XIII. cím: A korlátolt felelősségű társaság

13.7. A társaság jogutód nélküli megszűnése

13.7.1. A vagyon felosztása

XXIX. Fejezet

A társaság jogutód nélküli megszűnése

3:207. § [A vagyon felosztása]

(1) A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a további részt a törzsbetétek arányában kell felosztani a társaság tagjai között.

(2) Ha a megszűnő társaság tulajdonában saját üzletrész volt, az arra eső vagyonhányadot a többi tag között kell felosztani törzsbetéteik arányában.

(3) Ha a végelszámolás megindításakor vagy a felszámolás elrendelésekor a társaság törzstőkéje még nem került teljes egészében befizetésre, a végelszámoló és a felszámoló jogosult a még nem teljesített befizetésekre vonatkozó kötelezettséget azonnal esedékessé tenni és annak teljesítését a tagoktól megkövetelni, ha arra a társaság tartozásainak kiegyenlítése érdekében szükség van.

A Ptk. a Gt. rendelkezéseitől abban tér el, hogy szabályozza a társaság saját üzletrésze utáni vagyonfelosztás rendjét is.

A törvény a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozóan nem határoz meg speciális megszűnési okokat, mert a megszűnésre irányadó szabályokat a jogi személyekre vonatkozó általános rész tartalmazza, úgymint: átalakulás: 3:43. § (3) bekezdés, egyesülés: 3:44. §, szétválás 3:45. §, jogi személy jogutód nélküli megszűnése: 3:48. § (1) bekezdés.

A vagyon felosztásának sorrendje és menete:

A pótbefizetések a veszteség fedezésére lettek teljesítve, azok nem válnak a társaság vagyonának részévé. Ha a hitelezői igények kielégítésre kerültek, akkor már fogalmilag kizárt a veszteség, tehát a veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a megszűnéskor is, ugyanúgy, mint a társaság működése alatt, vissza kell fizetni tagok részére.

Ha a társaság végelszámolási vagy felszámolási eljárás hatálya alá kerül a cél az eljárás mielőbbi befejezése. Ennek előfeltétele a hitelezők kielégítése. Ha a társaság vagyona a hitelezők kielégítésére nem elegendő és a tagok vagyoni hozzájárulásai még nem kerültek teljes egészében szolgáltatásra, akkor a végelszámoló vagy felszámoló bármikor esedékessé teheti a társaságnak a vagyoni hozzájárulásokra vonatkozó követelését. Tekintettel a Ptk. új szabályaira, mely szerint a társasági szerződés a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására a társaság nyilvántartásba vételétől számított egy évnél hosszabb határidőt is megállapíthat (3:162. § (1) bekezdés illetve a törzstőke felét el nem érő pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására a társasági szerződés a nyilvántartásba vételtől számított legfeljebb három év határidőt állapíthat meg, (3:163. §) nem várható el a hitelezőktől, hogy akár évekig várjanak követeléseik kielégítésére, de a végelszámolótól és a felszámolótól sem, hogy az eljárását mintegy felfüggesztve bevárja az társasági szerződésben meghatározott eredeti esedékességek lejártát.

Vissza a tartalomjegyzékhez

következő oldal