IX. CÍM: AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

12.Az egyesület megszűnése

3:83. § [Jogutódlással történő megszűnés]

Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.

3:84. § [A jogutód nélküli megszűnés okai]

A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy

b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

A 3:83. § kiegészített szövegét a 2013. évi CCLII. törvény 185. § (3) bekezdése állapította meg.

12.1.Korábbi szabály

Korábbi szabályozás keverte az egyesület megszűnését kiváltó okokat és azokat a tényállásokatt, hogy ki jogosult az egyesület megszűnéséről dönteni. Eljárási szabályok a Civil törvény megalkotásáig lényegében nem léteztek.

12.2.Új szabályok

A Ptk. jogi személyekre vonatkozó általános szabályai különbséget tesznek jogutódlással történő és jogutód nélküli megszűnés között, amely szabályok az egyesületekre is alkalmazandóak [3:39-48. §§]. Ezekhez a szabályokhoz képest az egyesületi rész csak néhány kiegészítő szabályt tartalmaz. Egyesület átalakulásával kapcsolatosan kimondja a Ptk., hogy egyesület szétválni csak egyesületekre tud és egyesülés csak egyesületek között megengedett. Az egyesületi jogi személy formaváltására tehát nincs lehetőség.

A jogutódlással történő megszűnés az egyesület megújulását eredményezi, de a szétválás nem alkalmazható visszaélésszerűen, akként, hogy az egyesület vagyona a tagnak kiadásra kerülhessen.

12.3.Megszűnést kiváltó okok

Az egyesület is megszűnhet jogutód nélkül, a megszűnést kiváltó tényeket a jogi személy általános szabályaihoz képest annyival bővíti ki az egyesületi szabályozás, hogy a cél megvalósítása, lehetetlenné válása is kiválthatja az egyesület megszűnését, ha új célt a tagok nem határoznak meg. Az egyesület az alapszabályban rögzített cél megvalósítására jött létre, sorsa elválaszthatatlan a céljától. Az egyesületi cél megvalósítása vagy annak lehetetlenné válása az egyesület megszűnéséhez vezethet. Az egyesület megszűnik továbbá abban az esetben, ha a tagság száma a tíz főt nem éri el hat hónapon keresztül.

A megszűnési okok bármelyikének bekövetkezése esetén a vezető tisztségviselő kötelezettsége a megszűnéssel kapcsolatos további intézkedések meghozatala. Az egyesületi cél megvalósulása vagy lehetetlenné válása folytán előállott helyzetet elsősorban az ügyvezetésnek kell figyelnie és értékelnie, továbbá a szükséges döntési javaslatot kellő időben a közgyűlés elé vinnie. Az egyesület tagja ugyan kezdeményezheti az egyesület megszűnési okának a vizsgálatát és az erről szóló döntéshozatalt, de ebben a kérdésben a közgyűlésnek van hatásköre dönteni.

12.4.Megszűnés eljárási szabályai

Az egyesület megszűnési eljárására külön törvény alkalmazandó. A Civil törvény kiterjesztette a csődtörvény hatályát az egyesületekre is, és speciális szabályokat is adott, több esetben a gazdasági társaságok felszámolási eljárásához képest az eljárás alá vont jogi személy számára kedvezően (például: az eljárás során biztosítható fizetési haladék hosszabb az egyesületek esetén). A Civil törvény az egyesület megszűnése körében utal továbbá a végelszámolási eljárásra , azonban a Ctv. rendelkezéseit is a Civil törvény speciális rendelkezéseinek figyelembe vételével kell alkalmazni.[lásd 2011. évi CLXXV. törvény 9-10/E. §§]. Az egyesületek felszámolási és végelszámolási eljárásának lefolytatására a nyilvántartást vezető bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel (tehát nem a Cégbíróság), és az egyesületek esetében nincs helye egyszerűsített végelszámolási eljárás lefolytatásának.

Vissza a tartalomjegyzékhez

következő oldal