XX. cím: A szövetkezet átalakulása, egyesülése, szétválása

3:366. § [A szövetkezet átalakulása, egyesülése és szétválása]

(1) Az átalakulást, egyesülést és szétválást a tagok legalább tíz százaléka vagy az igazgatóság kezdeményezheti.

(2) Az átalakulás, egyesülés, szétválás során a szövetkezettől megváló tag a tagsági jogviszony megszűnésekor őt megillető járandóság erejéig ötéves jogvesztő határidőn belül köteles helytállni a szövetkezetnek a tagsági jogviszony megszűnése előtt keletkezett és a létrejövő jogi személy által nem teljesített kötelezettségeiért.

(3) A szövetkezet korlátolt felelősségű társasággá vagy részvénytársasággá alakulhat át.

(4) A szövetkezet átalakulásával létrejövő részvénytársaság zártkörűen alapítható.

A Ptk-nak a szövetkezetek átalakulására vonatkozó szabályai messzemenőkig megegyeznek a Szöv.tv. idevágó rendelkezéseivel.

A Ptk. egyértelműsíti, hogy az átalakuló szövetkezettől megváló tag ötéves, jogvesztő határidőn belül köteles csak helytállni a szövetkezet tagsági jogviszony megszűnése előtt keletkezett olyan kötelezettségeiért, amelyeket a szövetkezet jogutódja nem teljesít.

Az átalakulás, egyesülés és szétválás szabályai a jogi személyek, társaságok hasonló szabályaihoz igazodik, azokkal kiegészülve alkalmazható.

Olvasmány

Petrik Ferenc (szerk.): Polgári jog - Kommentár a gyakorlat számára 1-2-3. köt. 3. kiad. Budapest, 2013, HVG-ORAC

Vissza a tartalomjegyzékhez

következő oldal