X. cím: A gazdasági társaságok közös szabályai

10.8. A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése

10.8.1. Tagi helytállási kötelezettség jogutód nélküli megszűnés esetén

3:137. § [Tagi helytállási kötelezettség jogutód nélküli megszűnés esetén]

(1) Gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnő társaságot terhelő kötelezettségből származó követelés a társaság nyilvántartásból való törlésétől számított ötéves jogvesztő határidőn belül érvényesíthető a társaság volt tagjaival szemben.

(2) Ha a tag helytállási kötelezettsége a társaság kötelezettségeiért a társaság fennállása alatt korlátlan volt, helytállási kötelezettsége a megszűnt társaság kötelezettségeiért korlátlan és a többi korlátlan helytállásra köteles taggal egyetemleges. A tagok egymás közti viszonyukban a tartozást a felosztott társasági vagyonból való részesedésük arányában viselik.

A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnésének eseteit a jogi személyek általános szabályai között a Ptk. 3:48§(1)bekezdése [1] tartalmazza . A Ptk a gazdasági társaságok közös szabályai között a tag helytállási kötelezettségét szabályozza, amely tartalmilag azonos a két törvényben, azzal, hogy a Ptk .nem utal a Gt.68.§(5) bekezdése [2] szerinti jogutód nélküli megszűnésre.

Megjegyzés

[1]

3:48. § [Jogi személy jogutód nélküli megszűnése]

(1) A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha

a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;

b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;

c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy

d) az arra jogosult szerv megszünteti

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

Megjegyzés

[2]

Gt.68.§ (5) Ha a gazdasági társaság megszűnésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/A-11/F. §-a alapján kerül sor, az (1)-(4) bekezdésben foglaltak nem alkalmazandók, a jogutód nélküli megszűnés feltételei, az eljárás lefolytatása, a társaságot terhelő kötelezettségek rendezése tekintetében az Áht.-ban foglaltakat kell alkalmazni.

Olvasmány

Ajánlott irodalom: Török Gábor: Átalakulás, egyesülés, szétválás- jogutód nélküli megszűnés. Gazdaság és Jog, 2011. július-augusztus 8-10. old.

Vissza a tartalomjegyzékhez

következő oldal