XVI. cím: A gyámságnak és a gyámi tisztségnek megszűnése

4:240. § [A gyámságnak és a gyám tisztségének megszűnése]

(1) A gyámság megszűnik, ha a gyámság alatt álló meghal, szülői felügyelet alá kerül vagy nagykorúságát eléri.

(2) A gyám tisztsége megszűnik

a) a gyámság megszűnésével;

b) a gyám halálával;

c) a gyám felmentésével; vagy

d) a gyám elmozdításával.

18.8. A megszűnés esetei

Gyámság megszűnése: a felsorolt a törvény erejénél fogva szüntetik meg a gyámságot.

Gyámi tisztség megszűnése:

4:241. § [A gyám felmentése]

(1) A gyámhatóság a gyámot felmenti, ha

a) a gyám fontos okból felmentését kéri;

b) a gyám alkalmatlannak bizonyul a gyámi tisztségre; vagy

c) a kirendelést követően szerez a gyámhatóság tudomást olyan akadályról, vagy utólag keletkezik olyan akadály, amely miatt a gyám gyámságot nem viselhet.

(2) A gyámhatóság kivételesen felmentheti a gyámot, ha a gyermek érdekében más személy gyámként való kirendelése indokolt.

18.8.1. A felmentés feltételei

a) mind a gyám, mind a gyámolt érdekkörében felmerülő okból kérheti.

b) a gyámnak felróható okból kerül sor rá

c) utólagos akadály, amely a gyámság viselését kizárja.

(2) bekezdés: a gyermek érdekében kivételesen, ha más személy gyámként való kirendelése indokolt.

4:242. § [A gyám elmozdítása]

(1) A gyámhatóság a gyámot elmozdítja, ha a gyám jogaival visszaél, kötelességét elhanyagolja vagy olyan cselekményt követ el, amellyel a gyámsága alatt álló gyermek érdekeit súlyosan sérti vagy veszélyezteti, vagy amely miatt a feladat ellátására méltatlanná válik.

(2) Ha alaposan feltételezhető, hogy a gyámot el kell mozdítani, és a késedelem veszéllyel járhat, a gyámhatóság a gyámot tisztségéből felfüggeszti.

18.8.2. Az elmozdítás feltételei

A gyámnak felróható okból kerül rá sor. Hasonló okokból kerül sor, mint a szülői felügyelet megszüntetésére.

A gyermek veszélyeztetettségére lásd: [1997. évi XXXI. törvény 5. § (n) bekezdés].

(2) bekezdés: két együttes feltétel kell, ha ez a két feltétel fennáll, akkor a felfüggesztés kötelező.

Amennyiben hatósági határozattal történik a gyámi tisztség megszűnése (felmentés, elmozdítás, illetve felfüggesztés). A határozatban új gyám kirendeléséről is gondoskodni kell.

4:243. § [A gyám kötelezettségei a gyámi tisztség megszűnésekor]

(1) A gyám tisztségének megszűnése után köteles a gyámhatóságnak működéséről jelentést, az általa kezelt vagyonról végszámadást előterjeszteni.

(2) A gyám ellen számadási kötelezettsége alapján támasztható követelések a gyámot a vagyonkezelés alól felmentő határozat közlésétől számított egy év alatt évülnek el. Ha a követelés alapjául szolgáló ok később jutott az érdekelt tudomására, a határidőt a tudomásszerzéstől kell számítani, feltéve, hogy a követelés a rendes elévülés szabályai szerint még nem évült el.

Vissza a tartalomjegyzékhez

18.9. A gyám kötelezettségei a tisztségének megszűnésekor

Jelentés: A gyermek személyével összefüggő eseményekről.

Végszámadás: a teljes vagyonkezelésről.

A végszámadás a rendszeres éves számadásokra épül.

A végszámadás elfogadása: a gyámhatóság felmenti a vagyonkezelés alól (ez időben elválik a gyámi tisztség megszűnésétől).

Követelések a gyámmal szemben: speciális elévülési idő egy év.

Kezdete: a felmentő határozat közlésével kezdődik, de az elévülés nyugvása itt is irányadó.

4:244. § [A gyám kártérítési felelőssége]

A gyám a gyámsága alatt álló gyermeknek a vagyonkezelés során okozott kárért a szerződésen kívül okozott kárért való felelősség általános szabályai szerint felel.

18.9.1. A gyám kártérítési felelőssége

A kártérítés általános szabályai alkalmazandók: jogellenes magatartással okozott kárért felel.

Kimentés: úgy járt el, ahogy egy gyámtól az adott helyzetben általában elvárható.

Szerződésen kívül okozott kárért való felelősség.

Vissza a tartalomjegyzékhez