XIII. Cím: A szerződés megszüntetése megállapodással és egyoldalú nyilatkozattal

13.2. Megszüntetés a felek megállapodásával

6:212. § [Megszüntetés a felek megállapodásával]

(1) A felek közös megegyezéssel a szerződést a jövőre nézve megszüntethetik vagy a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal felbonthatják.

(2) A szerződés megszüntetése esetén a felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatásokkal elszámolni.

(3) A szerződés felbontása esetén a már teljesített szolgáltatások visszajárnak. Ha az eredeti állapot természetben nem állítható helyre, a szerződés felbontásának nincs helye.

Nem hozott változást az új Ptk. annyiban, hogy a szerződés a felek közös megegyezésével ex nunc hatállyal – azaz a jövőre nézve – megszüntethető vagy ex tunc – a szerződés megkötésének időpontjára visszaható – hatállyal felbontható. A szerződés teljesítés nélküli megszüntetése mindkét esetben a szerződésből származó jogosultságok és kötelezettségek megszűnését eredményezi.

A törvény új szabályként rögzíti, hogy a szerződés felbontása csak akkor lehetséges, ha a teljesített szolgáltatások természetben visszatéríthetők, másként fogalmazva azok reverzíbilisek. Ilyenkor ugyanis az eredeti állapotot kell helyreállítani. Az eredeti állapot helyreállítása pedig a törvény következetes elvi alapja szerint a nyújtott szolgáltatások természetbeni visszatérítését jelenti. Ha a szerződéskötés előtti helyzetet nem lehet visszaállítani, mert bármely szolgáltatás irreverzíbilis, úgy a szerződés ex nunc hatályú megszüntetésére vonatkozó szabályok irányadók.

A felek konszenzusán alapuló megszüntető és felbontó szerződés alakjára az eredetileg megkötött szerződésre vonatkozó alakszerűség jön számításba (6:6. § (2) bekezdése). A 6:94. § (2) bekezdése értelmében viszont főszabály szerint – ha jogszabály közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalást nem ír elő, s a szerződés nem ingatlan tulajdonjogának átruházására irányul – a szerződésnek a kötelező alakiság mellőzésével történt megszüntetése vagy felbontása is érvényes, ha az annak megfelelő tényleges állapot a felek egyező akaratából létrejött.

következő oldal