VI. CÍM: A GONDNOKSÁG ALÁ HELYEZÉSI ELJÁRÁST MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK

Az új Ptk. a korábbi szabályozáshoz hasonló tartalommal rendelkezik a gondnokság alá helyezési eljárást megelőző intézkedésekről, ennek körében a zárlat, zárgondnokrendelés, illetve ideiglenes gondnokrendelés szabályairól.

2:25. § [A zárlat elrendelése és a zárgondnokrendelés]

Ha cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés látszik indokoltnak, és az érintett személy vagyonának védelme sürgős intézkedést igényel, a gyámhatóság a vagyonra vagy annak egy részére zárlatot rendel el, és ezzel egyidejűleg zárgondnokot rendel ki. A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

2:26. § [Az ideiglenes gondnokrendelés]

(1) Azonnali intézkedést igénylő esetben a gyámhatóság ideiglenes gondnokot rendelhet annak a nagykorúnak, akinek a cselekvőképességét érintő gondnokság alá helyezése látszik indokoltnak, és személyének vagy vagyonának védelme zárlat elrendelésével vagy más módon nem lehetséges. Az ideiglenes gondnokot kirendelő határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

(2) A gyámhatóság az ideiglenes gondnokot kirendelő határozatában megjelöli, hogy az ideiglenes gondnok mely ügyekben vagy ügycsoportokban jogosult jognyilatkozatot tenni.

(3) Az ideiglenes gondnok tevékenységére egyebekben a gondnokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

2:27. § [A zárlatra és az ideiglenes gondnokrendelésre vonatkozó közös szabályok]

(1) A gyámhatóságnak a zárlat elrendelését vagy az ideiglenes gondnokrendelést követő nyolc napon belül a gondnokság alá helyezési pert meg kell indítania. A bíróságnak legkésőbb a keresetindítástól számított harminc napon belül a zárlatot vagy az ideiglenes gondnokrendelést hivatalból felül kell vizsgálnia.

(2) A zárlat megszüntetéséről és a zárgondnok vagy az ideiglenes gondnok felmentéséről legkésőbb a gondnokot kirendelő határozatban rendelkezni kell.

A gyámhatóságnak továbbra is lehetősége van arra, hogy az érintett személy döntési szabadságát a gondnokság alá helyezés iránti per megindítását megelőzően zárlat elrendelésével, zárgondnok rendelésével, illetőleg ideiglenes gondnok rendelésével korlátozza, a korábbi szabályozáshoz hasonló feltételek mellett. A gyámhatóság határozata nem fellebbezhető, hiszen garanciális okokból a gyámhatóságnak 8 napon belül meg kell indítania a pert, a határozatot pedig a bíróságnak a keresetindítást követő 30 napon belül mindenképpen felül kell vizsgálnia, ezen a téren nincs változás. Ha a gyámhatóság elrendelte a zárlatot, vagy ideiglenes gondnokot rendelt, akkor a gondnokság alá helyezési per megindítására egyébként jogosultak legfeljebb a gyámhatóság pertársaként állhatnak felperesi pozícióban.

A zárlatnál változás, hogy az már nem csak a teljes vagyonra, hanem a vagyon egy részére is elrendelhető, illetőleg a zárlat, zárgondnok működése kapcsán nem történik utalás a Vht. X. fejezetének – biztosítási intézkedés végrehajtása – mögöttes szabályként való alkalmazhatóságára, ettől függetlenül a Vht. szabályai továbbra támpontul szolgálhatnak a gyámhatóság számára. Az ideiglenes gondnok rendelésének egyik korábbi feltétele az érintett nagykorú személy belátási képességének hiánya volt, az új Ptk. mostmár a cselekvőképességet érintő, bármekkora korlátozást jelentő gondnokság alá helyezés indokoltsága esetén lehetővé teszi az ideiglenes gondnokrendelést az egyéb feltételek fennállta esetén. Az egyéb feltételek körében változás, hogy a nagykorú személyének és vagyonának védelme más módon ne legyen biztosítható, a régi Ptk. még az érdekek védelméről rendelkezett. A gyámhatóság a kirendelő határozatban már nem csak ügycsoportokra, hanem egyes ügyekre is szűkítheti az ideiglenes gondnok eljárási, nyilatkozattételi jogosultságát és mivel a törvény az ügycsoportokra már példálózó felsorolást sem ad, e körben értelemszerűen hiányzik az ügycsoportokat soroló jogszabályhelyre utalás. Új szabályként a törvény az ideiglenes gondnok tevékenységére a gondnokra vonatkozó rendelkezéseket rendeli alkalmazni.

Vissza a tartalomjegyzékhez

következő oldal