VIII. cím: Bírósági eljárásban nem érvényesíthető követelés

6:121. § [Bírósági eljárásban nem érvényesíthető követelés]

(1) Bírósági eljárásban nem lehet érvényesíteni

a) a játékból vagy fogadásból eredő követelést, kivéve, ha a játékot vagy fogadást hatósági engedély alapján bonyolítják le;

b) a kifejezetten játék vagy fogadás céljára ígért vagy adott kölcsönből eredő követelést;

c) azokat a követeléseket, amelyek bírósági úton való érvényesítését törvény kifejezetten kizárja;

d) az a)-c) pontokban meghatározott követeléseket biztosító vagy megerősítő szerződésből vagy kikötésből eredő követelést.

(2) Azt a tényt, hogy a követelés az (1) bekezdésben felsorolt okból bírósági eljárásban nem érvényesíthető, hivatalból kell figyelembe venni.

(3) A bírósági eljárásban nem érvényesíthető követelés önkéntes teljesítését nem lehet visszakövetelni.

Az új Ptk. szabálya a régi Ptk. szabályával nagyrészt azonos.

Az új Ptk. a „bírósági eljárásban” nem érvényesíthető követelések, a régi Ptk. a „bírósági úton nem érvényesíthető követelések” fogalmat használja

Eltérést az jelent, hogy a bírósági eljárásban nem érvényesíthető követeléseket biztosító vagy megerősítő szerződéshez nem a semmisség jogkövetkezményét fűzi, hanem az ilyen szerződésből eredő követelés az alapköveteléssel azonosan, bírósági úton nem érvényesíthető.

Megjegyzés

A régi Ptk-hoz képest érdemi változtatást jelent, hogy a bírósági úton nem érvényesíthető követeléseket biztosító vagy megerősítő szerződés nem semmis, hanem az ilyen szerződésből eredő követelés ugyanúgy, mint az alapkövetelés, bírósági úton nem érvényesíthető.

Az új Ptk. a régi Ptk-val egyezően mondja ki, hogy hivatalból kell figyelembe venni azt, hogy a követelés az itt felsorolt okokból bírósági eljárásban nem érvényesíthető. A régi Ptk. itt említette meg, hogy – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a követelések elévülését nem lehet hivatalból figyelembe venni, az új Ptk. ezt – az új Ptk. 6:23. § (4) bekezdésének [?] szabályára figyelemmel - e helyütt nem ismétli meg.

Forrás
  • Bíró György – Farkas Attila László – Fuglinszky Ádám – Kisfaludi András – Molnár Ambrus – Petrik Béla – Vékás Lajos – Wellmann György: POLGÁRI JOG, Kötelmi jog Első és Második Rész (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2013)
  • A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, szerkesztő: Vékás Lajos (Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013.)
  • Gadó Gábor – Németh Anita – Sáriné Simkó Ágnes: Ptk. Fordítókulcs (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2013)
  • Princzinger Márta: A szerződések érvénytelensége (Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2010.)
  • Kemenes István: A szerződés érvénytelenségének egyes kérdései a gazdasági szerződéses gyakorlatban című tanulmány (Polgári Jogi Kodifikáció 2002. évi 2. szám)
  • Darázs Lénárd: A jogszabályba ütköző (tilos) szerződések semmissége című tanulmány (Polgári Jogi Kodifikáció 2008. évi 5-6. szám)
  • Gárdos Péter: Tanulmányok a fiduciárius biztosítékok köréből (HVG-ORAC, Budapest, 2010.)
  • Vékás Lajos: Érvénytelen szerződés és jogalap nélküli gazdagodás (Magyar Jog, 2003/7. szám)

Vissza a tartalomjegyzékhez

következő oldal