni fogom a kétségtelen, végérvényes bizonyításukat. Nemzetközi összefogással, nemzetközi bíróságon, teljes nemzetközi médiafigyelem mellett, pártatlan nemzetközi bizottságoknak, szakértőknek kell majd a munkát elvégezni, hogy a holokausztok bizonyítva legyenek egyszer s mindenkorra. Nagyon remélem, elvesztem ezt a pert és ezután aki holokausztot tagad, arra nyíltan lehet mondani tényként: HAZUDIK...És ha így lesz, a tudomány szégyene lesz, hiszen gyalázat, hogy egyszerűen nem képes kétségtelenül és maradéktalanul bebizonyítani 65 éve ezt...

Aeslan 2010.04.20 21:03:15

Valóban, igazad van, kissé eltávolodtam. Tehát a "jogfilozófiai és jogtörténeti elvek lehetnek a döntőek."Üdv!

pragmatikus álmodozó 2010.04.20 20:06:29

Amióta ez a törvény életbe lépett, nem engedhetem meg magamnak a vitát, még a "más nézőpontot" sem! A maximum ameddig elmehetek az annyi, amit az előzőekben leírtam, legfeljebb azzal az elvi kiegészítéssel, hogy  amit jogilag kell védeni, az dogmává silányítja azt. És mivel ez itt egy jogi probléma tárgyalására indult topic, nem a példák, hanem a jogfilozófiai és jogtörténeti elvek lehetnek a döntőek.

Aeslan 2010.04.20 19:33:46

Nem válaszoltam teljeséggel: Igaz, a kínaiak is probléma, és van igazság abban, amit írtál. Csak sajnos a sok ferdítés meghozza gyümölcsét, hogy csak a zsidó nagytőke a felelős.Pontosítom: az izraeli nagytőke Ez a nagyobb mérvű, ennyi. (Lásd: sukorói beruházás.) Más, nem szemita: Dunakeszii Auchan esete a természetvédelmi területtel; tönkretétel parkoló építése által.Egy asszem, amerikai film forgatása egy ócsai természetvédelmi területen: eredmény: tönkretették az egészet, minimális bírságot szabtak ki. Mind a 3 említett példa kapcsán a magyar hatóságok szívélyes együttműködésével. S egy uccsó adalék: Meddig fizessük még a holocaust-kártérítéseket: Nemzedékről-~re?? Lásd Chicagoi bíróság beperli a MÁV-ot a konc.-táborokba szállítás miatt.

Aeslan 2010.04.20 18:01:14

Érthető vagy. Csak tudod, hogy is van: "A győztesek írják a történelmet." Amúgy fizikailag létezik az úszómedence!* Az álláspontom nem változik. Egy egyszerű kérdés: Hiroshimát és Nagaszakit, a szövetségesek ártatlan civil életeket követelő hamburgi és drezdai bombázásait miért lehet tagadni, valamint a jelenkor palesztin gyilkolászásait, az ún. magyar holokausztot?? Egy népet ért sérelem, nem lehet igazolása egy másik tönkretételének!!Nem azt gondolom, hogy nem bűn, amit Hitler tett, koncentrációs táborokba gyűjtés, jogok megvonása,nyilván voltak kegyetlenkedések is, de az egész gázkamra story nem áll meg a lábán, ha objektíven nézed. Főleg a tífuszjárvány okozott haláleseteket, amiket a szövetséges bombázások okoztak.Holokauszt volt, ismétlem, és egy gerinctelen,aljas, üldözendő bűn. De ezt tőkehalmozás címén bevetik állandóan, az ún. holokártyát, például a skandináv országok ellen, akik bizonyos cégeik részvényeit kivonták a palesztineket elszigetelő fal építését kivitelező cégből, s máris antiszemiták. Aztán: "Felvásároljuk Magyarországot, Lengyelországot, Manhatten-t, Galíciát.." Simon Perez. Nem folytatom a sort, mert nem lenne vége.*bár ez önmagában nem zárja ki a gázkamrát.Üdv!

chris_77 2010.04.20 17:19:26

A bizonyítékokat ismerjük. Tudjuk, hogy mi történt. Ha újabb bizonyítékok kerülnek elő, azok max. újabb aspektust adnak a történetnek, de egyik bizonyíték nem cáfolja a másikat.Primitív példa: egy gyilkossági ügynél megtalálják a gyilkos fegyvert, rajta az ujjlenyomattal, megvan a gyilkos. Később rájönnek, hogy nem a gyilkosé volt a fegyver. Ettől még ő marad a gyilkos, de kiderülhetnek más összefonódások is. Remélem érthető vagyok. Igyekszem az lenni :-)

chris_77 2010.04.20 17:15:38

Ha ezeket tagadod, éppolyan hü..e vagy, mintha a Holokausztot tagadod. És azért nem csuknak érte börtönbe, mert ezzel nem keltesz gyűlöletet a japánok ellen (akik ugye nagy számban élnek kis hazánkban), a holokauszt tagadása viszont az antiszemitizmusból és anticionizmusból táplálkozik, és a náci eszmék újra éledésének a melléktermékei. Kisebbítsd a bűnt, majd tagadd meg (holokauszt), teremts bűnbakot (zsidó nagytőke), majd a gazdasági világválságban add be a népnek, kerülj be a Parlamentbe (Jobbik) és a történelem megismételheti önmagát. Ha hagyjuk. Ezért kell a törvény.A Jobbik vajon miért nem a kínaiakkal foglalkozik? Vajon nem ők tettét tönkre a magyar kereskedőket, kisiparosokat? És nem ők adóznak a legkevesebbet? De a Jobbik egy mondattal sem ítéli el, csak zsidóznak. Senki se mondja, hogy ez nem antiszemitizmus, és nem sötétség.

chris_77 2010.04.20 17:07:50

Látom, neked mindent be lehet adni. Figyi, nemcsak úszómedence, hanem plazma TV is volt Auswitzban, sőt a zsidók gyilkolászták a németeket.Nagy az isten állatkertje.

Aeslan 2010.04.20 12:39:57

Így van, szóval egy nagy baromság az egész törvény!Üdv!

pragmatikus álmodozó 2010.04.20 11:38:31

Igazából az okozza a gondot, hogy a hatálytalanítást nem lehet úgy kommunikálni, hogy abba ne kössenek bele bizonyos körök. Ugyanis az, hogy valamit nem szavazok meg csak annyit jelent, hogy bármiféle szempontből kifogásolom. De ha törölni akarom, azzal a tagadását jelzem bizonyos körök szerint. Tehát - bár felszínre kerülhetnének új, eddig ismeretlen tények a témával kapcsolatban, bár a történész szakma új aspektusokat is megismerhetne és megvitathatna, mindez el van lehetetlenítve törvényileg, hiszen bármely pillanatban ráhúzható egy tényállításra is a holokauszt tagadása vagy jelentőségének csökkentése című - immár büntetújogi kategória.

Aeslan 2010.04.19 23:15:01

Nos egyenlőre senki nem nyújtotta be alkotmányellenességre hivatkozással. Remélem eltörlik ezt a alkotmányos jogot sértő dolgot!Üdv!Utó: az új kormány szerintem nem fogja, mert ők anno csak tartózkodtak. Talán majd a nem kormánypárt, ami persze nem a leendő legnagyobb ellenzék lesz.

specnaz___ 2010.04.19 20:18:07

És hogy a topicleíráshoz is on legyek, lehet, hogy az alkotmánybíróság nem engedélyezi a törvényt, vagy az új parlament visszavonja.

specnaz___ 2010.04.19 20:16:04

sziasztok én nem ismerem a törvényt, de tudom hogy már életbe lépett. Azt olvastam hogy úgy szól hogy a holocaustaot  tilos kisebbíteni és 600 ezer főben van meghatározva az érték. A kérdésem az lenne, hogy ez a 600 ezer fő arra vonatkozik, akiket a gázkamrában elégettek, vagy a holokaust jellegű intézkedések álltal érintett egyébb zsidók is benne vannak?

Aeslan 2010.04.16 00:26:57

& még egy ada...stb.-~http://www.youtube.com/watch?v=Sg-8dW0TxXM&feature=related

Aeslan 2010.04.16 00:09:54

Ez is érdekes:http://www.youtube.com/watch?v=UaCI4cqdPks&feature=relatedManipuláció? (vica-verza)

Aeslan 2010.04.15 23:58:00

Nos,elég homályosak a holokauszttal kapcsolatos dolgok, ugyebár ez valakiknek nagyon jó üzlet!*És számos fizikai-biológiai-kémiai lehetetlenséggel terhelt. Egy egyszerű kérdés: Minek volt Auschwitzban úszómedence??* http://www.youtube.com/watch?v=UaCI4cqdPks&feature=related

_balu_ 2010.04.15 12:34:31

Mi az h holokauszt-tagadás? H lett ez a szó megalkotva? Valaki homályosítson fel!Én nem "tagadom" literálisan a holokausztot, ez egy történelmi tény, csak felülreprezentáltnak tartom! Trianon, Gulág, kisantantbeli magyar-pogromok/lakosságcserék sokkal jobban zavarnak!Inkább vmi holokauszt-figyelmen-kívül-hagyás jobb lenne csak az hosszabb!

SPeti 2010.04.06 17:19:21

Tagadom a keresztes hadjáratokat...de legalábbis bagatell.

snuki2 2014.03.12 22:52:10

Carlos W. Porter: Holokauszt-készítve a Szovjetunióban

https://www.youtube.com/watch?v=f22wRYSMPv4

Az auschwitzi gázkamrák mítosza

https://www.youtube.com/watch?v=p-TEQD4R0CQ

Robert Faurisson: Egy ember (2010)

https://www.youtube.com/watch?v=XZpV8DhYMTo

Törölt nick 2013.07.07 21:52:11

Ezek szerint tehát a holokauszttagadás már nem bűntény? Ez egy hasonló helyzet, mint a vörös csillag ügye. Apropo: mi van akkor, ha egy ügyvéd direkt valakiket felbérelne, hogy tűzzék ki a vörös csillagot, majd Mo-n elítélnék őket, aztán Strasbourgban a magyar államnak kéne megfizetnie a kártérítést és természetesen az ügyvéd összes kiadását :-) ?? Most már ugyanezt el lehetne játszani holokausz-ügyben is. Milyen kár, hogy annak idején nem jogásznak tanultam! Már kb. 10-15 éve az a véleményem, hogy semmifajta egyetemnek nincs értéke, csak a jogi egyetemnek. Mert azokban a társadalmakban, ahl már lassan minden a csaláson alapszik, csak a jogász boldogulhat.

Törölt nick 2013.01.03 00:06:28

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága 102. Ülésén, került sor erre a döntésre Genfben 2011. júliusában, 11-től 29-ig megtartott ülésen, de érdekes módon csak a múlt hónapban vált nyilvánossá. Az ENSZ Emberi Jogi Egyezmény - köztük a Németországi Szövetségi Köztársaság, Franciaország, Ausztria és Svájc részére - kötelező erejű határozat, hozzávetőleg a következő szöveggel lépett érvénybe (§ 49, CCPR/C/GC/34):A törvények szerint, hogy a történelmi tények alapján tett véleménynyilvánítás kötelezően törvényellenes lehet, nem egyeztethető össze az Egyezménnyel, amelyet az aláíró államok tekintetében, tiszteletben kell tartani a szabad véleménynyilvánítást. Az egyezmény lehetővé teszi, hogy ne legyen általános tilalma a kifejezésmódnak, téves véleményeknek, vagy téves értelmezésnek a múltbeli eseményekről.A bizottság döntése nem kevesebbet jelent, mint hogy a meglévő törvények törvénytelenek, és hogy bevezetés idejétől minden ítéletet hatályon kívül helyez, valamint, hogy az elítélteket kártalanítani kell.

Spanyolország és Franciaország legfelsőbb bíróságai már döntöttek a megfelelő jogszabályokról az elmúlt hónapokban, míg a német média, és a közönség, de a magyar kormány is, az ENSZ-határozatot visszatartotta a mai napig. Vajon miért?

endix 2012.10.16 10:10:52

Holokauszt-Ipar

Norman G. Finkelstein nyomán

tudományos tény, vagy ideológia?

„ A regényíró, Philp Roth szerint, a zsidó gyermek nem örököl törvénygyűjteményt, a képzés tudományának esszenciáját, a nyelvet és végül Istent, hanem egy bizonyos pszichológiai tartalmat - és ezt a pszichológiai tartalmat négy szóban lehetne formába önteni: "A zsidók valami jobbak".

Két központi dogma képezi a HOLOCAUST strukturális alapját:

I. a HOLOCAUST a történelem abszolút egyedülálló eseménye;

II. A HOLOCAUST a nemzsidók zsidókkal szembeni ésszerűtlen, örök gyűlöletének betetőzése.

A Holocaustra való hivatkozás" jegyzi meg az elismert izraeli szerző Boas Evron, tulajdonképpen nem más, mint" hivatalos hangulatkeltő célzatú doktrína, amely szüntelenül címszavakat és hamis világnézetet teremt, és egyáltalán nem célja a múlt megértése, jóval inkább a jelen manipulációja."

A történész David Stannard felvilágosító tanulmányában gúnyosan ír "a holocaust-hagiográfusok kis iparágáról, mely vakbuzgó teológusok egész energiájával és ötletgazdagságával a zsidó tapasztalat páratlanságáért küzdenek. Az egyedülállóság dogmájának végül is nincs semmi értelme. Alapjában véve minden történelmi esemény egyedülálló, mert térhez és időhöz kötött. És minden történelmi folyamatnak van megkülönböztető, mint ahogy a többi eseménnyel közös vonása is. A HOLOCAUST rendkívülisége abban áll, hogy az egyedülállóságát abszolút döntőnek tartják. Milyen más történelmi eseményt - kérdezhetnénk - illet meg döntően az egyedülállóság kategóriája?

a "Holocaust azért olyan egyedülálló jelenség, mert korábban még egyetlen állam sem tervezte el tudatosan és módszeresen egy adott nép férfiainak, asszonyainak, gyerekeinek fizikális megsemmisítését..."

….Lefordítva: Az a történelmi esemény, mely össze nem téveszthető sajátossággal bír, az egy mással össze nem téveszthető történelmi esemény.

magában a HOLOCAUST felépítményében adott az egyedülállóság, ennek bizonyítása engedélyezett, tagadása a holocaust tagadásával egyenlő. A probléma oka feltehetően az előfeltételben és nem a bizonyítékban rejlik. Még ha maga a holocaust egyedülálló is volna, mi adná a különbséget? Miként változna a felfogásunk, ha a nácik zsidókon végrehajtott tömeggyilkossága, hasonló katasztrófák sorában nem az első, hanem a negyedik vagy ötödik helyet foglalná el?

A holocaustra való hivatkozás egy csel, a zsidóságot érő mindennemű kritika jogosultságának aláásására, azt hangoztatva, hogy az őket érő kritika csak beteges gyűlölet szüleménye lehet. "

A holocaust egyedülállóságának tézisében annak szörnyűséges volta mérvadó. Mások szenvedése, bármilyen szörnyű is legyen, ezzel egyszerűen nem összehasonlítható. Bár a holocaust egyedülállóságának szószólói visszautasítják ezt az implikációt, elutasításaik mégsem őszinték.

Nem a zsidók szenvedése tette a holocaustot egyedülállóvá, hanem az a tény, hogy a zsidók szenvedtek. Azaz a holocaust valami különleges, mert a zsidók maguk is különlegesek.

A nácik tömeggyilkosságát a II. világháború után először, nem mint kizárólagosan zsidó

vonatkozású, még kevésbé történelmileg egyedülálló eseményként értelmezték.

A Holocaust Múzeum számára a legnagyobb kihívás az elsőbbség biztosítása volt, a cigányokon elkövetett népirtás előtt. A nácik félmillió cigányt gyilkoltak meg módszeresen, ami a népességi arányt tekintve, durván, a zsidókon végrehajtott tömeggyilkosság veszteségeinek felel meg.

Ha cigányokon végrehajtott genocidot elismernénk, az a holocaustra érvényes kizárólagos zsidó licenc elvesztését jelentené, ami magával vonná az ennek megfelelő zsidó "eszmei tőke" elvesztését.

A holocaust egyedülállóságáról szóló vita meddő. A holocaust egyedülállóságát védelmező állítások ténylegesen, az "intellektuális terrorizmus" (Chaumont) egyik formáját öltötték fel.

Bár a holocaust egyedülállóságát bizonygató tézisek intellektuálisan meddők és erkölcsileg elvetendők, mégis fennmaradnak.

Vajon miért - hangzik a kérdés - ?

Először is, az egyedülálló szenvedés kizárólagos jogot ad. A holocaust összehasonlíthatatlan szörnyűsége Jacob Neusner szerint a zsidókat nemcsak hogy kiválasztja a többiek közül, hanem "feljogosítja őket a többiekkel szemben". Edward Alexander számára a HOLOCAUST egyedülállósága "morális tőkét" jelent. A zsidóknak ezen "nagy értékű vagyon feletti uralomra igényt kell tartaniuk".

a holocaust, amely a "zsidók különleges összetéveszthetetlenségére utal" a "zsidóknak, mint különlegesen veszélyeztetett népnek, jogot ad arra, hogy mindennemű, a túléléshez szükséges erőfeszítést különösen üdvösnek tekintsen". Egy jellegzetes példa erre : minden, az izraeli nukleáris fegyverek fejlesztését magyarázó hír, a holocaust szellemét idézi. Mintha Izrael éppen nem a legjobb úton tartana a nukleáris hatalmi státusz birtoklása felé.

A két hipotézist, miszerint a holocaust egyedülálló és ugyanakkor ésszel felfoghatatlan, kevés választja el egymástól. Amennyiben nem létezik a holocausthoz fogható történelmi esemény, akkor következetesen ezek felett álló, és mint ilyen történelmileg felfoghatatlan kell, hogy legyen. (Valóban a HOLOCAUST egyedülálló, mert nem értelmezhető, és mivel nem értelmezhető, ezért egyedülálló.)

Novick ezt a misztifikációt a "holocaust szentté avatásának" keresztelte.

Ezen szemlélet alapján a HOLOCAUST józan értelmezése, annak tagadásához vezet. Az ésszerű megközelítés ugyanis tagadja a HOLOCAUST egyedülállóságát és misztériumát. És az, aki a HOLOCAUST-ot mások szenvedéseivel összehasonlítja, "az a zsidó történelemmel szemben felségárulást követ el"

A nemzsidók örökös zsidógyűlöletének Holocaust-dogmája igazolja a holocaust egyedülállóságáról szóló kiegészítő dogmát. Ha a holocaust a nemzsidók ezeréves zsidógyűlöletének tetőpontja volt, arra kellene következtetnünk, hogy a nemzsidók üldözése a holocaust során csak mellékesen történt meg, és ily módon csupán csak egy epizódja volt az egésznek. Ilyen tekintetben, a zsidók szenvedése a holocaust során egyedülálló volt.

Végezetül a zsidók szenvedése azért is páratlan, mert maguk a zsidók is azok. A HOLOCAUST semmivel sem összehasonlítható, mert a nemzsidók zsidógyűlölete nem racionális. Végső soron ez a szenvedély a legmagasabb szinten irracionális, ha nem emberfeletti. A nemzsidó világ gyűlöli a zsidókat irigységből és féltékenységből. Ressentiment. Nathan és Ruth Ann Perlmutter szerint az antiszemitizmus "féltékenységből és haragból származott, mert a zsidók a nemzsidókat kiszorították a piacról… a nagyszámú kevésbé tehetséges nemzsidót bosszantotta a kisszámú tehetséges zsidó ". Ily módon igazolta a holocaust - ha negatív módon is - a zsidók kiválasztottságát. Mivel a zsidók jobbak vagy sikeresebbek, kihívták maguk ellen a nemzsidók gyűlöletét, akik legyilkolták őket.

Ha az egész világ a zsidókat halottnak akarja látni, akkor az valóságos csoda, hogy még mindig élnek - és nem úgy, mint az emberiség nagy része, ugyanis nem kell éhezniük -.

kétszeresen behajtani

A kifejezés maga "holocaust túlélője" azokat illeti, akik a zsidó gettók, koncentrációs táborok, munkatáborok, nem egy esetben ezek mindegyikének traumáját valójában átszenvedték.

Az utóbbi évek során a "holocaust túlélői" címet újraértelmezték. A fogalom nem csak azokra alkalmazható, akik a nácik alatt szenvedtek, hanem azokra is, akiknek sikerült az elől elmenekülniük.

Az utóbbi években a holocaust-ipar egyenesen zsarolási jelleget öltött. Az egész világon fellelhető zsidóság - függetlenül attól, hogy élő vagy halott képviseletében - Európa szerte, követeléseket támaszt a holocaust idejéből származó zsidó tulajdonokra.

Raul Hilberg egy nemrég közzétett nyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy a számoknak igenis jelentőségük van, ha a nácik által végrehajtott tömeges zsidóirtást meg akarjuk érteni.

Ne veszítsük el szem elől magát a tényt, hogy a nácivezér, Heinrich Himmler a lágerlakók összlétszámát 1945 januárjában 700 000-re becsülte, amelynek egyharmadát, - Friedlander szerint - az év májusáig meggyilkolták. De amennyiben, - mint azt a holocaust-ipar feltételezi - a zsidók a lágertúlélőknek csak közel 20 százalékát tették ki, - és hasonlóképpen hivatkozva a holocaust-iparra - 600 000 zsidó táborlakó élte túl a háborút, akkor az összes túlélő száma 3 millió kell, hogy legyen. A holocaust-ipar adatai alapján, a koncentrációs táborokban tehát nem uralkodhattak olyan kemény viszonyok.; ugyanis egy feltűnően magas szaporodási és alacsony halálozási számból kell kiindulnunk.

Attól a népszerűsített felfogástól, miszerint az "Endlösung" egy egyszeri, effektív futószalagon végzett, ipari emberirtás, búcsút kell vennünk. Figyelembe véve a holocaust-ipar állítását, a sok százezer zsidó túlélővel nem egészen hihető, hogy az "Endlösung", utolsó fázisában olyan nagyon eredményes lehetett.

Les extrèmes se touchent ( az extrémek érintik egymást).

Svájc és Németország kizsebelése csak előjátéka volt a nagy finálénak: Kelet-Európa következik. A Keleti Blokk összeomlásával csábító lehetőségek nyíltak meg az európai zsidóság egykori melegágyában. A "rászoruló holocaust-áldozatok" jámbor köpönyege mögé megbújva, a holocaust-ipar már megtette első kísérleteit a teljesen leszegényedett országokban a dollárok milliárdjainak kicsikarására. Kíméletlenül és kegyetlen elszántsággal követi célját és mindenek előtt Ő maga az, aki Európában az antiszemitizmust táplálja.           ”

Finkelstein 2000 áprilisa

Idézetek gyűjteménye, a szerző szándéka szerinti kontextus változatlanul hagyása mellett.

Gyuri44 2011.05.03 08:53:41

Idézet a jelenlegi gyulai polgármesterrel készült egyik interjúból, amely a Gyulai Hírlapban 2010. október 8-án jelent meg:

"A szakdolgozatomat is Békés megyei témából írtam, Kulákperek Békés Megyében címmel. Ez némileg tisztelgés volt törvényszéki bíró nagyapám előtt, akit azért rúgtak ki 1949-ben a Bíróságról, mert több társával együtt sorozatban mentették fel a gazdákat az ellenük emelt alaptalan vádak alól. A kommunisták koncepciós pereket indítottak a gazdák ellen, amit a tisztességes bírák nem tudtak elviselni, ezért kirúgták őket. Nagyapám harmincnégy évesen, jogi diplomával, bírói gyakorlattal, német és francia nyelvtudással mehetett segédmunkásnak." (http://www.gyulaihirlap.hu/index.fcgi?rx=&item=&akadaly=&nyelv=hu&menuparam_8=3008&type=8&menuparam3=7)

Szerintem megrázó és szomorú motíváció lehet ez egy olyan ember számára, aki a Holokauszt megemlékezések napján netalántán ne adj isten esetleg az ilyen családi előzmények miatt pálinkába fojtja a rossz emlékeit. - "Akkorra és oda".

Törölt nick 2011.05.02 13:08:07

kieg: akkorra és oda...

Törölt nick 2011.05.02 13:07:41

Hát akkor a hol. megemlékezést tették balfaszságból akkorra... Sztem ez a valószínűbb, nem pedig az a paranoid elképzelés húgy húúúú húúú összeesküvés szándékos fasiszta provokáció. Ugyan már... Persze ugyan teljesen nem kizárható nyilván, de eléggé kényszeres és infantilis elképzelés szerintem...

Gyuri44 2011.05.02 12:52:44

Kedves előttem szóló! Te tényleg komolyan gondolod, hogy csupán "maflaságból" vagy "véletlen egybeesés" miatt volt a nemzetközi piafesztivál Gyulán éppen a Holokauszt megemlékezések napján? A nemzetközi pálinkafesztivált ugyanis immár több éve mindig ugyanakkor tartják a városban.

Törölt nick 2011.05.02 12:43:47

Nem hinném, hogy kitervelt, tudatos provokáció volt. Inkább csak véletlen egybeesés lehetett. Magyarországra inkább a szerencsétlenkedő abszurd dolgok jellemzők, mint tudatos, megfontolt, ravasz stratégiával szervezett provokációk. Főleg Gyulán... Ugyan már... Sajnos túlbecsülöd a jónépet... Egyszerű maflaság, balfácánság miatt, véletlen alakulhatott így. Nekem ez a véleményem.

Gyuri44 2011.05.02 10:31:25

Arcátlanság vagy provokáció? Ezt kérdeztem magamtól, amikor arról értesültem, hogy április 16-án, a Holokauszt áldozatairól való országos megemlékezések napján Gyula városban óriási tivornyázásokkal egybekötött nemzetközi pálinkafesztivált tartottak. Kíváncsi lennék rá, hogy ki és mit szól ehhez. Ugyanis nem hiszem el, hogy Gyulán csak ez a nap volt alkalmas a nemzetközi piálásra. Így nem csoda, ha világszerte szinte az egész magyar népességet továbbra is fasisztoidnak tartják.

Aeslan 2010.05.30 15:56:05

Üdv!Kicsit módosítottak a törvény szövegén, kivették a holokausztot. "..a nemzetszocialista & kommunista bűnök tagadása.."Szerintem szándékos, valamennyire mérsékelték.

Aeslan 2010.04.24 23:45:31

Egyet értek 90%-ban. Üdv!

Törölt nick 2010.04.23 16:45:22

Egy szép napon, amikor már nagyon megunom és elegem lesz ebből a cirkuszból, besétálok egy nemzetközi legfelsőbb bíróságra és feljelentést teszek a holokausztok ellen. Mivel nem egy holokauszt volt, nem csak zsidó holokauszt volt, hanem az emberi történelem során sok tucat népírtás volt ugyebár.Nem tudom a holokauszt-tagadás törvényben vajon a teljesség igényével fel van-e sorolva az összes... Tagadni nem, de gyanúsítani fogom a holokausztokat nem létezéssel, túllihegettséggel és követelni fogom a kétségtelen, végérvényes bizonyításukat. Nemzetközi összefogással, nemzetközi bíróságon, teljes nemzetközi médiafigyelem mellett, pártatlan nemzetközi bizottságoknak, szakértőknek kell majd a munkát elvégezni, hogy a holokausztok bizonyítva legyenek egyszer s mindenkorra. Nagyon remélem, elvesztem ezt a pert és ezután aki holokausztot tagad, arra nyíltan lehet mondani tényként: HAZUDIK...És ha így lesz, a tudomány szégyene lesz, hiszen gyalázat, hogy egyszerűen nem képes kétségtelenül és maradéktalanul bebizonyítani 65 éve ezt...

Aeslan 2010.04.20 21:03:15

Valóban, igazad van, kissé eltávolodtam. Tehát a "jogfilozófiai és jogtörténeti elvek lehetnek a döntőek."Üdv!

pragmatikus álmodozó 2010.04.20 20:06:29

Amióta ez a törvény életbe lépett, nem engedhetem meg magamnak a vitát, még a "más nézőpontot" sem! A maximum ameddig elmehetek az annyi, amit az előzőekben leírtam, legfeljebb azzal az elvi kiegészítéssel, hogy  amit jogilag kell védeni, az dogmává silányítja azt. És mivel ez itt egy jogi probléma tárgyalására indult topic, nem a példák, hanem a jogfilozófiai és jogtörténeti elvek lehetnek a döntőek.

Aeslan 2010.04.20 19:33:46

Nem válaszoltam teljeséggel: Igaz, a kínaiak is probléma, és van igazság abban, amit írtál. Csak sajnos a sok ferdítés meghozza gyümölcsét, hogy csak a zsidó nagytőke a felelős.Pontosítom: az izraeli nagytőke Ez a nagyobb mérvű, ennyi. (Lásd: sukorói beruházás.) Más, nem szemita: Dunakeszii Auchan esete a természetvédelmi területtel; tönkretétel parkoló építése által.Egy asszem, amerikai film forgatása egy ócsai természetvédelmi területen: eredmény: tönkretették az egészet, minimális bírságot szabtak ki. Mind a 3 említett példa kapcsán a magyar hatóságok szívélyes együttműködésével. S egy uccsó adalék: Meddig fizessük még a holocaust-kártérítéseket: Nemzedékről-~re?? Lásd Chicagoi bíróság beperli a MÁV-ot a konc.-táborokba szállítás miatt.

Aeslan 2010.04.20 18:01:14

Érthető vagy. Csak tudod, hogy is van: "A győztesek írják a történelmet." Amúgy fizikailag létezik az úszómedence!* Az álláspontom nem változik. Egy egyszerű kérdés: Hiroshimát és Nagaszakit, a szövetségesek ártatlan civil életeket követelő hamburgi és drezdai bombázásait miért lehet tagadni, valamint a jelenkor palesztin gyilkolászásait, az ún. magyar holokausztot?? Egy népet ért sérelem, nem lehet igazolása egy másik tönkretételének!!Nem azt gondolom, hogy nem bűn, amit Hitler tett, koncentrációs táborokba gyűjtés, jogok megvonása,nyilván voltak kegyetlenkedések is, de az egész gázkamra story nem áll meg a lábán, ha objektíven nézed. Főleg a tífuszjárvány okozott haláleseteket, amiket a szövetséges bombázások okoztak.Holokauszt volt, ismétlem, és egy gerinctelen,aljas, üldözendő bűn. De ezt tőkehalmozás címén bevetik állandóan, az ún. holokártyát, például a skandináv országok ellen, akik bizonyos cégeik részvényeit kivonták a palesztineket elszigetelő fal építését kivitelező cégből, s máris antiszemiták. Aztán: "Felvásároljuk Magyarországot, Lengyelországot, Manhatten-t, Galíciát.." Simon Perez. Nem folytatom a sort, mert nem lenne vége.*bár ez önmagában nem zárja ki a gázkamrát.Üdv!

chris_77 2010.04.20 17:19:26

A bizonyítékokat ismerjük. Tudjuk, hogy mi történt. Ha újabb bizonyítékok kerülnek elő, azok max. újabb aspektust adnak a történetnek, de egyik bizonyíték nem cáfolja a másikat.Primitív példa: egy gyilkossági ügynél megtalálják a gyilkos fegyvert, rajta az ujjlenyomattal, megvan a gyilkos. Később rájönnek, hogy nem a gyilkosé volt a fegyver. Ettől még ő marad a gyilkos, de kiderülhetnek más összefonódások is. Remélem érthető vagyok. Igyekszem az lenni :-)

chris_77 2010.04.20 17:15:38

Ha ezeket tagadod, éppolyan hü..e vagy, mintha a Holokausztot tagadod. És azért nem csuknak érte börtönbe, mert ezzel nem keltesz gyűlöletet a japánok ellen (akik ugye nagy számban élnek kis hazánkban), a holokauszt tagadása viszont az antiszemitizmusból és anticionizmusból táplálkozik, és a náci eszmék újra éledésének a melléktermékei. Kisebbítsd a bűnt, majd tagadd meg (holokauszt), teremts bűnbakot (zsidó nagytőke), majd a gazdasági világválságban add be a népnek, kerülj be a Parlamentbe (Jobbik) és a történelem megismételheti önmagát. Ha hagyjuk. Ezért kell a törvény.A Jobbik vajon miért nem a kínaiakkal foglalkozik? Vajon nem ők tettét tönkre a magyar kereskedőket, kisiparosokat? És nem ők adóznak a legkevesebbet? De a Jobbik egy mondattal sem ítéli el, csak zsidóznak. Senki se mondja, hogy ez nem antiszemitizmus, és nem sötétség.

chris_77 2010.04.20 17:07:50

Látom, neked mindent be lehet adni. Figyi, nemcsak úszómedence, hanem plazma TV is volt Auswitzban, sőt a zsidók gyilkolászták a németeket.Nagy az isten állatkertje.

Aeslan 2010.04.20 12:39:57

Így van, szóval egy nagy baromság az egész törvény!Üdv!

pragmatikus álmodozó 2010.04.20 11:38:31

Igazából az okozza a gondot, hogy a hatálytalanítást nem lehet úgy kommunikálni, hogy abba ne kössenek bele bizonyos körök. Ugyanis az, hogy valamit nem szavazok meg csak annyit jelent, hogy bármiféle szempontből kifogásolom. De ha törölni akarom, azzal a tagadását jelzem bizonyos körök szerint. Tehát - bár felszínre kerülhetnének új, eddig ismeretlen tények a témával kapcsolatban, bár a történész szakma új aspektusokat is megismerhetne és megvitathatna, mindez el van lehetetlenítve törvényileg, hiszen bármely pillanatban ráhúzható egy tényállításra is a holokauszt tagadása vagy jelentőségének csökkentése című - immár büntetújogi kategória.

Aeslan 2010.04.19 23:15:01

Nos egyenlőre senki nem nyújtotta be alkotmányellenességre hivatkozással. Remélem eltörlik ezt a alkotmányos jogot sértő dolgot!Üdv!Utó: az új kormány szerintem nem fogja, mert ők anno csak tartózkodtak. Talán majd a nem kormánypárt, ami persze nem a leendő legnagyobb ellenzék lesz.

specnaz___ 2010.04.19 20:18:07

És hogy a topicleíráshoz is on legyek, lehet, hogy az alkotmánybíróság nem engedélyezi a törvényt, vagy az új parlament visszavonja.

specnaz___ 2010.04.19 20:16:04

sziasztok én nem ismerem a törvényt, de tudom hogy már életbe lépett. Azt olvastam hogy úgy szól hogy a holocaustaot  tilos kisebbíteni és 600 ezer főben van meghatározva az érték. A kérdésem az lenne, hogy ez a 600 ezer fő arra vonatkozik, akiket a gázkamrában elégettek, vagy a holokaust jellegű intézkedések álltal érintett egyébb zsidók is benne vannak?

Aeslan 2010.04.16 00:26:57

& még egy ada...stb.-~http://www.youtube.com/watch?v=Sg-8dW0TxXM&feature=related

Aeslan 2010.04.16 00:09:54

Ez is érdekes:http://www.youtube.com/watch?v=UaCI4cqdPks&feature=relatedManipuláció? (vica-verza)

Aeslan 2010.04.15 23:58:00

Nos,elég homályosak a holokauszttal kapcsolatos dolgok, ugyebár ez valakiknek nagyon jó üzlet!*És számos fizikai-biológiai-kémiai lehetetlenséggel terhelt. Egy egyszerű kérdés: Minek volt Auschwitzban úszómedence??* http://www.youtube.com/watch?v=UaCI4cqdPks&feature=related

_balu_ 2010.04.15 12:34:31

Mi az h holokauszt-tagadás? H lett ez a szó megalkotva? Valaki homályosítson fel!Én nem "tagadom" literálisan a holokausztot, ez egy történelmi tény, csak felülreprezentáltnak tartom! Trianon, Gulág, kisantantbeli magyar-pogromok/lakosságcserék sokkal jobban zavarnak!Inkább vmi holokauszt-figyelmen-kívül-hagyás jobb lenne csak az hosszabb!

SPeti 2010.04.06 17:19:21

Tagadom a keresztes hadjáratokat...de legalábbis bagatell.

snuki2 2014.03.12 22:52:10

Carlos W. Porter: Holokauszt-készítve a Szovjetunióban

https://www.youtube.com/watch?v=f22wRYSMPv4

Az auschwitzi gázkamrák mítosza

https://www.youtube.com/watch?v=p-TEQD4R0CQ

Robert Faurisson: Egy ember (2010)

https://www.youtube.com/watch?v=XZpV8DhYMTo

Törölt nick 2013.07.07 21:52:11

Ezek szerint tehát a holokauszttagadás már nem bűntény? Ez egy hasonló helyzet, mint a vörös csillag ügye. Apropo: mi van akkor, ha egy ügyvéd direkt valakiket felbérelne, hogy tűzzék ki a vörös csillagot, majd Mo-n elítélnék őket, aztán Strasbourgban a magyar államnak kéne megfizetnie a kártérítést és természetesen az ügyvéd összes kiadását :-) ?? Most már ugyanezt el lehetne játszani holokausz-ügyben is. Milyen kár, hogy annak idején nem jogásznak tanultam! Már kb. 10-15 éve az a véleményem, hogy semmifajta egyetemnek nincs értéke, csak a jogi egyetemnek. Mert azokban a társadalmakban, ahl már lassan minden a csaláson alapszik, csak a jogász boldogulhat.

Törölt nick 2013.01.03 00:06:28

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága 102. Ülésén, került sor erre a döntésre Genfben 2011. júliusában, 11-től 29-ig megtartott ülésen, de érdekes módon csak a múlt hónapban vált nyilvánossá. Az ENSZ Emberi Jogi Egyezmény - köztük a Németországi Szövetségi Köztársaság, Franciaország, Ausztria és Svájc részére - kötelező erejű határozat, hozzávetőleg a következő szöveggel lépett érvénybe (§ 49, CCPR/C/GC/34):A törvények szerint, hogy a történelmi tények alapján tett véleménynyilvánítás kötelezően törvényellenes lehet, nem egyeztethető össze az Egyezménnyel, amelyet az aláíró államok tekintetében, tiszteletben kell tartani a szabad véleménynyilvánítást. Az egyezmény lehetővé teszi, hogy ne legyen általános tilalma a kifejezésmódnak, téves véleményeknek, vagy téves értelmezésnek a múltbeli eseményekről.A bizottság döntése nem kevesebbet jelent, mint hogy a meglévő törvények törvénytelenek, és hogy bevezetés idejétől minden ítéletet hatályon kívül helyez, valamint, hogy az elítélteket kártalanítani kell.

Spanyolország és Franciaország legfelsőbb bíróságai már döntöttek a megfelelő jogszabályokról az elmúlt hónapokban, míg a német média, és a közönség, de a magyar kormány is, az ENSZ-határozatot visszatartotta a mai napig. Vajon miért?

endix 2012.10.16 10:10:52

Holokauszt-Ipar

Norman G. Finkelstein nyomán

tudományos tény, vagy ideológia?

„ A regényíró, Philp Roth szerint, a zsidó gyermek nem örököl törvénygyűjteményt, a képzés tudományának esszenciáját, a nyelvet és végül Istent, hanem egy bizonyos pszichológiai tartalmat - és ezt a pszichológiai tartalmat négy szóban lehetne formába önteni: "A zsidók valami jobbak".

Két központi dogma képezi a HOLOCAUST strukturális alapját:

I. a HOLOCAUST a történelem abszolút egyedülálló eseménye;

II. A HOLOCAUST a nemzsidók zsidókkal szembeni ésszerűtlen, örök gyűlöletének betetőzése.

A Holocaustra való hivatkozás" jegyzi meg az elismert izraeli szerző Boas Evron, tulajdonképpen nem más, mint" hivatalos hangulatkeltő célzatú doktrína, amely szüntelenül címszavakat és hamis világnézetet teremt, és egyáltalán nem célja a múlt megértése, jóval inkább a jelen manipulációja."

A történész David Stannard felvilágosító tanulmányában gúnyosan ír "a holocaust-hagiográfusok kis iparágáról, mely vakbuzgó teológusok egész energiájával és ötletgazdagságával a zsidó tapasztalat páratlanságáért küzdenek. Az egyedülállóság dogmájának végül is nincs semmi értelme. Alapjában véve minden történelmi esemény egyedülálló, mert térhez és időhöz kötött. És minden történelmi folyamatnak van megkülönböztető, mint ahogy a többi eseménnyel közös vonása is. A HOLOCAUST rendkívülisége abban áll, hogy az egyedülállóságát abszolút döntőnek tartják. Milyen más történelmi eseményt - kérdezhetnénk - illet meg döntően az egyedülállóság kategóriája?

a "Holocaust azért olyan egyedülálló jelenség, mert korábban még egyetlen állam sem tervezte el tudatosan és módszeresen egy adott nép férfiainak, asszonyainak, gyerekeinek fizikális megsemmisítését..."

….Lefordítva: Az a történelmi esemény, mely össze nem téveszthető sajátossággal bír, az egy mással össze nem téveszthető történelmi esemény.

magában a HOLOCAUST felépítményében adott az egyedülállóság, ennek bizonyítása engedélyezett, tagadása a holocaust tagadásával egyenlő. A probléma oka feltehetően az előfeltételben és nem a bizonyítékban rejlik. Még ha maga a holocaust egyedülálló is volna, mi adná a különbséget? Miként változna a felfogásunk, ha a nácik zsidókon végrehajtott tömeggyilkossága, hasonló katasztrófák sorában nem az első, hanem a negyedik vagy ötödik helyet foglalná el?

A holocaustra való hivatkozás egy csel, a zsidóságot érő mindennemű kritika jogosultságának aláásására, azt hangoztatva, hogy az őket érő kritika csak beteges gyűlölet szüleménye lehet. "

A holocaust egyedülállóságának tézisében annak szörnyűséges volta mérvadó. Mások szenvedése, bármilyen szörnyű is legyen, ezzel egyszerűen nem összehasonlítható. Bár a holocaust egyedülállóságának szószólói visszautasítják ezt az implikációt, elutasításaik mégsem őszinték.

Nem a zsidók szenvedése tette a holocaustot egyedülállóvá, hanem az a tény, hogy a zsidók szenvedtek. Azaz a holocaust valami különleges, mert a zsidók maguk is különlegesek.

A nácik tömeggyilkosságát a II. világháború után először, nem mint kizárólagosan zsidó

vonatkozású, még kevésbé történelmileg egyedülálló eseményként értelmezték.

A Holocaust Múzeum számára a legnagyobb kihívás az elsőbbség biztosítása volt, a cigányokon elkövetett népirtás előtt. A nácik félmillió cigányt gyilkoltak meg módszeresen, ami a népességi arányt tekintve, durván, a zsidókon végrehajtott tömeggyilkosság veszteségeinek felel meg.

Ha cigányokon végrehajtott genocidot elismernénk, az a holocaustra érvényes kizárólagos zsidó licenc elvesztését jelentené, ami magával vonná az ennek megfelelő zsidó "eszmei tőke" elvesztését.

A holocaust egyedülállóságáról szóló vita meddő. A holocaust egyedülállóságát védelmező állítások ténylegesen, az "intellektuális terrorizmus" (Chaumont) egyik formáját öltötték fel.

Bár a holocaust egyedülállóságát bizonygató tézisek intellektuálisan meddők és erkölcsileg elvetendők, mégis fennmaradnak.

Vajon miért - hangzik a kérdés - ?

Először is, az egyedülálló szenvedés kizárólagos jogot ad. A holocaust összehasonlíthatatlan szörnyűsége Jacob Neusner szerint a zsidókat nemcsak hogy kiválasztja a többiek közül, hanem "feljogosítja őket a többiekkel szemben". Edward Alexander számára a HOLOCAUST egyedülállósága "morális tőkét" jelent. A zsidóknak ezen "nagy értékű vagyon feletti uralomra igényt kell tartaniuk".

a holocaust, amely a "zsidók különleges összetéveszthetetlenségére utal" a "zsidóknak, mint különlegesen veszélyeztetett népnek, jogot ad arra, hogy mindennemű, a túléléshez szükséges erőfeszítést különösen üdvösnek tekintsen". Egy jellegzetes példa erre : minden, az izraeli nukleáris fegyverek fejlesztését magyarázó hír, a holocaust szellemét idézi. Mintha Izrael éppen nem a legjobb úton tartana a nukleáris hatalmi státusz birtoklása felé.

A két hipotézist, miszerint a holocaust egyedülálló és ugyanakkor ésszel felfoghatatlan, kevés választja el egymástól. Amennyiben nem létezik a holocausthoz fogható történelmi esemény, akkor következetesen ezek felett álló, és mint ilyen történelmileg felfoghatatlan kell, hogy legyen. (Valóban a HOLOCAUST egyedülálló, mert nem értelmezhető, és mivel nem értelmezhető, ezért egyedülálló.)

Novick ezt a misztifikációt a "holocaust szentté avatásának" keresztelte.

Ezen szemlélet alapján a HOLOCAUST józan értelmezése, annak tagadásához vezet. Az ésszerű megközelítés ugyanis tagadja a HOLOCAUST egyedülállóságát és misztériumát. És az, aki a HOLOCAUST-ot mások szenvedéseivel összehasonlítja, "az a zsidó történelemmel szemben felségárulást követ el"

A nemzsidók örökös zsidógyűlöletének Holocaust-dogmája igazolja a holocaust egyedülállóságáról szóló kiegészítő dogmát. Ha a holocaust a nemzsidók ezeréves zsidógyűlöletének tetőpontja volt, arra kellene következtetnünk, hogy a nemzsidók üldözése a holocaust során csak mellékesen történt meg, és ily módon csupán csak egy epizódja volt az egésznek. Ilyen tekintetben, a zsidók szenvedése a holocaust során egyedülálló volt.

Végezetül a zsidók szenvedése azért is páratlan, mert maguk a zsidók is azok. A HOLOCAUST semmivel sem összehasonlítható, mert a nemzsidók zsidógyűlölete nem racionális. Végső soron ez a szenvedély a legmagasabb szinten irracionális, ha nem emberfeletti. A nemzsidó világ gyűlöli a zsidókat irigységből és féltékenységből. Ressentiment. Nathan és Ruth Ann Perlmutter szerint az antiszemitizmus "féltékenységből és haragból származott, mert a zsidók a nemzsidókat kiszorították a piacról… a nagyszámú kevésbé tehetséges nemzsidót bosszantotta a kisszámú tehetséges zsidó ". Ily módon igazolta a holocaust - ha negatív módon is - a zsidók kiválasztottságát. Mivel a zsidók jobbak vagy sikeresebbek, kihívták maguk ellen a nemzsidók gyűlöletét, akik legyilkolták őket.

Ha az egész világ a zsidókat halottnak akarja látni, akkor az valóságos csoda, hogy még mindig élnek - és nem úgy, mint az emberiség nagy része, ugyanis nem kell éhezniük -.

kétszeresen behajtani

A kifejezés maga "holocaust túlélője" azokat illeti, akik a zsidó gettók, koncentrációs táborok, munkatáborok, nem egy esetben ezek mindegyikének traumáját valójában átszenvedték.

Az utóbbi évek során a "holocaust túlélői" címet újraértelmezték. A fogalom nem csak azokra alkalmazható, akik a nácik alatt szenvedtek, hanem azokra is, akiknek sikerült az elől elmenekülniük.

Az utóbbi években a holocaust-ipar egyenesen zsarolási jelleget öltött. Az egész világon fellelhető zsidóság - függetlenül attól, hogy élő vagy halott képviseletében - Európa szerte, követeléseket támaszt a holocaust idejéből származó zsidó tulajdonokra.

Raul Hilberg egy nemrég közzétett nyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy a számoknak igenis jelentőségük van, ha a nácik által végrehajtott tömeges zsidóirtást meg akarjuk érteni.

Ne veszítsük el szem elől magát a tényt, hogy a nácivezér, Heinrich Himmler a lágerlakók összlétszámát 1945 januárjában 700 000-re becsülte, amelynek egyharmadát, - Friedlander szerint - az év májusáig meggyilkolták. De amennyiben, - mint azt a holocaust-ipar feltételezi - a zsidók a lágertúlélőknek csak közel 20 százalékát tették ki, - és hasonlóképpen hivatkozva a holocaust-iparra - 600 000 zsidó táborlakó élte túl a háborút, akkor az összes túlélő száma 3 millió kell, hogy legyen. A holocaust-ipar adatai alapján, a koncentrációs táborokban tehát nem uralkodhattak olyan kemény viszonyok.; ugyanis egy feltűnően magas szaporodási és alacsony halálozási számból kell kiindulnunk.

Attól a népszerűsített felfogástól, miszerint az "Endlösung" egy egyszeri, effektív futószalagon végzett, ipari emberirtás, búcsút kell vennünk. Figyelembe véve a holocaust-ipar állítását, a sok százezer zsidó túlélővel nem egészen hihető, hogy az "Endlösung", utolsó fázisában olyan nagyon eredményes lehetett.

Les extrèmes se touchent ( az extrémek érintik egymást).

Svájc és Németország kizsebelése csak előjátéka volt a nagy finálénak: Kelet-Európa következik. A Keleti Blokk összeomlásával csábító lehetőségek nyíltak meg az európai zsidóság egykori melegágyában. A "rászoruló holocaust-áldozatok" jámbor köpönyege mögé megbújva, a holocaust-ipar már megtette első kísérleteit a teljesen leszegényedett országokban a dollárok milliárdjainak kicsikarására. Kíméletlenül és kegyetlen elszántsággal követi célját és mindenek előtt Ő maga az, aki Európában az antiszemitizmust táplálja.           ”

Finkelstein 2000 áprilisa

Idézetek gyűjteménye, a szerző szándéka szerinti kontextus változatlanul hagyása mellett.

Gyuri44 2011.05.03 08:53:41

Idézet a jelenlegi gyulai polgármesterrel készült egyik interjúból, amely a Gyulai Hírlapban 2010. október 8-án jelent meg:

"A szakdolgozatomat is Békés megyei témából írtam, Kulákperek Békés Megyében címmel. Ez némileg tisztelgés volt törvényszéki bíró nagyapám előtt, akit azért rúgtak ki 1949-ben a Bíróságról, mert több társával együtt sorozatban mentették fel a gazdákat az ellenük emelt alaptalan vádak alól. A kommunisták koncepciós pereket indítottak a gazdák ellen, amit a tisztességes bírák nem tudtak elviselni, ezért kirúgták őket. Nagyapám harmincnégy évesen, jogi diplomával, bírói gyakorlattal, német és francia nyelvtudással mehetett segédmunkásnak." (http://www.gyulaihirlap.hu/index.fcgi?rx=&item=&akadaly=&nyelv=hu&menuparam_8=3008&type=8&menuparam3=7)

Szerintem megrázó és szomorú motíváció lehet ez egy olyan ember számára, aki a Holokauszt megemlékezések napján netalántán ne adj isten esetleg az ilyen családi előzmények miatt pálinkába fojtja a rossz emlékeit. - "Akkorra és oda".

Törölt nick 2011.05.02 13:08:07

kieg: akkorra és oda...

Törölt nick 2011.05.02 13:07:41

Hát akkor a hol. megemlékezést tették balfaszságból akkorra... Sztem ez a valószínűbb, nem pedig az a paranoid elképzelés húgy húúúú húúú összeesküvés szándékos fasiszta provokáció. Ugyan már... Persze ugyan teljesen nem kizárható nyilván, de eléggé kényszeres és infantilis elképzelés szerintem...

Gyuri44 2011.05.02 12:52:44

Kedves előttem szóló! Te tényleg komolyan gondolod, hogy csupán "maflaságból" vagy "véletlen egybeesés" miatt volt a nemzetközi piafesztivál Gyulán éppen a Holokauszt megemlékezések napján? A nemzetközi pálinkafesztivált ugyanis immár több éve mindig ugyanakkor tartják a városban.

Törölt nick 2011.05.02 12:43:47

Nem hinném, hogy kitervelt, tudatos provokáció volt. Inkább csak véletlen egybeesés lehetett. Magyarországra inkább a szerencsétlenkedő abszurd dolgok jellemzők, mint tudatos, megfontolt, ravasz stratégiával szervezett provokációk. Főleg Gyulán... Ugyan már... Sajnos túlbecsülöd a jónépet... Egyszerű maflaság, balfácánság miatt, véletlen alakulhatott így. Nekem ez a véleményem.

Gyuri44 2011.05.02 10:31:25

Arcátlanság vagy provokáció? Ezt kérdeztem magamtól, amikor arról értesültem, hogy április 16-án, a Holokauszt áldozatairól való országos megemlékezések napján Gyula városban óriási tivornyázásokkal egybekötött nemzetközi pálinkafesztivált tartottak. Kíváncsi lennék rá, hogy ki és mit szól ehhez. Ugyanis nem hiszem el, hogy Gyulán csak ez a nap volt alkalmas a nemzetközi piálásra. Így nem csoda, ha világszerte szinte az egész magyar népességet továbbra is fasisztoidnak tartják.

Aeslan 2010.05.30 15:56:05

Üdv!Kicsit módosítottak a törvény szövegén, kivették a holokausztot. "..a nemzetszocialista & kommunista bűnök tagadása.."Szerintem szándékos, valamennyire mérsékelték.

Aeslan 2010.04.24 23:45:31

Egyet értek 90%-ban. Üdv!

Törölt nick 2010.04.23 16:45:22

Egy szép napon, amikor már nagyon megunom és elegem lesz ebből a cirkuszból, besétálok egy nemzetközi legfelsőbb bíróságra és feljelentést teszek a holokausztok ellen. Mivel nem egy holokauszt volt, nem csak zsidó holokauszt volt, hanem az emberi történelem során sok tucat népírtás volt ugyebár.Nem tudom a holokauszt-tagadás törvényben vajon a teljesség igényével fel van-e sorolva az összes... Tagadni nem, de gyanúsítani fogom a holokausztokat nem létezéssel, túllihegettséggel és követelni fogom a kétségtelen, végérvényes bizonyításukat. Nemzetközi összefogással, nemzetközi bíróságon, teljes nemzetközi médiafigyelem mellett, pártatlan nemzetközi bizottságoknak, szakértőknek kell majd a munkát elvégezni, hogy a holokausztok bizonyítva legyenek egyszer s mindenkorra. Nagyon remélem, elvesztem ezt a pert és ezután aki holokausztot tagad, arra nyíltan lehet mondani tényként: HAZUDIK...És ha így lesz, a tudomány szégyene lesz, hiszen gyalázat, hogy egyszerűen nem képes kétségtelenül és maradéktalanul bebizonyítani 65 éve ezt...

Aeslan 2010.04.20 21:03:15

Valóban, igazad van, kissé eltávolodtam. Tehát a "jogfilozófiai és jogtörténeti elvek lehetnek a döntőek."Üdv!

pragmatikus álmodozó 2010.04.20 20:06:29

Amióta ez a törvény életbe lépett, nem engedhetem meg magamnak a vitát, még a "más nézőpontot" sem! A maximum ameddig elmehetek az annyi, amit az előzőekben leírtam, legfeljebb azzal az elvi kiegészítéssel, hogy  amit jogilag kell védeni, az dogmává silányítja azt. És mivel ez itt egy jogi probléma tárgyalására indult topic, nem a példák, hanem a jogfilozófiai és jogtörténeti elvek lehetnek a döntőek.

Aeslan 2010.04.20 19:33:46

Nem válaszoltam teljeséggel: Igaz, a kínaiak is probléma, és van igazság abban, amit írtál. Csak sajnos a sok ferdítés meghozza gyümölcsét, hogy csak a zsidó nagytőke a felelős.Pontosítom: az izraeli nagytőke Ez a nagyobb mérvű, ennyi. (Lásd: sukorói beruházás.) Más, nem szemita: Dunakeszii Auchan esete a természetvédelmi területtel; tönkretétel parkoló építése által.Egy asszem, amerikai film forgatása egy ócsai természetvédelmi területen: eredmény: tönkretették az egészet, minimális bírságot szabtak ki. Mind a 3 említett példa kapcsán a magyar hatóságok szívélyes együttműködésével. S egy uccsó adalék: Meddig fizessük még a holocaust-kártérítéseket: Nemzedékről-~re?? Lásd Chicagoi bíróság beperli a MÁV-ot a konc.-táborokba szállítás miatt.

Aeslan 2010.04.20 18:01:14

Érthető vagy. Csak tudod, hogy is van: "A győztesek írják a történelmet." Amúgy fizikailag létezik az úszómedence!* Az álláspontom nem változik. Egy egyszerű kérdés: Hiroshimát és Nagaszakit, a szövetségesek ártatlan civil életeket követelő hamburgi és drezdai bombázásait miért lehet tagadni, valamint a jelenkor palesztin gyilkolászásait, az ún. magyar holokausztot?? Egy népet ért sérelem, nem lehet igazolása egy másik tönkretételének!!Nem azt gondolom, hogy nem bűn, amit Hitler tett, koncentrációs táborokba gyűjtés, jogok megvonása,nyilván voltak kegyetlenkedések is, de az egész gázkamra story nem áll meg a lábán, ha objektíven nézed. Főleg a tífuszjárvány okozott haláleseteket, amiket a szövetséges bombázások okoztak.Holokauszt volt, ismétlem, és egy gerinctelen,aljas, üldözendő bűn. De ezt tőkehalmozás címén bevetik állandóan, az ún. holokártyát, például a skandináv országok ellen, akik bizonyos cégeik részvényeit kivonták a palesztineket elszigetelő fal építését kivitelező cégből, s máris antiszemiták. Aztán: "Felvásároljuk Magyarországot, Lengyelországot, Manhatten-t, Galíciát.." Simon Perez. Nem folytatom a sort, mert nem lenne vége.*bár ez önmagában nem zárja ki a gázkamrát.Üdv!

chris_77 2010.04.20 17:19:26

A bizonyítékokat ismerjük. Tudjuk, hogy mi történt. Ha újabb bizonyítékok kerülnek elő, azok max. újabb aspektust adnak a történetnek, de egyik bizonyíték nem cáfolja a másikat.Primitív példa: egy gyilkossági ügynél megtalálják a gyilkos fegyvert, rajta az ujjlenyomattal, megvan a gyilkos. Később rájönnek, hogy nem a gyilkosé volt a fegyver. Ettől még ő marad a gyilkos, de kiderülhetnek más összefonódások is. Remélem érthető vagyok. Igyekszem az lenni :-)

chris_77 2010.04.20 17:15:38

Ha ezeket tagadod, éppolyan hü..e vagy, mintha a Holokausztot tagadod. És azért nem csuknak érte börtönbe, mert ezzel nem keltesz gyűlöletet a japánok ellen (akik ugye nagy számban élnek kis hazánkban), a holokauszt tagadása viszont az antiszemitizmusból és anticionizmusból táplálkozik, és a náci eszmék újra éledésének a melléktermékei. Kisebbítsd a bűnt, majd tagadd meg (holokauszt), teremts bűnbakot (zsidó nagytőke), majd a gazdasági világválságban add be a népnek, kerülj be a Parlamentbe (Jobbik) és a történelem megismételheti önmagát. Ha hagyjuk. Ezért kell a törvény.A Jobbik vajon miért nem a kínaiakkal foglalkozik? Vajon nem ők tettét tönkre a magyar kereskedőket, kisiparosokat? És nem ők adóznak a legkevesebbet? De a Jobbik egy mondattal sem ítéli el, csak zsidóznak. Senki se mondja, hogy ez nem antiszemitizmus, és nem sötétség.

chris_77 2010.04.20 17:07:50

Látom, neked mindent be lehet adni. Figyi, nemcsak úszómedence, hanem plazma TV is volt Auswitzban, sőt a zsidók gyilkolászták a németeket.Nagy az isten állatkertje.

Aeslan 2010.04.20 12:39:57

Így van, szóval egy nagy baromság az egész törvény!Üdv!

pragmatikus álmodozó 2010.04.20 11:38:31

Igazából az okozza a gondot, hogy a hatálytalanítást nem lehet úgy kommunikálni, hogy abba ne kössenek bele bizonyos körök. Ugyanis az, hogy valamit nem szavazok meg csak annyit jelent, hogy bármiféle szempontből kifogásolom. De ha törölni akarom, azzal a tagadását jelzem bizonyos körök szerint. Tehát - bár felszínre kerülhetnének új, eddig ismeretlen tények a témával kapcsolatban, bár a történész szakma új aspektusokat is megismerhetne és megvitathatna, mindez el van lehetetlenítve törvényileg, hiszen bármely pillanatban ráhúzható egy tényállításra is a holokauszt tagadása vagy jelentőségének csökkentése című - immár büntetújogi kategória.

Aeslan 2010.04.19 23:15:01

Nos egyenlőre senki nem nyújtotta be alkotmányellenességre hivatkozással. Remélem eltörlik ezt a alkotmányos jogot sértő dolgot!Üdv!Utó: az új kormány szerintem nem fogja, mert ők anno csak tartózkodtak. Talán majd a nem kormánypárt, ami persze nem a leendő legnagyobb ellenzék lesz.

specnaz___ 2010.04.19 20:18:07

És hogy a topicleíráshoz is on legyek, lehet, hogy az alkotmánybíróság nem engedélyezi a törvényt, vagy az új parlament visszavonja.

specnaz___ 2010.04.19 20:16:04

sziasztok én nem ismerem a törvényt, de tudom hogy már életbe lépett. Azt olvastam hogy úgy szól hogy a holocaustaot  tilos kisebbíteni és 600 ezer főben van meghatározva az érték. A kérdésem az lenne, hogy ez a 600 ezer fő arra vonatkozik, akiket a gázkamrában elégettek, vagy a holokaust jellegű intézkedések álltal érintett egyébb zsidók is benne vannak?

Aeslan 2010.04.16 00:26:57

& még egy ada...stb.-~http://www.youtube.com/watch?v=Sg-8dW0TxXM&feature=related

Aeslan 2010.04.16 00:09:54

Ez is érdekes:http://www.youtube.com/watch?v=UaCI4cqdPks&feature=relatedManipuláció? (vica-verza)

Aeslan 2010.04.15 23:58:00

Nos,elég homályosak a holokauszttal kapcsolatos dolgok, ugyebár ez valakiknek nagyon jó üzlet!*És számos fizikai-biológiai-kémiai lehetetlenséggel terhelt. Egy egyszerű kérdés: Minek volt Auschwitzban úszómedence??* http://www.youtube.com/watch?v=UaCI4cqdPks&feature=related

_balu_ 2010.04.15 12:34:31

Mi az h holokauszt-tagadás? H lett ez a szó megalkotva? Valaki homályosítson fel!Én nem "tagadom" literálisan a holokausztot, ez egy történelmi tény, csak felülreprezentáltnak tartom! Trianon, Gulág, kisantantbeli magyar-pogromok/lakosságcserék sokkal jobban zavarnak!Inkább vmi holokauszt-figyelmen-kívül-hagyás jobb lenne csak az hosszabb!

SPeti 2010.04.06 17:19:21

Tagadom a keresztes hadjáratokat...de legalábbis bagatell.

snuki2 2014.03.12 22:52:10

Carlos W. Porter: Holokauszt-készítve a Szovjetunióban

https://www.youtube.com/watch?v=f22wRYSMPv4

Az auschwitzi gázkamrák mítosza

https://www.youtube.com/watch?v=p-TEQD4R0CQ

Robert Faurisson: Egy ember (2010)

https://www.youtube.com/watch?v=XZpV8DhYMTo

Törölt nick 2013.07.07 21:52:11

Ezek szerint tehát a holokauszttagadás már nem bűntény? Ez egy hasonló helyzet, mint a vörös csillag ügye. Apropo: mi van akkor, ha egy ügyvéd direkt valakiket felbérelne, hogy tűzzék ki a vörös csillagot, majd Mo-n elítélnék őket, aztán Strasbourgban a magyar államnak kéne megfizetnie a kártérítést és természetesen az ügyvéd összes kiadását :-) ?? Most már ugyanezt el lehetne játszani holokausz-ügyben is. Milyen kár, hogy annak idején nem jogásznak tanultam! Már kb. 10-15 éve az a véleményem, hogy semmifajta egyetemnek nincs értéke, csak a jogi egyetemnek. Mert azokban a társadalmakban, ahl már lassan minden a csaláson alapszik, csak a jogász boldogulhat.

Törölt nick 2013.01.03 00:06:28

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága 102. Ülésén, került sor erre a döntésre Genfben 2011. júliusában, 11-től 29-ig megtartott ülésen, de érdekes módon csak a múlt hónapban vált nyilvánossá. Az ENSZ Emberi Jogi Egyezmény - köztük a Németországi Szövetségi Köztársaság, Franciaország, Ausztria és Svájc részére - kötelező erejű határozat, hozzávetőleg a következő szöveggel lépett érvénybe (§ 49, CCPR/C/GC/34):A törvények szerint, hogy a történelmi tények alapján tett véleménynyilvánítás kötelezően törvényellenes lehet, nem egyeztethető össze az Egyezménnyel, amelyet az aláíró államok tekintetében, tiszteletben kell tartani a szabad véleménynyilvánítást. Az egyezmény lehetővé teszi, hogy ne legyen általános tilalma a kifejezésmódnak, téves véleményeknek, vagy téves értelmezésnek a múltbeli eseményekről.A bizottság döntése nem kevesebbet jelent, mint hogy a meglévő törvények törvénytelenek, és hogy bevezetés idejétől minden ítéletet hatályon kívül helyez, valamint, hogy az elítélteket kártalanítani kell.

Spanyolország és Franciaország legfelsőbb bíróságai már döntöttek a megfelelő jogszabályokról az elmúlt hónapokban, míg a német média, és a közönség, de a magyar kormány is, az ENSZ-határozatot visszatartotta a mai napig. Vajon miért?

endix 2012.10.16 10:10:52

Holokauszt-Ipar

Norman G. Finkelstein nyomán

tudományos tény, vagy ideológia?

„ A regényíró, Philp Roth szerint, a zsidó gyermek nem örököl törvénygyűjteményt, a képzés tudományának esszenciáját, a nyelvet és végül Istent, hanem egy bizonyos pszichológiai tartalmat - és ezt a pszichológiai tartalmat négy szóban lehetne formába önteni: "A zsidók valami jobbak".

Két központi dogma képezi a HOLOCAUST strukturális alapját:

I. a HOLOCAUST a történelem abszolút egyedülálló eseménye;

II. A HOLOCAUST a nemzsidók zsidókkal szembeni ésszerűtlen, örök gyűlöletének betetőzése.

A Holocaustra való hivatkozás" jegyzi meg az elismert izraeli szerző Boas Evron, tulajdonképpen nem más, mint" hivatalos hangulatkeltő célzatú doktrína, amely szüntelenül címszavakat és hamis világnézetet teremt, és egyáltalán nem célja a múlt megértése, jóval inkább a jelen manipulációja."

A történész David Stannard felvilágosító tanulmányában gúnyosan ír "a holocaust-hagiográfusok kis iparágáról, mely vakbuzgó teológusok egész energiájával és ötletgazdagságával a zsidó tapasztalat páratlanságáért küzdenek. Az egyedülállóság dogmájának végül is nincs semmi értelme. Alapjában véve minden történelmi esemény egyedülálló, mert térhez és időhöz kötött. És minden történelmi folyamatnak van megkülönböztető, mint ahogy a többi eseménnyel közös vonása is. A HOLOCAUST rendkívülisége abban áll, hogy az egyedülállóságát abszolút döntőnek tartják. Milyen más történelmi eseményt - kérdezhetnénk - illet meg döntően az egyedülállóság kategóriája?

a "Holocaust azért olyan egyedülálló jelenség, mert korábban még egyetlen állam sem tervezte el tudatosan és módszeresen egy adott nép férfiainak, asszonyainak, gyerekeinek fizikális megsemmisítését..."

….Lefordítva: Az a történelmi esemény, mely össze nem téveszthető sajátossággal bír, az egy mással össze nem téveszthető történelmi esemény.

magában a HOLOCAUST felépítményében adott az egyedülállóság, ennek bizonyítása engedélyezett, tagadása a holocaust tagadásával egyenlő. A probléma oka feltehetően az előfeltételben és nem a bizonyítékban rejlik. Még ha maga a holocaust egyedülálló is volna, mi adná a különbséget? Miként változna a felfogásunk, ha a nácik zsidókon végrehajtott tömeggyilkossága, hasonló katasztrófák sorában nem az első, hanem a negyedik vagy ötödik helyet foglalná el?

A holocaustra való hivatkozás egy csel, a zsidóságot érő mindennemű kritika jogosultságának aláásására, azt hangoztatva, hogy az őket érő kritika csak beteges gyűlölet szüleménye lehet. "

A holocaust egyedülállóságának tézisében annak szörnyűséges volta mérvadó. Mások szenvedése, bármilyen szörnyű is legyen, ezzel egyszerűen nem összehasonlítható. Bár a holocaust egyedülállóságának szószólói visszautasítják ezt az implikációt, elutasításaik mégsem őszinték.

Nem a zsidók szenvedése tette a holocaustot egyedülállóvá, hanem az a tény, hogy a zsidók szenvedtek. Azaz a holocaust valami különleges, mert a zsidók maguk is különlegesek.

A nácik tömeggyilkosságát a II. világháború után először, nem mint kizárólagosan zsidó

vonatkozású, még kevésbé történelmileg egyedülálló eseményként értelmezték.

A Holocaust Múzeum számára a legnagyobb kihívás az elsőbbség biztosítása volt, a cigányokon elkövetett népirtás előtt. A nácik félmillió cigányt gyilkoltak meg módszeresen, ami a népességi arányt tekintve, durván, a zsidókon végrehajtott tömeggyilkosság veszteségeinek felel meg.

Ha cigányokon végrehajtott genocidot elismernénk, az a holocaustra érvényes kizárólagos zsidó licenc elvesztését jelentené, ami magával vonná az ennek megfelelő zsidó "eszmei tőke" elvesztését.

A holocaust egyedülállóságáról szóló vita meddő. A holocaust egyedülállóságát védelmező állítások ténylegesen, az "intellektuális terrorizmus" (Chaumont) egyik formáját öltötték fel.

Bár a holocaust egyedülállóságát bizonygató tézisek intellektuálisan meddők és erkölcsileg elvetendők, mégis fennmaradnak.

Vajon miért - hangzik a kérdés - ?

Először is, az egyedülálló szenvedés kizárólagos jogot ad. A holocaust összehasonlíthatatlan szörnyűsége Jacob Neusner szerint a zsidókat nemcsak hogy kiválasztja a többiek közül, hanem "feljogosítja őket a többiekkel szemben". Edward Alexander számára a HOLOCAUST egyedülállósága "morális tőkét" jelent. A zsidóknak ezen "nagy értékű vagyon feletti uralomra igényt kell tartaniuk".

a holocaust, amely a "zsidók különleges összetéveszthetetlenségére utal" a "zsidóknak, mint különlegesen veszélyeztetett népnek, jogot ad arra, hogy mindennemű, a túléléshez szükséges erőfeszítést különösen üdvösnek tekintsen". Egy jellegzetes példa erre : minden, az izraeli nukleáris fegyverek fejlesztését magyarázó hír, a holocaust szellemét idézi. Mintha Izrael éppen nem a legjobb úton tartana a nukleáris hatalmi státusz birtoklása felé.

A két hipotézist, miszerint a holocaust egyedülálló és ugyanakkor ésszel felfoghatatlan, kevés választja el egymástól. Amennyiben nem létezik a holocausthoz fogható történelmi esemény, akkor következetesen ezek felett álló, és mint ilyen történelmileg felfoghatatlan kell, hogy legyen. (Valóban a HOLOCAUST egyedülálló, mert nem értelmezhető, és mivel nem értelmezhető, ezért egyedülálló.)

Novick ezt a misztifikációt a "holocaust szentté avatásának" keresztelte.

Ezen szemlélet alapján a HOLOCAUST józan értelmezése, annak tagadásához vezet. Az ésszerű megközelítés ugyanis tagadja a HOLOCAUST egyedülállóságát és misztériumát. És az, aki a HOLOCAUST-ot mások szenvedéseivel összehasonlítja, "az a zsidó történelemmel szemben felségárulást követ el"

A nemzsidók örökös zsidógyűlöletének Holocaust-dogmája igazolja a holocaust egyedülállóságáról szóló kiegészítő dogmát. Ha a holocaust a nemzsidók ezeréves zsidógyűlöletének tetőpontja volt, arra kellene következtetnünk, hogy a nemzsidók üldözése a holocaust során csak mellékesen történt meg, és ily módon csupán csak egy epizódja volt az egésznek. Ilyen tekintetben, a zsidók szenvedése a holocaust során egyedülálló volt.

Végezetül a zsidók szenvedése azért is páratlan, mert maguk a zsidók is azok. A HOLOCAUST semmivel sem összehasonlítható, mert a nemzsidók zsidógyűlölete nem racionális. Végső soron ez a szenvedély a legmagasabb szinten irracionális, ha nem emberfeletti. A nemzsidó világ gyűlöli a zsidókat irigységből és féltékenységből. Ressentiment. Nathan és Ruth Ann Perlmutter szerint az antiszemitizmus "féltékenységből és haragból származott, mert a zsidók a nemzsidókat kiszorították a piacról… a nagyszámú kevésbé tehetséges nemzsidót bosszantotta a kisszámú tehetséges zsidó ". Ily módon igazolta a holocaust - ha negatív módon is - a zsidók kiválasztottságát. Mivel a zsidók jobbak vagy sikeresebbek, kihívták maguk ellen a nemzsidók gyűlöletét, akik legyilkolták őket.

Ha az egész világ a zsidókat halottnak akarja látni, akkor az valóságos csoda, hogy még mindig élnek - és nem úgy, mint az emberiség nagy része, ugyanis nem kell éhezniük -.

kétszeresen behajtani

A kifejezés maga "holocaust túlélője" azokat illeti, akik a zsidó gettók, koncentrációs táborok, munkatáborok, nem egy esetben ezek mindegyikének traumáját valójában átszenvedték.

Az utóbbi évek során a "holocaust túlélői" címet újraértelmezték. A fogalom nem csak azokra alkalmazható, akik a nácik alatt szenvedtek, hanem azokra is, akiknek sikerült az elől elmenekülniük.

Az utóbbi években a holocaust-ipar egyenesen zsarolási jelleget öltött. Az egész világon fellelhető zsidóság - függetlenül attól, hogy élő vagy halott képviseletében - Európa szerte, követeléseket támaszt a holocaust idejéből származó zsidó tulajdonokra.

Raul Hilberg egy nemrég közzétett nyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy a számoknak igenis jelentőségük van, ha a nácik által végrehajtott tömeges zsidóirtást meg akarjuk érteni.

Ne veszítsük el szem elől magát a tényt, hogy a nácivezér, Heinrich Himmler a lágerlakók összlétszámát 1945 januárjában 700 000-re becsülte, amelynek egyharmadát, - Friedlander szerint - az év májusáig meggyilkolták. De amennyiben, - mint azt a holocaust-ipar feltételezi - a zsidók a lágertúlélőknek csak közel 20 százalékát tették ki, - és hasonlóképpen hivatkozva a holocaust-iparra - 600 000 zsidó táborlakó élte túl a háborút, akkor az összes túlélő száma 3 millió kell, hogy legyen. A holocaust-ipar adatai alapján, a koncentrációs táborokban tehát nem uralkodhattak olyan kemény viszonyok.; ugyanis egy feltűnően magas szaporodási és alacsony halálozási számból kell kiindulnunk.

Attól a népszerűsített felfogástól, miszerint az "Endlösung" egy egyszeri, effektív futószalagon végzett, ipari emberirtás, búcsút kell vennünk. Figyelembe véve a holocaust-ipar állítását, a sok százezer zsidó túlélővel nem egészen hihető, hogy az "Endlösung", utolsó fázisában olyan nagyon eredményes lehetett.

Les extrèmes se touchent ( az extrémek érintik egymást).

Svájc és Németország kizsebelése csak előjátéka volt a nagy finálénak: Kelet-Európa következik. A Keleti Blokk összeomlásával csábító lehetőségek nyíltak meg az európai zsidóság egykori melegágyában. A "rászoruló holocaust-áldozatok" jámbor köpönyege mögé megbújva, a holocaust-ipar már megtette első kísérleteit a teljesen leszegényedett országokban a dollárok milliárdjainak kicsikarására. Kíméletlenül és kegyetlen elszántsággal követi célját és mindenek előtt Ő maga az, aki Európában az antiszemitizmust táplálja.           ”

Finkelstein 2000 áprilisa

Idézetek gyűjteménye, a szerző szándéka szerinti kontextus változatlanul hagyása mellett.

Gyuri44 2011.05.03 08:53:41

Idézet a jelenlegi gyulai polgármesterrel készült egyik interjúból, amely a Gyulai Hírlapban 2010. október 8-án jelent meg:

"A szakdolgozatomat is Békés megyei témából írtam, Kulákperek Békés Megyében címmel. Ez némileg tisztelgés volt törvényszéki bíró nagyapám előtt, akit azért rúgtak ki 1949-ben a Bíróságról, mert több társával együtt sorozatban mentették fel a gazdákat az ellenük emelt alaptalan vádak alól. A kommunisták koncepciós pereket indítottak a gazdák ellen, amit a tisztességes bírák nem tudtak elviselni, ezért kirúgták őket. Nagyapám harmincnégy évesen, jogi diplomával, bírói gyakorlattal, német és francia nyelvtudással mehetett segédmunkásnak." (http://www.gyulaihirlap.hu/index.fcgi?rx=&item=&akadaly=&nyelv=hu&menuparam_8=3008&type=8&menuparam3=7)

Szerintem megrázó és szomorú motíváció lehet ez egy olyan ember számára, aki a Holokauszt megemlékezések napján netalántán ne adj isten esetleg az ilyen családi előzmények miatt pálinkába fojtja a rossz emlékeit. - "Akkorra és oda".

Törölt nick 2011.05.02 13:08:07

kieg: akkorra és oda...

Törölt nick 2011.05.02 13:07:41

Hát akkor a hol. megemlékezést tették balfaszságból akkorra... Sztem ez a valószínűbb, nem pedig az a paranoid elképzelés húgy húúúú húúú összeesküvés szándékos fasiszta provokáció. Ugyan már... Persze ugyan teljesen nem kizárható nyilván, de eléggé kényszeres és infantilis elképzelés szerintem...

Gyuri44 2011.05.02 12:52:44

Kedves előttem szóló! Te tényleg komolyan gondolod, hogy csupán "maflaságból" vagy "véletlen egybeesés" miatt volt a nemzetközi piafesztivál Gyulán éppen a Holokauszt megemlékezések napján? A nemzetközi pálinkafesztivált ugyanis immár több éve mindig ugyanakkor tartják a városban.

Törölt nick 2011.05.02 12:43:47

Nem hinném, hogy kitervelt, tudatos provokáció volt. Inkább csak véletlen egybeesés lehetett. Magyarországra inkább a szerencsétlenkedő abszurd dolgok jellemzők, mint tudatos, megfontolt, ravasz stratégiával szervezett provokációk. Főleg Gyulán... Ugyan már... Sajnos túlbecsülöd a jónépet... Egyszerű maflaság, balfácánság miatt, véletlen alakulhatott így. Nekem ez a véleményem.

Gyuri44 2011.05.02 10:31:25

Arcátlanság vagy provokáció? Ezt kérdeztem magamtól, amikor arról értesültem, hogy április 16-án, a Holokauszt áldozatairól való országos megemlékezések napján Gyula városban óriási tivornyázásokkal egybekötött nemzetközi pálinkafesztivált tartottak. Kíváncsi lennék rá, hogy ki és mit szól ehhez. Ugyanis nem hiszem el, hogy Gyulán csak ez a nap volt alkalmas a nemzetközi piálásra. Így nem csoda, ha világszerte szinte az egész magyar népességet továbbra is fasisztoidnak tartják.

Aeslan 2010.05.30 15:56:05

Üdv!Kicsit módosítottak a törvény szövegén, kivették a holokausztot. "..a nemzetszocialista & kommunista bűnök tagadása.."Szerintem szándékos, valamennyire mérsékelték.

Aeslan 2010.04.24 23:45:31

Egyet értek 90%-ban. Üdv!

Törölt nick 2010.04.23 16:45:22

Egy szép napon, amikor már nagyon megunom és elegem lesz ebből a cirkuszból, besétálok egy nemzetközi legfelsőbb bíróságra és feljelentést teszek a holokausztok ellen. Mivel nem egy holokauszt volt, nem csak zsidó holokauszt volt, hanem az emberi történelem során sok tucat népírtás volt ugyebár.Nem tudom a holokauszt-tagadás törvényben vajon a teljesség igényével fel van-e sorolva az összes... Tagadni nem, de gyanúsítani fogom a holokausztokat nem létezéssel, túllihegettséggel és követelni fogom a kétségtelen, végérvényes bizonyításukat. Nemzetközi összefogással, nemzetközi bíróságon, teljes nemzetközi médiafigyelem mellett, pártatlan nemzetközi bizottságoknak, szakértőknek kell majd a munkát elvégezni, hogy a holokausztok bizonyítva legyenek egyszer s mindenkorra. Nagyon remélem, elvesztem ezt a pert és ezután aki holokausztot tagad, arra nyíltan lehet mondani tényként: HAZUDIK...És ha így lesz, a tudomány szégyene lesz, hiszen gyalázat, hogy egyszerűen nem képes kétségtelenül és maradéktalanul bebizonyítani 65 éve ezt...

Aeslan 2010.04.20 21:03:15

Valóban, igazad van, kissé eltávolodtam. Tehát a "jogfilozófiai és jogtörténeti elvek lehetnek a döntőek."Üdv!

pragmatikus álmodozó 2010.04.20 20:06:29

Amióta ez a törvény életbe lépett, nem engedhetem meg magamnak a vitát, még a "más nézőpontot" sem! A maximum ameddig elmehetek az annyi, amit az előzőekben leírtam, legfeljebb azzal az elvi kiegészítéssel, hogy  amit jogilag kell védeni, az dogmává silányítja azt. És mivel ez itt egy jogi probléma tárgyalására indult topic, nem a példák, hanem a jogfilozófiai és jogtörténeti elvek lehetnek a döntőek.

Aeslan 2010.04.20 19:33:46

Nem válaszoltam teljeséggel: Igaz, a kínaiak is probléma, és van igazság abban, amit írtál. Csak sajnos a sok ferdítés meghozza gyümölcsét, hogy csak a zsidó nagytőke a felelős.Pontosítom: az izraeli nagytőke Ez a nagyobb mérvű, ennyi. (Lásd: sukorói beruházás.) Más, nem szemita: Dunakeszii Auchan esete a természetvédelmi területtel; tönkretétel parkoló építése által.Egy asszem, amerikai film forgatása egy ócsai természetvédelmi területen: eredmény: tönkretették az egészet, minimális bírságot szabtak ki. Mind a 3 említett példa kapcsán a magyar hatóságok szívélyes együttműködésével. S egy uccsó adalék: Meddig fizessük még a holocaust-kártérítéseket: Nemzedékről-~re?? Lásd Chicagoi bíróság beperli a MÁV-ot a konc.-táborokba szállítás miatt.

Aeslan 2010.04.20 18:01:14

Érthető vagy. Csak tudod, hogy is van: "A győztesek írják a történelmet." Amúgy fizikailag létezik az úszómedence!* Az álláspontom nem változik. Egy egyszerű kérdés: Hiroshimát és Nagaszakit, a szövetségesek ártatlan civil életeket követelő hamburgi és drezdai bombázásait miért lehet tagadni, valamint a jelenkor palesztin gyilkolászásait, az ún. magyar holokausztot?? Egy népet ért sérelem, nem lehet igazolása egy másik tönkretételének!!Nem azt gondolom, hogy nem bűn, amit Hitler tett, koncentrációs táborokba gyűjtés, jogok megvonása,nyilván voltak kegyetlenkedések is, de az egész gázkamra story nem áll meg a lábán, ha objektíven nézed. Főleg a tífuszjárvány okozott haláleseteket, amiket a szövetséges bombázások okoztak.Holokauszt volt, ismétlem, és egy gerinctelen,aljas, üldözendő bűn. De ezt tőkehalmozás címén bevetik állandóan, az ún. holokártyát, például a skandináv országok ellen, akik bizonyos cégeik részvényeit kivonták a palesztineket elszigetelő fal építését kivitelező cégből, s máris antiszemiták. Aztán: "Felvásároljuk Magyarországot, Lengyelországot, Manhatten-t, Galíciát.." Simon Perez. Nem folytatom a sort, mert nem lenne vége.*bár ez önmagában nem zárja ki a gázkamrát.Üdv!

chris_77 2010.04.20 17:19:26

A bizonyítékokat ismerjük. Tudjuk, hogy mi történt. Ha újabb bizonyítékok kerülnek elő, azok max. újabb aspektust adnak a történetnek, de egyik bizonyíték nem cáfolja a másikat.Primitív példa: egy gyilkossági ügynél megtalálják a gyilkos fegyvert, rajta az ujjlenyomattal, megvan a gyilkos. Később rájönnek, hogy nem a gyilkosé volt a fegyver. Ettől még ő marad a gyilkos, de kiderülhetnek más összefonódások is. Remélem érthető vagyok. Igyekszem az lenni :-)

chris_77 2010.04.20 17:15:38

Ha ezeket tagadod, éppolyan hü..e vagy, mintha a Holokausztot tagadod. És azért nem csuknak érte börtönbe, mert ezzel nem keltesz gyűlöletet a japánok ellen (akik ugye nagy számban élnek kis hazánkban), a holokauszt tagadása viszont az antiszemitizmusból és anticionizmusból táplálkozik, és a náci eszmék újra éledésének a melléktermékei. Kisebbítsd a bűnt, majd tagadd meg (holokauszt), teremts bűnbakot (zsidó nagytőke), majd a gazdasági világválságban add be a népnek, kerülj be a Parlamentbe (Jobbik) és a történelem megismételheti önmagát. Ha hagyjuk. Ezért kell a törvény.A Jobbik vajon miért nem a kínaiakkal foglalkozik? Vajon nem ők tettét tönkre a magyar kereskedőket, kisiparosokat? És nem ők adóznak a legkevesebbet? De a Jobbik egy mondattal sem ítéli el, csak zsidóznak. Senki se mondja, hogy ez nem antiszemitizmus, és nem sötétség.

chris_77 2010.04.20 17:07:50

Látom, neked mindent be lehet adni. Figyi, nemcsak úszómedence, hanem plazma TV is volt Auswitzban, sőt a zsidók gyilkolászták a németeket.Nagy az isten állatkertje.

Aeslan 2010.04.20 12:39:57

Így van, szóval egy nagy baromság az egész törvény!Üdv!

pragmatikus álmodozó 2010.04.20 11:38:31

Igazából az okozza a gondot, hogy a hatálytalanítást nem lehet úgy kommunikálni, hogy abba ne kössenek bele bizonyos körök. Ugyanis az, hogy valamit nem szavazok meg csak annyit jelent, hogy bármiféle szempontből kifogásolom. De ha törölni akarom, azzal a tagadását jelzem bizonyos körök szerint. Tehát - bár felszínre kerülhetnének új, eddig ismeretlen tények a témával kapcsolatban, bár a történész szakma új aspektusokat is megismerhetne és megvitathatna, mindez el van lehetetlenítve törvényileg, hiszen bármely pillanatban ráhúzható egy tényállításra is a holokauszt tagadása vagy jelentőségének csökkentése című - immár büntetújogi kategória.

Aeslan 2010.04.19 23:15:01

Nos egyenlőre senki nem nyújtotta be alkotmányellenességre hivatkozással. Remélem eltörlik ezt a alkotmányos jogot sértő dolgot!Üdv!Utó: az új kormány szerintem nem fogja, mert ők anno csak tartózkodtak. Talán majd a nem kormánypárt, ami persze nem a leendő legnagyobb ellenzék lesz.

specnaz___ 2010.04.19 20:18:07

És hogy a topicleíráshoz is on legyek, lehet, hogy az alkotmánybíróság nem engedélyezi a törvényt, vagy az új parlament visszavonja.

specnaz___ 2010.04.19 20:16:04

sziasztok én nem ismerem a törvényt, de tudom hogy már életbe lépett. Azt olvastam hogy úgy szól hogy a holocaustaot  tilos kisebbíteni és 600 ezer főben van meghatározva az érték. A kérdésem az lenne, hogy ez a 600 ezer fő arra vonatkozik, akiket a gázkamrában elégettek, vagy a holokaust jellegű intézkedések álltal érintett egyébb zsidók is benne vannak?

Aeslan 2010.04.16 00:26:57

& még egy ada...stb.-~http://www.youtube.com/watch?v=Sg-8dW0TxXM&feature=related

Aeslan 2010.04.16 00:09:54

Ez is érdekes:http://www.youtube.com/watch?v=UaCI4cqdPks&feature=relatedManipuláció? (vica-verza)

Aeslan 2010.04.15 23:58:00

Nos,elég homályosak a holokauszttal kapcsolatos dolgok, ugyebár ez valakiknek nagyon jó üzlet!*És számos fizikai-biológiai-kémiai lehetetlenséggel terhelt. Egy egyszerű kérdés: Minek volt Auschwitzban úszómedence??* http://www.youtube.com/watch?v=UaCI4cqdPks&feature=related

_balu_ 2010.04.15 12:34:31

Mi az h holokauszt-tagadás? H lett ez a szó megalkotva? Valaki homályosítson fel!Én nem "tagadom" literálisan a holokausztot, ez egy történelmi tény, csak felülreprezentáltnak tartom! Trianon, Gulág, kisantantbeli magyar-pogromok/lakosságcserék sokkal jobban zavarnak!Inkább vmi holokauszt-figyelmen-kívül-hagyás jobb lenne csak az hosszabb!

SPeti 2010.04.06 17:19:21

Tagadom a keresztes hadjáratokat...de legalábbis bagatell.

snuki2 2014.03.12 22:52:10

Carlos W. Porter: Holokauszt-készítve a Szovjetunióban

https://www.youtube.com/watch?v=f22wRYSMPv4

Az auschwitzi gázkamrák mítosza

https://www.youtube.com/watch?v=p-TEQD4R0CQ

Robert Faurisson: Egy ember (2010)

https://www.youtube.com/watch?v=XZpV8DhYMTo

Törölt nick 2013.07.07 21:52:11

Ezek szerint tehát a holokauszttagadás már nem bűntény? Ez egy hasonló helyzet, mint a vörös csillag ügye. Apropo: mi van akkor, ha egy ügyvéd direkt valakiket felbérelne, hogy tűzzék ki a vörös csillagot, majd Mo-n elítélnék őket, aztán Strasbourgban a magyar államnak kéne megfizetnie a kártérítést és természetesen az ügyvéd összes kiadását :-) ?? Most már ugyanezt el lehetne játszani holokausz-ügyben is. Milyen kár, hogy annak idején nem jogásznak tanultam! Már kb. 10-15 éve az a véleményem, hogy semmifajta egyetemnek nincs értéke, csak a jogi egyetemnek. Mert azokban a társadalmakban, ahl már lassan minden a csaláson alapszik, csak a jogász boldogulhat.

Törölt nick 2013.01.03 00:06:28

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága 102. Ülésén, került sor erre a döntésre Genfben 2011. júliusában, 11-től 29-ig megtartott ülésen, de érdekes módon csak a múlt hónapban vált nyilvánossá. Az ENSZ Emberi Jogi Egyezmény - köztük a Németországi Szövetségi Köztársaság, Franciaország, Ausztria és Svájc részére - kötelező erejű határozat, hozzávetőleg a következő szöveggel lépett érvénybe (§ 49, CCPR/C/GC/34):A törvények szerint, hogy a történelmi tények alapján tett véleménynyilvánítás kötelezően törvényellenes lehet, nem egyeztethető össze az Egyezménnyel, amelyet az aláíró államok tekintetében, tiszteletben kell tartani a szabad véleménynyilvánítást. Az egyezmény lehetővé teszi, hogy ne legyen általános tilalma a kifejezésmódnak, téves véleményeknek, vagy téves értelmezésnek a múltbeli eseményekről.A bizottság döntése nem kevesebbet jelent, mint hogy a meglévő törvények törvénytelenek, és hogy bevezetés idejétől minden ítéletet hatályon kívül helyez, valamint, hogy az elítélteket kártalanítani kell.

Spanyolország és Franciaország legfelsőbb bíróságai már döntöttek a megfelelő jogszabályokról az elmúlt hónapokban, míg a német média, és a közönség, de a magyar kormány is, az ENSZ-határozatot visszatartotta a mai napig. Vajon miért?

endix 2012.10.16 10:10:52

Holokauszt-Ipar

Norman G. Finkelstein nyomán

tudományos tény, vagy ideológia?

„ A regényíró, Philp Roth szerint, a zsidó gyermek nem örököl törvénygyűjteményt, a képzés tudományának esszenciáját, a nyelvet és végül Istent, hanem egy bizonyos pszichológiai tartalmat - és ezt a pszichológiai tartalmat négy szóban lehetne formába önteni: "A zsidók valami jobbak".

Két központi dogma képezi a HOLOCAUST strukturális alapját:

I. a HOLOCAUST a történelem abszolút egyedülálló eseménye;

II. A HOLOCAUST a nemzsidók zsidókkal szembeni ésszerűtlen, örök gyűlöletének betetőzése.

A Holocaustra való hivatkozás" jegyzi meg az elismert izraeli szerző Boas Evron, tulajdonképpen nem más, mint" hivatalos hangulatkeltő célzatú doktrína, amely szüntelenül címszavakat és hamis világnézetet teremt, és egyáltalán nem célja a múlt megértése, jóval inkább a jelen manipulációja."

A történész David Stannard felvilágosító tanulmányában gúnyosan ír "a holocaust-hagiográfusok kis iparágáról, mely vakbuzgó teológusok egész energiájával és ötletgazdagságával a zsidó tapasztalat páratlanságáért küzdenek. Az egyedülállóság dogmájának végül is nincs semmi értelme. Alapjában véve minden történelmi esemény egyedülálló, mert térhez és időhöz kötött. És minden történelmi folyamatnak van megkülönböztető, mint ahogy a többi eseménnyel közös vonása is. A HOLOCAUST rendkívülisége abban áll, hogy az egyedülállóságát abszolút döntőnek tartják. Milyen más történelmi eseményt - kérdezhetnénk - illet meg döntően az egyedülállóság kategóriája?

a "Holocaust azért olyan egyedülálló jelenség, mert korábban még egyetlen állam sem tervezte el tudatosan és módszeresen egy adott nép férfiainak, asszonyainak, gyerekeinek fizikális megsemmisítését..."

….Lefordítva: Az a történelmi esemény, mely össze nem téveszthető sajátossággal bír, az egy mással össze nem téveszthető történelmi esemény.

magában a HOLOCAUST felépítményében adott az egyedülállóság, ennek bizonyítása engedélyezett, tagadása a holocaust tagadásával egyenlő. A probléma oka feltehetően az előfeltételben és nem a bizonyítékban rejlik. Még ha maga a holocaust egyedülálló is volna, mi adná a különbséget? Miként változna a felfogásunk, ha a nácik zsidókon végrehajtott tömeggyilkossága, hasonló katasztrófák sorában nem az első, hanem a negyedik vagy ötödik helyet foglalná el?

A holocaustra való hivatkozás egy csel, a zsidóságot érő mindennemű kritika jogosultságának aláásására, azt hangoztatva, hogy az őket érő kritika csak beteges gyűlölet szüleménye lehet. "

A holocaust egyedülállóságának tézisében annak szörnyűséges volta mérvadó. Mások szenvedése, bármilyen szörnyű is legyen, ezzel egyszerűen nem összehasonlítható. Bár a holocaust egyedülállóságának szószólói visszautasítják ezt az implikációt, elutasításaik mégsem őszinték.

Nem a zsidók szenvedése tette a holocaustot egyedülállóvá, hanem az a tény, hogy a zsidók szenvedtek. Azaz a holocaust valami különleges, mert a zsidók maguk is különlegesek.

A nácik tömeggyilkosságát a II. világháború után először, nem mint kizárólagosan zsidó

vonatkozású, még kevésbé történelmileg egyedülálló eseményként értelmezték.

A Holocaust Múzeum számára a legnagyobb kihívás az elsőbbség biztosítása volt, a cigányokon elkövetett népirtás előtt. A nácik félmillió cigányt gyilkoltak meg módszeresen, ami a népességi arányt tekintve, durván, a zsidókon végrehajtott tömeggyilkosság veszteségeinek felel meg.

Ha cigányokon végrehajtott genocidot elismernénk, az a holocaustra érvényes kizárólagos zsidó licenc elvesztését jelentené, ami magával vonná az ennek megfelelő zsidó "eszmei tőke" elvesztését.

A holocaust egyedülállóságáról szóló vita meddő. A holocaust egyedülállóságát védelmező állítások ténylegesen, az "intellektuális terrorizmus" (Chaumont) egyik formáját öltötték fel.

Bár a holocaust egyedülállóságát bizonygató tézisek intellektuálisan meddők és erkölcsileg elvetendők, mégis fennmaradnak.

Vajon miért - hangzik a kérdés - ?

Először is, az egyedülálló szenvedés kizárólagos jogot ad. A holocaust összehasonlíthatatlan szörnyűsége Jacob Neusner szerint a zsidókat nemcsak hogy kiválasztja a többiek közül, hanem "feljogosítja őket a többiekkel szemben". Edward Alexander számára a HOLOCAUST egyedülállósága "morális tőkét" jelent. A zsidóknak ezen "nagy értékű vagyon feletti uralomra igényt kell tartaniuk".

a holocaust, amely a "zsidók különleges összetéveszthetetlenségére utal" a "zsidóknak, mint különlegesen veszélyeztetett népnek, jogot ad arra, hogy mindennemű, a túléléshez szükséges erőfeszítést különösen üdvösnek tekintsen". Egy jellegzetes példa erre : minden, az izraeli nukleáris fegyverek fejlesztését magyarázó hír, a holocaust szellemét idézi. Mintha Izrael éppen nem a legjobb úton tartana a nukleáris hatalmi státusz birtoklása felé.

A két hipotézist, miszerint a holocaust egyedülálló és ugyanakkor ésszel felfoghatatlan, kevés választja el egymástól. Amennyiben nem létezik a holocausthoz fogható történelmi esemény, akkor következetesen ezek felett álló, és mint ilyen történelmileg felfoghatatlan kell, hogy legyen. (Valóban a HOLOCAUST egyedülálló, mert nem értelmezhető, és mivel nem értelmezhető, ezért egyedülálló.)

Novick ezt a misztifikációt a "holocaust szentté avatásának" keresztelte.

Ezen szemlélet alapján a HOLOCAUST józan értelmezése, annak tagadásához vezet. Az ésszerű megközelítés ugyanis tagadja a HOLOCAUST egyedülállóságát és misztériumát. És az, aki a HOLOCAUST-ot mások szenvedéseivel összehasonlítja, "az a zsidó történelemmel szemben felségárulást követ el"

A nemzsidók örökös zsidógyűlöletének Holocaust-dogmája igazolja a holocaust egyedülállóságáról szóló kiegészítő dogmát. Ha a holocaust a nemzsidók ezeréves zsidógyűlöletének tetőpontja volt, arra kellene következtetnünk, hogy a nemzsidók üldözése a holocaust során csak mellékesen történt meg, és ily módon csupán csak egy epizódja volt az egésznek. Ilyen tekintetben, a zsidók szenvedése a holocaust során egyedülálló volt.

Végezetül a zsidók szenvedése azért is páratlan, mert maguk a zsidók is azok. A HOLOCAUST semmivel sem összehasonlítható, mert a nemzsidók zsidógyűlölete nem racionális. Végső soron ez a szenvedély a legmagasabb szinten irracionális, ha nem emberfeletti. A nemzsidó világ gyűlöli a zsidókat irigységből és féltékenységből. Ressentiment. Nathan és Ruth Ann Perlmutter szerint az antiszemitizmus "féltékenységből és haragból származott, mert a zsidók a nemzsidókat kiszorították a piacról… a nagyszámú kevésbé tehetséges nemzsidót bosszantotta a kisszámú tehetséges zsidó ". Ily módon igazolta a holocaust - ha negatív módon is - a zsidók kiválasztottságát. Mivel a zsidók jobbak vagy sikeresebbek, kihívták maguk ellen a nemzsidók gyűlöletét, akik legyilkolták őket.

Ha az egész világ a zsidókat halottnak akarja látni, akkor az valóságos csoda, hogy még mindig élnek - és nem úgy, mint az emberiség nagy része, ugyanis nem kell éhezniük -.

kétszeresen behajtani

A kifejezés maga "holocaust túlélője" azokat illeti, akik a zsidó gettók, koncentrációs táborok, munkatáborok, nem egy esetben ezek mindegyikének traumáját valójában átszenvedték.

Az utóbbi évek során a "holocaust túlélői" címet újraértelmezték. A fogalom nem csak azokra alkalmazható, akik a nácik alatt szenvedtek, hanem azokra is, akiknek sikerült az elől elmenekülniük.

Az utóbbi években a holocaust-ipar egyenesen zsarolási jelleget öltött. Az egész világon fellelhető zsidóság - függetlenül attól, hogy élő vagy halott képviseletében - Európa szerte, követeléseket támaszt a holocaust idejéből származó zsidó tulajdonokra.

Raul Hilberg egy nemrég közzétett nyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy a számoknak igenis jelentőségük van, ha a nácik által végrehajtott tömeges zsidóirtást meg akarjuk érteni.

Ne veszítsük el szem elől magát a tényt, hogy a nácivezér, Heinrich Himmler a lágerlakók összlétszámát 1945 januárjában 700 000-re becsülte, amelynek egyharmadát, - Friedlander szerint - az év májusáig meggyilkolták. De amennyiben, - mint azt a holocaust-ipar feltételezi - a zsidók a lágertúlélőknek csak közel 20 százalékát tették ki, - és hasonlóképpen hivatkozva a holocaust-iparra - 600 000 zsidó táborlakó élte túl a háborút, akkor az összes túlélő száma 3 millió kell, hogy legyen. A holocaust-ipar adatai alapján, a koncentrációs táborokban tehát nem uralkodhattak olyan kemény viszonyok.; ugyanis egy feltűnően magas szaporodási és alacsony halálozási számból kell kiindulnunk.

Attól a népszerűsített felfogástól, miszerint az "Endlösung" egy egyszeri, effektív futószalagon végzett, ipari emberirtás, búcsút kell vennünk. Figyelembe véve a holocaust-ipar állítását, a sok százezer zsidó túlélővel nem egészen hihető, hogy az "Endlösung", utolsó fázisában olyan nagyon eredményes lehetett.

Les extrèmes se touchent ( az extrémek érintik egymást).

Svájc és Németország kizsebelése csak előjátéka volt a nagy finálénak: Kelet-Európa következik. A Keleti Blokk összeomlásával csábító lehetőségek nyíltak meg az európai zsidóság egykori melegágyában. A "rászoruló holocaust-áldozatok" jámbor köpönyege mögé megbújva, a holocaust-ipar már megtette első kísérleteit a teljesen leszegényedett országokban a dollárok milliárdjainak kicsikarására. Kíméletlenül és kegyetlen elszántsággal követi célját és mindenek előtt Ő maga az, aki Európában az antiszemitizmust táplálja.           ”

Finkelstein 2000 áprilisa

Idézetek gyűjteménye, a szerző szándéka szerinti kontextus változatlanul hagyása mellett.

Gyuri44 2011.05.03 08:53:41

Idézet a jelenlegi gyulai polgármesterrel készült egyik interjúból, amely a Gyulai Hírlapban 2010. október 8-án jelent meg:

"A szakdolgozatomat is Békés megyei témából írtam, Kulákperek Békés Megyében címmel. Ez némileg tisztelgés volt törvényszéki bíró nagyapám előtt, akit azért rúgtak ki 1949-ben a Bíróságról, mert több társával együtt sorozatban mentették fel a gazdákat az ellenük emelt alaptalan vádak alól. A kommunisták koncepciós pereket indítottak a gazdák ellen, amit a tisztességes bírák nem tudtak elviselni, ezért kirúgták őket. Nagyapám harmincnégy évesen, jogi diplomával, bírói gyakorlattal, német és francia nyelvtudással mehetett segédmunkásnak." (http://www.gyulaihirlap.hu/index.fcgi?rx=&item=&akadaly=&nyelv=hu&menuparam_8=3008&type=8&menuparam3=7)

Szerintem megrázó és szomorú motíváció lehet ez egy olyan ember számára, aki a Holokauszt megemlékezések napján netalántán ne adj isten esetleg az ilyen családi előzmények miatt pálinkába fojtja a rossz emlékeit. - "Akkorra és oda".

Törölt nick 2011.05.02 13:08:07

kieg: akkorra és oda...

Törölt nick 2011.05.02 13:07:41

Hát akkor a hol. megemlékezést tették balfaszságból akkorra... Sztem ez a valószínűbb, nem pedig az a paranoid elképzelés húgy húúúú húúú összeesküvés szándékos fasiszta provokáció. Ugyan már... Persze ugyan teljesen nem kizárható nyilván, de eléggé kényszeres és infantilis elképzelés szerintem...

Gyuri44 2011.05.02 12:52:44

Kedves előttem szóló! Te tényleg komolyan gondolod, hogy csupán "maflaságból" vagy "véletlen egybeesés" miatt volt a nemzetközi piafesztivál Gyulán éppen a Holokauszt megemlékezések napján? A nemzetközi pálinkafesztivált ugyanis immár több éve mindig ugyanakkor tartják a városban.

Törölt nick 2011.05.02 12:43:47

Nem hinném, hogy kitervelt, tudatos provokáció volt. Inkább csak véletlen egybeesés lehetett. Magyarországra inkább a szerencsétlenkedő abszurd dolgok jellemzők, mint tudatos, megfontolt, ravasz stratégiával szervezett provokációk. Főleg Gyulán... Ugyan már... Sajnos túlbecsülöd a jónépet... Egyszerű maflaság, balfácánság miatt, véletlen alakulhatott így. Nekem ez a véleményem.

Gyuri44 2011.05.02 10:31:25

Arcátlanság vagy provokáció? Ezt kérdeztem magamtól, amikor arról értesültem, hogy április 16-án, a Holokauszt áldozatairól való országos megemlékezések napján Gyula városban óriási tivornyázásokkal egybekötött nemzetközi pálinkafesztivált tartottak. Kíváncsi lennék rá, hogy ki és mit szól ehhez. Ugyanis nem hiszem el, hogy Gyulán csak ez a nap volt alkalmas a nemzetközi piálásra. Így nem csoda, ha világszerte szinte az egész magyar népességet továbbra is fasisztoidnak tartják.

Aeslan 2010.05.30 15:56:05

Üdv!Kicsit módosítottak a törvény szövegén, kivették a holokausztot. "..a nemzetszocialista & kommunista bűnök tagadása.."Szerintem szándékos, valamennyire mérsékelték.

Aeslan 2010.04.24 23:45:31

Egyet értek 90%-ban. Üdv!

Törölt nick 2010.04.23 16:45:22

Egy szép napon, amikor már nagyon megunom és elegem lesz ebből a cirkuszból, besétálok egy nemzetközi legfelsőbb bíróságra és feljelentést teszek a holokausztok ellen. Mivel nem egy holokauszt volt, nem csak zsidó holokauszt volt, hanem az emberi történelem során sok tucat népírtás volt ugyebár.Nem tudom a holokauszt-tagadás törvényben vajon a teljesség igényével fel van-e sorolva az összes... Tagadni nem, de gyanúsítani fogom a holokausztokat nem létezéssel, túllihegettséggel és követelni fogom a kétségtelen, végérvényes bizonyításukat. Nemzetközi összefogással, nemzetközi bíróságon, teljes nemzetközi médiafigyelem mellett, pártatlan nemzetközi bizottságoknak, szakértőknek kell majd a munkát elvégezni, hogy a holokausztok bizonyítva legyenek egyszer s mindenkorra. Nagyon remélem, elvesztem ezt a pert és ezután aki holokausztot tagad, arra nyíltan lehet mondani tényként: HAZUDIK...És ha így lesz, a tudomány szégyene lesz, hiszen gyalázat, hogy egyszerűen nem képes kétségtelenül és maradéktalanul bebizonyítani 65 éve ezt...

Aeslan 2010.04.20 21:03:15

Valóban, igazad van, kissé eltávolodtam. Tehát a "jogfilozófiai és jogtörténeti elvek lehetnek a döntőek."Üdv!

pragmatikus álmodozó 2010.04.20 20:06:29

Amióta ez a törvény életbe lépett, nem engedhetem meg magamnak a vitát, még a "más nézőpontot" sem! A maximum ameddig elmehetek az annyi, amit az előzőekben leírtam, legfeljebb azzal az elvi kiegészítéssel, hogy  amit jogilag kell védeni, az dogmává silányítja azt. És mivel ez itt egy jogi probléma tárgyalására indult topic, nem a példák, hanem a jogfilozófiai és jogtörténeti elvek lehetnek a döntőek.

Aeslan 2010.04.20 19:33:46

Nem válaszoltam teljeséggel: Igaz, a kínaiak is probléma, és van igazság abban, amit írtál. Csak sajnos a sok ferdítés meghozza gyümölcsét, hogy csak a zsidó nagytőke a felelős.Pontosítom: az izraeli nagytőke Ez a nagyobb mérvű, ennyi. (Lásd: sukorói beruházás.) Más, nem szemita: Dunakeszii Auchan esete a természetvédelmi területtel; tönkretétel parkoló építése által.Egy asszem, amerikai film forgatása egy ócsai természetvédelmi területen: eredmény: tönkretették az egészet, minimális bírságot szabtak ki. Mind a 3 említett példa kapcsán a magyar hatóságok szívélyes együttműködésével. S egy uccsó adalék: Meddig fizessük még a holocaust-kártérítéseket: Nemzedékről-~re?? Lásd Chicagoi bíróság beperli a MÁV-ot a konc.-táborokba szállítás miatt.

Aeslan 2010.04.20 18:01:14

Érthető vagy. Csak tudod, hogy is van: "A győztesek írják a történelmet." Amúgy fizikailag létezik az úszómedence!* Az álláspontom nem változik. Egy egyszerű kérdés: Hiroshimát és Nagaszakit, a szövetségesek ártatlan civil életeket követelő hamburgi és drezdai bombázásait miért lehet tagadni, valamint a jelenkor palesztin gyilkolászásait, az ún. magyar holokausztot?? Egy népet ért sérelem, nem lehet igazolása egy másik tönkretételének!!Nem azt gondolom, hogy nem bűn, amit Hitler tett, koncentrációs táborokba gyűjtés, jogok megvonása,nyilván voltak kegyetlenkedések is, de az egész gázkamra story nem áll meg a lábán, ha objektíven nézed. Főleg a tífuszjárvány okozott haláleseteket, amiket a szövetséges bombázások okoztak.Holokauszt volt, ismétlem, és egy gerinctelen,aljas, üldözendő bűn. De ezt tőkehalmozás címén bevetik állandóan, az ún. holokártyát, például a skandináv országok ellen, akik bizonyos cégeik részvényeit kivonták a palesztineket elszigetelő fal építését kivitelező cégből, s máris antiszemiták. Aztán: "Felvásároljuk Magyarországot, Lengyelországot, Manhatten-t, Galíciát.." Simon Perez. Nem folytatom a sort, mert nem lenne vége.*bár ez önmagában nem zárja ki a gázkamrát.Üdv!

chris_77 2010.04.20 17:19:26

A bizonyítékokat ismerjük. Tudjuk, hogy mi történt. Ha újabb bizonyítékok kerülnek elő, azok max. újabb aspektust adnak a történetnek, de egyik bizonyíték nem cáfolja a másikat.Primitív példa: egy gyilkossági ügynél megtalálják a gyilkos fegyvert, rajta az ujjlenyomattal, megvan a gyilkos. Később rájönnek, hogy nem a gyilkosé volt a fegyver. Ettől még ő marad a gyilkos, de kiderülhetnek más összefonódások is. Remélem érthető vagyok. Igyekszem az lenni :-)

chris_77 2010.04.20 17:15:38

Ha ezeket tagadod, éppolyan hü..e vagy, mintha a Holokausztot tagadod. És azért nem csuknak érte börtönbe, mert ezzel nem keltesz gyűlöletet a japánok ellen (akik ugye nagy számban élnek kis hazánkban), a holokauszt tagadása viszont az antiszemitizmusból és anticionizmusból táplálkozik, és a náci eszmék újra éledésének a melléktermékei. Kisebbítsd a bűnt, majd tagadd meg (holokauszt), teremts bűnbakot (zsidó nagytőke), majd a gazdasági világválságban add be a népnek, kerülj be a Parlamentbe (Jobbik) és a történelem megismételheti önmagát. Ha hagyjuk. Ezért kell a törvény.A Jobbik vajon miért nem a kínaiakkal foglalkozik? Vajon nem ők tettét tönkre a magyar kereskedőket, kisiparosokat? És nem ők adóznak a legkevesebbet? De a Jobbik egy mondattal sem ítéli el, csak zsidóznak. Senki se mondja, hogy ez nem antiszemitizmus, és nem sötétség.

chris_77 2010.04.20 17:07:50

Látom, neked mindent be lehet adni. Figyi, nemcsak úszómedence, hanem plazma TV is volt Auswitzban, sőt a zsidók gyilkolászták a németeket.Nagy az isten állatkertje.

Aeslan 2010.04.20 12:39:57

Így van, szóval egy nagy baromság az egész törvény!Üdv!

pragmatikus álmodozó 2010.04.20 11:38:31

Igazából az okozza a gondot, hogy a hatálytalanítást nem lehet úgy kommunikálni, hogy abba ne kössenek bele bizonyos körök. Ugyanis az, hogy valamit nem szavazok meg csak annyit jelent, hogy bármiféle szempontből kifogásolom. De ha törölni akarom, azzal a tagadását jelzem bizonyos körök szerint. Tehát - bár felszínre kerülhetnének új, eddig ismeretlen tények a témával kapcsolatban, bár a történész szakma új aspektusokat is megismerhetne és megvitathatna, mindez el van lehetetlenítve törvényileg, hiszen bármely pillanatban ráhúzható egy tényállításra is a holokauszt tagadása vagy jelentőségének csökkentése című - immár büntetújogi kategória.

Aeslan 2010.04.19 23:15:01

Nos egyenlőre senki nem nyújtotta be alkotmányellenességre hivatkozással. Remélem eltörlik ezt a alkotmányos jogot sértő dolgot!Üdv!Utó: az új kormány szerintem nem fogja, mert ők anno csak tartózkodtak. Talán majd a nem kormánypárt, ami persze nem a leendő legnagyobb ellenzék lesz.

specnaz___ 2010.04.19 20:18:07

És hogy a topicleíráshoz is on legyek, lehet, hogy az alkotmánybíróság nem engedélyezi a törvényt, vagy az új parlament visszavonja.

specnaz___ 2010.04.19 20:16:04

sziasztok én nem ismerem a törvényt, de tudom hogy már életbe lépett. Azt olvastam hogy úgy szól hogy a holocaustaot  tilos kisebbíteni és 600 ezer főben van meghatározva az érték. A kérdésem az lenne, hogy ez a 600 ezer fő arra vonatkozik, akiket a gázkamrában elégettek, vagy a holokaust jellegű intézkedések álltal érintett egyébb zsidók is benne vannak?

Aeslan 2010.04.16 00:26:57

& még egy ada...stb.-~http://www.youtube.com/watch?v=Sg-8dW0TxXM&feature=related

Aeslan 2010.04.16 00:09:54

Ez is érdekes:http://www.youtube.com/watch?v=UaCI4cqdPks&feature=relatedManipuláció? (vica-verza)

Aeslan 2010.04.15 23:58:00

Nos,elég homályosak a holokauszttal kapcsolatos dolgok, ugyebár ez valakiknek nagyon jó üzlet!*És számos fizikai-biológiai-kémiai lehetetlenséggel terhelt. Egy egyszerű kérdés: Minek volt Auschwitzban úszómedence??* http://www.youtube.com/watch?v=UaCI4cqdPks&feature=related

_balu_ 2010.04.15 12:34:31

Mi az h holokauszt-tagadás? H lett ez a szó megalkotva? Valaki homályosítson fel!Én nem "tagadom" literálisan a holokausztot, ez egy történelmi tény, csak felülreprezentáltnak tartom! Trianon, Gulág, kisantantbeli magyar-pogromok/lakosságcserék sokkal jobban zavarnak!Inkább vmi holokauszt-figyelmen-kívül-hagyás jobb lenne csak az hosszabb!

SPeti 2010.04.06 17:19:21

Tagadom a keresztes hadjáratokat...de legalábbis bagatell.

snuki2 2014.03.12 22:52:10

Carlos W. Porter: Holokauszt-készítve a Szovjetunióban

https://www.youtube.com/watch?v=f22wRYSMPv4

Az auschwitzi gázkamrák mítosza

https://www.youtube.com/watch?v=p-TEQD4R0CQ

Robert Faurisson: Egy ember (2010)

https://www.youtube.com/watch?v=XZpV8DhYMTo

Törölt nick 2013.07.07 21:52:11

Ezek szerint tehát a holokauszttagadás már nem bűntény? Ez egy hasonló helyzet, mint a vörös csillag ügye. Apropo: mi van akkor, ha egy ügyvéd direkt valakiket felbérelne, hogy tűzzék ki a vörös csillagot, majd Mo-n elítélnék őket, aztán Strasbourgban a magyar államnak kéne megfizetnie a kártérítést és természetesen az ügyvéd összes kiadását :-) ?? Most már ugyanezt el lehetne játszani holokausz-ügyben is. Milyen kár, hogy annak idején nem jogásznak tanultam! Már kb. 10-15 éve az a véleményem, hogy semmifajta egyetemnek nincs értéke, csak a jogi egyetemnek. Mert azokban a társadalmakban, ahl már lassan minden a csaláson alapszik, csak a jogász boldogulhat.

Törölt nick 2013.01.03 00:06:28

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága 102. Ülésén, került sor erre a döntésre Genfben 2011. júliusában, 11-től 29-ig megtartott ülésen, de érdekes módon csak a múlt hónapban vált nyilvánossá. Az ENSZ Emberi Jogi Egyezmény - köztük a Németországi Szövetségi Köztársaság, Franciaország, Ausztria és Svájc részére - kötelező erejű határozat, hozzávetőleg a következő szöveggel lépett érvénybe (§ 49, CCPR/C/GC/34):A törvények szerint, hogy a történelmi tények alapján tett véleménynyilvánítás kötelezően törvényellenes lehet, nem egyeztethető össze az Egyezménnyel, amelyet az aláíró államok tekintetében, tiszteletben kell tartani a szabad véleménynyilvánítást. Az egyezmény lehetővé teszi, hogy ne legyen általános tilalma a kifejezésmódnak, téves véleményeknek, vagy téves értelmezésnek a múltbeli eseményekről.A bizottság döntése nem kevesebbet jelent, mint hogy a meglévő törvények törvénytelenek, és hogy bevezetés idejétől minden ítéletet hatályon kívül helyez, valamint, hogy az elítélteket kártalanítani kell.

Spanyolország és Franciaország legfelsőbb bíróságai már döntöttek a megfelelő jogszabályokról az elmúlt hónapokban, míg a német média, és a közönség, de a magyar kormány is, az ENSZ-határozatot visszatartotta a mai napig. Vajon miért?

endix 2012.10.16 10:10:52

Holokauszt-Ipar

Norman G. Finkelstein nyomán

tudományos tény, vagy ideológia?

„ A regényíró, Philp Roth szerint, a zsidó gyermek nem örököl törvénygyűjteményt, a képzés tudományának esszenciáját, a nyelvet és végül Istent, hanem egy bizonyos pszichológiai tartalmat - és ezt a pszichológiai tartalmat négy szóban lehetne formába önteni: "A zsidók valami jobbak".

Két központi dogma képezi a HOLOCAUST strukturális alapját:

I. a HOLOCAUST a történelem abszolút egyedülálló eseménye;

II. A HOLOCAUST a nemzsidók zsidókkal szembeni ésszerűtlen, örök gyűlöletének betetőzése.

A Holocaustra való hivatkozás" jegyzi meg az elismert izraeli szerző Boas Evron, tulajdonképpen nem más, mint" hivatalos hangulatkeltő célzatú doktrína, amely szüntelenül címszavakat és hamis világnézetet teremt, és egyáltalán nem célja a múlt megértése, jóval inkább a jelen manipulációja."

A történész David Stannard felvilágosító tanulmányában gúnyosan ír "a holocaust-hagiográfusok kis iparágáról, mely vakbuzgó teológusok egész energiájával és ötletgazdagságával a zsidó tapasztalat páratlanságáért küzdenek. Az egyedülállóság dogmájának végül is nincs semmi értelme. Alapjában véve minden történelmi esemény egyedülálló, mert térhez és időhöz kötött. És minden történelmi folyamatnak van megkülönböztető, mint ahogy a többi eseménnyel közös vonása is. A HOLOCAUST rendkívülisége abban áll, hogy az egyedülállóságát abszolút döntőnek tartják. Milyen más történelmi eseményt - kérdezhetnénk - illet meg döntően az egyedülállóság kategóriája?

a "Holocaust azért olyan egyedülálló jelenség, mert korábban még egyetlen állam sem tervezte el tudatosan és módszeresen egy adott nép férfiainak, asszonyainak, gyerekeinek fizikális megsemmisítését..."

….Lefordítva: Az a történelmi esemény, mely össze nem téveszthető sajátossággal bír, az egy mással össze nem téveszthető történelmi esemény.

magában a HOLOCAUST felépítményében adott az egyedülállóság, ennek bizonyítása engedélyezett, tagadása a holocaust tagadásával egyenlő. A probléma oka feltehetően az előfeltételben és nem a bizonyítékban rejlik. Még ha maga a holocaust egyedülálló is volna, mi adná a különbséget? Miként változna a felfogásunk, ha a nácik zsidókon végrehajtott tömeggyilkossága, hasonló katasztrófák sorában nem az első, hanem a negyedik vagy ötödik helyet foglalná el?

A holocaustra való hivatkozás egy csel, a zsidóságot érő mindennemű kritika jogosultságának aláásására, azt hangoztatva, hogy az őket érő kritika csak beteges gyűlölet szüleménye lehet. "

A holocaust egyedülállóságának tézisében annak szörnyűséges volta mérvadó. Mások szenvedése, bármilyen szörnyű is legyen, ezzel egyszerűen nem összehasonlítható. Bár a holocaust egyedülállóságának szószólói visszautasítják ezt az implikációt, elutasításaik mégsem őszinték.

Nem a zsidók szenvedése tette a holocaustot egyedülállóvá, hanem az a tény, hogy a zsidók szenvedtek. Azaz a holocaust valami különleges, mert a zsidók maguk is különlegesek.

A nácik tömeggyilkosságát a II. világháború után először, nem mint kizárólagosan zsidó

vonatkozású, még kevésbé történelmileg egyedülálló eseményként értelmezték.

A Holocaust Múzeum számára a legnagyobb kihívás az elsőbbség biztosítása volt, a cigányokon elkövetett népirtás előtt. A nácik félmillió cigányt gyilkoltak meg módszeresen, ami a népességi arányt tekintve, durván, a zsidókon végrehajtott tömeggyilkosság veszteségeinek felel meg.

Ha cigányokon végrehajtott genocidot elismernénk, az a holocaustra érvényes kizárólagos zsidó licenc elvesztését jelentené, ami magával vonná az ennek megfelelő zsidó "eszmei tőke" elvesztését.

A holocaust egyedülállóságáról szóló vita meddő. A holocaust egyedülállóságát védelmező állítások ténylegesen, az "intellektuális terrorizmus" (Chaumont) egyik formáját öltötték fel.

Bár a holocaust egyedülállóságát bizonygató tézisek intellektuálisan meddők és erkölcsileg elvetendők, mégis fennmaradnak.

Vajon miért - hangzik a kérdés - ?

Először is, az egyedülálló szenvedés kizárólagos jogot ad. A holocaust összehasonlíthatatlan szörnyűsége Jacob Neusner szerint a zsidókat nemcsak hogy kiválasztja a többiek közül, hanem "feljogosítja őket a többiekkel szemben". Edward Alexander számára a HOLOCAUST egyedülállósága "morális tőkét" jelent. A zsidóknak ezen "nagy értékű vagyon feletti uralomra igényt kell tartaniuk".

a holocaust, amely a "zsidók különleges összetéveszthetetlenségére utal" a "zsidóknak, mint különlegesen veszélyeztetett népnek, jogot ad arra, hogy mindennemű, a túléléshez szükséges erőfeszítést különösen üdvösnek tekintsen". Egy jellegzetes példa erre : minden, az izraeli nukleáris fegyverek fejlesztését magyarázó hír, a holocaust szellemét idézi. Mintha Izrael éppen nem a legjobb úton tartana a nukleáris hatalmi státusz birtoklása felé.

A két hipotézist, miszerint a holocaust egyedülálló és ugyanakkor ésszel felfoghatatlan, kevés választja el egymástól. Amennyiben nem létezik a holocausthoz fogható történelmi esemény, akkor következetesen ezek felett álló, és mint ilyen történelmileg felfoghatatlan kell, hogy legyen. (Valóban a HOLOCAUST egyedülálló, mert nem értelmezhető, és mivel nem értelmezhető, ezért egyedülálló.)

Novick ezt a misztifikációt a "holocaust szentté avatásának" keresztelte.

Ezen szemlélet alapján a HOLOCAUST józan értelmezése, annak tagadásához vezet. Az ésszerű megközelítés ugyanis tagadja a HOLOCAUST egyedülállóságát és misztériumát. És az, aki a HOLOCAUST-ot mások szenvedéseivel összehasonlítja, "az a zsidó történelemmel szemben felségárulást követ el"

A nemzsidók örökös zsidógyűlöletének Holocaust-dogmája igazolja a holocaust egyedülállóságáról szóló kiegészítő dogmát. Ha a holocaust a nemzsidók ezeréves zsidógyűlöletének tetőpontja volt, arra kellene következtetnünk, hogy a nemzsidók üldözése a holocaust során csak mellékesen történt meg, és ily módon csupán csak egy epizódja volt az egésznek. Ilyen tekintetben, a zsidók szenvedése a holocaust során egyedülálló volt.

Végezetül a zsidók szenvedése azért is páratlan, mert maguk a zsidók is azok. A HOLOCAUST semmivel sem összehasonlítható, mert a nemzsidók zsidógyűlölete nem racionális. Végső soron ez a szenvedély a legmagasabb szinten irracionális, ha nem emberfeletti. A nemzsidó világ gyűlöli a zsidókat irigységből és féltékenységből. Ressentiment. Nathan és Ruth Ann Perlmutter szerint az antiszemitizmus "féltékenységből és haragból származott, mert a zsidók a nemzsidókat kiszorították a piacról… a nagyszámú kevésbé tehetséges nemzsidót bosszantotta a kisszámú tehetséges zsidó ". Ily módon igazolta a holocaust - ha negatív módon is - a zsidók kiválasztottságát. Mivel a zsidók jobbak vagy sikeresebbek, kihívták maguk ellen a nemzsidók gyűlöletét, akik legyilkolták őket.

Ha az egész világ a zsidókat halottnak akarja látni, akkor az valóságos csoda, hogy még mindig élnek - és nem úgy, mint az emberiség nagy része, ugyanis nem kell éhezniük -.

kétszeresen behajtani

A kifejezés maga "holocaust túlélője" azokat illeti, akik a zsidó gettók, koncentrációs táborok, munkatáborok, nem egy esetben ezek mindegyikének traumáját valójában átszenvedték.

Az utóbbi évek során a "holocaust túlélői" címet újraértelmezték. A fogalom nem csak azokra alkalmazható, akik a nácik alatt szenvedtek, hanem azokra is, akiknek sikerült az elől elmenekülniük.

Az utóbbi években a holocaust-ipar egyenesen zsarolási jelleget öltött. Az egész világon fellelhető zsidóság - függetlenül attól, hogy élő vagy halott képviseletében - Európa szerte, követeléseket támaszt a holocaust idejéből származó zsidó tulajdonokra.

Raul Hilberg egy nemrég közzétett nyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy a számoknak igenis jelentőségük van, ha a nácik által végrehajtott tömeges zsidóirtást meg akarjuk érteni.

Ne veszítsük el szem elől magát a tényt, hogy a nácivezér, Heinrich Himmler a lágerlakók összlétszámát 1945 januárjában 700 000-re becsülte, amelynek egyharmadát, - Friedlander szerint - az év májusáig meggyilkolták. De amennyiben, - mint azt a holocaust-ipar feltételezi - a zsidók a lágertúlélőknek csak közel 20 százalékát tették ki, - és hasonlóképpen hivatkozva a holocaust-iparra - 600 000 zsidó táborlakó élte túl a háborút, akkor az összes túlélő száma 3 millió kell, hogy legyen. A holocaust-ipar adatai alapján, a koncentrációs táborokban tehát nem uralkodhattak olyan kemény viszonyok.; ugyanis egy feltűnően magas szaporodási és alacsony halálozási számból kell kiindulnunk.

Attól a népszerűsített felfogástól, miszerint az "Endlösung" egy egyszeri, effektív futószalagon végzett, ipari emberirtás, búcsút kell vennünk. Figyelembe véve a holocaust-ipar állítását, a sok százezer zsidó túlélővel nem egészen hihető, hogy az "Endlösung", utolsó fázisában olyan nagyon eredményes lehetett.

Les extrèmes se touchent ( az extrémek érintik egymást).

Svájc és Németország kizsebelése csak előjátéka volt a nagy finálénak: Kelet-Európa következik. A Keleti Blokk összeomlásával csábító lehetőségek nyíltak meg az európai zsidóság egykori melegágyában. A "rászoruló holocaust-áldozatok" jámbor köpönyege mögé megbújva, a holocaust-ipar már megtette első kísérleteit a teljesen leszegényedett országokban a dollárok milliárdjainak kicsikarására. Kíméletlenül és kegyetlen elszántsággal követi célját és mindenek előtt Ő maga az, aki Európában az antiszemitizmust táplálja.           ”

Finkelstein 2000 áprilisa

Idézetek gyűjteménye, a szerző szándéka szerinti kontextus változatlanul hagyása mellett.

Gyuri44 2011.05.03 08:53:41

Idézet a jelenlegi gyulai polgármesterrel készült egyik interjúból, amely a Gyulai Hírlapban 2010. október 8-án jelent meg:

"A szakdolgozatomat is Békés megyei témából írtam, Kulákperek Békés Megyében címmel. Ez némileg tisztelgés volt törvényszéki bíró nagyapám előtt, akit azért rúgtak ki 1949-ben a Bíróságról, mert több társával együtt sorozatban mentették fel a gazdákat az ellenük emelt alaptalan vádak alól. A kommunisták koncepciós pereket indítottak a gazdák ellen, amit a tisztességes bírák nem tudtak elviselni, ezért kirúgták őket. Nagyapám harmincnégy évesen, jogi diplomával, bírói gyakorlattal, német és francia nyelvtudással mehetett segédmunkásnak." (http://www.gyulaihirlap.hu/index.fcgi?rx=&item=&akadaly=&nyelv=hu&menuparam_8=3008&type=8&menuparam3=7)

Szerintem megrázó és szomorú motíváció lehet ez egy olyan ember számára, aki a Holokauszt megemlékezések napján netalántán ne adj isten esetleg az ilyen családi előzmények miatt pálinkába fojtja a rossz emlékeit. - "Akkorra és oda".

Törölt nick 2011.05.02 13:08:07

kieg: akkorra és oda...

Törölt nick 2011.05.02 13:07:41

Hát akkor a hol. megemlékezést tették balfaszságból akkorra... Sztem ez a valószínűbb, nem pedig az a paranoid elképzelés húgy húúúú húúú összeesküvés szándékos fasiszta provokáció. Ugyan már... Persze ugyan teljesen nem kizárható nyilván, de eléggé kényszeres és infantilis elképzelés szerintem...

Gyuri44 2011.05.02 12:52:44

Kedves előttem szóló! Te tényleg komolyan gondolod, hogy csupán "maflaságból" vagy "véletlen egybeesés" miatt volt a nemzetközi piafesztivál Gyulán éppen a Holokauszt megemlékezések napján? A nemzetközi pálinkafesztivált ugyanis immár több éve mindig ugyanakkor tartják a városban.

Törölt nick 2011.05.02 12:43:47

Nem hinném, hogy kitervelt, tudatos provokáció volt. Inkább csak véletlen egybeesés lehetett. Magyarországra inkább a szerencsétlenkedő abszurd dolgok jellemzők, mint tudatos, megfontolt, ravasz stratégiával szervezett provokációk. Főleg Gyulán... Ugyan már... Sajnos túlbecsülöd a jónépet... Egyszerű maflaság, balfácánság miatt, véletlen alakulhatott így. Nekem ez a véleményem.

Gyuri44 2011.05.02 10:31:25

Arcátlanság vagy provokáció? Ezt kérdeztem magamtól, amikor arról értesültem, hogy április 16-án, a Holokauszt áldozatairól való országos megemlékezések napján Gyula városban óriási tivornyázásokkal egybekötött nemzetközi pálinkafesztivált tartottak. Kíváncsi lennék rá, hogy ki és mit szól ehhez. Ugyanis nem hiszem el, hogy Gyulán csak ez a nap volt alkalmas a nemzetközi piálásra. Így nem csoda, ha világszerte szinte az egész magyar népességet továbbra is fasisztoidnak tartják.

Aeslan 2010.05.30 15:56:05

Üdv!Kicsit módosítottak a törvény szövegén, kivették a holokausztot. "..a nemzetszocialista & kommunista bűnök tagadása.."Szerintem szándékos, valamennyire mérsékelték.

Aeslan 2010.04.24 23:45:31

Egyet értek 90%-ban. Üdv!

Törölt nick 2010.04.23 16:45:22

Egy szép napon, amikor már nagyon megunom és elegem lesz ebből a cirkuszból, besétálok egy nemzetközi legfelsőbb bíróságra és feljelentést teszek a holokausztok ellen. Mivel nem egy holokauszt volt, nem csak zsidó holokauszt volt, hanem az emberi történelem során sok tucat népírtás volt ugyebár.Nem tudom a holokauszt-tagadás törvényben vajon a teljesség igényével fel van-e sorolva az összes... Tagadni nem, de gyanúsítani fogom a holokausztokat nem létezéssel, túllihegettséggel és követelni fogom a kétségtelen, végérvényes bizonyításukat. Nemzetközi összefogással, nemzetközi bíróságon, teljes nemzetközi médiafigyelem mellett, pártatlan nemzetközi bizottságoknak, szakértőknek kell majd a munkát elvégezni, hogy a holokausztok bizonyítva legyenek egyszer s mindenkorra. Nagyon remélem, elvesztem ezt a pert és ezután aki holokausztot tagad, arra nyíltan lehet mondani tényként: HAZUDIK...És ha így lesz, a tudomány szégyene lesz, hiszen gyalázat, hogy egyszerűen nem képes kétségtelenül és maradéktalanul bebizonyítani 65 éve ezt...

Aeslan 2010.04.20 21:03:15

Valóban, igazad van, kissé eltávolodtam. Tehát a "jogfilozófiai és jogtörténeti elvek lehetnek a döntőek."Üdv!

pragmatikus álmodozó 2010.04.20 20:06:29

Amióta ez a törvény életbe lépett, nem engedhetem meg magamnak a vitát, még a "más nézőpontot" sem! A maximum ameddig elmehetek az annyi, amit az előzőekben leírtam, legfeljebb azzal az elvi kiegészítéssel, hogy  amit jogilag kell védeni, az dogmává silányítja azt. És mivel ez itt egy jogi probléma tárgyalására indult topic, nem a példák, hanem a jogfilozófiai és jogtörténeti elvek lehetnek a döntőek.

Aeslan 2010.04.20 19:33:46

Nem válaszoltam teljeséggel: Igaz, a kínaiak is probléma, és van igazság abban, amit írtál. Csak sajnos a sok ferdítés meghozza gyümölcsét, hogy csak a zsidó nagytőke a felelős.Pontosítom: az izraeli nagytőke Ez a nagyobb mérvű, ennyi. (Lásd: sukorói beruházás.) Más, nem szemita: Dunakeszii Auchan esete a természetvédelmi területtel; tönkretétel parkoló építése által.Egy asszem, amerikai film forgatása egy ócsai természetvédelmi területen: eredmény: tönkretették az egészet, minimális bírságot szabtak ki. Mind a 3 említett példa kapcsán a magyar hatóságok szívélyes együttműködésével. S egy uccsó adalék: Meddig fizessük még a holocaust-kártérítéseket: Nemzedékről-~re?? Lásd Chicagoi bíróság beperli a MÁV-ot a konc.-táborokba szállítás miatt.

Aeslan 2010.04.20 18:01:14

Érthető vagy. Csak tudod, hogy is van: "A győztesek írják a történelmet." Amúgy fizikailag létezik az úszómedence!* Az álláspontom nem változik. Egy egyszerű kérdés: Hiroshimát és Nagaszakit, a szövetségesek ártatlan civil életeket követelő hamburgi és drezdai bombázásait miért lehet tagadni, valamint a jelenkor palesztin gyilkolászásait, az ún. magyar holokausztot?? Egy népet ért sérelem, nem lehet igazolása egy másik tönkretételének!!Nem azt gondolom, hogy nem bűn, amit Hitler tett, koncentrációs táborokba gyűjtés, jogok megvonása,nyilván voltak kegyetlenkedések is, de az egész gázkamra story nem áll meg a lábán, ha objektíven nézed. Főleg a tífuszjárvány okozott haláleseteket, amiket a szövetséges bombázások okoztak.Holokauszt volt, ismétlem, és egy gerinctelen,aljas, üldözendő bűn. De ezt tőkehalmozás címén bevetik állandóan, az ún. holokártyát, például a skandináv országok ellen, akik bizonyos cégeik részvényeit kivonták a palesztineket elszigetelő fal építését kivitelező cégből, s máris antiszemiták. Aztán: "Felvásároljuk Magyarországot, Lengyelországot, Manhatten-t, Galíciát.." Simon Perez. Nem folytatom a sort, mert nem lenne vége.*bár ez önmagában nem zárja ki a gázkamrát.Üdv!

chris_77 2010.04.20 17:19:26

A bizonyítékokat ismerjük. Tudjuk, hogy mi történt. Ha újabb bizonyítékok kerülnek elő, azok max. újabb aspektust adnak a történetnek, de egyik bizonyíték nem cáfolja a másikat.Primitív példa: egy gyilkossági ügynél megtalálják a gyilkos fegyvert, rajta az ujjlenyomattal, megvan a gyilkos. Később rájönnek, hogy nem a gyilkosé volt a fegyver. Ettől még ő marad a gyilkos, de kiderülhetnek más összefonódások is. Remélem érthető vagyok. Igyekszem az lenni :-)

chris_77 2010.04.20 17:15:38

Ha ezeket tagadod, éppolyan hü..e vagy, mintha a Holokausztot tagadod. És azért nem csuknak érte börtönbe, mert ezzel nem keltesz gyűlöletet a japánok ellen (akik ugye nagy számban élnek kis hazánkban), a holokauszt tagadása viszont az antiszemitizmusból és anticionizmusból táplálkozik, és a náci eszmék újra éledésének a melléktermékei. Kisebbítsd a bűnt, majd tagadd meg (holokauszt), teremts bűnbakot (zsidó nagytőke), majd a gazdasági világválságban add be a népnek, kerülj be a Parlamentbe (Jobbik) és a történelem megismételheti önmagát. Ha hagyjuk. Ezért kell a törvény.A Jobbik vajon miért nem a kínaiakkal foglalkozik? Vajon nem ők tettét tönkre a magyar kereskedőket, kisiparosokat? És nem ők adóznak a legkevesebbet? De a Jobbik egy mondattal sem ítéli el, csak zsidóznak. Senki se mondja, hogy ez nem antiszemitizmus, és nem sötétség.

chris_77 2010.04.20 17:07:50

Látom, neked mindent be lehet adni. Figyi, nemcsak úszómedence, hanem plazma TV is volt Auswitzban, sőt a zsidók gyilkolászták a németeket.Nagy az isten állatkertje.

Aeslan 2010.04.20 12:39:57

Így van, szóval egy nagy baromság az egész törvény!Üdv!

pragmatikus álmodozó 2010.04.20 11:38:31

Igazából az okozza a gondot, hogy a hatálytalanítást nem lehet úgy kommunikálni, hogy abba ne kössenek bele bizonyos körök. Ugyanis az, hogy valamit nem szavazok meg csak annyit jelent, hogy bármiféle szempontből kifogásolom. De ha törölni akarom, azzal a tagadását jelzem bizonyos körök szerint. Tehát - bár felszínre kerülhetnének új, eddig ismeretlen tények a témával kapcsolatban, bár a történész szakma új aspektusokat is megismerhetne és megvitathatna, mindez el van lehetetlenítve törvényileg, hiszen bármely pillanatban ráhúzható egy tényállításra is a holokauszt tagadása vagy jelentőségének csökkentése című - immár büntetújogi kategória.

Aeslan 2010.04.19 23:15:01

Nos egyenlőre senki nem nyújtotta be alkotmányellenességre hivatkozással. Remélem eltörlik ezt a alkotmányos jogot sértő dolgot!Üdv!Utó: az új kormány szerintem nem fogja, mert ők anno csak tartózkodtak. Talán majd a nem kormánypárt, ami persze nem a leendő legnagyobb ellenzék lesz.

specnaz___ 2010.04.19 20:18:07

És hogy a topicleíráshoz is on legyek, lehet, hogy az alkotmánybíróság nem engedélyezi a törvényt, vagy az új parlament visszavonja.

specnaz___ 2010.04.19 20:16:04

sziasztok én nem ismerem a törvényt, de tudom hogy már életbe lépett. Azt olvastam hogy úgy szól hogy a holocaustaot  tilos kisebbíteni és 600 ezer főben van meghatározva az érték. A kérdésem az lenne, hogy ez a 600 ezer fő arra vonatkozik, akiket a gázkamrában elégettek, vagy a holokaust jellegű intézkedések álltal érintett egyébb zsidók is benne vannak?

Aeslan 2010.04.16 00:26:57

& még egy ada...stb.-~http://www.youtube.com/watch?v=Sg-8dW0TxXM&feature=related

Aeslan 2010.04.16 00:09:54

Ez is érdekes:http://www.youtube.com/watch?v=UaCI4cqdPks&feature=relatedManipuláció? (vica-verza)

Aeslan 2010.04.15 23:58:00

Nos,elég homályosak a holokauszttal kapcsolatos dolgok, ugyebár ez valakiknek nagyon jó üzlet!*És számos fizikai-biológiai-kémiai lehetetlenséggel terhelt. Egy egyszerű kérdés: Minek volt Auschwitzban úszómedence??* http://www.youtube.com/watch?v=UaCI4cqdPks&feature=related

_balu_ 2010.04.15 12:34:31

Mi az h holokauszt-tagadás? H lett ez a szó megalkotva? Valaki homályosítson fel!Én nem "tagadom" literálisan a holokausztot, ez egy történelmi tény, csak felülreprezentáltnak tartom! Trianon, Gulág, kisantantbeli magyar-pogromok/lakosságcserék sokkal jobban zavarnak!Inkább vmi holokauszt-figyelmen-kívül-hagyás jobb lenne csak az hosszabb!

SPeti 2010.04.06 17:19:21

Tagadom a keresztes hadjáratokat...de legalábbis bagatell.

snuki2 2014.03.12 22:52:10

Carlos W. Porter: Holokauszt-készítve a Szovjetunióban

https://www.youtube.com/watch?v=f22wRYSMPv4

Az auschwitzi gázkamrák mítosza

https://www.youtube.com/watch?v=p-TEQD4R0CQ

Robert Faurisson: Egy ember (2010)

https://www.youtube.com/watch?v=XZpV8DhYMTo

Törölt nick 2013.07.07 21:52:11

Ezek szerint tehát a holokauszttagadás már nem bűntény? Ez egy hasonló helyzet, mint a vörös csillag ügye. Apropo: mi van akkor, ha egy ügyvéd direkt valakiket felbérelne, hogy tűzzék ki a vörös csillagot, majd Mo-n elítélnék őket, aztán Strasbourgban a magyar államnak kéne megfizetnie a kártérítést és természetesen az ügyvéd összes kiadását :-) ?? Most már ugyanezt el lehetne játszani holokausz-ügyben is. Milyen kár, hogy annak idején nem jogásznak tanultam! Már kb. 10-15 éve az a véleményem, hogy semmifajta egyetemnek nincs értéke, csak a jogi egyetemnek. Mert azokban a társadalmakban, ahl már lassan minden a csaláson alapszik, csak a jogász boldogulhat.

Törölt nick 2013.01.03 00:06:28

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága 102. Ülésén, került sor erre a döntésre Genfben 2011. júliusában, 11-től 29-ig megtartott ülésen, de érdekes módon csak a múlt hónapban vált nyilvánossá. Az ENSZ Emberi Jogi Egyezmény - köztük a Németországi Szövetségi Köztársaság, Franciaország, Ausztria és Svájc részére - kötelező erejű határozat, hozzávetőleg a következő szöveggel lépett érvénybe (§ 49, CCPR/C/GC/34):A törvények szerint, hogy a történelmi tények alapján tett véleménynyilvánítás kötelezően törvényellenes lehet, nem egyeztethető össze az Egyezménnyel, amelyet az aláíró államok tekintetében, tiszteletben kell tartani a szabad véleménynyilvánítást. Az egyezmény lehetővé teszi, hogy ne legyen általános tilalma a kifejezésmódnak, téves véleményeknek, vagy téves értelmezésnek a múltbeli eseményekről.A bizottság döntése nem kevesebbet jelent, mint hogy a meglévő törvények törvénytelenek, és hogy bevezetés idejétől minden ítéletet hatályon kívül helyez, valamint, hogy az elítélteket kártalanítani kell.

Spanyolország és Franciaország legfelsőbb bíróságai már döntöttek a megfelelő jogszabályokról az elmúlt hónapokban, míg a német média, és a közönség, de a magyar kormány is, az ENSZ-határozatot visszatartotta a mai napig. Vajon miért?

endix 2012.10.16 10:10:52

Holokauszt-Ipar

Norman G. Finkelstein nyomán

tudományos tény, vagy ideológia?

„ A regényíró, Philp Roth szerint, a zsidó gyermek nem örököl törvénygyűjteményt, a képzés tudományának esszenciáját, a nyelvet és végül Istent, hanem egy bizonyos pszichológiai tartalmat - és ezt a pszichológiai tartalmat négy szóban lehetne formába önteni: "A zsidók valami jobbak".

Két központi dogma képezi a HOLOCAUST strukturális alapját:

I. a HOLOCAUST a történelem abszolút egyedülálló eseménye;

II. A HOLOCAUST a nemzsidók zsidókkal szembeni ésszerűtlen, örök gyűlöletének betetőzése.

A Holocaustra való hivatkozás" jegyzi meg az elismert izraeli szerző Boas Evron, tulajdonképpen nem más, mint" hivatalos hangulatkeltő célzatú doktrína, amely szüntelenül címszavakat és hamis világnézetet teremt, és egyáltalán nem célja a múlt megértése, jóval inkább a jelen manipulációja."

A történész David Stannard felvilágosító tanulmányában gúnyosan ír "a holocaust-hagiográfusok kis iparágáról, mely vakbuzgó teológusok egész energiájával és ötletgazdagságával a zsidó tapasztalat páratlanságáért küzdenek. Az egyedülállóság dogmájának végül is nincs semmi értelme. Alapjában véve minden történelmi esemény egyedülálló, mert térhez és időhöz kötött. És minden történelmi folyamatnak van megkülönböztető, mint ahogy a többi eseménnyel közös vonása is. A HOLOCAUST rendkívülisége abban áll, hogy az egyedülállóságát abszolút döntőnek tartják. Milyen más történelmi eseményt - kérdezhetnénk - illet meg döntően az egyedülállóság kategóriája?

a "Holocaust azért olyan egyedülálló jelenség, mert korábban még egyetlen állam sem tervezte el tudatosan és módszeresen egy adott nép férfiainak, asszonyainak, gyerekeinek fizikális megsemmisítését..."

….Lefordítva: Az a történelmi esemény, mely össze nem téveszthető sajátossággal bír, az egy mással össze nem téveszthető történelmi esemény.

magában a HOLOCAUST felépítményében adott az egyedülállóság, ennek bizonyítása engedélyezett, tagadása a holocaust tagadásával egyenlő. A probléma oka feltehetően az előfeltételben és nem a bizonyítékban rejlik. Még ha maga a holocaust egyedülálló is volna, mi adná a különbséget? Miként változna a felfogásunk, ha a nácik zsidókon végrehajtott tömeggyilkossága, hasonló katasztrófák sorában nem az első, hanem a negyedik vagy ötödik helyet foglalná el?

A holocaustra való hivatkozás egy csel, a zsidóságot érő mindennemű kritika jogosultságának aláásására, azt hangoztatva, hogy az őket érő kritika csak beteges gyűlölet szüleménye lehet. "

A holocaust egyedülállóságának tézisében annak szörnyűséges volta mérvadó. Mások szenvedése, bármilyen szörnyű is legyen, ezzel egyszerűen nem összehasonlítható. Bár a holocaust egyedülállóságának szószólói visszautasítják ezt az implikációt, elutasításaik mégsem őszinték.

Nem a zsidók szenvedése tette a holocaustot egyedülállóvá, hanem az a tény, hogy a zsidók szenvedtek. Azaz a holocaust valami különleges, mert a zsidók maguk is különlegesek.

A nácik tömeggyilkosságát a II. világháború után először, nem mint kizárólagosan zsidó

vonatkozású, még kevésbé történelmileg egyedülálló eseményként értelmezték.

A Holocaust Múzeum számára a legnagyobb kihívás az elsőbbség biztosítása volt, a cigányokon elkövetett népirtás előtt. A nácik félmillió cigányt gyilkoltak meg módszeresen, ami a népességi arányt tekintve, durván, a zsidókon végrehajtott tömeggyilkosság veszteségeinek felel meg.

Ha cigányokon végrehajtott genocidot elismernénk, az a holocaustra érvényes kizárólagos zsidó licenc elvesztését jelentené, ami magával vonná az ennek megfelelő zsidó "eszmei tőke" elvesztését.

A holocaust egyedülállóságáról szóló vita meddő. A holocaust egyedülállóságát védelmező állítások ténylegesen, az "intellektuális terrorizmus" (Chaumont) egyik formáját öltötték fel.

Bár a holocaust egyedülállóságát bizonygató tézisek intellektuálisan meddők és erkölcsileg elvetendők, mégis fennmaradnak.

Vajon miért - hangzik a kérdés - ?

Először is, az egyedülálló szenvedés kizárólagos jogot ad. A holocaust összehasonlíthatatlan szörnyűsége Jacob Neusner szerint a zsidókat nemcsak hogy kiválasztja a többiek közül, hanem "feljogosítja őket a többiekkel szemben". Edward Alexander számára a HOLOCAUST egyedülállósága "morális tőkét" jelent. A zsidóknak ezen "nagy értékű vagyon feletti uralomra igényt kell tartaniuk".

a holocaust, amely a "zsidók különleges összetéveszthetetlenségére utal" a "zsidóknak, mint különlegesen veszélyeztetett népnek, jogot ad arra, hogy mindennemű, a túléléshez szükséges erőfeszítést különösen üdvösnek tekintsen". Egy jellegzetes példa erre : minden, az izraeli nukleáris fegyverek fejlesztését magyarázó hír, a holocaust szellemét idézi. Mintha Izrael éppen nem a legjobb úton tartana a nukleáris hatalmi státusz birtoklása felé.

A két hipotézist, miszerint a holocaust egyedülálló és ugyanakkor ésszel felfoghatatlan, kevés választja el egymástól. Amennyiben nem létezik a holocausthoz fogható történelmi esemény, akkor következetesen ezek felett álló, és mint ilyen történelmileg felfoghatatlan kell, hogy legyen. (Valóban a HOLOCAUST egyedülálló, mert nem értelmezhető, és mivel nem értelmezhető, ezért egyedülálló.)

Novick ezt a misztifikációt a "holocaust szentté avatásának" keresztelte.

Ezen szemlélet alapján a HOLOCAUST józan értelmezése, annak tagadásához vezet. Az ésszerű megközelítés ugyanis tagadja a HOLOCAUST egyedülállóságát és misztériumát. És az, aki a HOLOCAUST-ot mások szenvedéseivel összehasonlítja, "az a zsidó történelemmel szemben felségárulást követ el"

A nemzsidók örökös zsidógyűlöletének Holocaust-dogmája igazolja a holocaust egyedülállóságáról szóló kiegészítő dogmát. Ha a holocaust a nemzsidók ezeréves zsidógyűlöletének tetőpontja volt, arra kellene következtetnünk, hogy a nemzsidók üldözése a holocaust során csak mellékesen történt meg, és ily módon csupán csak egy epizódja volt az egésznek. Ilyen tekintetben, a zsidók szenvedése a holocaust során egyedülálló volt.

Végezetül a zsidók szenvedése azért is páratlan, mert maguk a zsidók is azok. A HOLOCAUST semmivel sem összehasonlítható, mert a nemzsidók zsidógyűlölete nem racionális. Végső soron ez a szenvedély a legmagasabb szinten irracionális, ha nem emberfeletti. A nemzsidó világ gyűlöli a zsidókat irigységből és féltékenységből. Ressentiment. Nathan és Ruth Ann Perlmutter szerint az antiszemitizmus "féltékenységből és haragból származott, mert a zsidók a nemzsidókat kiszorították a piacról… a nagyszámú kevésbé tehetséges nemzsidót bosszantotta a kisszámú tehetséges zsidó ". Ily módon igazolta a holocaust - ha negatív módon is - a zsidók kiválasztottságát. Mivel a zsidók jobbak vagy sikeresebbek, kihívták maguk ellen a nemzsidók gyűlöletét, akik legyilkolták őket.

Ha az egész világ a zsidókat halottnak akarja látni, akkor az valóságos csoda, hogy még mindig élnek - és nem úgy, mint az emberiség nagy része, ugyanis nem kell éhezniük -.

kétszeresen behajtani

A kifejezés maga "holocaust túlélője" azokat illeti, akik a zsidó gettók, koncentrációs táborok, munkatáborok, nem egy esetben ezek mindegyikének traumáját valójában átszenvedték.

Az utóbbi évek során a "holocaust túlélői" címet újraértelmezték. A fogalom nem csak azokra alkalmazható, akik a nácik alatt szenvedtek, hanem azokra is, akiknek sikerült az elől elmenekülniük.

Az utóbbi években a holocaust-ipar egyenesen zsarolási jelleget öltött. Az egész világon fellelhető zsidóság - függetlenül attól, hogy élő vagy halott képviseletében - Európa szerte, követeléseket támaszt a holocaust idejéből származó zsidó tulajdonokra.

Raul Hilberg egy nemrég közzétett nyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy a számoknak igenis jelentőségük van, ha a nácik által végrehajtott tömeges zsidóirtást meg akarjuk érteni.

Ne veszítsük el szem elől magát a tényt, hogy a nácivezér, Heinrich Himmler a lágerlakók összlétszámát 1945 januárjában 700 000-re becsülte, amelynek egyharmadát, - Friedlander szerint - az év májusáig meggyilkolták. De amennyiben, - mint azt a holocaust-ipar feltételezi - a zsidók a lágertúlélőknek csak közel 20 százalékát tették ki, - és hasonlóképpen hivatkozva a holocaust-iparra - 600 000 zsidó táborlakó élte túl a háborút, akkor az összes túlélő száma 3 millió kell, hogy legyen. A holocaust-ipar adatai alapján, a koncentrációs táborokban tehát nem uralkodhattak olyan kemény viszonyok.; ugyanis egy feltűnően magas szaporodási és alacsony halálozási számból kell kiindulnunk.

Attól a népszerűsített felfogástól, miszerint az "Endlösung" egy egyszeri, effektív futószalagon végzett, ipari emberirtás, búcsút kell vennünk. Figyelembe véve a holocaust-ipar állítását, a sok százezer zsidó túlélővel nem egészen hihető, hogy az "Endlösung", utolsó fázisában olyan nagyon eredményes lehetett.

Les extrèmes se touchent ( az extrémek érintik egymást).

Svájc és Németország kizsebelése csak előjátéka volt a nagy finálénak: Kelet-Európa következik. A Keleti Blokk összeomlásával csábító lehetőségek nyíltak meg az európai zsidóság egykori melegágyában. A "rászoruló holocaust-áldozatok" jámbor köpönyege mögé megbújva, a holocaust-ipar már megtette első kísérleteit a teljesen leszegényedett országokban a dollárok milliárdjainak kicsikarására. Kíméletlenül és kegyetlen elszántsággal követi célját és mindenek előtt Ő maga az, aki Európában az antiszemitizmust táplálja.           ”

Finkelstein 2000 áprilisa

Idézetek gyűjteménye, a szerző szándéka szerinti kontextus változatlanul hagyása mellett.

Gyuri44 2011.05.03 08:53:41

Idézet a jelenlegi gyulai polgármesterrel készült egyik interjúból, amely a Gyulai Hírlapban 2010. október 8-án jelent meg:

"A szakdolgozatomat is Békés megyei témából írtam, Kulákperek Békés Megyében címmel. Ez némileg tisztelgés volt törvényszéki bíró nagyapám előtt, akit azért rúgtak ki 1949-ben a Bíróságról, mert több társával együtt sorozatban mentették fel a gazdákat az ellenük emelt alaptalan vádak alól. A kommunisták koncepciós pereket indítottak a gazdák ellen, amit a tisztességes bírák nem tudtak elviselni, ezért kirúgták őket. Nagyapám harmincnégy évesen, jogi diplomával, bírói gyakorlattal, német és francia nyelvtudással mehetett segédmunkásnak." (http://www.gyulaihirlap.hu/index.fcgi?rx=&item=&akadaly=&nyelv=hu&menuparam_8=3008&type=8&menuparam3=7)

Szerintem megrázó és szomorú motíváció lehet ez egy olyan ember számára, aki a Holokauszt megemlékezések napján netalántán ne adj isten esetleg az ilyen családi előzmények miatt pálinkába fojtja a rossz emlékeit. - "Akkorra és oda".

Törölt nick 2011.05.02 13:08:07

kieg: akkorra és oda...

Törölt nick 2011.05.02 13:07:41

Hát akkor a hol. megemlékezést tették balfaszságból akkorra... Sztem ez a valószínűbb, nem pedig az a paranoid elképzelés húgy húúúú húúú összeesküvés szándékos fasiszta provokáció. Ugyan már... Persze ugyan teljesen nem kizárható nyilván, de eléggé kényszeres és infantilis elképzelés szerintem...

Gyuri44 2011.05.02 12:52:44

Kedves előttem szóló! Te tényleg komolyan gondolod, hogy csupán "maflaságból" vagy "véletlen egybeesés" miatt volt a nemzetközi piafesztivál Gyulán éppen a Holokauszt megemlékezések napján? A nemzetközi pálinkafesztivált ugyanis immár több éve mindig ugyanakkor tartják a városban.

Törölt nick 2011.05.02 12:43:47

Nem hinném, hogy kitervelt, tudatos provokáció volt. Inkább csak véletlen egybeesés lehetett. Magyarországra inkább a szerencsétlenkedő abszurd dolgok jellemzők, mint tudatos, megfontolt, ravasz stratégiával szervezett provokációk. Főleg Gyulán... Ugyan már... Sajnos túlbecsülöd a jónépet... Egyszerű maflaság, balfácánság miatt, véletlen alakulhatott így. Nekem ez a véleményem.

Gyuri44 2011.05.02 10:31:25

Arcátlanság vagy provokáció? Ezt kérdeztem magamtól, amikor arról értesültem, hogy április 16-án, a Holokauszt áldozatairól való országos megemlékezések napján Gyula városban óriási tivornyázásokkal egybekötött nemzetközi pálinkafesztivált tartottak. Kíváncsi lennék rá, hogy ki és mit szól ehhez. Ugyanis nem hiszem el, hogy Gyulán csak ez a nap volt alkalmas a nemzetközi piálásra. Így nem csoda, ha világszerte szinte az egész magyar népességet továbbra is fasisztoidnak tartják.

Aeslan 2010.05.30 15:56:05

Üdv!Kicsit módosítottak a törvény szövegén, kivették a holokausztot. "..a nemzetszocialista & kommunista bűnök tagadása.."Szerintem szándékos, valamennyire mérsékelték.

Aeslan 2010.04.24 23:45:31

Egyet értek 90%-ban. Üdv!

Törölt nick 2010.04.23 16:45:22

Egy szép napon, amikor már nagyon megunom és elegem lesz ebből a cirkuszból, besétálok egy nemzetközi legfelsőbb bíróságra és feljelentést teszek a holokausztok ellen. Mivel nem egy holokauszt volt, nem csak zsidó holokauszt volt, hanem az emberi történelem során sok tucat népírtás volt ugyebár.Nem tudom a holokauszt-tagadás törvényben vajon a teljesség igényével fel van-e sorolva az összes... Tagadni nem, de gyanúsítani fogom a holokausztokat nem létezéssel, túllihegettséggel és követelni fogom a kétségtelen, végérvényes bizonyításukat. Nemzetközi összefogással, nemzetközi bíróságon, teljes nemzetközi médiafigyelem mellett, pártatlan nemzetközi bizottságoknak, szakértőknek kell majd a munkát elvégezni, hogy a holokausztok bizonyítva legyenek egyszer s mindenkorra. Nagyon remélem, elvesztem ezt a pert és ezután aki holokausztot tagad, arra nyíltan lehet mondani tényként: HAZUDIK...És ha így lesz, a tudomány szégyene lesz, hiszen gyalázat, hogy egyszerűen nem képes kétségtelenül és maradéktalanul bebizonyítani 65 éve ezt...

Aeslan 2010.04.20 21:03:15

Valóban, igazad van, kissé eltávolodtam. Tehát a "jogfilozófiai és jogtörténeti elvek lehetnek a döntőek."Üdv!

pragmatikus álmodozó 2010.04.20 20:06:29

Amióta ez a törvény életbe lépett, nem engedhetem meg magamnak a vitát, még a "más nézőpontot" sem! A maximum ameddig elmehetek az annyi, amit az előzőekben leírtam, legfeljebb azzal az elvi kiegészítéssel, hogy  amit jogilag kell védeni, az dogmává silányítja azt. És mivel ez itt egy jogi probléma tárgyalására indult topic, nem a példák, hanem a jogfilozófiai és jogtörténeti elvek lehetnek a döntőek.

Aeslan 2010.04.20 19:33:46

Nem válaszoltam teljeséggel: Igaz, a kínaiak is probléma, és van igazság abban, amit írtál. Csak sajnos a sok ferdítés meghozza gyümölcsét, hogy csak a zsidó nagytőke a felelős.Pontosítom: az izraeli nagytőke Ez a nagyobb mérvű, ennyi. (Lásd: sukorói beruházás.) Más, nem szemita: Dunakeszii Auchan esete a természetvédelmi területtel; tönkretétel parkoló építése által.Egy asszem, amerikai film forgatása egy ócsai természetvédelmi területen: eredmény: tönkretették az egészet, minimális bírságot szabtak ki. Mind a 3 említett példa kapcsán a magyar hatóságok szívélyes együttműködésével. S egy uccsó adalék: Meddig fizessük még a holocaust-kártérítéseket: Nemzedékről-~re?? Lásd Chicagoi bíróság beperli a MÁV-ot a konc.-táborokba szállítás miatt.

Aeslan 2010.04.20 18:01:14

Érthető vagy. Csak tudod, hogy is van: "A győztesek írják a történelmet." Amúgy fizikailag létezik az úszómedence!* Az álláspontom nem változik. Egy egyszerű kérdés: Hiroshimát és Nagaszakit, a szövetségesek ártatlan civil életeket követelő hamburgi és drezdai bombázásait miért lehet tagadni, valamint a jelenkor palesztin gyilkolászásait, az ún. magyar holokausztot?? Egy népet ért sérelem, nem lehet igazolása egy másik tönkretételének!!Nem azt gondolom, hogy nem bűn, amit Hitler tett, koncentrációs táborokba gyűjtés, jogok megvonása,nyilván voltak kegyetlenkedések is, de az egész gázkamra story nem áll meg a lábán, ha objektíven nézed. Főleg a tífuszjárvány okozott haláleseteket, amiket a szövetséges bombázások okoztak.Holokauszt volt, ismétlem, és egy gerinctelen,aljas, üldözendő bűn. De ezt tőkehalmozás címén bevetik állandóan, az ún. holokártyát, például a skandináv országok ellen, akik bizonyos cégeik részvényeit kivonták a palesztineket elszigetelő fal építését kivitelező cégből, s máris antiszemiták. Aztán: "Felvásároljuk Magyarországot, Lengyelországot, Manhatten-t, Galíciát.." Simon Perez. Nem folytatom a sort, mert nem lenne vége.*bár ez önmagában nem zárja ki a gázkamrát.Üdv!

chris_77 2010.04.20 17:19:26

A bizonyítékokat ismerjük. Tudjuk, hogy mi történt. Ha újabb bizonyítékok kerülnek elő, azok max. újabb aspektust adnak a történetnek, de egyik bizonyíték nem cáfolja a másikat.Primitív példa: egy gyilkossági ügynél megtalálják a gyilkos fegyvert, rajta az ujjlenyomattal, megvan a gyilkos. Később rájönnek, hogy nem a gyilkosé volt a fegyver. Ettől még ő marad a gyilkos, de kiderülhetnek más összefonódások is. Remélem érthető vagyok. Igyekszem az lenni :-)

chris_77 2010.04.20 17:15:38

Ha ezeket tagadod, éppolyan hü..e vagy, mintha a Holokausztot tagadod. És azért nem csuknak érte börtönbe, mert ezzel nem keltesz gyűlöletet a japánok ellen (akik ugye nagy számban élnek kis hazánkban), a holokauszt tagadása viszont az antiszemitizmusból és anticionizmusból táplálkozik, és a náci eszmék újra éledésének a melléktermékei. Kisebbítsd a bűnt, majd tagadd meg (holokauszt), teremts bűnbakot (zsidó nagytőke), majd a gazdasági világválságban add be a népnek, kerülj be a Parlamentbe (Jobbik) és a történelem megismételheti önmagát. Ha hagyjuk. Ezért kell a törvény.A Jobbik vajon miért nem a kínaiakkal foglalkozik? Vajon nem ők tettét tönkre a magyar kereskedőket, kisiparosokat? És nem ők adóznak a legkevesebbet? De a Jobbik egy mondattal sem ítéli el, csak zsidóznak. Senki se mondja, hogy ez nem antiszemitizmus, és nem sötétség.

chris_77 2010.04.20 17:07:50

Látom, neked mindent be lehet adni. Figyi, nemcsak úszómedence, hanem plazma TV is volt Auswitzban, sőt a zsidók gyilkolászták a németeket.Nagy az isten állatkertje.

Aeslan 2010.04.20 12:39:57

Így van, szóval egy nagy baromság az egész törvény!Üdv!

pragmatikus álmodozó 2010.04.20 11:38:31

Igazából az okozza a gondot, hogy a hatálytalanítást nem lehet úgy kommunikálni, hogy abba ne kössenek bele bizonyos körök. Ugyanis az, hogy valamit nem szavazok meg csak annyit jelent, hogy bármiféle szempontből kifogásolom. De ha törölni akarom, azzal a tagadását jelzem bizonyos körök szerint. Tehát - bár felszínre kerülhetnének új, eddig ismeretlen tények a témával kapcsolatban, bár a történész szakma új aspektusokat is megismerhetne és megvitathatna, mindez el van lehetetlenítve törvényileg, hiszen bármely pillanatban ráhúzható egy tényállításra is a holokauszt tagadása vagy jelentőségének csökkentése című - immár büntetújogi kategória.

Aeslan 2010.04.19 23:15:01

Nos egyenlőre senki nem nyújtotta be alkotmányellenességre hivatkozással. Remélem eltörlik ezt a alkotmányos jogot sértő dolgot!Üdv!Utó: az új kormány szerintem nem fogja, mert ők anno csak tartózkodtak. Talán majd a nem kormánypárt, ami persze nem a leendő legnagyobb ellenzék lesz.

specnaz___ 2010.04.19 20:18:07

És hogy a topicleíráshoz is on legyek, lehet, hogy az alkotmánybíróság nem engedélyezi a törvényt, vagy az új parlament visszavonja.

specnaz___ 2010.04.19 20:16:04

sziasztok én nem ismerem a törvényt, de tudom hogy már életbe lépett. Azt olvastam hogy úgy szól hogy a holocaustaot  tilos kisebbíteni és 600 ezer főben van meghatározva az érték. A kérdésem az lenne, hogy ez a 600 ezer fő arra vonatkozik, akiket a gázkamrában elégettek, vagy a holokaust jellegű intézkedések álltal érintett egyébb zsidók is benne vannak?

Aeslan 2010.04.16 00:26:57

& még egy ada...stb.-~http://www.youtube.com/watch?v=Sg-8dW0TxXM&feature=related

Aeslan 2010.04.16 00:09:54

Ez is érdekes:http://www.youtube.com/watch?v=UaCI4cqdPks&feature=relatedManipuláció? (vica-verza)

Aeslan 2010.04.15 23:58:00

Nos,elég homályosak a holokauszttal kapcsolatos dolgok, ugyebár ez valakiknek nagyon jó üzlet!*És számos fizikai-biológiai-kémiai lehetetlenséggel terhelt. Egy egyszerű kérdés: Minek volt Auschwitzban úszómedence??* http://www.youtube.com/watch?v=UaCI4cqdPks&feature=related

_balu_ 2010.04.15 12:34:31

Mi az h holokauszt-tagadás? H lett ez a szó megalkotva? Valaki homályosítson fel!Én nem "tagadom" literálisan a holokausztot, ez egy történelmi tény, csak felülreprezentáltnak tartom! Trianon, Gulág, kisantantbeli magyar-pogromok/lakosságcserék sokkal jobban zavarnak!Inkább vmi holokauszt-figyelmen-kívül-hagyás jobb lenne csak az hosszabb!

SPeti 2010.04.06 17:19:21

Tagadom a keresztes hadjáratokat...de legalábbis bagatell.

snuki2 2014.03.12 22:52:10

Carlos W. Porter: Holokauszt-készítve a Szovjetunióban

https://www.youtube.com/watch?v=f22wRYSMPv4

Az auschwitzi gázkamrák mítosza

https://www.youtube.com/watch?v=p-TEQD4R0CQ

Robert Faurisson: Egy ember (2010)

https://www.youtube.com/watch?v=XZpV8DhYMTo

Törölt nick 2013.07.07 21:52:11

Ezek szerint tehát a holokauszttagadás már nem bűntény? Ez egy hasonló helyzet, mint a vörös csillag ügye. Apropo: mi van akkor, ha egy ügyvéd direkt valakiket felbérelne, hogy tűzzék ki a vörös csillagot, majd Mo-n elítélnék őket, aztán Strasbourgban a magyar államnak kéne megfizetnie a kártérítést és természetesen az ügyvéd összes kiadását :-) ?? Most már ugyanezt el lehetne játszani holokausz-ügyben is. Milyen kár, hogy annak idején nem jogásznak tanultam! Már kb. 10-15 éve az a véleményem, hogy semmifajta egyetemnek nincs értéke, csak a jogi egyetemnek. Mert azokban a társadalmakban, ahl már lassan minden a csaláson alapszik, csak a jogász boldogulhat.

Törölt nick 2013.01.03 00:06:28

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága 102. Ülésén, került sor erre a döntésre Genfben 2011. júliusában, 11-től 29-ig megtartott ülésen, de érdekes módon csak a múlt hónapban vált nyilvánossá. Az ENSZ Emberi Jogi Egyezmény - köztük a Németországi Szövetségi Köztársaság, Franciaország, Ausztria és Svájc részére - kötelező erejű határozat, hozzávetőleg a következő szöveggel lépett érvénybe (§ 49, CCPR/C/GC/34):A törvények szerint, hogy a történelmi tények alapján tett véleménynyilvánítás kötelezően törvényellenes lehet, nem egyeztethető össze az Egyezménnyel, amelyet az aláíró államok tekintetében, tiszteletben kell tartani a szabad véleménynyilvánítást. Az egyezmény lehetővé teszi, hogy ne legyen általános tilalma a kifejezésmódnak, téves véleményeknek, vagy téves értelmezésnek a múltbeli eseményekről.A bizottság döntése nem kevesebbet jelent, mint hogy a meglévő törvények törvénytelenek, és hogy bevezetés idejétől minden ítéletet hatályon kívül helyez, valamint, hogy az elítélteket kártalanítani kell.

Spanyolország és Franciaország legfelsőbb bíróságai már döntöttek a megfelelő jogszabályokról az elmúlt hónapokban, míg a német média, és a közönség, de a magyar kormány is, az ENSZ-határozatot visszatartotta a mai napig. Vajon miért?

endix 2012.10.16 10:10:52

Holokauszt-Ipar

Norman G. Finkelstein nyomán

tudományos tény, vagy ideológia?

„ A regényíró, Philp Roth szerint, a zsidó gyermek nem örököl törvénygyűjteményt, a képzés tudományának esszenciáját, a nyelvet és végül Istent, hanem egy bizonyos pszichológiai tartalmat - és ezt a pszichológiai tartalmat négy szóban lehetne formába önteni: "A zsidók valami jobbak".

Két központi dogma képezi a HOLOCAUST strukturális alapját:

I. a HOLOCAUST a történelem abszolút egyedülálló eseménye;

II. A HOLOCAUST a nemzsidók zsidókkal szembeni ésszerűtlen, örök gyűlöletének betetőzése.

A Holocaustra való hivatkozás" jegyzi meg az elismert izraeli szerző Boas Evron, tulajdonképpen nem más, mint" hivatalos hangulatkeltő célzatú doktrína, amely szüntelenül címszavakat és hamis világnézetet teremt, és egyáltalán nem célja a múlt megértése, jóval inkább a jelen manipulációja."

A történész David Stannard felvilágosító tanulmányában gúnyosan ír "a holocaust-hagiográfusok kis iparágáról, mely vakbuzgó teológusok egész energiájával és ötletgazdagságával a zsidó tapasztalat páratlanságáért küzdenek. Az egyedülállóság dogmájának végül is nincs semmi értelme. Alapjában véve minden történelmi esemény egyedülálló, mert térhez és időhöz kötött. És minden történelmi folyamatnak van megkülönböztető, mint ahogy a többi eseménnyel közös vonása is. A HOLOCAUST rendkívülisége abban áll, hogy az egyedülállóságát abszolút döntőnek tartják. Milyen más történelmi eseményt - kérdezhetnénk - illet meg döntően az egyedülállóság kategóriája?

a "Holocaust azért olyan egyedülálló jelenség, mert korábban még egyetlen állam sem tervezte el tudatosan és módszeresen egy adott nép férfiainak, asszonyainak, gyerekeinek fizikális megsemmisítését..."

….Lefordítva: Az a történelmi esemény, mely össze nem téveszthető sajátossággal bír, az egy mással össze nem téveszthető történelmi esemény.

magában a HOLOCAUST felépítményében adott az egyedülállóság, ennek bizonyítása engedélyezett, tagadása a holocaust tagadásával egyenlő. A probléma oka feltehetően az előfeltételben és nem a bizonyítékban rejlik. Még ha maga a holocaust egyedülálló is volna, mi adná a különbséget? Miként változna a felfogásunk, ha a nácik zsidókon végrehajtott tömeggyilkossága, hasonló katasztrófák sorában nem az első, hanem a negyedik vagy ötödik helyet foglalná el?

A holocaustra való hivatkozás egy csel, a zsidóságot érő mindennemű kritika jogosultságának aláásására, azt hangoztatva, hogy az őket érő kritika csak beteges gyűlölet szüleménye lehet. "

A holocaust egyedülállóságának tézisében annak szörnyűséges volta mérvadó. Mások szenvedése, bármilyen szörnyű is legyen, ezzel egyszerűen nem összehasonlítható. Bár a holocaust egyedülállóságának szószólói visszautasítják ezt az implikációt, elutasításaik mégsem őszinték.

Nem a zsidók szenvedése tette a holocaustot egyedülállóvá, hanem az a tény, hogy a zsidók szenvedtek. Azaz a holocaust valami különleges, mert a zsidók maguk is különlegesek.

A nácik tömeggyilkosságát a II. világháború után először, nem mint kizárólagosan zsidó

vonatkozású, még kevésbé történelmileg egyedülálló eseményként értelmezték.

A Holocaust Múzeum számára a legnagyobb kihívás az elsőbbség biztosítása volt, a cigányokon elkövetett népirtás előtt. A nácik félmillió cigányt gyilkoltak meg módszeresen, ami a népességi arányt tekintve, durván, a zsidókon végrehajtott tömeggyilkosság veszteségeinek felel meg.

Ha cigányokon végrehajtott genocidot elismernénk, az a holocaustra érvényes kizárólagos zsidó licenc elvesztését jelentené, ami magával vonná az ennek megfelelő zsidó "eszmei tőke" elvesztését.

A holocaust egyedülállóságáról szóló vita meddő. A holocaust egyedülállóságát védelmező állítások ténylegesen, az "intellektuális terrorizmus" (Chaumont) egyik formáját öltötték fel.

Bár a holocaust egyedülállóságát bizonygató tézisek intellektuálisan meddők és erkölcsileg elvetendők, mégis fennmaradnak.

Vajon miért - hangzik a kérdés - ?

Először is, az egyedülálló szenvedés kizárólagos jogot ad. A holocaust összehasonlíthatatlan szörnyűsége Jacob Neusner szerint a zsidókat nemcsak hogy kiválasztja a többiek közül, hanem "feljogosítja őket a többiekkel szemben". Edward Alexander számára a HOLOCAUST egyedülállósága "morális tőkét" jelent. A zsidóknak ezen "nagy értékű vagyon feletti uralomra igényt kell tartaniuk".

a holocaust, amely a "zsidók különleges összetéveszthetetlenségére utal" a "zsidóknak, mint különlegesen veszélyeztetett népnek, jogot ad arra, hogy mindennemű, a túléléshez szükséges erőfeszítést különösen üdvösnek tekintsen". Egy jellegzetes példa erre : minden, az izraeli nukleáris fegyverek fejlesztését magyarázó hír, a holocaust szellemét idézi. Mintha Izrael éppen nem a legjobb úton tartana a nukleáris hatalmi státusz birtoklása felé.

A két hipotézist, miszerint a holocaust egyedülálló és ugyanakkor ésszel felfoghatatlan, kevés választja el egymástól. Amennyiben nem létezik a holocausthoz fogható történelmi esemény, akkor következetesen ezek felett álló, és mint ilyen történelmileg felfoghatatlan kell, hogy legyen. (Valóban a HOLOCAUST egyedülálló, mert nem értelmezhető, és mivel nem értelmezhető, ezért egyedülálló.)

Novick ezt a misztifikációt a "holocaust szentté avatásának" keresztelte.

Ezen szemlélet alapján a HOLOCAUST józan értelmezése, annak tagadásához vezet. Az ésszerű megközelítés ugyanis tagadja a HOLOCAUST egyedülállóságát és misztériumát. És az, aki a HOLOCAUST-ot mások szenvedéseivel összehasonlítja, "az a zsidó történelemmel szemben felségárulást követ el"

A nemzsidók örökös zsidógyűlöletének Holocaust-dogmája igazolja a holocaust egyedülállóságáról szóló kiegészítő dogmát. Ha a holocaust a nemzsidók ezeréves zsidógyűlöletének tetőpontja volt, arra kellene következtetnünk, hogy a nemzsidók üldözése a holocaust során csak mellékesen történt meg, és ily módon csupán csak egy epizódja volt az egésznek. Ilyen tekintetben, a zsidók szenvedése a holocaust során egyedülálló volt.

Végezetül a zsidók szenvedése azért is páratlan, mert maguk a zsidók is azok. A HOLOCAUST semmivel sem összehasonlítható, mert a nemzsidók zsidógyűlölete nem racionális. Végső soron ez a szenvedély a legmagasabb szinten irracionális, ha nem emberfeletti. A nemzsidó világ gyűlöli a zsidókat irigységből és féltékenységből. Ressentiment. Nathan és Ruth Ann Perlmutter szerint az antiszemitizmus "féltékenységből és haragból származott, mert a zsidók a nemzsidókat kiszorították a piacról… a nagyszámú kevésbé tehetséges nemzsidót bosszantotta a kisszámú tehetséges zsidó ". Ily módon igazolta a holocaust - ha negatív módon is - a zsidók kiválasztottságát. Mivel a zsidók jobbak vagy sikeresebbek, kihívták maguk ellen a nemzsidók gyűlöletét, akik legyilkolták őket.

Ha az egész világ a zsidókat halottnak akarja látni, akkor az valóságos csoda, hogy még mindig élnek - és nem úgy, mint az emberiség nagy része, ugyanis nem kell éhezniük -.

kétszeresen behajtani

A kifejezés maga "holocaust túlélője" azokat illeti, akik a zsidó gettók, koncentrációs táborok, munkatáborok, nem egy esetben ezek mindegyikének traumáját valójában átszenvedték.

Az utóbbi évek során a "holocaust túlélői" címet újraértelmezték. A fogalom nem csak azokra alkalmazható, akik a nácik alatt szenvedtek, hanem azokra is, akiknek sikerült az elől elmenekülniük.

Az utóbbi években a holocaust-ipar egyenesen zsarolási jelleget öltött. Az egész világon fellelhető zsidóság - függetlenül attól, hogy élő vagy halott képviseletében - Európa szerte, követeléseket támaszt a holocaust idejéből származó zsidó tulajdonokra.

Raul Hilberg egy nemrég közzétett nyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy a számoknak igenis jelentőségük van, ha a nácik által végrehajtott tömeges zsidóirtást meg akarjuk érteni.

Ne veszítsük el szem elől magát a tényt, hogy a nácivezér, Heinrich Himmler a lágerlakók összlétszámát 1945 januárjában 700 000-re becsülte, amelynek egyharmadát, - Friedlander szerint - az év májusáig meggyilkolták. De amennyiben, - mint azt a holocaust-ipar feltételezi - a zsidók a lágertúlélőknek csak közel 20 százalékát tették ki, - és hasonlóképpen hivatkozva a holocaust-iparra - 600 000 zsidó táborlakó élte túl a háborút, akkor az összes túlélő száma 3 millió kell, hogy legyen. A holocaust-ipar adatai alapján, a koncentrációs táborokban tehát nem uralkodhattak olyan kemény viszonyok.; ugyanis egy feltűnően magas szaporodási és alacsony halálozási számból kell kiindulnunk.

Attól a népszerűsített felfogástól, miszerint az "Endlösung" egy egyszeri, effektív futószalagon végzett, ipari emberirtás, búcsút kell vennünk. Figyelembe véve a holocaust-ipar állítását, a sok százezer zsidó túlélővel nem egészen hihető, hogy az "Endlösung", utolsó fázisában olyan nagyon eredményes lehetett.

Les extrèmes se touchent ( az extrémek érintik egymást).

Svájc és Németország kizsebelése csak előjátéka volt a nagy finálénak: Kelet-Európa következik. A Keleti Blokk összeomlásával csábító lehetőségek nyíltak meg az európai zsidóság egykori melegágyában. A "rászoruló holocaust-áldozatok" jámbor köpönyege mögé megbújva, a holocaust-ipar már megtette első kísérleteit a teljesen leszegényedett országokban a dollárok milliárdjainak kicsikarására. Kíméletlenül és kegyetlen elszántsággal követi célját és mindenek előtt Ő maga az, aki Európában az antiszemitizmust táplálja.           ”

Finkelstein 2000 áprilisa

Idézetek gyűjteménye, a szerző szándéka szerinti kontextus változatlanul hagyása mellett.

Gyuri44 2011.05.03 08:53:41

Idézet a jelenlegi gyulai polgármesterrel készült egyik interjúból, amely a Gyulai Hírlapban 2010. október 8-án jelent meg:

"A szakdolgozatomat is Békés megyei témából írtam, Kulákperek Békés Megyében címmel. Ez némileg tisztelgés volt törvényszéki bíró nagyapám előtt, akit azért rúgtak ki 1949-ben a Bíróságról, mert több társával együtt sorozatban mentették fel a gazdákat az ellenük emelt alaptalan vádak alól. A kommunisták koncepciós pereket indítottak a gazdák ellen, amit a tisztességes bírák nem tudtak elviselni, ezért kirúgták őket. Nagyapám harmincnégy évesen, jogi diplomával, bírói gyakorlattal, német és francia nyelvtudással mehetett segédmunkásnak." (http://www.gyulaihirlap.hu/index.fcgi?rx=&item=&akadaly=&nyelv=hu&menuparam_8=3008&type=8&menuparam3=7)

Szerintem megrázó és szomorú motíváció lehet ez egy olyan ember számára, aki a Holokauszt megemlékezések napján netalántán ne adj isten esetleg az ilyen családi előzmények miatt pálinkába fojtja a rossz emlékeit. - "Akkorra és oda".

Törölt nick 2011.05.02 13:08:07

kieg: akkorra és oda...

Törölt nick 2011.05.02 13:07:41

Hát akkor a hol. megemlékezést tették balfaszságból akkorra... Sztem ez a valószínűbb, nem pedig az a paranoid elképzelés húgy húúúú húúú összeesküvés szándékos fasiszta provokáció. Ugyan már... Persze ugyan teljesen nem kizárható nyilván, de eléggé kényszeres és infantilis elképzelés szerintem...

Gyuri44 2011.05.02 12:52:44

Kedves előttem szóló! Te tényleg komolyan gondolod, hogy csupán "maflaságból" vagy "véletlen egybeesés" miatt volt a nemzetközi piafesztivál Gyulán éppen a Holokauszt megemlékezések napján? A nemzetközi pálinkafesztivált ugyanis immár több éve mindig ugyanakkor tartják a városban.

Törölt nick 2011.05.02 12:43:47

Nem hinném, hogy kitervelt, tudatos provokáció volt. Inkább csak véletlen egybeesés lehetett. Magyarországra inkább a szerencsétlenkedő abszurd dolgok jellemzők, mint tudatos, megfontolt, ravasz stratégiával szervezett provokációk. Főleg Gyulán... Ugyan már... Sajnos túlbecsülöd a jónépet... Egyszerű maflaság, balfácánság miatt, véletlen alakulhatott így. Nekem ez a véleményem.

Gyuri44 2011.05.02 10:31:25

Arcátlanság vagy provokáció? Ezt kérdeztem magamtól, amikor arról értesültem, hogy április 16-án, a Holokauszt áldozatairól való országos megemlékezések napján Gyula városban óriási tivornyázásokkal egybekötött nemzetközi pálinkafesztivált tartottak. Kíváncsi lennék rá, hogy ki és mit szól ehhez. Ugyanis nem hiszem el, hogy Gyulán csak ez a nap volt alkalmas a nemzetközi piálásra. Így nem csoda, ha világszerte szinte az egész magyar népességet továbbra is fasisztoidnak tartják.

Aeslan 2010.05.30 15:56:05

Üdv!Kicsit módosítottak a törvény szövegén, kivették a holokausztot. "..a nemzetszocialista & kommunista bűnök tagadása.."Szerintem szándékos, valamennyire mérsékelték.

Aeslan 2010.04.24 23:45:31

Egyet értek 90%-ban. Üdv!

Törölt nick 2010.04.23 16:45:22

Egy szép napon, amikor már nagyon megunom és elegem lesz ebből a cirkuszból, besétálok egy nemzetközi legfelsőbb bíróságra és feljelentést teszek a holokausztok ellen. Mivel nem egy holokauszt volt, nem csak zsidó holokauszt volt, hanem az emberi történelem során sok tucat népírtás volt ugyebár.Nem tudom a holokauszt-tagadás törvényben vajon a teljesség igényével fel van-e sorolva az összes... Tagadni nem, de gyanúsítani fogom a holokausztokat nem létezéssel, túllihegettséggel és követelni fogom a kétségtelen, végérvényes bizonyításukat. Nemzetközi összefogással, nemzetközi bíróságon, teljes nemzetközi médiafigyelem mellett, pártatlan nemzetközi bizottságoknak, szakértőknek kell majd a munkát elvégezni, hogy a holokausztok bizonyítva legyenek egyszer s mindenkorra. Nagyon remélem, elvesztem ezt a pert és ezután aki holokausztot tagad, arra nyíltan lehet mondani tényként: HAZUDIK...És ha így lesz, a tudomány szégyene lesz, hiszen gyalázat, hogy egyszerűen nem képes kétségtelenül és maradéktalanul bebizonyítani 65 éve ezt...

Aeslan 2010.04.20 21:03:15

Valóban, igazad van, kissé eltávolodtam. Tehát a "jogfilozófiai és jogtörténeti elvek lehetnek a döntőek."Üdv!

pragmatikus álmodozó 2010.04.20 20:06:29

Amióta ez a törvény életbe lépett, nem engedhetem meg magamnak a vitát, még a "más nézőpontot" sem! A maximum ameddig elmehetek az annyi, amit az előzőekben leírtam, legfeljebb azzal az elvi kiegészítéssel, hogy  amit jogilag kell védeni, az dogmává silányítja azt. És mivel ez itt egy jogi probléma tárgyalására indult topic, nem a példák, hanem a jogfilozófiai és jogtörténeti elvek lehetnek a döntőek.

Aeslan 2010.04.20 19:33:46

Nem válaszoltam teljeséggel: Igaz, a kínaiak is probléma, és van igazság abban, amit írtál. Csak sajnos a sok ferdítés meghozza gyümölcsét, hogy csak a zsidó nagytőke a felelős.Pontosítom: az izraeli nagytőke Ez a nagyobb mérvű, ennyi. (Lásd: sukorói beruházás.) Más, nem szemita: Dunakeszii Auchan esete a természetvédelmi területtel; tönkretétel parkoló építése által.Egy asszem, amerikai film forgatása egy ócsai természetvédelmi területen: eredmény: tönkretették az egészet, minimális bírságot szabtak ki. Mind a 3 említett példa kapcsán a magyar hatóságok szívélyes együttműködésével. S egy uccsó adalék: Meddig fizessük még a holocaust-kártérítéseket: Nemzedékről-~re?? Lásd Chicagoi bíróság beperli a MÁV-ot a konc.-táborokba szállítás miatt.

Aeslan 2010.04.20 18:01:14

Érthető vagy. Csak tudod, hogy is van: "A győztesek írják a történelmet." Amúgy fizikailag létezik az úszómedence!* Az álláspontom nem változik. Egy egyszerű kérdés: Hiroshimát és Nagaszakit, a szövetségesek ártatlan civil életeket követelő hamburgi és drezdai bombázásait miért lehet tagadni, valamint a jelenkor palesztin gyilkolászásait, az ún. magyar holokausztot?? Egy népet ért sérelem, nem lehet igazolása egy másik tönkretételének!!Nem azt gondolom, hogy nem bűn, amit Hitler tett, koncentrációs táborokba gyűjtés, jogok megvonása,nyilván voltak kegyetlenkedések is, de az egész gázkamra story nem áll meg a lábán, ha objektíven nézed. Főleg a tífuszjárvány okozott haláleseteket, amiket a szövetséges bombázások okoztak.Holokauszt volt, ismétlem, és egy gerinctelen,aljas, üldözendő bűn. De ezt tőkehalmozás címén bevetik állandóan, az ún. holokártyát, például a skandináv országok ellen, akik bizonyos cégeik részvényeit kivonták a palesztineket elszigetelő fal építését kivitelező cégből, s máris antiszemiták. Aztán: "Felvásároljuk Magyarországot, Lengyelországot, Manhatten-t, Galíciát.." Simon Perez. Nem folytatom a sort, mert nem lenne vége.*bár ez önmagában nem zárja ki a gázkamrát.Üdv!

chris_77 2010.04.20 17:19:26

A bizonyítékokat ismerjük. Tudjuk, hogy mi történt. Ha újabb bizonyítékok kerülnek elő, azok max. újabb aspektust adnak a történetnek, de egyik bizonyíték nem cáfolja a másikat.Primitív példa: egy gyilkossági ügynél megtalálják a gyilkos fegyvert, rajta az ujjlenyomattal, megvan a gyilkos. Később rájönnek, hogy nem a gyilkosé volt a fegyver. Ettől még ő marad a gyilkos, de kiderülhetnek más összefonódások is. Remélem érthető vagyok. Igyekszem az lenni :-)

chris_77 2010.04.20 17:15:38

Ha ezeket tagadod, éppolyan hü..e vagy, mintha a Holokausztot tagadod. És azért nem csuknak érte börtönbe, mert ezzel nem keltesz gyűlöletet a japánok ellen (akik ugye nagy számban élnek kis hazánkban), a holokauszt tagadása viszont az antiszemitizmusból és anticionizmusból táplálkozik, és a náci eszmék újra éledésének a melléktermékei. Kisebbítsd a bűnt, majd tagadd meg (holokauszt), teremts bűnbakot (zsidó nagytőke), majd a gazdasági világválságban add be a népnek, kerülj be a Parlamentbe (Jobbik) és a történelem megismételheti önmagát. Ha hagyjuk. Ezért kell a törvény.A Jobbik vajon miért nem a kínaiakkal foglalkozik? Vajon nem ők tettét tönkre a magyar kereskedőket, kisiparosokat? És nem ők adóznak a legkevesebbet? De a Jobbik egy mondattal sem ítéli el, csak zsidóznak. Senki se mondja, hogy ez nem antiszemitizmus, és nem sötétség.

chris_77 2010.04.20 17:07:50

Látom, neked mindent be lehet adni. Figyi, nemcsak úszómedence, hanem plazma TV is volt Auswitzban, sőt a zsidók gyilkolászták a németeket.Nagy az isten állatkertje.

Aeslan 2010.04.20 12:39:57

Így van, szóval egy nagy baromság az egész törvény!Üdv!

pragmatikus álmodozó 2010.04.20 11:38:31

Igazából az okozza a gondot, hogy a hatálytalanítást nem lehet úgy kommunikálni, hogy abba ne kössenek bele bizonyos körök. Ugyanis az, hogy valamit nem szavazok meg csak annyit jelent, hogy bármiféle szempontből kifogásolom. De ha törölni akarom, azzal a tagadását jelzem bizonyos körök szerint. Tehát - bár felszínre kerülhetnének új, eddig ismeretlen tények a témával kapcsolatban, bár a történész szakma új aspektusokat is megismerhetne és megvitathatna, mindez el van lehetetlenítve törvényileg, hiszen bármely pillanatban ráhúzható egy tényállításra is a holokauszt tagadása vagy jelentőségének csökkentése című - immár büntetújogi kategória.

Aeslan 2010.04.19 23:15:01

Nos egyenlőre senki nem nyújtotta be alkotmányellenességre hivatkozással. Remélem eltörlik ezt a alkotmányos jogot sértő dolgot!Üdv!Utó: az új kormány szerintem nem fogja, mert ők anno csak tartózkodtak. Talán majd a nem kormánypárt, ami persze nem a leendő legnagyobb ellenzék lesz.

specnaz___ 2010.04.19 20:18:07

És hogy a topicleíráshoz is on legyek, lehet, hogy az alkotmánybíróság nem engedélyezi a törvényt, vagy az új parlament visszavonja.

specnaz___ 2010.04.19 20:16:04

sziasztok én nem ismerem a törvényt, de tudom hogy már életbe lépett. Azt olvastam hogy úgy szól hogy a holocaustaot  tilos kisebbíteni és 600 ezer főben van meghatározva az érték. A kérdésem az lenne, hogy ez a 600 ezer fő arra vonatkozik, akiket a gázkamrában elégettek, vagy a holokaust jellegű intézkedések álltal érintett egyébb zsidók is benne vannak?

Aeslan 2010.04.16 00:26:57

& még egy ada...stb.-~http://www.youtube.com/watch?v=Sg-8dW0TxXM&feature=related

Aeslan 2010.04.16 00:09:54

Ez is érdekes:http://www.youtube.com/watch?v=UaCI4cqdPks&feature=relatedManipuláció? (vica-verza)

Aeslan 2010.04.15 23:58:00

Nos,elég homályosak a holokauszttal kapcsolatos dolgok, ugyebár ez valakiknek nagyon jó üzlet!*És számos fizikai-biológiai-kémiai lehetetlenséggel terhelt. Egy egyszerű kérdés: Minek volt Auschwitzban úszómedence??* http://www.youtube.com/watch?v=UaCI4cqdPks&feature=related

_balu_ 2010.04.15 12:34:31

Mi az h holokauszt-tagadás? H lett ez a szó megalkotva? Valaki homályosítson fel!Én nem "tagadom" literálisan a holokausztot, ez egy történelmi tény, csak felülreprezentáltnak tartom! Trianon, Gulág, kisantantbeli magyar-pogromok/lakosságcserék sokkal jobban zavarnak!Inkább vmi holokauszt-figyelmen-kívül-hagyás jobb lenne csak az hosszabb!

SPeti 2010.04.06 17:19:21

Tagadom a keresztes hadjáratokat...de legalábbis bagatell.

snuki2 2014.03.12 22:52:10

Carlos W. Porter: Holokauszt-készítve a Szovjetunióban

https://www.youtube.com/watch?v=f22wRYSMPv4

Az auschwitzi gázkamrák mítosza

https://www.youtube.com/watch?v=p-TEQD4R0CQ

Robert Faurisson: Egy ember (2010)

https://www.youtube.com/watch?v=XZpV8DhYMTo

Törölt nick 2013.07.07 21:52:11

Ezek szerint tehát a holokauszttagadás már nem bűntény? Ez egy hasonló helyzet, mint a vörös csillag ügye. Apropo: mi van akkor, ha egy ügyvéd direkt valakiket felbérelne, hogy tűzzék ki a vörös csillagot, majd Mo-n elítélnék őket, aztán Strasbourgban a magyar államnak kéne megfizetnie a kártérítést és természetesen az ügyvéd összes kiadását :-) ?? Most már ugyanezt el lehetne játszani holokausz-ügyben is. Milyen kár, hogy annak idején nem jogásznak tanultam! Már kb. 10-15 éve az a véleményem, hogy semmifajta egyetemnek nincs értéke, csak a jogi egyetemnek. Mert azokban a társadalmakban, ahl már lassan minden a csaláson alapszik, csak a jogász boldogulhat.

Törölt nick 2013.01.03 00:06:28

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága 102. Ülésén, került sor erre a döntésre Genfben 2011. júliusában, 11-től 29-ig megtartott ülésen, de érdekes módon csak a múlt hónapban vált nyilvánossá. Az ENSZ Emberi Jogi Egyezmény - köztük a Németországi Szövetségi Köztársaság, Franciaország, Ausztria és Svájc részére - kötelező erejű határozat, hozzávetőleg a következő szöveggel lépett érvénybe (§ 49, CCPR/C/GC/34):A törvények szerint, hogy a történelmi tények alapján tett véleménynyilvánítás kötelezően törvényellenes lehet, nem egyeztethető össze az Egyezménnyel, amelyet az aláíró államok tekintetében, tiszteletben kell tartani a szabad véleménynyilvánítást. Az egyezmény lehetővé teszi, hogy ne legyen általános tilalma a kifejezésmódnak, téves véleményeknek, vagy téves értelmezésnek a múltbeli eseményekről.A bizottság döntése nem kevesebbet jelent, mint hogy a meglévő törvények törvénytelenek, és hogy bevezetés idejétől minden ítéletet hatályon kívül helyez, valamint, hogy az elítélteket kártalanítani kell.

Spanyolország és Franciaország legfelsőbb bíróságai már döntöttek a megfelelő jogszabályokról az elmúlt hónapokban, míg a német média, és a közönség, de a magyar kormány is, az ENSZ-határozatot visszatartotta a mai napig. Vajon miért?

endix 2012.10.16 10:10:52

Holokauszt-Ipar

Norman G. Finkelstein nyomán

tudományos tény, vagy ideológia?

„ A regényíró, Philp Roth szerint, a zsidó gyermek nem örököl törvénygyűjteményt, a képzés tudományának esszenciáját, a nyelvet és végül Istent, hanem egy bizonyos pszichológiai tartalmat - és ezt a pszichológiai tartalmat négy szóban lehetne formába önteni: "A zsidók valami jobbak".

Két központi dogma képezi a HOLOCAUST strukturális alapját:

I. a HOLOCAUST a történelem abszolút egyedülálló eseménye;

II. A HOLOCAUST a nemzsidók zsidókkal szembeni ésszerűtlen, örök gyűlöletének betetőzése.

A Holocaustra való hivatkozás" jegyzi meg az elismert izraeli szerző Boas Evron, tulajdonképpen nem más, mint" hivatalos hangulatkeltő célzatú doktrína, amely szüntelenül címszavakat és hamis világnézetet teremt, és egyáltalán nem célja a múlt megértése, jóval inkább a jelen manipulációja."

A történész David Stannard felvilágosító tanulmányában gúnyosan ír "a holocaust-hagiográfusok kis iparágáról, mely vakbuzgó teológusok egész energiájával és ötletgazdagságával a zsidó tapasztalat páratlanságáért küzdenek. Az egyedülállóság dogmájának végül is nincs semmi értelme. Alapjában véve minden történelmi esemény egyedülálló, mert térhez és időhöz kötött. És minden történelmi folyamatnak van megkülönböztető, mint ahogy a többi eseménnyel közös vonása is. A HOLOCAUST rendkívülisége abban áll, hogy az egyedülállóságát abszolút döntőnek tartják. Milyen más történelmi eseményt - kérdezhetnénk - illet meg döntően az egyedülállóság kategóriája?

a "Holocaust azért olyan egyedülálló jelenség, mert korábban még egyetlen állam sem tervezte el tudatosan és módszeresen egy adott nép férfiainak, asszonyainak, gyerekeinek fizikális megsemmisítését..."

….Lefordítva: Az a történelmi esemény, mely össze nem téveszthető sajátossággal bír, az egy mással össze nem téveszthető történelmi esemény.

magában a HOLOCAUST felépítményében adott az egyedülállóság, ennek bizonyítása engedélyezett, tagadása a holocaust tagadásával egyenlő. A probléma oka feltehetően az előfeltételben és nem a bizonyítékban rejlik. Még ha maga a holocaust egyedülálló is volna, mi adná a különbséget? Miként változna a felfogásunk, ha a nácik zsidókon végrehajtott tömeggyilkossága, hasonló katasztrófák sorában nem az első, hanem a negyedik vagy ötödik helyet foglalná el?

A holocaustra való hivatkozás egy csel, a zsidóságot érő mindennemű kritika jogosultságának aláásására, azt hangoztatva, hogy az őket érő kritika csak beteges gyűlölet szüleménye lehet. "

A holocaust egyedülállóságának tézisében annak szörnyűséges volta mérvadó. Mások szenvedése, bármilyen szörnyű is legyen, ezzel egyszerűen nem összehasonlítható. Bár a holocaust egyedülállóságának szószólói visszautasítják ezt az implikációt, elutasításaik mégsem őszinték.

Nem a zsidók szenvedése tette a holocaustot egyedülállóvá, hanem az a tény, hogy a zsidók szenvedtek. Azaz a holocaust valami különleges, mert a zsidók maguk is különlegesek.

A nácik tömeggyilkosságát a II. világháború után először, nem mint kizárólagosan zsidó

vonatkozású, még kevésbé történelmileg egyedülálló eseményként értelmezték.

A Holocaust Múzeum számára a legnagyobb kihívás az elsőbbség biztosítása volt, a cigányokon elkövetett népirtás előtt. A nácik félmillió cigányt gyilkoltak meg módszeresen, ami a népességi arányt tekintve, durván, a zsidókon végrehajtott tömeggyilkosság veszteségeinek felel meg.

Ha cigányokon végrehajtott genocidot elismernénk, az a holocaustra érvényes kizárólagos zsidó licenc elvesztését jelentené, ami magával vonná az ennek megfelelő zsidó "eszmei tőke" elvesztését.

A holocaust egyedülállóságáról szóló vita meddő. A holocaust egyedülállóságát védelmező állítások ténylegesen, az "intellektuális terrorizmus" (Chaumont) egyik formáját öltötték fel.

Bár a holocaust egyedülállóságát bizonygató tézisek intellektuálisan meddők és erkölcsileg elvetendők, mégis fennmaradnak.

Vajon miért - hangzik a kérdés - ?

Először is, az egyedülálló szenvedés kizárólagos jogot ad. A holocaust összehasonlíthatatlan szörnyűsége Jacob Neusner szerint a zsidókat nemcsak hogy kiválasztja a többiek közül, hanem "feljogosítja őket a többiekkel szemben". Edward Alexander számára a HOLOCAUST egyedülállósága "morális tőkét" jelent. A zsidóknak ezen "nagy értékű vagyon feletti uralomra igényt kell tartaniuk".

a holocaust, amely a "zsidók különleges összetéveszthetetlenségére utal" a "zsidóknak, mint különlegesen veszélyeztetett népnek, jogot ad arra, hogy mindennemű, a túléléshez szükséges erőfeszítést különösen üdvösnek tekintsen". Egy jellegzetes példa erre : minden, az izraeli nukleáris fegyverek fejlesztését magyarázó hír, a holocaust szellemét idézi. Mintha Izrael éppen nem a legjobb úton tartana a nukleáris hatalmi státusz birtoklása felé.

A két hipotézist, miszerint a holocaust egyedülálló és ugyanakkor ésszel felfoghatatlan, kevés választja el egymástól. Amennyiben nem létezik a holocausthoz fogható történelmi esemény, akkor következetesen ezek felett álló, és mint ilyen történelmileg felfoghatatlan kell, hogy legyen. (Valóban a HOLOCAUST egyedülálló, mert nem értelmezhető, és mivel nem értelmezhető, ezért egyedülálló.)

Novick ezt a misztifikációt a "holocaust szentté avatásának" keresztelte.

Ezen szemlélet alapján a HOLOCAUST józan értelmezése, annak tagadásához vezet. Az ésszerű megközelítés ugyanis tagadja a HOLOCAUST egyedülállóságát és misztériumát. És az, aki a HOLOCAUST-ot mások szenvedéseivel összehasonlítja, "az a zsidó történelemmel szemben felségárulást követ el"

A nemzsidók örökös zsidógyűlöletének Holocaust-dogmája igazolja a holocaust egyedülállóságáról szóló kiegészítő dogmát. Ha a holocaust a nemzsidók ezeréves zsidógyűlöletének tetőpontja volt, arra kellene következtetnünk, hogy a nemzsidók üldözése a holocaust során csak mellékesen történt meg, és ily módon csupán csak egy epizódja volt az egésznek. Ilyen tekintetben, a zsidók szenvedése a holocaust során egyedülálló volt.

Végezetül a zsidók szenvedése azért is páratlan, mert maguk a zsidók is azok. A HOLOCAUST semmivel sem összehasonlítható, mert a nemzsidók zsidógyűlölete nem racionális. Végső soron ez a szenvedély a legmagasabb szinten irracionális, ha nem emberfeletti. A nemzsidó világ gyűlöli a zsidókat irigységből és féltékenységből. Ressentiment. Nathan és Ruth Ann Perlmutter szerint az antiszemitizmus "féltékenységből és haragból származott, mert a zsidók a nemzsidókat kiszorították a piacról… a nagyszámú kevésbé tehetséges nemzsidót bosszantotta a kisszámú tehetséges zsidó ". Ily módon igazolta a holocaust - ha negatív módon is - a zsidók kiválasztottságát. Mivel a zsidók jobbak vagy sikeresebbek, kihívták maguk ellen a nemzsidók gyűlöletét, akik legyilkolták őket.

Ha az egész világ a zsidókat halottnak akarja látni, akkor az valóságos csoda, hogy még mindig élnek - és nem úgy, mint az emberiség nagy része, ugyanis nem kell éhezniük -.

kétszeresen behajtani

A kifejezés maga "holocaust túlélője" azokat illeti, akik a zsidó gettók, koncentrációs táborok, munkatáborok, nem egy esetben ezek mindegyikének traumáját valójában átszenvedték.

Az utóbbi évek során a "holocaust túlélői" címet újraértelmezték. A fogalom nem csak azokra alkalmazható, akik a nácik alatt szenvedtek, hanem azokra is, akiknek sikerült az elől elmenekülniük.

Az utóbbi években a holocaust-ipar egyenesen zsarolási jelleget öltött. Az egész világon fellelhető zsidóság - függetlenül attól, hogy élő vagy halott képviseletében - Európa szerte, követeléseket támaszt a holocaust idejéből származó zsidó tulajdonokra.

Raul Hilberg egy nemrég közzétett nyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy a számoknak igenis jelentőségük van, ha a nácik által végrehajtott tömeges zsidóirtást meg akarjuk érteni.

Ne veszítsük el szem elől magát a tényt, hogy a nácivezér, Heinrich Himmler a lágerlakók összlétszámát 1945 januárjában 700 000-re becsülte, amelynek egyharmadát, - Friedlander szerint - az év májusáig meggyilkolták. De amennyiben, - mint azt a holocaust-ipar feltételezi - a zsidók a lágertúlélőknek csak közel 20 százalékát tették ki, - és hasonlóképpen hivatkozva a holocaust-iparra - 600 000 zsidó táborlakó élte túl a háborút, akkor az összes túlélő száma 3 millió kell, hogy legyen. A holocaust-ipar adatai alapján, a koncentrációs táborokban tehát nem uralkodhattak olyan kemény viszonyok.; ugyanis egy feltűnően magas szaporodási és alacsony halálozási számból kell kiindulnunk.

Attól a népszerűsített felfogástól, miszerint az "Endlösung" egy egyszeri, effektív futószalagon végzett, ipari emberirtás, búcsút kell vennünk. Figyelembe véve a holocaust-ipar állítását, a sok százezer zsidó túlélővel nem egészen hihető, hogy az "Endlösung", utolsó fázisában olyan nagyon eredményes lehetett.

Les extrèmes se touchent ( az extrémek érintik egymást).

Svájc és Németország kizsebelése csak előjátéka volt a nagy finálénak: Kelet-Európa következik. A Keleti Blokk összeomlásával csábító lehetőségek nyíltak meg az európai zsidóság egykori melegágyában. A "rászoruló holocaust-áldozatok" jámbor köpönyege mögé megbújva, a holocaust-ipar már megtette első kísérleteit a teljesen leszegényedett országokban a dollárok milliárdjainak kicsikarására. Kíméletlenül és kegyetlen elszántsággal követi célját és mindenek előtt Ő maga az, aki Európában az antiszemitizmust táplálja.           ”

Finkelstein 2000 áprilisa

Idézetek gyűjteménye, a szerző szándéka szerinti kontextus változatlanul hagyása mellett.

Gyuri44 2011.05.03 08:53:41

Idézet a jelenlegi gyulai polgármesterrel készült egyik interjúból, amely a Gyulai Hírlapban 2010. október 8-án jelent meg:

"A szakdolgozatomat is Békés megyei témából írtam, Kulákperek Békés Megyében címmel. Ez némileg tisztelgés volt törvényszéki bíró nagyapám előtt, akit azért rúgtak ki 1949-ben a Bíróságról, mert több társával együtt sorozatban mentették fel a gazdákat az ellenük emelt alaptalan vádak alól. A kommunisták koncepciós pereket indítottak a gazdák ellen, amit a tisztességes bírák nem tudtak elviselni, ezért kirúgták őket. Nagyapám harmincnégy évesen, jogi diplomával, bírói gyakorlattal, német és francia nyelvtudással mehetett segédmunkásnak." (http://www.gyulaihirlap.hu/index.fcgi?rx=&item=&akadaly=&nyelv=hu&menuparam_8=3008&type=8&menuparam3=7)

Szerintem megrázó és szomorú motíváció lehet ez egy olyan ember számára, aki a Holokauszt megemlékezések napján netalántán ne adj isten esetleg az ilyen családi előzmények miatt pálinkába fojtja a rossz emlékeit. - "Akkorra és oda".

Törölt nick 2011.05.02 13:08:07

kieg: akkorra és oda...

Törölt nick 2011.05.02 13:07:41

Hát akkor a hol. megemlékezést tették balfaszságból akkorra... Sztem ez a valószínűbb, nem pedig az a paranoid elképzelés húgy húúúú húúú összeesküvés szándékos fasiszta provokáció. Ugyan már... Persze ugyan teljesen nem kizárható nyilván, de eléggé kényszeres és infantilis elképzelés szerintem...

Gyuri44 2011.05.02 12:52:44

Kedves előttem szóló! Te tényleg komolyan gondolod, hogy csupán "maflaságból" vagy "véletlen egybeesés" miatt volt a nemzetközi piafesztivál Gyulán éppen a Holokauszt megemlékezések napján? A nemzetközi pálinkafesztivált ugyanis immár több éve mindig ugyanakkor tartják a városban.

Törölt nick 2011.05.02 12:43:47

Nem hinném, hogy kitervelt, tudatos provokáció volt. Inkább csak véletlen egybeesés lehetett. Magyarországra inkább a szerencsétlenkedő abszurd dolgok jellemzők, mint tudatos, megfontolt, ravasz stratégiával szervezett provokációk. Főleg Gyulán... Ugyan már... Sajnos túlbecsülöd a jónépet... Egyszerű maflaság, balfácánság miatt, véletlen alakulhatott így. Nekem ez a véleményem.

Gyuri44 2011.05.02 10:31:25

Arcátlanság vagy provokáció? Ezt kérdeztem magamtól, amikor arról értesültem, hogy április 16-án, a Holokauszt áldozatairól való országos megemlékezések napján Gyula városban óriási tivornyázásokkal egybekötött nemzetközi pálinkafesztivált tartottak. Kíváncsi lennék rá, hogy ki és mit szól ehhez. Ugyanis nem hiszem el, hogy Gyulán csak ez a nap volt alkalmas a nemzetközi piálásra. Így nem csoda, ha világszerte szinte az egész magyar népességet továbbra is fasisztoidnak tartják.

Aeslan 2010.05.30 15:56:05

Üdv!Kicsit módosítottak a törvény szövegén, kivették a holokausztot. "..a nemzetszocialista & kommunista bűnök tagadása.."Szerintem szándékos, valamennyire mérsékelték.

Aeslan 2010.04.24 23:45:31

Egyet értek 90%-ban. Üdv!

Törölt nick 2010.04.23 16:45:22

Egy szép napon, amikor már nagyon megunom és elegem lesz ebből a cirkuszból, besétálok egy nemzetközi legfelsőbb bíróságra és feljelentést teszek a holokausztok ellen. Mivel nem egy holokauszt volt, nem csak zsidó holokauszt volt, hanem az emberi történelem során sok tucat népírtás volt ugyebár.Nem tudom a holokauszt-tagadás törvényben vajon a teljesség igényével fel van-e sorolva az összes... Tagadni nem, de gyanúsítani fogom a holokausztokat nem létezéssel, túllihegettséggel és követelni fogom a kétségtelen, végérvényes bizonyításukat. Nemzetközi összefogással, nemzetközi bíróságon, teljes nemzetközi médiafigyelem mellett, pártatlan nemzetközi bizottságoknak, szakértőknek kell majd a munkát elvégezni, hogy a holokausztok bizonyítva legyenek egyszer s mindenkorra. Nagyon remélem, elvesztem ezt a pert és ezután aki holokausztot tagad, arra nyíltan lehet mondani tényként: HAZUDIK...És ha így lesz, a tudomány szégyene lesz, hiszen gyalázat, hogy egyszerűen nem képes kétségtelenül és maradéktalanul bebizonyítani 65 éve ezt...

Aeslan 2010.04.20 21:03:15

Valóban, igazad van, kissé eltávolodtam. Tehát a "jogfilozófiai és jogtörténeti elvek lehetnek a döntőek."Üdv!

pragmatikus álmodozó 2010.04.20 20:06:29

Amióta ez a törvény életbe lépett, nem engedhetem meg magamnak a vitát, még a "más nézőpontot" sem! A maximum ameddig elmehetek az annyi, amit az előzőekben leírtam, legfeljebb azzal az elvi kiegészítéssel, hogy  amit jogilag kell védeni, az dogmává silányítja azt. És mivel ez itt egy jogi probléma tárgyalására indult topic, nem a példák, hanem a jogfilozófiai és jogtörténeti elvek lehetnek a döntőek.

Aeslan 2010.04.20 19:33:46

Nem válaszoltam teljeséggel: Igaz, a kínaiak is probléma, és van igazság abban, amit írtál. Csak sajnos a sok ferdítés meghozza gyümölcsét, hogy csak a zsidó nagytőke a felelős.Pontosítom: az izraeli nagytőke Ez a nagyobb mérvű, ennyi. (Lásd: sukorói beruházás.) Más, nem szemita: Dunakeszii Auchan esete a természetvédelmi területtel; tönkretétel parkoló építése által.Egy asszem, amerikai film forgatása egy ócsai természetvédelmi területen: eredmény: tönkretették az egészet, minimális bírságot szabtak ki. Mind a 3 említett példa kapcsán a magyar hatóságok szívélyes együttműködésével. S egy uccsó adalék: Meddig fizessük még a holocaust-kártérítéseket: Nemzedékről-~re?? Lásd Chicagoi bíróság beperli a MÁV-ot a konc.-táborokba szállítás miatt.

Aeslan 2010.04.20 18:01:14

Érthető vagy. Csak tudod, hogy is van: "A győztesek írják a történelmet." Amúgy fizikailag létezik az úszómedence!* Az álláspontom nem változik. Egy egyszerű kérdés: Hiroshimát és Nagaszakit, a szövetségesek ártatlan civil életeket követelő hamburgi és drezdai bombázásait miért lehet tagadni, valamint a jelenkor palesztin gyilkolászásait, az ún. magyar holokausztot?? Egy népet ért sérelem, nem lehet igazolása egy másik tönkretételének!!Nem azt gondolom, hogy nem bűn, amit Hitler tett, koncentrációs táborokba gyűjtés, jogok megvonása,nyilván voltak kegyetlenkedések is, de az egész gázkamra story nem áll meg a lábán, ha objektíven nézed. Főleg a tífuszjárvány okozott haláleseteket, amiket a szövetséges bombázások okoztak.Holokauszt volt, ismétlem, és egy gerinctelen,aljas, üldözendő bűn. De ezt tőkehalmozás címén bevetik állandóan, az ún. holokártyát, például a skandináv országok ellen, akik bizonyos cégeik részvényeit kivonták a palesztineket elszigetelő fal építését kivitelező cégből, s máris antiszemiták. Aztán: "Felvásároljuk Magyarországot, Lengyelországot, Manhatten-t, Galíciát.." Simon Perez. Nem folytatom a sort, mert nem lenne vége.*bár ez önmagában nem zárja ki a gázkamrát.Üdv!

chris_77 2010.04.20 17:19:26

A bizonyítékokat ismerjük. Tudjuk, hogy mi történt. Ha újabb bizonyítékok kerülnek elő, azok max. újabb aspektust adnak a történetnek, de egyik bizonyíték nem cáfolja a másikat.Primitív példa: egy gyilkossági ügynél megtalálják a gyilkos fegyvert, rajta az ujjlenyomattal, megvan a gyilkos. Később rájönnek, hogy nem a gyilkosé volt a fegyver. Ettől még ő marad a gyilkos, de kiderülhetnek más összefonódások is. Remélem érthető vagyok. Igyekszem az lenni :-)

chris_77 2010.04.20 17:15:38

Ha ezeket tagadod, éppolyan hü..e vagy, mintha a Holokausztot tagadod. És azért nem csuknak érte börtönbe, mert ezzel nem keltesz gyűlöletet a japánok ellen (akik ugye nagy számban élnek kis hazánkban), a holokauszt tagadása viszont az antiszemitizmusból és anticionizmusból táplálkozik, és a náci eszmék újra éledésének a melléktermékei. Kisebbítsd a bűnt, majd tagadd meg (holokauszt), teremts bűnbakot (zsidó nagytőke), majd a gazdasági világválságban add be a népnek, kerülj be a Parlamentbe (Jobbik) és a történelem megismételheti önmagát. Ha hagyjuk. Ezért kell a törvény.A Jobbik vajon miért nem a kínaiakkal foglalkozik? Vajon nem ők tettét tönkre a magyar kereskedőket, kisiparosokat? És nem ők adóznak a legkevesebbet? De a Jobbik egy mondattal sem ítéli el, csak zsidóznak. Senki se mondja, hogy ez nem antiszemitizmus, és nem sötétség.

chris_77 2010.04.20 17:07:50

Látom, neked mindent be lehet adni. Figyi, nemcsak úszómedence, hanem plazma TV is volt Auswitzban, sőt a zsidók gyilkolászták a németeket.Nagy az isten állatkertje.

Aeslan 2010.04.20 12:39:57

Így van, szóval egy nagy baromság az egész törvény!Üdv!

pragmatikus álmodozó 2010.04.20 11:38:31

Igazából az okozza a gondot, hogy a hatálytalanítást nem lehet úgy kommunikálni, hogy abba ne kössenek bele bizonyos körök. Ugyanis az, hogy valamit nem szavazok meg csak annyit jelent, hogy bármiféle szempontből kifogásolom. De ha törölni akarom, azzal a tagadását jelzem bizonyos körök szerint. Tehát - bár felszínre kerülhetnének új, eddig ismeretlen tények a témával kapcsolatban, bár a történész szakma új aspektusokat is megismerhetne és megvitathatna, mindez el van lehetetlenítve törvényileg, hiszen bármely pillanatban ráhúzható egy tényállításra is a holokauszt tagadása vagy jelentőségének csökkentése című - immár büntetújogi kategória.

Aeslan 2010.04.19 23:15:01

Nos egyenlőre senki nem nyújtotta be alkotmányellenességre hivatkozással. Remélem eltörlik ezt a alkotmányos jogot sértő dolgot!Üdv!Utó: az új kormány szerintem nem fogja, mert ők anno csak tartózkodtak. Talán majd a nem kormánypárt, ami persze nem a leendő legnagyobb ellenzék lesz.

specnaz___ 2010.04.19 20:18:07

És hogy a topicleíráshoz is on legyek, lehet, hogy az alkotmánybíróság nem engedélyezi a törvényt, vagy az új parlament visszavonja.

specnaz___ 2010.04.19 20:16:04

sziasztok én nem ismerem a törvényt, de tudom hogy már életbe lépett. Azt olvastam hogy úgy szól hogy a holocaustaot  tilos kisebbíteni és 600 ezer főben van meghatározva az érték. A kérdésem az lenne, hogy ez a 600 ezer fő arra vonatkozik, akiket a gázkamrában elégettek, vagy a holokaust jellegű intézkedések álltal érintett egyébb zsidók is benne vannak?

Aeslan 2010.04.16 00:26:57

& még egy ada...stb.-~http://www.youtube.com/watch?v=Sg-8dW0TxXM&feature=related

Aeslan 2010.04.16 00:09:54

Ez is érdekes:http://www.youtube.com/watch?v=UaCI4cqdPks&feature=relatedManipuláció? (vica-verza)

Aeslan 2010.04.15 23:58:00

Nos,elég homályosak a holokauszttal kapcsolatos dolgok, ugyebár ez valakiknek nagyon jó üzlet!*És számos fizikai-biológiai-kémiai lehetetlenséggel terhelt. Egy egyszerű kérdés: Minek volt Auschwitzban úszómedence??* http://www.youtube.com/watch?v=UaCI4cqdPks&feature=related

_balu_ 2010.04.15 12:34:31

Mi az h holokauszt-tagadás? H lett ez a szó megalkotva? Valaki homályosítson fel!Én nem "tagadom" literálisan a holokausztot, ez egy történelmi tény, csak felülreprezentáltnak tartom! Trianon, Gulág, kisantantbeli magyar-pogromok/lakosságcserék sokkal jobban zavarnak!Inkább vmi holokauszt-figyelmen-kívül-hagyás jobb lenne csak az hosszabb!

SPeti 2010.04.06 17:19:21

Tagadom a keresztes hadjáratokat...de legalábbis bagatell.