4. Felelősség a vétőképtelen személy által okozott kárért

4.1. A gondozó felelőssége

6:544. § [Felelősség vétőképtelen által okozott kárért]

(1) Akinek belátási képessége oly mértékben korlátozott, hogy a károkozással kapcsolatos magatartása következményeit nem képes felmérni, nem felel az általa okozott kárért.

(2) A vétőképtelen helyett az felel, aki jogszabály alapján a vétőképtelen gondozójának minősül. Gondozó az is, aki a vétőképtelen személy felügyeletét a károkozáskor ellátta.

(3) Mentesül a gondozó a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a nevelés és a felügyelet ellátásával kapcsolatban felróhatóság nem terheli.

(4) Több gondozó felelősségére a többek közös károkozására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Az új Ptk. 6:544.§-ának (1) - (4) bekezdései a régi Ptk. 347.§-ának (1) bekezdését váltják fel a régi szabályozásnál részletesebb, pontosító szabályozással.

Az új szabályozás:

Vétőképtelen az a személy, akinek belátási képessége oly mértékben korlátozott, hogy a károkozással kapcsolatos magatartása következményeit nem képes felmérni.

Gondozó az, aki jogszabály alapján a vétőképtelen gondozójának minősül, valamint az is, aki a vétőképtelen személy felügyeletét a károkozáskor ellátta.

Több gondozó felelősségére a többek közös károkozására vonatkozó szabályokat (6:524.§) kell alkalmazni.

Vissza a tartalomjegyzékhez

4.2. A vétőképtelen személy kötelezése

6:545. § [Kártérítés méltányosság alapján]

Ha a károkozónak nincs gondozója, vagy a gondozó felelősségét nem lehet megállapítani, kivételesen a vétőképtelen károkozót is kötelezni lehet a kár részben vagy egészben való megtérítésére, feltéve, hogy az eset körülményei és a felek vagyoni viszonyai ezt nyilvánvalóan indokolttá teszik.

Az új Ptk. 6:545.§-a tartalmilag teljesen egyező a régi Ptk. 347.§-ának (2) bekezdésével.

Vissza a tartalomjegyzékhez

4.3. Önhiba

6:546. § [Önhiba]

A vétőképtelen károkozó belátási képességének hiányára vagy fogyatékosságára nem hivatkozhat, ha ezt az állapotát felróhatóan maga idézte elő.

Az új Ptk. 6:546.§-a tartalmilag azonos a régi Ptk. 347.§-ának (3) bekezdésével, azzal, hogy az új szabályozás szabálypontosító jelleggel feltünteti a „felróhatóan” kifejezést, melyet a régi Ptk. rendelkezése nem tartalmazott.

Vissza a tartalomjegyzékhez

4.4. Felelősség a vétőképes kiskorú károkozásáért

6:547. § [Felelősség vétőképes kiskorú károkozásáért]

Ha a kárt olyan vétőképes kiskorú okozta, akinek van felügyeletre köteles gondozója, és a károsult bizonyítja, hogy a gondozó kötelességét felróhatóan megszegte, a gondozó az okozott kárért a károkozóval egyetemlegesen felelős.

Az új Ptk. 6:547.§-a tartalmilag teljesen egyező a régi Ptk. 347.§-ának (4) bekezdésével.

Vissza a tartalomjegyzékhez

következő oldal