XXVI. CÍM: AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEI

9. Az alapítvány ügyvezető szerve

3:397. § [A kuratórium]

(1) A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői.

(2) A kuratórium három természetes személyből áll, akik közül legalább kettőnek állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie.

(3) Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis.

(4) Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis.

(5) Az alapító az alapítvány egyszemélyes ügyvezető szervéül kurátort nevezhet. A kurátorra a kuratóriumra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

3:398. § [A kuratóriumi tagsággal kapcsolatos előírások]

(1) A kuratóriumi tagokat határozott vagy határozatlan időre lehet kijelölni vagy megválasztani.

(2) A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza.

3:399. § [A kuratórium működése]

(1) Ha az alapító nem tartja fenn magának a kuratórium elnöke kijelölésének jogát és nem ruházta át ezt a jogot más, alapítványi tisztséget betöltő személyre vagy más alapítványi szervre, a kuratórium tagjai maguk közül választanak elnököt.

(2) A kuratórium évente legalább egyszer ülést tart, amelyet az elnök hív össze. Az alapító okirat ennél ritkább ülésezést előíró rendelkezése semmis.

(3) Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

9.1. Korábbi szabályozás

A régi Ptk. szerint létesíteni lehetett úgy is alapítványt mint jogi személyt, hogy az alapító nem rendelkezett a „kezelő szerv”-ről [lásd 1959. évi IV. törvény 74/C. §]. Ez a jövőben már nem lehetséges, nem jöhet létre alapítvány, amelynek nincs ügyvezetése.

9.2. Ügyvezető szerv kötelező létesítése

A Ptk. alapítványi szervként kötelező jelleggel csak kuratórium létesítését írja elő, kuratórium nélkül nincs alapítvány. A törvény azt is kimondja – jóllehet a diszpozitivitásból levezethető lett volna -, hogy akár egyetlen személy, egy kurátor is lehet az alapítvány ügyvezető szerve.

Az alapítvány ügyvezető szervét a törvény kuratóriumnak nevezi. A kuratóriumnak legalább három természetes személyből kell állnia, akiket az alapító jogosult kijelölni, s akik közül legalább kettőnek állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. Az alapító nagyobb létszámú kuratóriumot is nevezhet, és dönthet úgy is, hogy az alapítvány ügyvezetői feladatait egyetlen személy, a kurátor lássa el. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői, akikkel kapcsolatban a Ptk. jogi személyekre vonatkozó általános szabályokban lefektetetteken kívül az alapító és a kedvezményezett vonatkozásában további kizárási és összeférhetetlenségi szabályok alkalmazandók. A kuratóriumi tagok felelősségére a jogi személy általános szabályai alkalmazandók. A kuratórium elnökét az alapító jogosult kijelölni, ha ezt a jogot az alapító okiratban magának fenntartotta, de arra is lehetőség van, hogy más alapítványi szervre delegálja ezt a jogosultságát. Ha nem tartotta fenn ezt a jogot és az alapító okiratban nem delegálta más szervre az elnök kijelölésének a jogát, a kuratóriumi tagok egymás közül választanak elnököt. A kuratóriumi tagok kijelölésének a joga általában együtt jár a tagok visszahívásának jogával a jogi személyekre vonatkozó általános szabály szerint, de az alapítványi szabályozás ebben a kérdésben eltér az általánostól. Visszahívni csak a határozatlan időre kinevezett kuratóriumi tagot lehet, a törvény a kuratóriumi tag megbízatásának lejárta előtt történő visszahívását csak abban az esetben teszi lehetővé, ha az adott tag tevékenységének betudhatóan az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélye áll fenn. A korábbi bírói gyakorlattal szemben nem szükséges a teljes kuratórium visszahívása ilyen esetben sem, hanem elegendő a veszélyeztető magatartást tanúsító tagot visszahívni. Természetesen az alapítvány működésének a veszélyeztetése bizonyíthatóan fenn kell álljon. A kuratórium ülését évente legalább egyszer kötelező összehívni, amely egy ügyvezető szerv esetében minimumként értelmezhető.

Vissza a tartalomjegyzékhez

következő oldal